Hotărârea nr. 394/2018

Hotãrârea nr. 394 privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 394 privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Local

Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 216/24.09.2018 a viceprimarului municipiului Ploiești Pană George și Raportul de Specialitate al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești nr. 56153/24.09.2018 prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru transformarea gradului profesional al unui post pentru funcționarul public care a fost declarat „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, precum și Raportul de Specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice și Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești,;

ținând cont de raportul de specialitate nr. 407/24.09.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și raportul de specialitate nr. 1417/27.09.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publie, Contracte

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.09.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.09.2018;

în conformitate cu prevederile art.64, alin.2 din Legea nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, modificată și completată ulterior coroborate cu prevederile art.125 din Elotărârea Guvernului nr. 611/2008 care reglementează modul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici;

în temeiul art.36, alin.(2) lit.„a” și alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă statul de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, începând cu data de 01.10.2018, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale, începând cu data de 01.10.2018.

Art. 3 începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 140/25.04.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios. ^AchizitjiJ^iice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2018


Contrasemnează: SECRETAR, Laurentiu DITU

’ iii            ’PREȘEDINTE DE ȘED

George Sorin Niculae

LI. 1

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA


Anexa la H.C.L. nr.


STAT DE FUNCȚII

Nr. Crt

Structura

Funcție publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

Treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

1

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV

I

Grad II

S

2

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

3

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

4

COMPARTIMENT CASIERIE

CASIER

M

5

COMPARTIMENT CASIERIE

CASIER

M

6

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

7

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

8

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

9

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SECRETARIAT

MAGAZINER

M

10

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SECRETARIAT

CURIER

11

SERVICIUL STARE CIVILA

SEF SERVICIU

I

Grad II

s

12

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

13

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

14

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

15

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

16

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

17

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

18

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

19

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

20

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

21

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

22

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

23

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

principal

s

24

SERVICIUL STARE CIVILA

REFERENT

III

superior

M

25

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

SEF SERVICIU

I

Grad II

s

A-

26

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

> A

> \

27

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

*;V ‘

iLrf l     A-*

l

A, 0)

28

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

«5 ©

Nr. Crt

Structura

Funcție publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

Treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

29

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

S

30

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

S

31

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

S

32

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

S

33

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

S

34

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

S

35

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

S

36

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

S

37

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

principal

s

38

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

debutant

s

39

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

REFERENT

III

superior

M

40

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

REFERENT

III

principal

M

41

COMPARTIMENTUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI

REFERENT

II

M

42

COMPARTIMENTUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI

REFERENT

II

M

43

COMPARTIMENTUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI

REFERENT

II

M