Hotărârea nr. 396/2018

Hotãrârea nr. 396 privind aprobarea participării Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituţie sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în parteneriatul pentru realizarea în comun a Proiectului "Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Prahova și Ialomiţa la servicii medicale de urgenţă"

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

z

I LeEr?^AL, ATE 1


HOTARAREA NR. 396 privind aprobarea participării Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în parteneriatul pentru realizarea în comun a Proiectului "îmbunătățirea accesului populației din județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de urgență"

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 228/26.09.2018 a domnului primar Adrian-Florin Dobre, a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Alexandru Paul Palaș, Gheorghe Simion Sîrbu, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate nr. 6367/26.08.2018 al Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin care se propune participarea la Proiectul „îmbunătățirea accesului populației din județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de urgență” a Spitalului de Pediatrie Ploiești, în calitate de partener;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 124/26.09.2018 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 1422/27.09.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Luând în considerare Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.09.2018;

Având în vedere:

Adresa Ministerului Sănătății nr. 5954/29.05.2018 privind lansarea unor apeluri dedicate Ministerului Sănătății, in parteneriat cu autoritățile administrației publice locale, pentru finanțarea unor investiții derulate in perioada 2014-2017 sau aflate in desfășurare la nivelul acestor instituții;

Adresa Ministerului Sănătății nr. 1090/25.06.2018 privind proiectele retrospective finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente 2014-2020, proiecte nefinalizate POR - Operațiunea 8.1.A Ambulatorii si Operațiunea 8.2. B Unități de primiri urgențe;

Acordul de parteneriat încheiat intre Ministerul Sănătății -lider de parteneriat, UAT Județul Prahova, UAT Județul Ialomița, Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul Județean de Urgență Ploiești, Spitalul de Pediatrie Ploiești, Spitalul orăenesc Sinaia, Spitalul Județean de Urgență Slobozia, Spitalul Municipal Urziceni, Spitalul Anghel Saligny Fetești, Spitalul orășenesc Țăndărei;

Ghidul Solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020 cu modificările si completările ulterioare, emis de Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020;

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni - Nefinalizate - COD APEL 422/8; regiuni - Nefinalizate, celor 7 regiuni de dezvoltare ale României Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est si Centru, COD APEL 422/8, cu perioada în care pot fiuJepuse-cererile-de finanțare 09^7.-201^-7.09:20Î8;

Prevederile art. 14, art. 91, alin. (6), lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația public locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 36 alin. (2), lit.b) și alin. (4) lit. d) coroborat cu art.45, alin.2, lit. e) și art. 115, alin.l, lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă participarea la Proiectul „îmbunătățirea accesului populației din județele Prahova si Ialomița la servicii medicale de urgență” a Spitalului de Pediatrie Ploiești, în calitate de partener, pentru care valoarea totală este 2.019.389,79 lei (TVA inclus), din care:

  • •  Finanțarea nerambursabilă                          1.979.002,00 lei

  • •  Cofinanțare 2% Spital de Pediatrie Ploiești             40.387,79 lei.

Art. 2 Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță și întreținere a echipamentelor medicale decontate prin Proiectul „îmbunătățirea accesului populației din județele Prahova si Ialomița la servicii medicale de urgență” pe perioada de durabilitate a proiectului se vor suporta de fiecare partener din cadrul proiectului.

Art. 3 Se împuternicește Managerul Spitalului de Pediatrie Ploiești să semneze Acordul de parteneriat și contractul de finanțare, precum și toate actele necesare implementării proiectului: „îmbunătățirea accesului populației din județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de urgență”.

Art. 4 Spitalul de Pediatrie Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează: SECRETAR,

Vi Laurențiu DIȚU

?             VI /