Hotărârea nr. 402/2018

Hotãrârea nr. 402 privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului situat în Ploieşti, str. Ştefan cel Mare nr. 45

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

fVÎZĂT PENTRU ' LEGALITATE SECRET*R


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 402 privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului situat în Ploiești, str. Ștefan cel Mare nr. 45

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 231/27.09.2018 a domnilor consilieri Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei, Văduva Sorin și Raportul comun de specialitate nr. 10454/26.09.2018 al Direcției Tehnic-Investiții, nr. 1415/27.09.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și nr. 128/27.09.2018 al Direcției Economice prin care se propune constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului situat în Ploiești, str. Ștefan cel Mare nr.45 în vederea desfășurării activității instructiv-educative a Grădiniței cu

5                                             5                                                                                                             5

program normal „Mihail si Gavriil”;

având în vedere raportul din data 27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.287/19.09.2011 prin care fost încheiat contractul de închiriere nr. 18226/04.10.2011;

având în vedere adresa nr. 14464/12.07.2018 transmisă de Grădinița „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” prin care se solicită continuarea activității grădiniței în acest spațiu;

având în vedere punctul de vedere transmis in data de 07.09.2018 a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R Călători” S.A. - Sucursala Regionala de Transport Feroviar de Călători București;

în baza prevederilor art.1777 din Codul Civil;

având în vedere prevederile art. 22 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.36, alin. (2), lit „c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă constituirea Comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Ștefan cel Mare nr. 45, formată din șapte consilieri locali, în următoarea componență:

  • - Marilena Stanciu

  • - Sanda Dragulea

  • - Alina-Florina Sorescu

  • - Sorin Văduva

  • - Constantin Grigore

  • - Bogdan Hodorog

  • - Zoia Staicu

  • (2) Din comisia de negociere va face parte și personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului: reprezentant al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, reprezentant al Direcției Economice și reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu, care vor ii desemnați prin Dispoziție a Primarului municipiului Ploiești;

  • (3) Secretariatul comisiei prevăzute la alin.(l) și (2) va fi asigurat de un reprezentant al Direcției Tehnic-Investiții, desemnat prin Dispoziție a Primarului Municipiului Ploiești.

Art. 2 Comisia de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Ștefan cel Mare nr.45 își va desfășura activitatea până la data de 20.10.2018, astfel încât pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna octombrie 2018 să existe proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea/cuantumul chiriei pentru imobilul din Ploiești, str. Ștefan cel Mare nr.45.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2018


@ ^^Contrasemnează,

7 T      SECRETAR:

BlLitenth,6,TU