Hotărârea nr. 40/2018

Hotãrârea nr. 40 privind aprobarea trecerii pe cheltuialǎ şi scǎderii din patrimoniul unitǎţii administrativ teritoriale a investiţiilor sistate şi pentru care nu mai existǎ posibilitatea continuǎrii implementǎrii acestora

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 40


privind aprobarea trecerii pe cheltuială și scăderii din patrimoniul unității administrativ teritoriale a investițiilor sistate și pentru care nu mai există posibilitatea continuării implementării acestora

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de Specialitate comun nr. 1174/06.02.2018 al Direcției Tehnic Investiții și al Direcției Economice prin care se propune trecerea pe cheltuială și scăderea din patrimoniul unității administrativ teritoriale a investițiilor sistate și pentru care nu mai există posibilitatea continuării implementării acestora;

Luând act de raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 22.02.2018;

ținând cont de prevederile Deciziei nr. 44/2016, Măsura 1.2. Efectuarea unei analize asupra imobilizărilor corporale în curs de execuție care compun soldul contului 231 „Active fixe corporale în curs de execuție”;

având în vedere Procesul Verbal nr. 413/20.07.2017 încheiat de Comisia numită în baza Dispoziției emisă de Primarul Municipiului Ploiești nr. 5356/13.04.2017, pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite prin Decizia nr. 44/2016 a Camerei de Conturi Prahova, pentru măsura prevăzută la pct. 1.2;

ținând cont de Procesul Verbal încheiat de comisia numită în baza Dispoziției emisă de Primarul Municipiului Ploiești nr. 25407/07.12.2017, pentru stabilirea comisiei de inventariere a investițiilor în curs;

având în vedere Procesul Verbal încheiat de Comisia nr. 9, numită în baza Dispoziției emisă de Primarul Municipiului Ploiești nr. 6934/12.10.2017, pentru stabilirea comisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 31.08.2017;

ținând cont de prevederile Deciziei nr. 22/22.08.2017, Măsura 1.4. Efectuarea unei analize asupra imobilizărilor corporale în curs de execuție care compun soldul contului 231 „Active fixe corporale în curs de execuție”;

având în vedere Procesul Verbal nr. 1142/06.02.2018 încheiat de Comisia numită în baza Dispoziției emisă de Primarul Municipiului Ploiești nr. 25438/12.12.2017, pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite prin Decizia nr. 22/2017 a Camerei de Conturi Prahova, pentru măsura prevăzută la pct. 1.4;

în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr.2861/10.09.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii art. 13,art.l4;

având în vedere prevederile Ordinului nr.1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, funcțiunea contului 231 „active fixe corporale in curs de execuție".

în temeiul art.36 alin.2 litera c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă trecerea pe cheltuială și scăderea din patrimoniul unității administrativ teritoriale a investițiilor sistate și pentru care nu mai există posibilitatea continuării implementării acestora în sumă 2.725.928,91 lei, anexă la prezenta.

Art. 2 Direcția Economică, Direcția Gestiune Patrimoniu și Regia Autonomă de Servicii Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


Contrasemnează: SECRETAR,


TAR. i DIT


Laurenffiu DI


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea trecerii pe cheltuială și scăderii din patrimoniul unității administrativ teritoriale a investițiilor sistate și pentru care nu mai există posibilitatea continuării implementării acestora

Ca urmare a activității comisiei numită în baza Dispoziției emisă de Primarul Municipiului Ploiești nr. 5356 / 13.04.2017, pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite prin Decizia nr. 44/ 2016 a Camerei de Conturi Prahova, pentru măsura prevăzută la pct. 1.2, a fost stabilită valoareaobiectivelor cuprinse în Lista obiectivelor de investiții neimplementate sau parțial implementate din cauza expirării perioadei de valabilitate a documentației în sumă de 2.725.928,91 lei.

Ținând cont de raportul Camerei de Conturi Prahova nr. 21631/31.10.2016 privind modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 44/2016, „ Măsura 1.2. Efectuarea unei analize asupra imobilizărilor corporale în curs de execuție care compun soldul contului 231 „Active fixe corporale în curs de execuție”.

Ținând cont de prevederile Deciziei nr. 22/22.08.2017, Măsura 1.4. Efectuarea unei analize asupra imobilizărilor corporale în curs de execuție care compun soldul contului 231 „Active fixe corporale în curs de execuție”.

Față de cele prezentate mai sus propun trecerea pe cheltuială și scăderea din patrimoniul unității administrativ teritoriale a investițiilor sistate și pentru care nu mai există posibilitatea continuării implementării acestora în sumă de 2.725.928,91 lei și supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre.

Primar,^

Adrian Florin Dobre

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. DT. 1174/06.02.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea trecerii pe cheltuială și scăderii din patrimoniul unității administrativ teritoriale a investițiilor sistate și pentru care nu mai există posibilitatea continuării implementării acestora

Comisia numită în baza Dispoziției emisă de Primarul Municipiului Ploiești nr.5356 din 13.04.2017 a procedat la analiza Balanței de verificare a contului 231.00.00.02.A.01 la data de 31.12.2016 cu un sold total de 139.675.384,94 lei și a constatat fapul câ până la data procesului verbal al comsiei nr.413/20.07.2017 investițiile în curs de execuție se prezentau conform „Situației privind imobilizările corporale în curs de execuție cont 231.00.00.02.A-01 înregistrate la 31.12.2016 de U.A.T.M. Ploiești".

A fost întocmită adresa nr. DE 275 /10.05.2017 către toate direcțiile din cadrul Municipiului Ploiești, precum și către R.A.S.P. Ploiești si S.C. S.G.U. Ploiești S.R.L. prin care au fost solicitate serviciilor care urmăresc realizarea obiectivelor de investiții stadiul realizării acestora, precum și motivul sistării, abandonării lor.

Valoarea obiectivelor cuprinse în Lista obiectivelor de investiții neimplementate sau parțial implementate din cauza expirării perioadei de valabilitate a documentației estede 2.725.928,91 lei, conform „Listei obiectivelor de investiții neimplementate sau parțial implementate din cauza expirării perioadei de valabilitate a documentației, propuse a se da pe cheltuială conform Procesului verbal de inventariere nr. 2087/31.01.2017 și conform adreselor DTI/ ServiciulDezvoltare, Administrare unități de învățământ și sănătate nr. 4248/19.05.2017, Serviciul Reparații și Investiții drumuri nr.496/25.05.2017, Serviciul Investiții nr. 4248/12.05.2017”.

Constatările Comisiei nr.9, numită în baza Dispoziției emisă de Primarul Municipiului Ploiești nr. 6934/12.10.2017, pentru stabilirea comisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 31.08.2017, sunt cuprinse in anexele procesului verbal al acesteia.

Constatările Comisiei numită în baza Dispoziției emisă de Primarul Municipiului Ploiești nr. 25407/07.12.2017, pentru constituirea comisiei de inventariere a investițiilor în curs, sunt cuprinse in anexele procesului verbal al acesteia.

informat Direcția Economică că se dorește continuarea execuției în cursul am


Direcția Tehnic Investiții a transmis adresa nr.DT nr.785/26M1.2018prin care a 2 obiective în valoare de 166.781,27 lei.

Prin Procesul Verbal nr. 1142/06.02.2018 încheiat de Comisia numită în baza Dispoziției emisă de Primarul Municipiului Ploiești nr. 25438 / 12.12.2017, pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite prin Decizia nr. 22/ 2017 a Camerei de Conturi Prahova, pentru măsura prevăzută la pct. 1.4, a fost analizat soldul contului 231.00.00.02.A.01 si au fost analizate situațiile Întocmite de comisia nr.9 în cadrul inventarierii anuale, constatandu-se că sunt obiective de investiții care nu mai pot fi realizate având avize/ documentații expirate, fiind propuse pentru darea pe cheltuială în sumă totală de 2.725.928,91 lei.

Față de cele prezentate și în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr.2861/10.09.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii art. 13, art.14, propunem trecerea pe cheltuială și scăderea din patrimoniul unității administrativ teritoriale a investițiilor sistate și pentru care nu mai există posibilitatea continuării implementării acestora în sumă de 2.725.928,91 lei, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre.

Direcția Tehnic Investiții

Director Executiv, Mihaela Iâmandi


andi


Director Executiv Adjunct, Mădălina Crăciun


ia Economică


Serviciul Financiar- Contabilitate, ManueW Tărăcilă

VIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director Executiv, Andreea Cristea


ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.

privind aprobarea trecerii pe cheltuială și scăderii din patriinonitfrJr^iiibVț administrativ teritoriale a investițiilor sistate și pentru care nu ’  * 4 •*

posibilitatea continuării implementării acestora

Nr. crt.

Nr. inventar

DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII

VALOARE

1

133

Refaceri rețele uzate de apa

3.609,96

2

437

Modernizare intersecție str.Cameliei cu str.Gageni

984,63

3

477

Verificare metrologica sonometru si acreditare renar

1.882,65

4

479

SF, PT, DE Modernizare str.Spicului

874,10

5

640

Reconfigurare parcare str.Grivitei-tronson Parc Halele Centrale

6.056,93

6

641

Reparații capitale str.Grigore Cantacuzino-tronson Sos.Vestului limita Municipiu

30.340,93

7

823

Documentație tehnica pentru reparații curente imobile

3.968,00

8

844

REPARAȚIE CAPITALA TROTUARE B-DUL REPUBLICII

1.789,49

9

519

SF,PT,DE RK str.Ghe.GR.Cantacuzino

2.227,28

10

631

Reparații capitale Bd.Republicii tronson Sos.Nordului

55.656,93

11

56

Transformare imobil in Cantina sociala

69.519,46

12

5

Reabilitare termica bl. 14 str. C. Porumbescu nr. 2

42.365,00

13

6

Reabilitare termica bl. 15 str. C. Porumbescu nr. 4

42.365,00

14

124

Semaforizare intersecție rondul I

5.195,81

15

125

Semaforizare intersecție str. Gh. Gr. Cantacuzino - Torcători - Podul înalt

9.262,00

16

38

Reintegrare in mediu halda de gunoi

64.426,17

17

904

Amenajare loc joaca Zona Parc Nord (zona Cameliei-Mc Donald'S)

317,40

18

183

Rep. carosabil, parcare, trotuare str.M.Eminescu

9.396,57

19

94

Proiectare-Consolidare podul de lemn

326.813,42

20

126

îmbunătățire grad de accesibilitate si mobilitate zona Sud -Vest a mun. Ploiești

289.965

21

197

Modernizare Sos. Vestului tronson II (str Cosminele, Sos Nordului)

112.050,3

22

249/89

Modernizare cale rulare tramvai

163.282,81

23

250

Supratraversare intersecție DN1 / Marasesti

80.773,33

24

256

Refacere trotuar strada Arinului (Amenajare parcare str Arinului PT DE)

25

272

Amenajare zona centrala et III                                    ft of

26

292

VCc; -

Refacere sistem rutier strada Caisului                                *    ?

<gjO8^

27

294

Refacere sistem rutier strada Postavaru

28

295

Refacere sistem rutier strada Prahovei

12.734,73

29

299

Refacere sistem rutier str_ Florilor

7.512,61

30

302

Refacere sistem rutier strada Porumbacu

3.915,45

31

305

Refacere sistem rutier strada Pietrarilor

9.465,07

32

306

Refacere sistem rutier strada Maior Sontu

245,37

33

334

Refacere sistem rutier strada Maior Sontu

6.792,17

34

368

Modernizare strada Banatului

6.640,2

35

850

PUZ cartier ANL str Cosminele

21.114,02

36

953

Extindere rețele subterane str Vlaicu Vodă

715.14

37

638

Reparații capitale str Marasesti

6.056,93

38

464

Reabilitare platforme gospodărești

1.924,24

39

120

Modemiz intersecție str Ștrandului

1.803,57

40

615

Modernizare locuri de joaca 18 buc.

13.362,92

41

743

Expertize tehnice unitati de invatamant sc Sf Vineri

29.189,60

42

248

Extindere rețea canalizare Cartier Republicii (inclusiv zona Centrala

21.017,72

43

390

Demolare pod rutier vechi zona Obor

30.011.88

44

463

SF, PT,DE Amenajare parcare strada Chimiei

150,81

45

942

Relocare spital pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor nr.lA

103.489.,00

46

851

PUZ, DALI, Amenajare Spital Pediatrie

84.924,86

47

86

ET, SF, PT, DE reamenajare imobil B-dul Independentei nr.21

933.303,80

TOTAL

2.725.928,91

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind__?            -kc~~

/XiMu.               OL-hsnX /xcxXJtz/__<W.                   -V-;-                 ___


' oaaSlLluȘ zmzZ


I oluj.           '                                 tUbJjMX.

> /H i^wcbcu

nuCJb^/^USL; /                                     /

Data:      9Q ■


SECRE

Gheorglu r

TAR, e Andrei