Hotărârea nr. 404/2018

Hotãrârea nr. 404 privind aprobarea proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI - SALA DE SPORT”, a cheltuielilor legate de proiect și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 352/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI – SALA DE SPORT”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


H O T Â R Â R E A NR. 404

privind aprobarea proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI - SALA DE SPORT”, a cheltuielilor legate de proiect și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 352/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ -LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI - SALA DE SPORT”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 235/01.10.2018 a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 483/01.10.2018, al Direcției Tehnic-Investiții nr. 10545/01.10.2018, al Direcției Economice nr. 129/01.10.2018 si al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1436/01.10.2018 prin care se propune aprobarea proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI - SALA DE SPORT”, a cheltuielilor legate de proiect și actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul mai sus menționat;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 04.10.2018;

Având în vedere:

 • - prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice pentru reabilitarea termică a clădirilor în care îsi desfasoară activitatea unităti de învățământ;

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30.05.2016;

 • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

 • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;


In temeiul art. 36 alin. 2 lit. b si c, alin. 4 lit. d, art. 45 alin, art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă proiectul „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI - SALA DE SPORT” și cheltuielile legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/97/3/1.

Art. 2 Se aprobă modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 352/02.10.2017, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - LICEUL TEHNOLOGIC 1’ MAI - SALA DE SPORT”.

Art. 3 Se aprobă modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 352/02.10.2017, în sensul că valoarea totală a proiectului „EFICIENTIZARE’ ENERGETICĂ LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI - SALA DE SPORT” este în cuantum de 1.953.308,49 lei (inclusiv TVA) din care C+M este 1.380.110,44 lei (inclusiv TVA).

Art. 4 Se aprobă modificarea articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 352/02.10.2017, în sensul că, contribuția proprie a Municipiului Ploiești în proiect este de 90.453,70 lei (inclusiv TVA) - reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 38.017,44 lei (inclusiv TVA) - reprezentând cofinanțarea proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI - SALA DE SPORT”.

Art. 5 (1) Se aprobă descrierea investiției și valoarea indicatorilor tehnico-economici conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre înlocuiește Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 352/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI - SALA DE SPORT”.

Art. 6 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI - SALA DE SPORT”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 7 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, să semneze toate actele necesare si contractul de finanțare în numele UAT

7                                                                                                  5                                                          9

Municipiul Ploiești.

Art. 8 Direcția Tehnic Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 04 octombrie 2018

Contrase

SECRE

Laurențiu


nncază: rAR, / DIȚlf


PREȘEDEXTEDE ȘEDINȚĂ,^^^

George-Sorin-Niculae BOTEZ'£

ANEXA NR 1 la HCL nr.i?i/....^,!f.


DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI ȘI INDICATORII TEHNICO -

ECONOMICI

aferenți proiectului: “EFICIENTIZARE ENERGETICA - LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI - SALA DE SPORT”

1. DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI

Analiza situației existente și identificarea necesitățilorși a deficiențelor

Proprietarul, Municipiul Ploiești, deține in proprietate conform HCL 283/25.08*2017, imobilul aflat la adresa: B-dui Petrolului nr. 16, Ploiești.

Imobilul care face obiectul proiectului este clădirea C4 apartinand NC 143352- - Sala de sport

Suprafața construita la sol este de 606 mp.

Suprafața construita desfasurata este de aprox. 606 mp.

In raport cu strategiile naționale si europene, in cadrul clădirii analizate s-au identificat următoarele deficiente:

© consumuri ridicate de resurse de energic pentru asigurarea încălzirii clădirii, având drept consecința costuri ridicate pentru plata acestor consumuri

® pentru asigurarea energiei electrice si termice clădirea folosește exclusiv resurse neregenerabile de energie

• clădirea nu este adaptata persoanelor cu dizabilitati locomotorii, conform NP051-2012.

si următoarele necesitați:

UAT suporta cheltuieli ridicate din bugetul local pentru plata energiei termice pentru încălzirea clădirii sălii de sport, clădire care nu este suficient izolata termic. In acest sens se remarca necesitatea reducerii acestor costuri.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice Obiectivul general ai proiectului este reducerea emisiilor de car prit^ eficientizarea eneigetica a clădirii publice in care funcționează sala de ^porrm" LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI

Pentru atingerea acest obiectiv general. LAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. lzCreșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - pompa de căldura si panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

O.S. 4: Asigurarea egalitatii de șanse prin adaptarea infrastructurii la Normele privind accesibilitatea infrastructurii pentru persoanele cu handicap.

Particularitati ale amplasamentului:

Imobilul analizat se afla in intravilanul municipiului Ploiești, bulevardul Petrolului, nr. 16.

Suprafața terenului este de 25290 mp din acte si 25319 mp conform C.U. (atașat), suprafața construita la sol a imobilului analizat -sala de sport- este de 606 mp.

Descrierea investiției:

SCENARIUL I

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul


Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din placi din poliizocianurat 10 cm grosime caserate cu fibra de sticla, finisate cu tencuiala decorativa.

Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

 • •   desfacerea finisajelor exterioare existente sau a placărilor ceramice;

 • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata sau afectata de mucegaiuri, alge;

 • •   verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma indepartarii finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

 • •   se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

 • •   se vor rectifica rosturile

 • •   se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)


După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire elemente de pe fațada, precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea

glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

 • •   adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

 • •   plăci termoizolante din poliizocianurat PIR caserate cu fibra de sticla

saturata, grosime strat termoizolant 10 cm, R- maxim 3.850m2K7W, conductivitatea termica minim 0.026 W/mK

 • •   mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

 • •   profile (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

 • •   straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

 • •   tencuiala decorativa pentru finisarea termosistemului

Fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact se va lipi pe toata suprafața, iar fixările mecanice se vor executa numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitându-se strict nervurile acestora sau monolitizările de pe contur.

I Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie se va monta termosistem cu poliizocianurat 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai sus, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor. Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0,- vata minerala bazaltica, dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrele.

Tâmplărie


Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

Pentru adaptarea clădirii sălii de sport la cerințele de securitate la incendiu se va realiza un gol de ușa in vederea evacuării, amplasat pe fațada Nord-Vest. In golul nou realizat se va monta tâmplărie din profile de Al cu rupere de punte termica.

Sistem constructiv pentru termoizolarea terasei


Terasele necirculabile se vor reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

 • •   înlăturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exista, si înlocuirea straturilor existente ale terasei acolo unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare;

 • •   aplicarea unei termoizolâții din poliizocianurat in placi, cu fete caserate cu fibra de sticla, grosime termoizolație 14 cm; termoizolația va fi continua, incluzând aticul, unindu-se cu termoizolația aplicata pe pereții exteriori. Se va acorda o atențiedeosebita etansarii in zonele de goluri a elementelor care străpung terasa (conducte, canale de ventilare etc.). Soluția utilizata


 • •   aplicarea unei membrane in dublu strat; stratul va fi continuu, incluzând aticul; suprafața orizontala a aticului va fi protejata cu glaf din tabla galvanizata, cu panta min. 2% către terasa, securizat corespunzător.

 • •   după terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2% spre interiorul terasei.

  Sistem constructiv pentru termoizolarea soclului


Soclul seva reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

 • •   desfacerea finisajelor existente si curatareasuprafeței,

 • •   aplicarea unei hidroizolații flexibile pe baza de ciment, pe o inaltime minim 60cm deasupra terenului amenajat,

 • •   aplicarea termoizolației din placi de polistiren extrudat, cu grosime

de 60 mm, cu densitatea de min. 100 kg/m3; plăcile de polistiren se t vor monta pe o inaltime de minim 60 cm deasupra terenului i amenajat, aplicarea unei tencuieli decorative de soclu, aplicata peste o masa de șpaclu armata cu plasa fibra de sticla.____           j

Lucrări de eficientizare a consumului de energie electrica pentru iluminat


Eficientizarea consumului de energie electrica pentru iluminat a imobilului se va realiza prin înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente cu corpuri LED.

Se vor realiza următoarele categorii de lucrări:                                 I

o instalații de iluminat general cu LED;

 • •   instalații de iluminat de securitate: anti panica, pentru marcarea hidranților, pentru marcarea cailor de evacuare si pentru continuarea lucrului.

Tablouri electrice

Tablourile electrice vor fi realizate in varianta de echipare cu aparataj automat de protecție la suprasarcina si scurtcircuit.

întrerupătoarele automate vor fi prevăzute cu declanșatoare electronice cu gama extînsă de reglaj. Pe circuitele cu pericol sporit de electrocutare se prevăd protecții cu blocuri diferențiale.

Circuitele electrice

Traseele electrice aferente se executa cu cabluri de cupru cu de tip Cyy-f. Traseele au fost stabilite in afara zonelor care ar periclita         i

integritatea sau buna funcționare a cablurilor prin Lovire, coroziune, supraîncălzire, curenți vagabonzi etc.

Instalația de iluminat

Iluminatul interior este redimensionat având in vedere:

 • •   utilizarea unor surse luminoase cu performante luminotehnice ridicate,

 • •   distribuția controlata a luminantelor in câmpul vizual prin sisteme de dispersie si dirijare a fluxului luminos,

« dimensionarea iluminatului conform normelor luminotehnice care Impun niveluri de luminare optima de confort si siguranța,

 • •  corelarea soluțieiluminotehnice cu contrastele de culori ale decorurilor si ale mobilierului.


Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate ambientului arhitectural. Comanda iluminatului se asigura prin adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local pe zone si trepte de iluminare.

Traseele electrice suplimentare aferente instalației de iluminat se executa cu cabluri de cupru de tip Cyy-f 3x1,5 mmp.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

Toate circuitele de iluminat interior vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor împotriva șocurilor electrice, direct sau indirect prin amplasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Instalații de iluminat de securitate

Lămpile iluminatului de securitate vor funcționa pe toată durata în care sunt prezente persoane în încăperile sau pe căile de evacuare.

Iluminat de securitate de evacuare

în spațiul amenajat va fi prevăzut un sistem unitar de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, stabilit pentru situația cea mai dezavantajoasă prin intermediul unor lămpi cu kit emergenta si autonomie 60 min.

Circuitul de alimentare va fi realizat cu cablu de cupru de tip Cyy-f 3x1.5mmp.

Iluminat de securitate împotriva panicii

Iluminatul de securitate antipanică pentru dormitoare se va realiza prin intermediul a doua corpuri de iluminat led liniare 20W ce vor fi dotate cu kit emergenta pentru a asigura o autonomie de funcționare de minim 60 minute. Circuitul de alimentare va fi realizat cu cablu de cupru de tip Cyy-f 5x1.5mmp.

Iluminat de securitate pentru continuarea lucrului

Va fi prevăzut iluminat de securitate pentru continuarea lucrului in camera stației de pompare pentru hidranți si camera ECS prin intermediul unor lămpi cu kit emergenta si autonomie 120 minute si va fi realizat cu cablu de cupru de tip Cyy-f 4x1.5mmp.

Corpurile de iluminat destinate iluminatului de securitate vor fi integrate în iluminatul normai și se vor folosi concomitent.

Instalația de protecție împotriva descărcărilor atmosferice

Imobilul este echipat cu o instalație de paratrăsnet de tip rețea cu 8 coborâri. Nu se va interveni asupra acestei instalații decât in măsura in care lucrările de reabilitare a fațadei vor afecta elemente ale instalației. După montarea termosistemului aceste elemente se vor reface.

Instalații de protecție împotriva șocurilor electrice

a) Protecția prin deconectare automata

Se vor monta in tablou protecții pentru deconectarea automata ce asigura întreruperea automata a alimentarii cu energie electrica a circuitelqraferente consumatorilor cu pericol ridicat deelectrocutare precum si a tablourilor electrice in cazul apariției unor curenți de defect.

b) Protecția prin legare la pamant

La priza de pamant a clădirii se vor racorda elementele metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru pentru toate echipamentele noi ce vor fi dispuse in clădire. Protecția prin legare la pământ se va realiza prin centuri din platbandă de oțel zincat OL Zn 25x4 mm.

La instalația de legare la pământ se vor conecta:

 • •  tabloul electric,

 • •  echipamentele de curenți slabi,

 • •  paturile de cabluri,

 • •  armăturile cablurilor electrice de joasă tensiune și armăturile cablurilor electrice de curenți slabi,

 • • conductele metalice de apă, canalizare,

» fațadele metalice,

o toate elementele metalice care pot fi puse accidental sub tensiune.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul pieselor de conexiune montate în firide, îngropate în elementele de construcție.

Pentru asigurarea continuității se utilizează sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutiile de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Pentru protecția împotriva supratensiunilor de origine atmosferică s-au prevăzut descărcătoare la nivelul tabloului electric general.

Sistem de producție energie termica din surse regenerabile


Pentru asigurarea încălzirii imobilului din surse regenerabile se va executa un sistem mixt format dintr-o instalație cu pompe de căldura de tip sol-apa si un j modulul termic racordat la rețeaua locala de încălzire.                         |

I Sistemul va fi complet echipat si automatizat (pompe de căldura, schimbător

de căldura in placi, acumulatoare apa calda, sistem complet de automatizare, pompe de circulație pe circuitul primar si secundar, vas de expansiune, supape de siguranța, robineți etc)

Instalația va funcționa prioritar cu agent termic furnizat de pompele de căldura, iar in situația in care temperatura exterioara va scădea sub temperatura de calcul de -15°C, instalația va fi suplimentată cu energie termica de la rețeaua locala de termoficare.

Circuitul de automatizare va include controlerul, senzorii de temperatura exteriori, senzori interiori de temperatura, circuite de comanda ale vanelor | electrice.

Instalația de pompa de căldura.

Au fost prevăzute un număr de 16 sonde termice verticale pentru preluarea energiei din sol, care se vor introduce in sol pana la adâncimea de 100 m, forajele având diametrul de 150 mm si situate la cca. 5m distanta unele de altele.


In fiecare dintre foraje se introduc doua circuite „U”. este compus dintr-un capăt de sonda (profil „U”) si dii (fara îmbinări) confecționate din material plastic, prin care circula agentul termic primar. După introducerea celor doua circuite forajul se umple cu bentonita. Prin urmare, circuitele prin care circula agentul termic sunt complet închise, sigilate astfel incat agentul termic nu intra in contact cu solul si nu afectează pânza de apa freatica.

Agentul rezultat de la sondele termice va fi preluat de un distribuitor/ colector amplasat intr-un cămin îngropat in exteriorul clădirii si direcționat printr-un circuit, către pompa de căldura din camera tehnica. Se va realiza un cămin distribuitor - colector destinat forajelor, din beton armat, cu dimensiunile in plan de 3x3m si inaltimea utila de 2m,

Instalația cu radiatoare.

Pentru încălzirea încăperilor, se va folosi sistemul de încălzire cu corpuri statice amplasate in fata suprafețelor vitrate, dimensionate pentru temperatura joasa { 55 / 45°C ).

Radiatoarele din holuri si sălile de grupa vor fi din otel tip panou pentru joasa temperatura, si sunt echipate cu robinete cu cap termostat pentru | economie de energie, montate pe conducta de tur si robinet pe conducta de'retur.

Radiatoarele din zonele anexe: bucătărie, grupuri sanitar, depozite etc, vor fi din otel tip panou pentru joasa temperatura, si sunt echipate cu robinete montate pe conducta de tur si retur.

Conductele de distribuție vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

La trecerea conductelor de la distribuție, prin pereți se vor monta (țevi) manșoane de protecție.

Aerisirea instalației se realizează prin dispozitive manuale de aerisire montate in centrala termica, casetele de distribuție si la radiatoare.

Alimentarea cu agent termic a instalației de încălzire de la pompa de căldura sau de la furnizorul de energie termica in regim centralizat, circuitul de automatizare comutând sursa de alimentare in funcție de temperatura exterioara.

Instalația de ventilare

Băile si grupurile sanitare vor fi ventilate natural prin deschiderea ferestrelor din acestea. Admisia de aer se va realiza prin neentaseitatileușilor de acces in grupurile sanitare.

Echipamentele pentru sistemele de pompe de căldura si panouri fotovoltaice se vor amplasa intr-un container prefabricat 2.50x7.30m, amplasat in exteriorul clădirii, spre latura de sud-est, in limita proprietății. Containerul va fi amplasat pe o platforma betonata. Containerul va avea structura metalica si închideri din panouri sandwich din tabla zincata cu miez de poliuretan.

2. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-

INVESTIȚIEI


a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

1

Valori aiț.i din HCL

■KEBB

Valoare totala inclusiv TVA

Lei

1.953.308,49

C+M inclusiv TVA

Lei

1.380.110,44

Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

Lei

52.436,26

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

Lei

38.017.44

11

INVESTIȚIEI (ÎNV) inclusiv ȚVA

UM

Valoare

Valoarea totala a investiției (INV) inclusiv TVA

Lei

1.953.308,49

(1 euro = 4,5172 lei)

Euro

432.415,76

din care;

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA

Lei

1.380.110,44

Euro

305.523,43

11]

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/C+M)

UM

Valoare

Anul 2018

INV (Lei)

C+M (Lei)

Anul 2019

INV (Lei)

1.953.308.49

C+M (Lei)

1.380.110,44

IV

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

11 luni

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții -și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Indicator

Valoare

Scăderea consumului anual de energie primara (kWh/an)

94.055

Scăderea consumului anual de energie

138.056

Indicator

Valoare

primara din surse neregenerabile (kWh/an)

Consum anual de energie primara din surse regenerabile proprii (kWh/an), din care:

44.101

pentru incalzire/racire (kWh/an),

30.475

pentru iluminat (kWh/an),

13.626

Consumul mediu anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/mp,an)

133,3

Adaptarea clădirii la nevoile persoanelor cu dizabilitati

2 x grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati

1 x rampa acces persoane cu dizabilitati

Adaptarea clădirii la cerințele

PI 18/1999

1 x scara exterioara evacuare etajc) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul șiținta fiecărui obiectiv de investiții;

Indicator

Valoare

Emisii anuale medii de GES (tone

CO2) echivalent) reduse

30.94

Consum anual de energie primara (kWh/an)

72.114


EȘALONARE CHELTUIELI

i

Denumire indicator

Total

(Lei inclusiv

TVA)

IMPLEMENTARE

2018

2019

TOTAL GENERAL

1.953.308.49

1.953.308,49

TOTAL CHELTUIELI

ELIGIBILE

1.900.872,23

1.900.872,23

din care contribuție beneficiar (2%)

38.017,44

37.657,44

TOTAL CHELTUIELI NE

ELIGIBILE

52.436,26

52.436,26


SC INTERGROUP ENG1NEERING SRL