Hotărârea nr. 400/2018

Hotãrârea nr. 400 privind modificarea Hotărârii nr.108/29.03.2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea unor imobile- terenuri în patrimoniul Municipiului Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 400

privind modificarea Hotărârii nr.108/29.03.2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea unor imobile- terenuri în patrimoniul Municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 227/26.09.2018 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Hodorog Bogdan și Văduva Sorin și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1411/26.09.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 293/19.09.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea Hotărârii nr.108/29.03.2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea unor imobile- terenuri în patrimoniul Municipiului Ploiești;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 19.09.2018;

Potrivit prevederilor art. 554 si ari. 859 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea art.l al Hotărârii nr. 108/29.03.2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești în sensul că suprafața terenului situat în Ploiești, Str.Râfov nr. 20B este de 4.702 mp în loc de 4.656 mp.

Art. 2 Se aprobă înlocuirea Anexei nr.2 la Hotărârea nr. 108/29.03.2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă înlocuirea Anexei nr. 4 la Hotărârea nr. 108/29.03.2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 108/29.03.2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești rămân neschimbate.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Bublieă, luridic=Contcncros, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2018


Contrasemnează:


SECRETAR, Laurențiu DIȚU
35            /


S=4702 mp
Plan de amplasament si delimitare a Imobilului

Scara 1:500

Nr. cadastral Suprafața măsurată’


Cartea Funciara nr«5?___oujrt plna cu pjndale b«iata7^iw<Ml-l.                                           .

a<rf'umn:1&-20-21,oonctruet?a:;i-22-2>Z4. oerd ------

pî”a:3£34-35, Omite wn^tlaW 3M&37

Total      .      _____

. L 4TQ2_ .1 .

Cod

Destinata ;

Suprafața construite ta sol

' canetnjctta

construcția !

(mp)

Total

7.Z.!

Supf


GI N£Mâifirinlj|f-nț(A


™ de Mustru s PiMatete

STANAMALIA - CLA‘UDIA?[: L CONSIUEReGR?^

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.

Completări la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești

(Anexa I - “Diverse imobile”)

Nr. crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuaj|

Denumire act proprietate sai documente doveditoare

1

iii alte

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6. ||

-

Teren

situat în Ploiești, Intrarea Speranței nr.3, înscris în Cartea Funciară nr. 144039 cu nr. cadastral 144039 Suprafața =1.774 mp

1996

-

-Legea nr.213/1998, privind bl proprietate publică, cu modific completările ulterioare;       i

- Hotărârea nr. 108/2018 a Con Local al Municipiului Ploiești

murile arile și

șiliului

-

Teren

situat în Ploiești, str. Râfov nr.20B, înscris în Cartea

Funciară nr. 144465 cu

nr. cadastral 144465 Suprafața = 4.702 mp

2001

-

-Legea nr.213/1998, privind bilmurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea nr. 108/2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

-

Teren

situat în Ploiești, Aleea Berceni nr.2A, înscris în Cartea

Funciară nr. 144126 cu nr. cadastral 144126

Suprafața = 634 mp

2008

-

-Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificlrilâ^ț^ completările ulterioare;               \

- Hotărârea nr. 108/2018 a'Consi 1 iului^ Local al Municipiului Ploiești-

Director Exec Carmen D


v

ucurDirector Executiv Adjunct

Amedeo Florin Tabirca


Sef Serviciu

Gabriela Mindruliu