Hotărârea nr. 4/2018

Hotãrârea nr. 4 privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Informaticǎ din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploieşti

HOTĂRÂREA NR. 4


privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Informatică din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr. 9/15.01.2018 al serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ, avizat de Direcția Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune transformarea gradului profesional din debutant în asistent a funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Informatică, pentru funcționarul public care a absolvit perioada de stagiu;

în conformitate cu prevederile art. 61, alin. (1), lit.„a” din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, care reglementează numirea funcționarilor publici de execuție definitivi în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în funcțiile publice de grad profesional asistent;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1- Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.01.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.01.2018;

în temeiul art. 36, alin.(2), lit.„a” si alin. (3), lit.„b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007 , actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Informatică, începând cu data de 01.01.2018.

Art.2. Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare începând cu data de 01.01.2018.

A

Art.3. începând cu aceeași dată, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 147/30.05.2017 modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 254/28.07.2017, cu Hotărârea Consiliului Local nr. 333/29.09.2017 și cu Hotărârea Consiliului Local nr. 442/28.11.2017 se modifică conform prezentei hotărâri.

Art.4. Aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Informatică din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor art. 61, alin. (1), lit.„a” din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare la terminarea perioadei de stagiu, funcționarul public debutant va fi numit funcționar public de execuție definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în gradul profesional asistent.

Astfel propun transformarea gradului profesional al postului de consilier, clasa I, din cadrul Serviciului Informatică, din debutant în asistent pentru funcționarul public care a absolvit perioada de stagiu.

Odată cu transformarea gradului profesional din debutant în asistent se completează Fișa postului cu noi atribuții potrivit nivelului funcției publice.

Având în vedere aceste considerente, propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

PRIMAR,

Nr.9/15.01.2018RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Informatică din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor art. 61, alin. (1), lit.„a” din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare, la terminarea perioadei de stagiu, funcționarul public debutant va fi numit funcționar public de execuție definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în gradul profesional asistent.

Având în vedere că raportul de stagiu a fost întocmit la data de 21 decembrie 2017 se solicită transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Informatică, începând cu data de 01.01.2018, pentru funcționarul public care a absolvit perioada de stagiu.

Odată cu transformarea gradului profesional din debutant în asistent se completează Fișa postului cu noi atribuții potrivit nivelului funcției publice.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare și


Angele^cu

AVIZAT:

Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director executiv

Cristea Andreea Mihada

Anexa 4B la H.G. nr. 611/2008

RAPORTUL DE STAGIU

al funcționarului public debutant

Numele și prenumele funcționarului public debutant: ANDRIANA MIHAI DANIEL

Funcția publică (debutant): consilier

Perioada de stagiu: de la 22.12.2016 - 21.12.2017

Atribuțiile de serviciu (conform fișei postului) :

 • •  Administrare computere - desktop si laptop:

Punere în funcțiune;

Verificare periodica; Inventariere periodica;

Remediere probleme de funcționare;

Modernizare;

Propuneri pentru casare;

 • •  Administrare echipamente periferice - imprimante, plottere, scannere, multifuncționale, videoproiectoare, HDD externe, monitoare:

Punere în funcțiune; Verificare periodica; Inventariere periodica;

Remediere probleme de funcționare; Propuneri pentru casare;

 • •  Administrare produse software - sisteme de operare, antivirus, posta electronica, aplicații de birou, aplicații CAD, aplicații pentru grafica computerizata, aplicații pentru tehnoredactare computerizata, aplicații GIS:

Instalare/dezinstalare;

Administrare; Actualizare;

 • •  Asigurare servicii de asistenta de specialitate - instruiește si asista personalul instituției pentru:

Utilizarea computerului;

Tehnoredactare;

Calcul tabelar;

Scanarea documentelor;

Imprimare;

 • •  Administrarea sistemului informatic:

Gestionare utilizatori si drepturi de acces; Creare conturi de utilizator; Modificare conturi de utilizator; Atribuire conturi de utilizator; Acordare drepturi de acces;

 • •  Activități de tehnoredactare si introducere de date:

Utilizează aplicații de birou pentru tehnoredactarea dc documente; Activități de introducere date, la cerere, în aplicații specifice:

 • •  Respectarea standardelor de calitate ISO 9001/2008;

 • •  Respectarea normelor de protecție a muncii;


Activitățile desfășurate efectiv:

 • •  Administrare computere - desktop si laptop:

Punere în funcțiune;

Verificare periodica;

Inventariere periodica;

Remediere probleme de funcționare;

Modernizare;

Propuneri pentru casare;

 • •  Administrare echipamente periferice - imprimante, plottere, scannere, multifuncționale, videoproiectoare, HDD externe, monitoare:

Punere în funcțiune;

Verificare periodica;

Inventariere periodica;

Remediere probleme de funcționare;

Propuneri pentru casare;

 • •  Administrare produse software - sisteme de operare, antivirus, posta electronica, aplicații de birou, aplicații CAD, aplicații pentru grafica computerizata, aplicații pentru tehnoredactare computerizata, aplicații GIS:

Instalare/dezinstalare;

Administrare;

Actualizare;

 • •  Asigurare servicii de asistenta de specialitate - instruiește si asista personalul instituției pentru:

Utilizarea computerului;

Tehnoredactare;

Calcul tabelar;

Scanarea documentelor;

Imprimare;

 • •  Administrarea sistemului informatic:

Gestionare utilizatori si drepturi de acces;

Creare conturi de utilizator;

Modificare conturi de utilizator;

Atribuire conturi de utilizator;

Acordare drepturi de acces;

 • •  Activități de tehnoredactare si introducere de date:

Utilizează aplicații de birou pentru tehnoredactarea de documente;

Activitati de introducere date, la cerere, în aplicații specifice;

 • •  Respectarea standardelor de calitate ISO 9001/2008;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI          j          A

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1                      O       a f

te;'.'

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DEMENTULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Informatică din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești

și a emis:

"      &—


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Informatică din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești


PREȘEDINTE,

SECRETAR, Gheorghe Andrei


George Sorin Niculae Botez if /


Data: