Hotărârea nr. 399/2018

Hotãrârea nr. 399 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Romană, nr.46

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

*


HOTĂRÂREA NR. 399 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Romană, nr.46

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 226/26.09.2018 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1410/26.09.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 295/25.09.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 121/25.09.2018 la Direcția Economică prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Romană, nr.46;

Luând în considerare Raportul din data de 19.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în conformitate cu art. 4 alin.(8) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, actualizată;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c”, art.45 și art 115 alin.l lit.b) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea unei părți identificate cu numărul cadastral 128688-CI-UI din imobilul situat în Ploiești, str.Romană, nr. 46, clasificat ca "monument istoric Casa cu prăvălie, cod PH-II-m-B-16294” și a cotei părți din terenul aferent în suprafață de 71,77 m.p. la valoarea de 58.000 euro.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2018