Hotărârea nr. 403/2018

Hotãrârea nr. 403 privind aprobarea asocierii între Municipiul Ploiești și Județul Prahova pentru finanțarea realizării “Studiului privind stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 403 privind aprobarea asocierii între Municipiul Ploiești și Județul Prahova pentru finanțarea realizării “Studiului privind stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 238/01.10.2018 a domnului Primar Adrian Florin DOBRE și Raportul de specialitate nr. 1439/02.10.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, precum și Raportul de specialitate tehnic nr. 7062/02.10.2018 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea asocierii între Municipiul Ploiești și Județul Prahova pentru finanțarea realizării “Studiului privind stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești”;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 3, comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 03.10.2018;

în conformitate cu Contractul nr. 2776/5246/29.04.2004 de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică;

în temeiul art. 32 alin. 2 si art. 22 alin. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 19 alin. 1 și alin. 2 și art. 10 alin. 2 din Legea nr. 325/2006 privind Serviciul Public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

Luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) și art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 36, alin. 1 și 2, lit. d și alin. 6 lit. a, pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Ploiești și Județul Prahova pentru finanțarea realizării „Studiului privind stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești”.

Art.2. Se aprobă finanțarea cotei de participare pentru realizarea "Studiului privind stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești”, în proporție de 50% de către Municipiul Ploiești cu asigurarea sumei estimate de 67.500 lei fără TVA, în condițiile în care Județul Prahova va asigura la rândul său suma estimată de 67.500 lei fără TVA.

Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Ploiești să semneze Contractul de asociere între Municipiul Ploiești și Județul Prahova, în condițiile prezentei hotărâri.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce prezenta hotărâre la cunoștința persoanelor interesate.

Dată în Ploiești, astăzi, 04 octombrie 2018