Hotărârea nr. 395/2018

Hotãrârea nr. 395 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate ,,Amenajare intersecție strada Ştrandului cu centura de N-E Dn1B – Punerea în conformitate RTE în zona intersecţiei strada Ştrandului cu Centura de N-E” Municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 395 privmd aprobarea indicatorilor telinico-economici și a Studiului de Fezabilitate „Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de N-E DnlB - Punerea în conformitate RTE în zona intersecției strada Ștrandului cu Centura de N-E” Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

văzând Expunerea de motive nr. 225/26.09.2018 a domnului viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul comun de specialitate al Direcției Tehnic - Investiții nr.10395/25.09.2018 și al Direcției Economice nr. 120/25.09.2018 prin care se propune aprobarea actualizării valorilor indicatorilor tehnico -economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de N-E DnlB - Punerea in conformitate RTE în zona intersecției strada Ștrandului cu Centura de N-E” Municipiul Ploiești;

luând act de raportul de specialitate nr. 1412/26.09.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.09.2018;

în conformitate cu Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr.48/26.09.2018;

având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată,

luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă indicatorii tehnico-economici și studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de N-E DnlB - Punerea în conformitate RTE în zona intersecției strada Ștrandului cu Centura de N-E” Municipiul Ploiești, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.


Dată în Ploiești, astăzi, 27 septem

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^

George-Soi in-Nk\.L_. ZCTTZ " Vi ț\ \                Z

DEVIZ GENERAL


Faza SF

Denumire


Proiect


Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de N-E DnlB -Punere in conformitate RTE in zona intersecției Str. Ștrandului cu Centura de NPE

In conformitate cu HGR nr. 907/2016

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

Iei

1

2

3

5

6

PARTEA I

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obinerea terenului

0,000

0,000

0,000

1.2

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

1.3

Amenaj. pt. prot. mediului si aduc, la st. init.

0,000

0,000

0,000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,000

0,000

0,000

Total capitolul 1

0,000

0.000

(1.060

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Chelt. pt. asig. utilităților necesare obiectivului

0,000

0,000

0,000

Total capitolul 2

0.000

0.000

0,000

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru

proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

5.000,000

950,000

5.950,000

3.1.1

Studii teren topo

2.500,000

475,000

2.975,000

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

3.1.3

Alte studii specifice |               |Georehnice

2.500,000

475,000

3.2

Documentai i - suport pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

5.000,000

950,000

5.950,000

3.3

Expertiza tehnica

2.500,000

475,000'

2.975,000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirii

0,000

0,000

0,000

3.5

Proiectare

56.034,660

10.646,585

66.681,246

3.5.1 Tema de proiectare

0,000

0,000

0,000

3.5.2 Studiul de prefezabilitate

0,000

0,000

0,000

3.5.3 Studiul de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

31.200,000

5.928,000

37.128,000

3.5.4 Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acorduriior/i autorizatiiolor

1.600,000

304,000

1.904,000

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de execuție

4.000,000

760,000

4.760,000

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

19.234,66

3.654,585

22.889,246

3.6

Organizarea procedurilor de achiziții

5.000,000

950,000

5.950,000

3.7

Consultanta

0,000

0,000

0,000

3.7.1 Menegementul de proiect prntru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0,000

3.7.2 Auditul financiar

0,000

0,000

0,000

3.8

Asistenta tehnica

19.716,173

3.746,073

23.462,245

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

9.608,086

1.825,536

11.433,623

3.8.2 pentru participarea proiectantului la faze incluse in programul de control al lucarilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500,000

95,000

595,000

3.8.2 Dirigentie de șantier

9.608,086

1.825,536

11.433,623

Total capitolul 3

93.250,833

17.717.658

110.968,491

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

tei

K

CAPITOLUL 4 Construcții                           \ ■bJ'X

4.1

Construcții si instalații

641.155,350

121.8 W. 5'17

^^\762.974.867

4.1.1

Amenajare intersecție strada Strandtilui cu centura

4 W

de N-E DnlB - Punere in conformitate RTE in zona intersecției Str. Ștrandului cu Centura de N-E

641.155,350

121.819,517

\

762^74,867

r' e

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,000

0,000

M

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,000

0,000

0,000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

0,000

0,000

0,000

4.6

Active necorporale

Total capitolul 4

641.155350

121.819,517

762.974,867

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0,000

0,000

0,000

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0,000

0,000

0,000

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantierului

0,000

0,000

0,000

5.2

Comisioane, cote,taxe,costul creditului:

7.693,864

1.461,834

9.155,698

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

3.846,932

730,917

4.577,849

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

641,155

121,820

762,975

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -

CSC

3.205,777

609,098

3.814,874

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conform autorizației de construire/desfiintare

0,000

0,000

0,000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute Cheltuieli pentru informare si publicitate

64.115,535

12.181,952

76.297,487

5.4

0,000

0,000

0,000

Total capitolul 5

71.809399

13.643.786

85.453,185

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice

0,000

0,000

0,000

Total capitolul 6

0.000

0.000

0,000

TOTAL GENERAL

806.215,582

153.180,961

959.396,543

Din care C+M

641.155350

121.819,517

762.974.867

Termen de execuție 6 luni

Termen de garanție 12 luni


Beneficiar

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE

AVIZ

Nr. 48/26.09.2018


 • 1. SF. Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de N-E Dn 1B-Punere in conformitate RTE in zona intersecției Str. Ștrandului cu Centura de N-E , Municipiul Ploiești

 • 2. Proiectant - SC ARMADOS SRL

 • 3. Beneficiar - SERVICIUL INVESTIȚII

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului)

Lucrări propuse :

 • - Se aproba scenariul C-Amenajarea intersecție strada Ștrandului cu centura de N-E Dn 1B cu punerea in conformitate a tuturor conductelor (Conpet, Transgaz, Apele Romane, Distrigaz, Electrica, Telekom si Apa Nova) prin săpătură deschisa intr-o zona unde distanta dintre trotuare este mica.

Se vor devia rețelele electrice si Telekom, precum și conductele aparținând Conpet, Transgaz, Distrigaz, Apele Romane si Apa Nova, astfel:

 • - Se va pune in conformitate conducta de transport țiței cu Dn 8 5/8” Boldești - Rafinaria Petrotel

Lukoil, proprietate a S.C. CONPET S.A. cu lungimea de 107 m;

 • - Punerea in conformitate a rețelelor de apă aflate pe teren, exploatate de către S.C. APA NOVA

Ploiești, inclusiv reamplasarea hidrantului cu o lungime de 5 m, precum și preluarea in viitor a apelor pluviale din sensul giratoriu in extinderea rețelei de canalizare pe strada Ștrandului;

 • - Pentru punerea protejarea/devierea Rețelelor Electrice LEA 0,4 kw si LES 0,4-20 kw,

proprietatea SDEE Muntenia Nord-Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Ploiești se vor muta 4 stâlpii de iluminat și se vor introduce rețelele electrice in țeavă PVC DnllO - 200m;

 • - Pentru punerea in conformitate a conductelor de gaze proprietate S.C. Distrigaz Sud Rețele S.A.

se vor transforma căminele necarosabile in cămine carosabile , conductele ce sunt la suprafață vor fi ingropate la adancimea de 0,90 m, lungime de 25 m;

 • - Pentru punerea in conformitate a conductei de gaze Dn 20” Blejoi Teleajen, proprietate S.C.

TRANSGAZ S.A. Mediaș - sector Ploiești se va devia conducta și se va amplasa intr-un tub de protecție metalic o lungime de 113 m;

 • - Pentru punerea in conformitate a rețelelor TELEKOM existente in zonă, instalații de importanță

deosebită pozate atât subteran, cât și aerian pe stâlpi se vor proteja (devia) pe o lungime de 98 m;

 • - Pentru punerea in conformitate a conductei de apă ce aparține ESZ Prahova se va păstra și

proteja traseul actual în lungime de 65 m.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală, fără TVA = 806.215,582 lei

din care C+M, fără TVA = 641.155,350 lei

Durata de realizare a lucrărilor este de 9 luni.

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 26.09.2018 se acorda :

AVIZ FAVORABIL

acestei documentații,


Armados

Adresa: Str. Gheorghe Doja, nr. 148,

BI.A2, Parter, Ploiești, Jud. Prahova

Tel./Fax: + 40 244 522 066 www.armados.ro e-mail: office@armados.ro armados srl@vahoo.com

S.C. ARMADOS S.R.L. PLOIEȘTISTUDIU DE FEZABILITATE

privind realizarea obiectivului de investiții

„SF- Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de N-E Dn1B -Punere in conformitate RTE in zona intersecției Str. Ștrandului cu Centura de N-E”Municipiul Ploiești

Beneficiar:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Elaborator:

S.C. ARMADOS S.R.L.

Proiect:

498/2018


e-mail: oftice y armados.ro

armados srUryalioo.com


Proiect nr. 498/2018

SF - AMENAJARE INTERSECȚIE STR. STARNDULUI CU CENTURA DE N-E DN 1B

PUNERE IN CONFORMITATE RTE IN ZONA INTERSECȚIEI STR. ȘTRANDULUI CU CENTURA DE N-E MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BORDEROU DOCUMENTAȚIE

STUDIU DE FEZABILITATE

A. PIESE SCRISE;

 • 1. Lista de semnaturi

 • 2. Borderou

 • 3. Memoriu de prezentare

 • 4. Deviz general

 • 5. Formular F2

 • 6. Deviz conducta petrol CONPET

 • 7. Deviz conducta TRANSGAZ

 • 8. Deviz conducta apa ESZ APELE ROMANE

 • 9. Deviz conducta DISTRIGAZ

 • 10. Deviz TELEKOM

 • 11. Deviz REȚELE ELECTRICE

 • 12. Deviz rețea apa APA NOVA

B. PIESE DESENATE:

 • 1. AMPLASARE IN ZONA                              planșa

 • 2. CONDUCTA CONPET                               planșa

 • 3. CONDUCTA TRANSGAZ                           planșa

 • 4. CONDUCTA ASZ APELE ROMANE                   planșa

 • 5. CONDUCTA DISTRIGAZ                             planșa

 • 6. CONDUCTA APA NOVA                            planșa

 • 7. REȚELE ELECTRICE                                 planșa

 • 8. REȚELE TELEKOM                                  planșa

  9. RETLE CONDUCTE METALICE EXISTENTE IN INTERSECȚIE

  planșa 9

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect:

SF- Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de N-E DnlB - Punere in conformitate RTE in zona intersecției Str. Ștrandului cu Centura de N-E"

Beneficiarul proiectului:


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Elaboratorul studiului:         S.C. ARMADOS S.R.L.


Sef proiect: Proiectant:

Desenat:


ing. Florea


ing. FloreaProiect nr. 498/2018 Faza: Studiu de Fezabilitate


Conține:


Piese scrise și desenate conform borderouA)PIESE SCRISE

 • I.     Foaie de capăt

 • II.     Borderou

  BORDEROU • III. Memoriu de prezentare

ț DATE GENERALE

 • 1.1.   Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2.  Amplasamentul obiectivului

 • 1.3.   Ordonatorul de credite

 • 1.4.   Beneficiarul investiției

 • 1.5.   Elaboratorul studiului de fezabilitate

Z SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA INVESTIȚIEI

 • 2.1.   Concluziile studiului de prefezabilitate

 • 2.2.   Prezentarea contextului

 • 2.3.   Analiza situației existente

 • 2.4.   Analiza cererii de bunuri și servicii

 • 2.5.   Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Z IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Șl PREZENTARE SCENARII

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului

 • a.  Descrierea amplasamentului

 • b.   Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces

 • c.   Orientări propuse față de punctele cardinale

 • d. Surse de poluare existente în zonă

 • e.   Date climatice și particularități de relief

 • f.   Existența de rețele, monumente istorice și terenuri ce aparțin domeniului public

 • g.   Caracterisitici geofizice ale terenului din amplasament

 • 3.2.   Descrierea investiției

 • 3.3.   Costurile estimative ale investiției

 • 3.4.   Studii de specialitate

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

< ANALIZA SCENARIILOR


 • 4.1.   Prezentarea scenariilor de analiză

 • 4.2.   Analiza vulnerabilităților ^^^^ittrațiă^ft^orșraiWîZa’dierWnsum

 • 4,4. Sustenabilitatea realizării investiției

 • >     Impactul social

 • >     Estimări privind ocuparea forței de muncă

 • >     Impactul asupra factorilor de mediu


> Impacul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii

 • 4.6. Analiza financiară

 • 4.7. Analiza economică

 • 4.8. Analiza de senzitivitate

 • 4.9. Analiza de riscuri

5, SCENARIUL/ OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ RECOMANDATĂ

 • 5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse

 • 5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optime recomandate

 • 5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optime recomandate

 • a. obținerea și amenajarea terenului

 • b. asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului

 • c. soluția tehnică

 • d. probe tehnologice și teste

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

 • a. indicatori maximali

 • b. indicatori minimali

 • c. indicatori financiari

 • d. durata estimată de execuție

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice6. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

 • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construîtjexj

 • 6.2. Extras ue Caile luncîară

  'DEȚUV _ c Oj


 • 6.3. Act administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.5. Studiu topografic, vizat de OCPI

 • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice

L IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

7.1 Entitatea responsabilă cu implementarea investiției

 • 7.2. Strategia de implementare

 • 7.2.1. Etapele de implementare

 • 7.2.2. Durata de implementare

 • 7.2.3. Eșalonarea pe ani

 • 7.3.   Strategia de exploatare

 • 7.4.   Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

6. CONCLUZII Șl RECOMANDĂRI

9. ANEXE

Anexa 1

- Devizul General al investiției

Anexa 2

- Liste cantități

Anexa 3

- Evaluări

B) PIESE DESENATE

 • 1. Plan de amplasare în zonă (planșa 1)

 • 2. Plan de situație conducta CONPET (planșa 2)

 • 3. Plan de situație conducta TRANSGAZ (planșa 3)

 • 4. Plan de situație conducta ESV Apele Romane (planșa 4)

 • 5. Plan de situație conducta DISTRIGAZ (planșa 5)

 • 6. Plan de situație conducta APA NOVA (planșa 6)

 • 7. Plan de situație rețele electrice (planșa 7)

 • 8. Plan de situație TELEKOM (planșa 8)

 • 9. Plan de situație rețele Existente (planșa 9)


  MEMORIU DE PREZENTARE1.DATE GENERALE

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

„SF- Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de N-E DN1B -punere în conformitate RTE în zona intersecției Str. Ștrandului cu Centura de N-E"

1.2. Amplasamentul obiectivului

Municipiul Ploiești intersecția DN 1B cu centura de nord- est, județ Prahova.

Intersecția ce se va amenaja este în Municipiul Ploiești, conform planului de încadrare în zonă, anexat.

 • 1.3. Ordonatorul de credite

Municipiul Ploiești

 • 1.4. Beneficiarul investiției

Municipiul Ploiești

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. ARMADOS S.R.L.

Str. Gheorghe Doja, nr.148, bl.A2, parter, Ploiești

Reg.Com. - J29/3395/1992, CUI - 2698601

Banca Transilvania - suc.Ploiești; Cod IBAN - RO07 BTRL 0300 1202 5565 04XX

CAEN-7022, 7111, 7112

Tel / fax - (00) 04 0244 522 066

E-mail: office@armados.ro

armados srl@vahoo.com

www.armados.ro

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate

în conformitate cu prevederile art. 6 alin.2 din HG 907/29.11.2016, nu a fost necesară întocmirea unui studiu de prefezabilitate pentru această investiție.

2.2. Prezentarea contextului

Intersecția dintre strada Ștrandului si centura de N-E-DN1B este o intersecție in „dublu T’, circulația desfasurandu-se cu dificultate atat datorita celor patru brațe care converg in intersecție cat si datorita lipsei vizibilității in intersecție, circulația in intersecție este dirijata prin indicataore rutiere.

Traficul se desfasoara pe patru benzi de circulație (cate doua benzi pe sens) pe strada Ștrandului, respectiv pe doua benzi (cate o banda pe sens) pe Centura de Nord Est DN1B.

2.3. Situația existenta

în prezent terenul pe care se va amenaja intersecția este in proprietatea municipiului Ploiești. Intersecția este circulata fara a fi dirijata cu semafoare sau cu sens giratoriu amenajat.

De asemenea scurgerea apelor este dificilă, având în vedere că terenul nu este amenajat. In prezent intersecția Str. Ștrandului cu centura de N-E este nemodernizata iar noua investiție va permite desfasurarea traficului in condiții imbunatatite, mai ales pentru TIR-le care circula pe centura de N-E - DN1B.

2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii

Datorită faptului că este necesar a se asigura protecția populației în evitarea accidentelor de circulație pe termen mediu și lung, este necsar a se realiza execuția sensului giratoriu si punere in conformitate RTE in zona intersecției Str. Ștrandului cu Centura de N-E.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Prin amenajarea intersecției se va realiza:

-mărirea siguranței circulației auto;

-dirijarea circulației pe principiul ca in sensul girstoriu prioritatea este de stanga; -reducerea numărului de accidente;


-îmbunătățirea mediului prin reducerea noxelor;

-evitarea formării de bălți formate în zilele ploioase.

-stabilirea conductelor ce traversează intersecția precum si mutarea amplasate la suprafața si pe traseul străzilor din intersecție.


3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Șl PREZENTARE SCENARII

3.1. Particularități ale amplasamentului
 • a. Descrierea amplasamentului

Ploiești este municipiul de reședință al județului Prahova, Muntenia, România. Este situat la 60 km nord de București, pe coordonatele de 26° 1'48" longitudine estică și 44°56'24" latitudine nordică și are o suprafață de aproape 60 km2. Este înconjurat de comunele Blejoi (la nord), Târgșoru Vechi (la vest), Bărcănești, Brazi (la sud) și Bucov (la est).

Orașul a crescut începând cu secolul al XVII-lea, pe o moșie cumpărată de Mihai Viteazul de la moșnenii ce o stăpâneau, luând treptat locul vechilor târguri muntenești Târgșor, Gherghița și Bucov ca centru regional al zonei, evoluția sa fiind accelerată de industrializare în special după ce a început exploatarea masivă a zăcămintelor de petrol din zonă și în oraș au apărut mari facilități de rafinare, ceea ce i-a adus porecla de „capitala aurului negru”. în continuare, activitatea sa economică este bazată pe prelucrarea petrolului, orașul având patru mari rafinării, dar și alte industrii legate de această ramură (construcții de mașini, echipamente electrice, întreținere).

Municipiul Ploiești se găsește în apropierea regiunii viticole Dealu Mare-Valea Călugărească și are acces direct la Valea Prahovei, cea mai importantă zonă de turism alpin din România. Ploieștiul este un important nod de transport, situându-se pe drumurile care leagă capitala București de Transilvania și Moldova.

 • b. Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces

Prin realizarea intersecției se va asigura ordonerea autoturismenlor si eliberarea spatiilor neamenajate.

 • c. Orientări propuse față de punctele cardinale

Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de N-E DN1B ce se va realiza este amplasată în partea de est a municipiului Ploiești.

 • d. Surse de poluare existente în zonă


Pe traseul viitoarei lucrări nu există surse de poluare.

Date climatice și^articularități-de relief

Clima perimetrului cercetat este temperat-continentală, subtipul climatului tranziție, având următorii parametrii:


 • •  temperatura medie anuală.............................................+ 10,6°C

 • •  temperatura minimă absolută.........................................-30,0°C

 • •  temperatura maximă absolută........................................+39,4°C

Umezeala relativă a aerului variază între 77-85%.

Precipitațiile medii anuale au valoarea cuprinsă între 500-600 mm/m2.

Repartiția precipitațiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:

 • •  iarna....................................105,9 mm

 • •  primavara.............................138,3 mm

 • •  vara....................................211,8 mm

 • • toamna..............................132,0 mm

Direcția predominantă a vânturilor este cea nord-estică (14,9%) și estică (13,3%). Calmul înregistrează valoarea procentuala de 25,8%, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 2,3 - 3,1 m/s.

Adâncimea maximă la îngheț este de 0,80-0,90 m conform STAS 6054-77.

Date seismice

Din punct de vedere macroseismic (STAS SR 11100/1-93) perimetrul studiat se încadrează în zona seismică 81, fiind caracterizată de parametrii seismici ag = 0.35g și Tc = 1.6 sec. conform normativului P100/1-2013.

LITOLOGIA TERENULUI

Perimetrul de teren care face obiectul studiului de față este situat pe drumul național DN1A la intersecția cu drumul național DN1B și cu drumul județean 102E (strada Ștrandului) la intrarea în localitatea Ploiești, județul Prahova.

Perimetrul cercetat se prezintă relativ plan, fără accidente geologice sau geomorfologice de instabilitate.

Litologia terenului

In sondajul geotehnic S1 s-a interceptat următoarea litologie:

0.00 - 0.25 m = asfalt

0.25 - 0.80 m = umplutură din balast

0.80-4.00 m = argilă prăfoasă nisipoasă, cafeniu gălbuie, plastic vârtoasă, cu rar pietriș mic și concrețiuni calcaroase

In sondajul geotehnic nu au fost interceptate infiltrații de apă.

In sondajul geotehnic S2 s-a interceptat următoarea litologie:

0.00 - 0.20 m = asfalt

0.20 - 0.70 m = umplutură din balast

0.70-4.00 m = argilă prăfoasă nisipoasă, cafeniu gălbuie, plastic vârtoasă, cu rar pietriș mic și concrețiuni calcaroase

In sondajul geotehnic nu au fost interceptate infiltrații de apă.

In sondajul geotehnic S3 s-a interceptat următoarea litologie:

0.00 - 0.25 m = asfalt

0.25 - 0.80 m = umplutură din balast


ti rr


0.80-4.00 m = argilă prăfoasă nisipoasă, cafeniu gălbuie, plastic vârtoasă, cujar pi mic și concrețiuni calcaroase

In sondajul geotehnic nu au fost interceptate infiltrații de apă.

3.2. Descrierea investiției

Investiția ce face obiectul prezentului studiu de fezabilitate reprezintă punerea in conformitate a rețelelor de produse petroliere, transport gaze, a conductei de aductiune apa, a rețelei de iluminat public, respectând cerințele deținătorilor de utlitati.

Punerea in conformitate a rețelelor din zona, se va face conform prevederilor legale in vigoare, conform HG 907 din 29 Noiembrie 2016.

Astfel se va avea in vedere:

- Pentru punerea in conformitate a conductei de transport titei 0 8 5/8” Boldesti-Raf. Petrotel Lukoil proprietate a S.C. CONPET S.A. se vor tine cont la proiectare de următoarele date tehnice după cum urmeaza:

J Diametru conducta: 08 5/8” - 219.1 mm;

v" Material: otel X52;

J Debit transportat: 60m3/h;

Presiune de proiectare: 64 bar;

J Presiune plecare: 20 bar;

J Temperatura de plecare: 15°C -40°C;

S Se va respecta standardul SR EN 14161 aplicabil conductelor de transport petrol. Maerialul tubular va fi țeava trasa, preizolata cu polietilena extrudata, conform ISO 3183-2013 sau echivalent API 5L ultima ediție, Penru imbinarile sudate se vor avea in vedere cerințele SR EN 14163/AC.

J Se va considera o viteza a coroziunii interioare de minim 0.035mm/an, pentru o durata de funcționare de 60 ani (conducte cu protective catodica).

S Materialul tubular va fi preizolat cu polietilena extrudata, tip N-v, conform DIN 30670 sau echivalent, ultima ediție, inclusiv pentru secțiunile incluse in tuburile protectoare la subtraversari;

Mansoanele sau benzile termocontractile pentru intregirea izolației la suduri vor respecta SR EN 12068 si vor fi de tipul C50L;


o 1 7 n

__-


s Pentru izolarea spațiului inelar dintre conducta si tuburile cfe prQtectte%fa.\ /                  ) 'Z

subraversari, se vor prevedea presetupe de etansare si 'mafîsofiare

(     ...X'*.--.-            - j

w -**r '-&/ $

. /


termocontracile cu dubla secțiune, ranforsate cu fibra de sticle

Pentru schimbările de direcție se vor utiliza curbe de mininr

 • 10.6.2. din SR-EN 14161;

  date,

  (ISO


Pentru robineti (PN 64), sunt obligatorii cerințele privind: foaia de desen detaliu constructiv, certificarea si marcarea conform API 6D 14313);

Pentru flanse, fitinguri sunt obligatorii cerințele privind: foaia de date, desen

detaliu constructiv, certificarea si marcarea conform (SR)EN 1092 - 1+A1;

Conducta va fi protejata catodic, in concordanta cu sistemul de protecție existent.

- Pentru punerea in conformitate a rețelelor de apa aflate in administratia-socleiatiL APA NOVA Ploiești se va avea in vedere:

 • > Se va respecta HGR 930/2005 privind instituirea zonfor de protecție sanitara pentru perimetrele fronturilor de captare, a stațiilor de pompare si a conductelor de aductiune;

 • > Se vor respecta reglementările in vigoare (SR 8591/1997) privind amplasarea de construcții fata de rețelele de apa potabila si canalizare in zonele de intersecție sau paralelism cu rețelele de apa si /sau canalizare; se vor lua masuri de protecție in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare si a notei din plan;

 • > Se vor respecta prevederile HCL 320/2007 art. 141 privind condițiile de racordare la rețeaua publica de canalizare;

 • > In zona de interesectie a străzilor Ștrandului cu Centura de Nord-Est- DN1B exista o rețea publica de apa potabila PEID De 110mm’;

 • > In zona de interesectie nu exista rețea publica de canalizare; S.C. YDA Proiect Consulting SRL elaborează un studiu de fezabilitate privind extinderea rețelei de canalizare pe strada Ștrandului pentru preluarea atat a apelor uzate pluviale cat si menajere. r

 • > Se recomanda corelarea proiectului privind extinderea rețelei de canalizare pentru preluarea apelor pluviale de la sensul giratoriu cu proiectul privind extinderea rețelei de canalizare pentru preluarea apelor uzate menajere si

  xtrmaaus


_ 0 *T "In >?a-#Q!L>7 ZT pluviale pe strada Ștrandului, avand in vedere dezvoltarea jnj^ers^^^a^'ț zonei.

Def asemenea se va avea in vedere devierea conductei 'de apa sa ăe, realizeze pe domeniul public, fara a intra in incidența cu sensul giratoriu^

> De asemnea, se va reamplasa hidrantul existent din zona sensului giratoriu in afara acestuia, astfel incat in urma lucrărilor de modernizare a intersecției, acesta sa nu ramana in carosabil;

> Se va aduce la cota toate accesoriile rețelei de apa (planseu cămin, gura

vizitare vana);

- Pentru punerea in conformitate Protejare/ Deviere Rețele Electrice LEA 0,4 KV si

LES 0,4+20 KV Proprietatea SDEE Muntenia Nord - Sucursala de distribuție a Energiei Electrice Ploiești se va avea in vedere:

’Z Pe amplasament exista liniile electrice aeriene (LEA) 0,4 KV si liniile electrice subtene (LES) 0,4 +20 KV pozate la o adâncime de 0,6 - 1m. Exista montati 4 stâlpi electrici in fiecare colt al intersecției, pentru iluminat stradal.

J O data cu amenajarea intersecției este necesar sa se mute stâlpii conform planului anexat si sa se devize rețele electrice subterne. Pentru aceasta este nevoie pe latura dinspre Blejoi sa se intoduca doua tuburi din PVC tip greu Dn 110 la circa 50 de metri de intersecție si h= - 1.20m .

Pe DN1B- direcția Buzău, se vor introduce doua tuburi PVC tip greu Dn 110 pentru traversarea cablurilor, h= - 1.20m.

Se vor amplsa patru stâlpi de iluminat in sensul giratoriu, conform plan anexat.

- Pentru punerea in conformitate a conductei de gaze 020” Blejoi- Teleajen

(Pn=25bar) proprietate S.C. TRANSGAZ SA Mediaș - Sector Ploiești se va avea

in vedere:

> Se va devia conducta de gaze 020” Blejoi Teleajen din zona sensului giratoriu; aceasta se va amplsa intr-un tub de protecție metalic

- Pentru punerea in conformitate a conductelor de gaze proprietate S.C. Distrigaz Sud Rețele S.A. se va avea in vedere:

Căminele necarosabile, se vor modifica in cămine carosabile.

Conductele ce sunt la suprafața vor fi ingropate la adancimea h= - 0.90m

- Pentru punerea in conformitate a rețelelor TELEKOM se va avea in vedere:

ii rmaaus

Instalațiile de telecomunicații existente in zona, instalatikyde importanta

'*   . WW □ 3}

deosebita pozate atat subteran cat si aerian pe stâlpi E&si TKR4$e vor


proteja (devia)

Pentru punerea in conformitate a conductei de apa ce aparține sta

administrarea AN “ Apele Romane” se vor respecta normele conform HG

930/2005

- Pentru punerea in conformitate a conductei de apa ce aparține AN “Apele Romane se va urmări sa se păstreze traseul actual deoarece conducta de apa este poziționată in afara pârtii carosabile fara a afecta viitoarele lucrări.

S-a întocmit un plan de situație cu rețelele existente realizat împreuna cu S.C. Expcoro Design S.r.l. prin care s-a constat ca exista un număr de 7 conducte metalice (planul nr. 9) care traversează aceasta intersecție;

Expropierea se va realiza conform Studiului de Fezabilitate intocmit pentru Sensul Giratoriu.

3.3.   Costurile estimative ale investiției

Costurile estimative ale investiei sunt detaliate in Anexa nr. 1 - Devizul General al investiției.

3.4. Studii de specialitate

Pentru realizarea acestor lucrări au fost necesare:

 • -  Studiu topografic

Studiul topografic a fost realizat în Stereo 70 cu viza OCPI.

 • -  Studiu geotehnic

3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

Durata de realizare a investiției, se preconizează a fi de 9 luni, eșalonat după cum urmează:

 • -   Proiectare                             - 3 luni

 • -  Execuție + verificări+recepția lucrării - 6 luni

Această perioadă poate fi micșorată funcție de posibilitățile constructorului de a lucra pe mai multe fronturi de lucru, simultan si de posibilitatea beneficiarului de finanțare.


4. ANALIZA SCENARIILOR

4.1. Prezentarea scenariilor de analiză


 • A) Scenariul în care beneficiarul va trebui să facă minimul de lucrări cu scopuF menținerii spațiului la nivelul actual în care accesul auto se efectueza in condițiile date.

Lucrările pentru această investiție vor consta în menținerea traseului existent astfel încât nu se intervine decât pentru asigurarea circulației in condiții normale fara degradare a sistemului rutier.

 • B)  Amenajarea intersecție strada Ștrandului cu centura de N-E Dn 1B cu punerea in conformitate a tuturor conductelor ( Conpet, Transgaz, Apele Romane , Distrigaz, Electrica, Telekom si Apa Nova ) prin foraje orizontale la adâncimi diferite.

La aceasta soluție este necesar a se asigura punerea in conformitate a rețelelor ce traversează intersecția astfel incat funcționarea lor sa nu fie afectata de circulație.

 • C)  Amenajarea intersecție strada Ștrandului cu centura de N-E Dn 1B cu punerea in conformitate a tuturor conductelor ( Conpet, Transgaz, Apele Romane , Distrigaz, Electrica, Telekom si Apa Nova ) prin săpătură deschisa intr-o zona unde distanta dintre trotuare este mica.

4.2. Analiza vulnerabilităților

Dacă analizăm soluțiile studiate, observăm că realizarea intersecției nu implică vulnerabilități ale factorului de risc. Aceste lucrări vor asigura o circulație normală pentru auto, fără a se produce accidente.

4.3. Situația utilităților și analiza de consum

Având în vedere faptul că obiectivul final al investiției este Amenajarea intersecție strada Ștrandului cu centura de N-E Dn 1B cu punerea in conformitate a tuturor conductelor, implementarea proiectului nu presupune realizarea unor racordări la utilităti, precum alimentarea cu apă sau gaz, canalizare.

Se va respecta planul de amenajare privind branșament electric pentru iluminatul intersecției.

Se va avea in vedere a se asigura energie electrica pentru cei 4(patru) stâlpi ce se vor monta in intersecție.

^flrmaaos

rr^ultanhr


4.4. Sustenabilitatea realizării investiției
 • a. Impactul social

~ Fiind'vorba’de "amenajarea” intersecție- strada" Ștrandului cu centur punerea in conformitate a tuturor conductelor, beneficiile majore ale i caracter social, și nu financiar.

în prezent circulația se face fara a fi amenajata intersecția, fiind ceva temporar. Beneficiile sociale ale realizării investiției sunt evidente. Ele se traduc în principal în îmbunătățirea condițiilor de confort și civilizație, reducerea stresului cauzat de condițiile de circulație improprii.

 • b. Estimări privind ocuparea forței de muncă

Pe perioada realizării intersecției, societatea care va executa aceste lucrări poate angaja personal local. După realizarea acestora, investiția nu este generatoare de locuri de muncă și nici de profit.

 • c. Impactul asupra factorilor de mediu

în această fază nu a fost necesară elaborarea unui studiu.

La realizarea lucrărilor se vor avea în vedere prevederile OUG 195/2005, privind protecția mediului, aprobata prin Legea 265/2005.

Principalele aspecte urmărite sunt:

Materialele folosite - Toate materialele puse în operă vor fi procurate din surse, sau preparate în instalații ce dețin autorizație de mediu.

în conformitate cu prevederile HG 766/1997 și a Legii 10/1995 la realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor naționale în vigoare și a legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația U.E.

Protecția ecosistemelor - în vecinătatea obiectivului nu se întâlnesc specii vegetale sau animale ocrotite. Prin lucrările prevăzute nu sunt modificate sau distruse habitate naturale. Nu este dereglat echilibrul ecosistemelor prin divizarea teritoriului și întreruperea căilor de deplasare a faunei.

Protecția apelor - Sistemul de scurgere a apelor va fi realizat pentru a proteja trotuarele și terenurile adiacente. Realizarea obiectivului nu introduce surse de contaminare a apelor de suprafață sau a pânzei freatice

Protecția atmosferei - Se vor respecta reglementările privind protecția atmosferei prin adoptarea unor măsuri tehnologice adecvate de reținere și neutralizare a poluanților atmosferici.

^trmaaoso 1 7 n .

Protecția solului și a subsolului


- prin protejarea solului și; ^su^^fîțcî se-sj urmărește conservarea solului vegetal, evitarea eroziunior și asig^i ieietiuiuî. Pământul vegetal rezultat in urma lucrărilor de decapări, săpătu separat de alte tipuri de pământuri sau deșeuri, în vederea refolosirii lui.

Regimul deșeurilor - prin execuția lucrărilor nu rezultă deșeuri periculoase care trebuiesc transportate sau depozitate. Pământul în exces, rezultat din lucrările de săpătură executate pentru pregătirea patului pentru trotuare se va transporta în locuri de depozitare desemnate de către autoritățile locale.

Protecția mediului uman și a unor obiective de interes public - prin natura și specificul fluxurilor tehnologice de producție desfășurate în perimetrul ocupat de investiție nu se întrevăd efecte negative asupra stării de sănătate a populației. Nu sunt manipulate substanțe toxice sau periculoase. Echipamentele și utilajele folosite în zona de șantier nu prezintă risc semnificativ de producere de accidente majore sau avarii în exploatare.

Nu sunt afectate construcții și așezări umane situate în vecinătate. în zona acestui obiectiv nu există monumente istorice sau arhitecturale, zone de interes istorico-tradițional, situri arheologice, care să fie afectate sau care să necesite protecție.

Nivelul de zgomot - datorită unui volum de trafic preconizat redus considerăm că nivelul de zgomot maxim nu va depăși valoarea de 65 db, stabilit prin STAS 10009/1998. Astfel nu sunt necesare lucrări speciale de protecție împotriva zgomotului.

Lucrări de reconstruire ecologică - Construcția și apoi utilizarea trotuarelor, a șanțurilor betonate și a rigolelor carosabile nu presupune deteriorarea mediului înconjurător, deci nu sunt necesare lucrări speciale de protejare-reconstrucție ecologică. în momentul terminării lucrărilor de construcții se vor lua măsuri specifice de redare în circuit a eventualelor suprafețe de teren ocupate de organizarea de șantier. Aceasta intră în obligația constructorului, costul fiind înglobat în sumele prevăzute pentru organziarea de șantier.

Se poate concluziona, ca potențialul impact al proiectului asupra mediului și sănătății publice este redus, iar măsurile de protecție și prevenire ale efectelor negative sunt relativ simple și ușor de implementat.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii

Prin realizarea acestei investiții se creeaza condiții de transport auto fără a se creea accidente rutiere.4.6. Analiza financiară

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanța financiară a proiecfblui,prop«fs pe parcursul perioadei de referință, cu scopul de a stabili cel mai potrivit sistem de finanțare pentru acesta.

4.7. Analiza economică

Pentru toate proiectele publice de investiție în infrastructura rutieră, cu excepția autostrăzilor pentru care se percep tarife de utilizare, în urma analizei financiare, indicatorul Valoarea actualizata neta a investiției (VAN) este negativ. Importante sunt beneficiile sociale si de mediu, justificând astfel finanțarea proiectului.

Obiectivul analizei economice este de a demonstra că proiectul are o contribuție pozitivă netă pentru societate, și în consecință, merită să fie realizat. Pentru alternativa selectată beneficiile proiectului trebuie să depășească costurile proiectului, și mai specific, valoarea actualizată a beneficiilor economice ale proiectului trebuie să depășească valoarea actualizată a costurilor economice ale proiectului.

4.8. Analiza de senzitivitate

Pentru scenariul de bază luat în considerare în Analiza economico-financiara, proiectul își demonstrează sustenabilitatea.

Astfel, pentru determinarea riscurilor privind sustenabilitatea investiției s-au avut în vedere elementele determinante ale fluxului de numerar anual.

Pentru determinarea riscurilor privind rentabilitatea investiției s-a avut în vedere modificarea costurilor de întreținere.

4.9. Analiza de riscuri

în cadrul acestui capitol se va prezenta analiza calitativă de risc a proiectului ce include trei etape:

 • a. Identificarea riscurilor ce pot afecta proiectul

Riscuri interne:

Această categorie de riscuri depinde direct de modul de desfășurare al activităților prevăzute în planul de acțiune al proiectului, în faza de proiectare sau în faza de execuție:

• Slaba planificare a activităților • •  Comunicarea defectuoasă între entitățile implicate în imple furnizorii de servicii și de lucrări

 • •   Etapizarea eronată a lucrărilor

Riscuri externe:

Această categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului:

 • •  Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorită gradului redus de participare la licitații

 • •  Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorită numărului mare de oferte neconforme primite în cadrul licitațiilor

 • •  Nerespectarea termenelor stabilite pentru terminarea lucrărilor de execuție

 • •  Nerespectarea prevederilor din caietele de sarcini privind calitatea lucrărilor

 • •  Costurile de investiție vor fi mai mari decât bugetul alocat

 • •  Creșterea peste limitele de 1% - 5% analizate în proiect a materialelor de construcție

 • •  Modificări majore ale cursului de schimb valutar

 • •   Instabilitate legislativă

Riscuri contractuale

• Nerespectarea contractelor

 • b. Estimarea riscului, adică determinarea importanței fiecărui risc pe baza unei evaluări a consecințelor sale asupra proiectului;

Estimarea gradului de importanță a fiecărui risc s-a făcut pe baza evaluării consecințelor sale asupra proiectului, după cum urmează:

Descriere risc

Consecințe

Estimare grad de importanta

RISCURI INTERNE

Slaba      planificare      a

activitatilor

întârzieri in îndeplinirea termenului de implementare a proiectului.

Scăzut

Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si furnizorii de servicii si de lucrări

întârzieri      in       respectarea

contractelor cu furnizorii si in îndeplinirea     termenului     de

implementare a proiectului.

Scăzut

Etapizarea    eronata    a

lucrărilor

Erori aparute in realizarea lucrărilor necesare implementării

Scăzut

proiectului

- --

RISCURI EXTERNE

Obligați vitatea       repetări i

procedurilor de achiziții datorita gradului redus de participare la licitații

Noroc peetarea termenului de implementare     prevăzut     in

contractul de finanțare

Scăzut/^ z o'â.

Obligativitatea       repetării

procedurilor de achiziții datorita numărului mare de oferte neconforme primite in cadrul licitațiilor

Nerespectarea termenului de implementare     prevăzut     in

contractul de finanțare

Scăzut

Nerespectarea termenelor stabilite pentru terminarea lucrărilor de execuție

Nerespectarea termenului de implementare     prevăzut     in

contractul de finanțare

Scăzut

Nerespectarea prevederilor din caietele de sarcini privind calitatea lucrărilor

Calitate inferioara a lucrărilor de construcție achiziționate

Scăzut

Costurile de investiție vor fi mai mari decât bugetul alocat

Neimplementarea proiectului

Scăzut

Creșterea peste limitele de 1% - 5% analizate in proiect a materialelor de construcție

Depășirea bugetului alocat

Mediu

Modificări majore ale cursului de schimb valutar

Depășirea bugetului alocat

Mediu

Instabilitate legislativa

Neimplementarea proiectului

Mediu

RISCURI CONTRACTUALE

Nerespectarea contractelor

Prelungirea     termenului     de

implementare

Scăzut

 • c. Administrarea/gestionarea riscului

Administrarea/gestionarea riscului presupune stabilirea celor mai bune acțiuni ce trebuie întreprinse pentru a preveni sau gestiona riscurile identificate

 • -  Administrarea riscurilor interne - s-au luat următoarele măsuri:

 • -  A fost întocmită o strategie de monitorizare a implementării proiectului;

 • -  Managerul de proiect se va ocupa direct de colaborarea în bune condiții cu părțile implicate în realizarea proiectului;

 • -  în planificarea logică și cronologică a activităților au fost prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;


Administrarea riscurilor externe - s-au luat următoarele măsuri^

rf(rT'\

Asigurarea condițiilor pentru spijinirea liberei concurențe |5e$piățtC'w vede


obținerii unui număr cât mai mare de oferte conforme în achiziție de lucrări;

Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piața, în vederea

obținerii unui număr cât mai mare de oferte conforme în cadrul procedurilor de achiziție de servicii;

 • -   UIP va verifica constant stadiul realizării activităților;

 • -  Se vor elabora caiete de sarcini care prevăd nivelul mimim acceptabil pentru contractul de lucrări;

 • -  Monitorizarea continuă a prețurilor de piață;

 • -   Estimarea cât mai realistă a creșterii prețurilor pe piață;

 • -  Includerea în proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevăzute;

 • -  Monitorizarea continuă a legislației în vigoare.

 • -  Administrarea riscurilor contractuale

 • -  în scopul reducerii riscurilor contractuale, se vor institui reguli stricte pentru a asigura capacitatea de îndeplinire la timp a contractului de către furnizori, prin stabilirea unor prevederi clare în cadrul contractelor.

5. SCENARIUL I OPȚIUNEA TEHNICO- ECONOMICĂ RECOMANDATĂ

5.1. Comparația scenariilor / opțiunilor propuse
 • A) Scenariul în care beneficiarul va trebui să facă minimul de lucrări cu scopul menținerii spațiului la nivelul actual în care accesul auto se efectuează in condițiile date, iar punerea in conformitate RTE in zona intersecției Str. Ștrandului cu Centura de N-E ramanind in poziția de la data cercetării.

Lucrările pentru această investiție vor consta în menținerea traseului existent al conductelor astfel încât nu se intervine decât pentru asigurarea funcționari rețelelor din zona.

 • B) Amenajarea intersecție strada Ștrandului cu centura de N-E Dn 1B cu punerea in conformitate a tuturor conductelor ( Conpet, Transgaz, ESZ Apele Romane , Distrigaz, Electrica, Telekom si Apa Nova ) prin foraje orizontale la adâncimi diferite.

  rrnaausî.a-.'S2î-.>..

A '

La aceasta soluție este necesar a se asigura punerea in conformitate va>feteleWfeGe

/                    V, \ țJ ■ *51

r..


traversează intersecția astfel incat funcționarea lor sa nu fie afectata de circulați^ W) |c. _____ ... ......      _            _ ...                                                                                                                                                         •           / -L                        '*■’ Datorita faptufui ca in zona intersecției exista mai multe conducte câ^trâve^eaza' intersecția este necesar a se asigura pentru punerea in conformitate**  ’ ' S


orizontale necesate pentru ;Conpet, Transgaz, SN „Apele Romane” si Distrigaz,

 • C) Amenajarea intersecție strada Ștrandului cu centura de N-E Dn 1B cu punerea in conformitate a tuturor conductelor ( Conpet, Transgaz, ESZ Apele Romane , Distrigaz, Electrica, Telekom si Apa Nova ) prin săpătură deschisa intr-o zona unde distanta dintre trotuare este mica.

Această soluție prezintă avantajul unei execuții mai rapide, cu lucrări de întreținere (în exploatare) mai puțin costisitoare și mult mai rapide. De asemenea această soluție este recomandată deoarece odata realizat sensul giratoriu nu mai este nevoie sa se asigure mentemanta, iar transportul prin conducte nu va fi afectat.

Se va executa săpătură in etape, pe jumătate de strada prima data si pe cealalta jumătate in a doua etapa.

Pentru conducta Conpet este necesara a se introduce o conducta de protecție din țeava cu diametrul 0 350 prin care se va monta conducta ce transporta produse petroliere 0 8 5/8 pe o lungime de 95,00 m

Subtraversarea se va face la 45 m de axul intersecției spre Ploiești si va avea o lungime de 22,00 m.

Se vor executa 4 (patru ) cămine in care se vor monta robineti de secționare.

Pentru protejarea conductei se va muta statia de protecție catodica (SPC) si priza anodica.

Pentru conducta Transgaz este necesar a se introduce in săpătură deschisa o conducta de protecție cu diametrul 0 600 in care se va monta conducta magistrala de gaze naturale de diametru 05OOmm.

Traversarea se va executa la 37,00 m fata de axul intersecției si va avea o lungime de 24,00 m.

Se vor executa 4 (patru ) cămine pentru bransarea conductei si se vor monta robineti de reținere.

Conducta ce se va monta va avea o lungime de 113.50 m.

■5 0 7 Pentru protejarea conductei magistrale de apa a SN „Apele Romane” se va execu^jjp> canal de tip canivou acoperit cu dale beton sau se va introduce un tub de prptecti- \ i-metal sau beton in care se va monta conducta cu diamentrul 0 600.            VO''

vV A*. Aceasta lucrare se va face prin foraj orinzotal la h= - 3.00m.                   /f- 0 g

Forajul orizontal va avea o lungime de 80.00 m, iar săpătură pentru execuția forajului se va face pe o lungime de 3.00m si lățime de 3.00m la h= - 3.00m

Pentru conductele ce aparțin Distrigaz Sud Rețele SA, se va muta conducta ce este la suprafața in partea de nord - est a sensului giratoriu si se va îngropa la h= - 0.90m, conducta este de 3”.

Aceasta conducta se va muta (toata) la 10-11m dreapta in afara sensului giratoriu la marginea trotuarului cu o lungtime de L=34.00m.

Exista o conducta a Distrigaz ce traversează sensul giratoriu spre direcția Buzău si este ingropata la h= - 1.50m, ea se menține pe poziția actuala.

Pentru conductele ce aparțin SC Apa Nova ele se mențin pe poziția actula. Urmând a se muta hidrantul ce ramane in trotuarul proiectat la 5.00 m.

Rețeaua de telefonie ce aparține companiei Telekom are doua ramuri:

- una subterana

- una supraterana

Rețeaua subtereana ramane pe poziție, nu se va interveni asupra ei, iar pentru rețeaua supraterana se va modifica, aceasta va fi introdusa subteran.

Pentru rețeaua supraterana se vor monta tuburi PVC DN 110 la h= -1.20 prin care se vor trage conductori necesari pe o lungime de 98,00m.

Pentru rețeaua ce aparține Electrica se va asigura iluminatul intersecției se vor monta 2 (doua) tuburi PVC 0 110 prin care se va trece cablul electric necesar in lungime de 88.00m la h= - 1.20m.

Alimentarea stâlpilor 4 (patru) bucăți ce se vor monta in intersecție se va face din postul trafo PT 3418 de pe partea stanga ce exista in curtea Ana Maria Pop.

In intersecție sunt 6 (sase) stâlpi care asigura iluminarea intersecției si este necesar a fi mutati pentru a asigura realizarea sensului giratoriu.

Se recomanda Varianta C

 • 5.2. Selectarea și justificarea scenariului / opțiunii optime recomandate în conformitate cu evaluările făcute reiese că varianta C este cea recomandată;


- -Acest scenariu are avantajul ca prin săpătură deschisa exista posibilitșțea.a se

/b    ' V ’L*

vedea conductele la momentul când se executa săpătură si a se proteja fără a >fupte z =4*                                  I o 1

5.3.

a.


Descrierea scenariului /opțiunii optime recomandate

Obținerea și amenajarea terenului


Terenul pe care se ameneajează acesta intersecția este în proprietatea domeniului public al orașului Ploiești fiind situat în extravilanul localității.

 • b.     Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului

Pentru realizarea investiției nu se pune problema de a se asigura utilități

 • c.     Soluția tehnică

Principalele lucrări necesare pentru amenajarea intersecției constau în:

 • - săpături pentru montarea realizare travesarilor,

 • - realizarea unui canal colector pentru conducta Conpet

 • - realizarea unui canal colector pentru conductele de gaze

-realizarea unui foraj orizontal pentru aductiunea de 0600 ce aparține AN Apelor Romane,

-realizarea condițiilor de transport energie electrica prin introducerea la h= - 1,00 a 2(doua) tuburi din PVD tip greu 0100.

-realizarea condițiilor pentru Telekom

 • d. Probe tehnologice si teste

Investiția ce se realizează este supusă la probe tehnologice și teste.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

 • a. Indicatori maximali

  TOTAL din care C+M


  fără TVA

  806.215,582 lei

  641.155,350 lei


  cu TVA

  959.396,543 lei

  762.974,867 lei


Valoarea totală a investiției este detaliată în devizul general. Prezentat in Anexa 1.

b. Indicatori minimali

Lungime conducta Conpet

Lungime conducta Transgaz

Lungime conducta Distrigaz

=  107,00

=  113,00

=    25,00Lungime conducta Apele Ramane

Lungime conducta Apa Nova pentru hidrant

Lungime rețele electrice țeava PVC 0 110

Lungime cablu electric

Lungime cablu Telekom

Lungime țeava PVC 0 110

98.00 m


=   198,00 mc. Indicatori financiari

Indicatorii financiari sunt specificați în Devizul General, prezentat în Anexa 1.

d. Durata estimată de execuție

Durata estimată de execuție este de 9 luni.

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specific funcțiunii preconizate din punct de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile investiției;

Documentația este întocmită în conformitate cu legislația în vigoare conform prevederilor HG 907/2016.

5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

Sursele de finanțare ale prezentului proiect sunt din fondurile proprii ale consiliului municipal.

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME
6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificatul de urbanism se emite de unitatea achizitoare în baza documentației cadastrale și a memoriului întocmit de proiectant.

6.2      Extras de carte funciara

Acesta se va obține de către Beneficiar.

6.3      Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

Nu e cazul

6.4       Avize conforme privind asigurarea utilităților


Nu e cazul

6.5       Studiu topografic

Ridicările topografice au fost realizate prin grija proiectantului.

Măsurătorile au fost realizate în sistem STEREO 70, obținând u-se viza de Cadastru.

 • 6.6       Avize, acorduri și studii specifice obiectivului de investiții Studiul geotehnic a fost realizat prin grija proiectantului.

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

7.1.  Entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Investiția se află în administrația Consiliului local al Municipiului Ploiești. Entitatea responsabilă cu implementarea investiției este Municipiului Ploiești.

 • 7.2.  Strategia de implementare

7.2.1. Etapele de implementare

Implementarea investiției conține următoarele etape:

Etapa I

 • -  întocmire studii de teren

 • -  întocmire studii de specialitate, după caz

 • -  întocmire SF

Etapa II

 • -  Organizarea licitației pentru proiectare + execuție

 • -  întocmire documentații tehnice

 • -  Obținere avize si autorizații

Etapa III

 • -  Executare lucrări de construcții

 • -  Asistență tehnică și consultanță pe durata execuției

 • -  Recepția lucrărilor

7.2.2. Durata de implementare

Durata de realizare a investiției:         9 luni
Anul 0

Anul 1


93.250,833 lei
712.964,749 lei
7.3. Streateqia de exploatare în cadrul stabilirii strategiei de exploatare se va avea în vedere următoarele aspecte:
 • 7.3.1. Perioada de garanție

Pe perioada garanției oferite de executant se va urmări comportarea construcției, iar în cazul constatării apariției unor defecțiuni se va notifica constructorul. Remedierea defecțiunilor apărute în această perioadă intră în obligația constructorului.

Se atrage atenția, dacă contractul de execuție nu stabilește altfel, întreținerea curentă pe perioada de garanție intră în sarcina proprietarului/ administratorului intersecției. în cazul neexecutării operațiunilor de întreținere se poate pierde garanția construcției.

 • 7.3.2. Urmărirea comportării în timp

Urmărirea comportării în timp a construcției se desfășoară pe toată durata de existență a acestuia. Organizarea urmăririi în timp se face de către proprietar, care o va executa cu personal și mijloace proprii, sau poate contracta o firmă abilitată în astfel de activități.

Urmărirea curentă se va efectua în permanență, cu organizarea unor verificări sistematice anual, și în mod obligatoriu după producerea de evenimente deosebite, cum ar fi:

 • -  Cutremure cu grad de seismicitate mare

 • -   Inundații, viituri, alunecări de teren

 • -  Explozie

 • -  Transporturi grele și/sau agabaritice autorizate sau neautorizate.


Urmărirea curentă se efectuează prin examinare vizuală directă, și dacă estă' că^W^in mijloace de măsurare de uz curent permanente sau temporare. Pentru..observații’ și £ măsurători nu sunt necesare amenajări speciale.

în cazul în care se constată deteriorări avansate ale construcției, se va convoca f^mocf excepțional o inspectare extinsă asupra construcției, iar dacă este cazul se va comanda întocmirea unei expertize tehnice și se vor lua măsurile impuse.

 • 7.3.3. întreținerea curentă și periodică

Activitatea de întreținere cuprinde următoarele operațiuni principale:

 • -  Curatarea sensului giratoriu de iarba /flori/ plantare flori/iarba

 • -  Curățirea trotuarelor de noroi și praf

- Curățirea și întreținerea dispozitivelor de scurgere a apelor (șanțuri, rigole)

7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

Se va urmări de către beneficiar executarea lucrărilor in conformitate cu legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, precum și urmărirea decontărilor în conformitate cu realizările de pe teren.

8. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de N-E Dn 1B cu punerea in conformitate a tuturor conductelor vizat de proiect are un impact important asupra potențialului de dezvoltare socio-economică a Muncipiului Ploiești.

Facilitează accesul la și dinspre zone funcționale diferit (de locuire și industriale) și constituie un factor care influențează puternic capacitatea Municipiului de a se dezvolta economic.

Recomandăm realizarea investiției.


FORMULAR F2

OBIECTIV

INTERSECȚIE CENTURA DE NORD - EST CU DN 1B

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări

OBIECT: Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de N-E DnlB - Punere in conformitate RTE in zona intersecției

Nr.             I                                                                                                                                                                                                                       |

|cap./subcap. I                                                                                                                              |     Valoarea

deviz generali

1

1

Cheltuieli pe categoria de lucrări

| (exclusiv TVA)

1 -■---------------

|         lei

I              1

2

. 1

4.1

Construcții si instalațiile aferente acestora

4.1.1     |

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

641155,359

1

RTE08 CONDUCTA PETROL CONPET

|        186026,69 ||

1

RTE38 CONDUCTA APA ESV APELE ROMANE

|        180017,36 |

RTE48 CONDUCTA DISTRIGAZ

|        19794,83

1

RTE58 TELEKOM

1        36976,95

RTE65 REȚELE ELECTRICE

|        60921,77

TRE18 CONDUCTA TRANSGAZ

]       155351,77

1

1

TRE75 REȚEA APA APA NOVA

|         2065,98

4.1.2

1 -------- - - — “ ■

I Rezistenta

i                            __ __ __ _

— I             — ..

I               0.00

4.1.3

i

| Arhitectura

i------------------------------------------------------------- ----

1 0.00

4.1.4

1 Instalații

1 0.00 |

|           TOTAL I

---- —    — 1 -          --- li

|        641155.35 li

4.2

| Montaj utilaje si echipamente tehnologice

_ i------------------------------------------------------ --------

---- 1

1 11

-                  -                       -    i                      -   - ii

|                    |             TOTAL II                                                                                                                                 |                0.00 ||

I-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------,----------------|i

|                   | Procurare                                                                                                                                           |                       ||

4.3

| Utilaje

- i

, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj                                        |

0.00 |j

4.4

1

| Utilaje

i

1 * , echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport       |

- jl

0.00 |l

4.5

1

I Dotări

i             —

1

---- [1

0.00 ll

4.6

1

I Active

--------- ------ 1 ■

necorporale                                                                                                  |

li

0.00 |


Persoana juridica achizitoare MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Obiectivul:  0130  45340000

Obiectul:    0001  45300000


Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta RTE08 CONDUCTA PETROL CONPET

Categoria de lucrări: 1000

fi


= NR. SIMBOL ART.

CANTITATE      UM

PU MAT   VAL MAT =

= DENUMIRE

PU MAN   VAL MAN =

=

ARTICOL

PU UTI   VAL UTI =

=

PU TRA   VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI

GR./UA   GR.TOT.

TOTAL =


001 TSC04G1          100 MC.        1.250

SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-l,25MC IN PAM.CU

UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3

002 TRA01A10        TONA        297.450

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

003 GA05F1         HM.            0.950

ȚEAVA DE OTEL CU GROS 10-12MM CU

EXECUȚIE MECANIZATA A LANSĂRII DN=350 MM TEREN NORMAL

003 3113107           M             95.285

ȚEAVA CONSTRUCȚII FARA SUDURA LAMINATA

LA CALD 324 X12 /OLT 35 S 404/2

004 GA05D3          HM.            0.230

ȚEAVA DE OTEL CU GROS 10-12MM CU

EXECUȚIE MECANIZATA A LANSĂRII DN=250 MM

TEREN FOARTE GREU

004 3112660          M             23.069

ȚEAVA CONSTRUCȚII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 245 X12 /OLT 35 S 404/2

005 TSA04E1         M.C.           1.880

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU SPRIJ.

SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC1,51-3M T.UMIJLOC

006 TRA01A10        TONA         28.260

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

007 ACD04H1          BUC.           4.000

CĂMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 800

007 2101200          M.C.           C.344

MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR PASTA ) S 1030

007 2100969

M.C.

12.840

BETON DE CIMENT B

250 STAS

3622

008   GE07F1

ARMATURI IN STATIE

BUC.

AVIND D

4.000

= 250 MM

009   ID24F1

■orie?__

JD'JV 4

4.000


ROBINET DE FONTA CU SERTAR PANA SAU PARALEL SI CORP OVAL, CU FLANSE PT. INST. DE GAZE CU D: 250

009 4507123           BUC.           4.000

ROBINET VENTIL DREPT IA PU BZ PN=16 D= 250 225 S 1519

010 ACD01L1         BUC.           4.000

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CĂMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV

010 TRA01A10        TONA         10.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

011 ACE08B1         M.C.        120.000

UMPLUTURA IN SÂNT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: PIETRIȘ MĂRGĂRIT.IN JURUL TUB.DRENAJ

012 TRA01A10        TONA        285.550

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

013 TSD07F1          100 MC.        1.200

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.95-96 %

014 RPCA05B1         MP.          475.000

SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN SPATII PESTE 1,00 M LĂȚIME GRELE *


Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA    UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTR. ASIG MUNCA (CAM) 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

»                     Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA


PROIECTANT

S.C. ARMADOS S.R.L,Persoana juridica achizitoare

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Obiectivul:  0130  45340000.

Obiectul:    0001  45300000


INTERSECȚIE CENTURA DE DN 1B

Amenajare intersecție Ștrandului cu centura


DnlB - Punere in conf RTE in zona intersecțieiLista cu cantitatile de lucrări


Deviz oferta TRE18 CONDUCTA TRANSGAZ

Categoria de lucrări: 1000

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE      UM

= DENUMIRE

=              ARTICOL


PU MAT


PU MAN


PU UTI


PU TRA


VAL MAT =


VAL MAN =


VAL UTI =


VAL TRA =


= SPOR MAT MAN UTI


GR./UA GR.TOT.


TOTAL =


001 TSC04G1         100 MC.        1.560

SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-l,25MC IN PAM.CU

UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3

002 TRA01A10        TONA        372.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

003 GD01L1         M            22.000

ȚEAVA DE OTEL PTR CONDUCTE COLECTOARE SAU DISTRIB.MONTATA IN SÂNT AVIND DN=600 MM

003 3308142

M

22.110

ȚEAVA SUDATA

ELICOIDAL UZ

GENERAL M 609,

6X 7,14/OL 37

2 S 6898/1

004 ACD04H1

BUC.

4.000

CĂMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA

LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA

LA CANALE CU DN 800

004 2101200          M.C.           0.344

MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR PASTA ) S

1030

004 2100971          M.C.          12.840

BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

005 GD01K1         M           113.000

ȚEAVA DE OTEL PTR CONDUCTE COLECTOARE

SAU DISTRIB.MONTATA IN SÂNT AVIND DN=500 MM

005 3308087          M            78.390

ȚEAVA SUDATA ELICOIDAL UZ GENERAL M 508

X 9,52/OL 37 2 S 6898/1

006 TRA01A10        TONA         40.0C0

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

007 GE04J1         BUC.

ROBINET CU SERTAR PANA SI CORP OVAL PN


10-25 MONTAT PE CONDUCTE SAU STATIE

AVIND DN= 500 MM

007 4625975           BUC.

DISPOZITIV DE ÎNCHIDERE PN.25 DN.500

DESEN 0567 MMPG

008 ACD01L1          BUC.

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CĂMINE

CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV

009 TRA01A10        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

010 ACE08B1         M.C.         150.000

UMPLUTURA IN SÂNT.LA COND.DE ALIM.CU APA

SI CANALIZARE CU: PIETRIȘ MĂRGĂRIT.IN

JURUL TUB.DRENAJ

011 TRA01A10        TONA        356.940

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 10 KM.

012 TSD07C1          100 MC.        1.500

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.

97-98 %

013 RPCA05B1         MP.          120.000

SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN

SPATII PESTE 1,00 M LĂȚIME GRELE *

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA   UTILAJ TRANSPORT

TOTAL


Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe: -CONTR. ASIG MUNCA (CAM) 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:


CONTRACTANT (OFERTANT)


Persoana juridica achizitoare

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Obiectivul:  0130  45340000

Obiectul:    0001  45300000


Amenajare intersecție str Ștrandului cu centura de N DnlB - Punere in conformita RTE in zona intersecției

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta RTE38 CONDUCTA APA ESV APELE ROMANE

Categoria de lucrări: 1000

= NR. SIMBOL ART.

CANTITATE      UM

PU MAT

VAL

MAT =

= DENUMIRE

PU

MAN

VAL

MAN =

=

ARTICOL

PU

UTI

VAL

UTI =

=

PU

TRA

VAL

TRA =

= SPOR MAT MAN UTI

GR./UA   GR.TOT.

T

O T

A L =

001 TSJ08C1 M 80.000 FORAJ ROTATIV CU CIRCULAȚIE DIRECT.TUBAT T . CAT . 3

002 TSC04G1          100 MC.        1.800

SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-l,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3

003 TRA01A10        TONA        257.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

004 GA04K1         HM.            0.800

ȚEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUȚIE MECANIZATA A LANSĂRII DN=700 MM TEREN NORMAL

004 3308221          M             80.240

ȚEAVA SUDATA ELICOIDAL UZ GENERAL M 711, 2X 7,14/OL 37 2 S 6898/1

005 ACA16F1         M            80.000

MONT.TUB.SCURG.LIB.DIN PAFS PRIN INFAS.

SAU CENTRIFUG.IN PAM.EXT.CLAD.CU MF+CEP P AVIND DN 600

005 6702492           BUC.          13.600

TUB ROPAFS PRESIUNE REZISTENTA CHIMICA SPECIAL 16G 6MX 600 NII7092

005 6607551           BUC.          13.600

GARNITURA ETANSARE PLAN PN 6/2,5

DIAMETRU= 50 M 100-500 G2X4 S1733

006 ACD04H1          BUC.           4.000

CĂMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 800

006 2101183          M.C.           0.344

MORTAR DE ZIDĂRIE M 100 S 1030

006 2100971           M.C.          12.840

BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

007 ACD01L1          BUC.           4.000

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CĂMINE

CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV

008 TRA01A10        TONA         30.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

009 ACE08B1         M.C.        100.000

UMPLUTURA IN SÂNT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: PIETRIȘ MĂRGĂRIT.IN JURUL TUB.DRENAJ

010 TRA01A10        TONA        156.640

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

011 TSD07C1          100 MC.        1.000

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT. 97-98 %

012 RPCA05B1         MP.          120.000

SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN SPATII PESTE 1,00 M LĂȚIME GRELE *


Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTR. ASIG MUNCA (CAM) 2,25%

Total cheltuieli directe:

ZJ


GREUTATE MATERIALE MANOPERA


UTILAJ TRANSPORT


TOTAL


Cheltuieli indirecte: Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

CONTRACTANT (OFERTANT)


Persoana juridica achizitoare

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Obiectivul:  0130  45340000

Obiectul:    0001  45300000


INTERSECȚIE CENTURA DE VEJ

DN 1B

Amenajare intersecție str

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta RTE48 CONDUCTA DISTRIGAZ

Categoria de lucrări: 1000

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE      UM         PU MAT VAL MAT =

=   D E N U M

= SPOR MAT MAN

I R E

ARTICOL

PU

PU

PU

MAN   VAL MAN

UTI   VAL

TRA   VAL

TOT

UTI

TRA

A L

UTI

GR./UA

GR.TOT.

001 TSA02D1

M.C.

33

. 600

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU TALUZ

VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.

ADINC.<0,75M T.F.TAR

002 TRA01A10        TONA         80.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

004 GA01B2         HM.            0.340

ȚEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT CU EXECUȚIE MANUALA DN= 80 MM TEREN GREU

004 3109211          M            34.102

ȚEAVA CONSTRUCȚII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 83 X 3,5/OLT 35 S 404/2

005 ACE08B1         M.C.         26.000

UMPLUTURA IN SÂNT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: PIETRIȘ MĂRGĂRIT.IN JURUL TUB.DRENAJ

007 TRA01A10        TONA         64.250

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

008 IZH03A1         MP.           12.000

IZOL COND CU SALTELE SCO VATA STICL SAU MIN TIP I SAU P CONF SÂNT CU CIRC PESTE TERMOIZ < 35CM I

008 2606738          MP.          12.360

@SALTEA VATA MINERALA PE PLASA SARMA SPS2 5000X1000X30

009 ACD04H1         BUC.          2.000

CĂMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA

LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 800

009 2101183          M.C.           0.172

009 2100971          M.C.

BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

Q10 ACD01L1         BUC.

CSPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CĂMINE

CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV

011 TSD07C1          100 MC.

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.

97-98 %

012 ACE08E1         M.C.         36.240

UMPLUTURA IN SÂNT LA COND.DE ALIM.CU APA

SI CANALIZARE CU BALAST

013 TRA01A10        TONA         77.670

•                 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

014 RPCA05B1         MP.          136.000

SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN SPATII PESTE 1,00 M LĂȚIME GRELE *

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA    UTILAJ TRANSPORT

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTR. ASIG MUNCA (CAM) 2,25%


TOTAL


Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

CONTRACTANT (OFERTANT)


Categoria de lucrări: 1000

= NR. SIMBOL ART.

CANTITATE      UM

PU

MAT

VAL

MAT =

= DENUMIRE

PU

MAN

VAL

MAN =

=

ARTICOL

PU

UTI

VAL

UTI =

=

PU

TRA

VAL

TRA =

= SPOR MAT MAN UTI

GR./UA   GR.TOT.

TOT

AL =

Obiectivul:

Obiectul:


0130

0001


45340000

45300000


INTERSECȚIE CENTURA DE

Amenajare intersecție j Ștrandului cu centura!

DnlB - Punere in confSr&’it RTE in zona-intersect


ista cu cantitatile de lucrări


Deviz oferta RTE58 TELEKOM001 TSA04A1         M.C.         130.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-l,5M T.USOR

002 TRA01A10        TONA        309.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

003 EA02D3         M           216.000

TUB IZOLANT DE PROTECȚIE,ETANȘ IPE-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI DE LEMN,CU D= 50MM

004 EC08A1         M           108.000

CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCĂRI,TRAS

PRIN TUB PROT.METAL.PT.RAC.TABL.APAR.2-48 COND.0,75-2,5MMP

004 4806816

M

111.240

CABLU ENERGIE

ACYABY 0,6/

1KV 4X 6 U S

8778

005 TRA01A10

TONA

5.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

006 ACE08B1         M.C.         118.800

UMPLUTURA IN SÂNT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: PIETRIȘ MĂRGĂRIT.IN JURUL TUB.DRENAJ

007 TRA01A10        TONA        282.700

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

008 TSD18B1         M.C.         118.800

UMPLUT.COMPACTATĂ IN SÂNT.PT.CABL.

ÎNGROP.LA LINII ELECTR.DE ÎNALTA TENS.CU PAM.DIN T.MIJLOCIU

009  W2A16A1         BUC.           4.000

STILP SIMPLU ȚEAVA OL IN FUNDAȚIE

009 6500997

BUC.

4.000

STILP ȚEAVA OL.

37 L=ll M

105X 10 MM

PENTRU ILUMINAT

PUBLIC 1

BRAȚ

010  W2F04C02

BUC.

4.000


CORP DE ILUM.PUBL.CU LAMPA VAPORI MERCUR MONTAT CU AUTOTELESCOP TIP HRC PE STILP BETON DEMONTAT

011 EC03G#         M             60.000

CABLU PENTRU ENERGIE ELECTRICA CU SECȚIUNEA PANA LA 10 MMP MONTAT CU

SCOABE PE POD DE CABLURI EXISTENT SAU PE PODURI RULANTE

012 TRA01A10        TONA         40.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

013 AUT6729          ORA          16.000

MACARA PE PNEURI 10-14,9TF

014 RPCA05B1         MP.          432.000

SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN SPATII PESTE 1,00 M LĂȚIME GRELE *


Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA   UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTR. ASIG MUNCA (CAM) 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT


CONTRACTANT (OFERTANT)

S.C.


ARMADOSCategoria de lucrări: 1000

= NR. SIMBOL ART.

CANTITATE      UM

PU MAT

VAL

MAT =

DENUMIRE

PU

MAN

VAL

MAN =

=

ARTICOL

PU

UTI

VAL

UTI =

=

PU

TRA

VAL

TRA =

= SPOR MAT MAN UTI

GR./UA   GR.TOT.

T

O T

A L =

Persoana juridica achizitoare

MUNICIPIUL


PLOIEȘTI


Obiectivul:

Obiectul:


0130

0001


45340000

45300000


INTERSECȚIE CENTURA DE VEȘ^ C/JM® Amenajare intersecție s^r^da/o^f St rândului cu centura d^Nț-E/f DnlB - Punere in confori^ RTE in zona intersecției


Lista Deviz


cu cantitatile de lucrări oferta RTE65 REȚELE ELECTRICE001 TSA04D2         M.C.

117.600 IM CU SPRIJ. APA ADINC.0,


SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB SI EVAC.MAN.IN PAM.ÎMBIB.CU 0-1,5M,T.F.TARE

002 TRA01A10        TONA

280.000


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

003 EA01B2 M 196.000 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT ÎNGROPAT CU D= 32MM

004 EC04C1         M            98.000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND

CANALE,CONDUCTE 50 SAU 70MMP

004 4809947          M             99.959

CABLU CSYABY MASIV 4 X 1 S 8779

005 ACD04H1         BUC.          4.000

CĂMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 800

005 2101183

M.C.

0.344

MORTAR DE ZIDĂRIE

M 100 S 1030

005 2100971

M.C.

12.840

BETON DE CIMENT B

300 STAS 3622

006 ACD01L1

BUC.

4.000

CAPAC SI RAMA STAS

2308-81 PENTRU

CĂMINE

CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV

007 ACE08B1

M.C.

110.000

UMPLUTURA IN SÂNT.LA COND.DE ALIM.CU APA

SI CANALIZARE CU: PIETRIȘ MĂRGĂRIT.IN

JURUL TUB.DRENAJ

008 TRA01A10        TONA        261.760

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

009 TSA07C1         M.C.        110.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE IM CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.TARE

010  W2A1.3A1          BUC.          10.000

STJ.LB BETON ARMAT PRECOMP FUNDAȚIE TURNATA TEREN NORMAL


010 6421359

BUC.

10.000

STILPI BETON ARMAT

PENTRU

BRANȘAMENT

JOASA TENSIUNE L=

9M

011  W2A13A1

BUC.

4.000

STILP BETON ARMAT

PRECOMP

FUNDAȚIE

TURNATA TEREN NORMAL

011 6421359          BUC.           4.000

STILPI BETON ARMAT PENTRU BRANȘAMENT JOASA TENSIUNE L= 9M

012 RPCA05B1         MP.          400.000

SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN SPATII PESTE 1,00 M LĂȚIME GRELE *

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA   UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTR. ASIG MUNCA (CAM) 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ARMADOCONTRACTANT (OFERTANT)


Persoana juridica achizitoare

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Formularul F3


Obiectivul:

Obiectul:


0130  45340000

0001  45300000


INTERSECȚIE CENTURA DE VESTAC1 *?> Amenajare intersecție strada? Str,cnd.u2]’2_ cy_ contura „de

DnlB - Punere in conformit^ite RTE in zona intersecției


Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta TRE75 REȚEA APA APA NOVACategoria de lucrări: 1000

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE      UM

PU

MAT

VAL

MAT

PU

MAN

VAL

MAN

PU

UTI

VAL

UTI

PU

TRA   VAL

TOT

TRA

A L


= DENUMIRE

ARTICOL

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA GR.TOT

001 TSA01A2         M.C.           6.000

SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.ÎMBIB. CU APA ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0, 6M T.USOR

002 TRA01A10        TONA         14.270

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

003 ACA10D1         M

MONTARE ȚEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110

003 3306857           M

ȚEAVA INSTALAȚII ZINCATA FILET+MUFA FILETATA G -100(4 ) OL 32 1 S 7656

004 ACE08E1         M.C.

UMPLUTURA IN SÂNT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU BALAST

005 TRA01A10        TONA         14.280

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

006 TSD05B1          100 MC.        0.060

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZI

007 ACE13F1         BUC.           1.000

HIDRANT DE GRADINA TIP MICM NI-532-63 AVIND D= 1 " MONTAT IN NISA

008 RPCA05B1         MP.           20.000

SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN

SPATII PESTE 1,00 M LĂȚIME GRELE *

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTR. aSTG' MUNCA iCaRj 2,2'5

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA


CONTRACTANT (OFERTANT)


SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)


W

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT NR. / DATA

0244/522 066     StnTIddQS

Cod fiscal RO2698601

Ploiești, str. Gg.Doja, nr. 148, Bl. A2

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

JUDEȚUL PRAHOVA

Proiect nr.

498/2018

AMENAJARE INTERSECȚIE STRADA

STRADULUI CU CENUTRA DE N-E DB 1B Punere in conformitate RTEin zona intersecției Str. Ștrandului cu Centura N-E

Faza

SF

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara:

SEF PROIECT

Ing. Florea Alecsandrn

Planșa nr.

1

PROIECTAT

Ing. Florea Alecsandrn

A

Data: —-2018

AMPLASARE IN ZONA

DESENAT

Ludu Horia