Hotărârea nr. 398/2018

Hotãrârea nr. 398 privind aprobarea participării Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești la Proiectul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația judeţului Prahova”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 398


privind aprobarea participării Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea

Consiliului Local al Municipiului Ploiești la Proiectul

„Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Prahova”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 230/26.09.2018 a domnului primar Adrian-Florin Dobre, a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Simion Sîrbu, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate nr. 7968/26.09.2018 al Spitalului Municipal Ploiești, prin care se propune participarea la Proiectul „ Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Prahova” a Spitalului Municipal Ploiești, în calitate de partener”;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 125/26.09.2018 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 1424/27.09.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Luând în considerare Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.09.2018;

Având în vedere:

Adresa Ministerului Sănătății nr. 5954/29.05.2018 privind lansarea unor apeluri dedicate Ministerului Sănătății, în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale, pentru finanțarea unor investiții derulate în perioada 2014-2017 sau aflate în desășurare la nivelul acestor instituții;

Adresa Ministerului Sănătății nr. 1090/25.06.2018 privind proiectele retrospective finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2014-2020, proiecte nefinalizate POR - Operațiunea 8.1.A Ambulatorii și Operațiunea 8.2. B Unități de primiri urgențe;

Acordul de parteneriat încheiat între Ministerul Sănătății — lider de parteneriat, U.A.T. Județul Prahova, U.A.T. Oraș Vălenii de Munte, Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul de Pediatrie Ploiești, Spitalul Municipal Ploiești, Spitalul Județean de Urgență Ploiești, Spitalul de Ortopedie și Traumatologie Azuga, Spitalul Orășenesc Sinaia, Spitalul de Boli Pulmonare Breaza, Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte;

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 8-Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritate de investiții 8.1- Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități. Operațiunea 8.1.A- Ambulatorii;

Ghidului Solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, emis de Autoritatea de Management pentru POR. 2014-2020;

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor, Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2018/8/ 8.1/1/8.2.B/7 regiuni - Nefinalizate - COD APEL 422/8; regiuni — Nefinalizate, celor 7 regiuni de dezvoltare ale României Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est si Centru, COD - APEL 420/8, cu perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare 09.07.2018-7.09.2018;

Prevederile art. 14, art. 91, alin. (6), lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația public locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. (2), lit.b) și alin. (4) lit. d) coroborat cu art.45, alin.2, lit. e) și art. 115, alin.l, lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă participarea Spitalului Municipal Ploiești la Proiectul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Prahova”, în calitate de partener, pentru care valoarea totală este de 2.188.745, 37 lei(TVA inclus), din care:

  • ♦ Finanțarea nerambursabilă                          2 144 970,46 lei

  • • Cofinanțare 2% Spital Municipal Ploiești               43 774,91 lei.

Art. 2 Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță și întreținere a echipamentelor medicale decontate prin Proiectul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Prahova” pe perioada de durabilitate a proiectului se vor suporta de fiecare partener din cadrul proiectului.

Art. 3 Se împuternicește Managerul Spitalului Municipal Ploiești să semneze Acordul de parteneriat și contractul de finanțare precum și toate actele necesare implementării proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Prahova”.

Art. 4 Spitalul Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, ^stăzi, 27 septembrie 2018

\

PREȘEDINTE Dț ȘEDINȚĂ, z George-Sorin-N ic


ae BOTEZ

l                   Z '5A


Contrasemnează:

|    SECHETA^


. « SECRETAR, k ^aureniiu^îȚU