Hotărârea nr. 392/2018

Hotãrârea nr. 392 de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Local nr.306/2018 privind organizarea Taberei Naţionale de Sculptură Monumentală-România 100, Ploieşti 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


; leg-            i

I^SECretar .1


HOTĂRÂREA NR. 392

de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Local nr.306/2018 privind organizarea Taberei Naționale de Sculptură Monumentală-România 100, Ploiești 2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 218/25.09.2018 a viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și a domnului consilier Sorin Văduva, raportul de specialitate nr. 1444/25.09.2018 al Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.306/2018 privind organizarea Taberei Naționale de Sculptură Monumentală-România 100, Ploiești 2018;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 126/27.09.2018 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 1418/27.09.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.09.2018;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 1, alin. 6, lit. a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului Taberei Naționale de Sculptură Monumentală-România 100, Ploiești 2018, anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.306/2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 306/2018 privind organizarea Taberei Naționale de Sculptură Monumentală-România 100, Ploiești 2018 rămân neschimbate.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZCasa de Cultură “I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești Pia.ța~Ei<jiloi ui. ’iA

Tel/Fax: 0244/ 578.148/578.149 www.casadecultura.ro secretariat@casadecultura.ro


Regulamentul


Taberei Naționale de Sculptură Monumentală-România 100

Ploiești 2018

Motto: ...nu există patriotism fără patrimoniu... !

Tabăra de sculptură este organizată în contextul Centenarului Marii Uniri

Tema: Centenarul Marii Uniri

Perioada de desfășurare: 1 Octombrie -31 Octombrie 2018

Locația:Parcul Municipal Vest Ploiești

Organizatori: Primăria Municipiului Ploiești, Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, în parteneriat cu: UAP, Asociația 24pharte, Parc Municipal Vest, TCE, SGU, Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești.

5

Condiții de organizare a taberei:

Comisarul de tabără, membru UAP filiala Ploiești, va fi desemnat de către Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Ploiești.

Uniunea Artiștilor Plastici filiala Ploiești, împreună cu comisarul de tabără, va desemna comisia de selecție a celor șapte artiști prezenți în Tabăra Națională de Sculptură Monumentală -România 100, Ploiești 2018.

Uniunea Artiștilor Plastici filiala Ploiești, împreună cu comisarul de tabără, va desemna comisia de evaluare a lucrărilor realizate în Tabăra Națională de Sculptură Monumentală -România 100, Ploiești 2018.

Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Ploiești, reprezentată de dl președinte Marcel Bejgu, a stabilit ca materialul cu care se va lucra în tabără să fie marmura românească de Rușchița, datorită durabilității, a faptului că se sculptează ușor și că rezistă ruperii, fiind potrivită pentru sculptura decorativă.

Comitetul de organizare al taberei trebuie să fie informat despre schft^dQ’f montare,:, o

/ $/. '(MW' \POi,\ _sciirtăzdescriereza-lncrării—ozscurtăzcxplicație-a-cantității-și-a~ teului de materia! suplimentar care va fi folosit în lucrarea de artă propusă.              V .  -       7^ /

Condițiile de participare la Tabără:                                        J ț <

Sculptorii care doresc să participe la Tabăra Națională de Sculptură Monumentală -România 100, Ploiești 2018, trebuie să trimită acest regulament semnat, la adresa de e-mail a Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești:secretariat@casadecultura.ro, până la data de 15 Septembrie 2018 (persoană desemnată de UAP Ploiești pentru selecție).

Documente necesare înscrierii pentru selecție:

  • 1. 2-3 schițe sau fotografii ale modelului propus pentru lucrarea de artă realizată în tabără, arătând unghiuri diferite, dimensiunile blocului sau blocurilor de piatră care urmează să fie utilizate, însoțite de proiectul bazei (soclu) din beton armat pentru instalarea definitivă, plus bază care să nu depășească 1,5-2 metri cubi în total.

  • 2. CV-ul artistului cu fotografia artistului.

  • 3. 5 (cinci) fotografii ale lucrărilor recente de artă monumentală din alte tabere.

Selecția ofertelor de participare:

A

In urma evaluării portofoliilor primite din partea artiștilor, comisia de selecție va alege 7 (șapte) artiști de renume internațional. Artiștii selectați vor primi invitația oficială din partea Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești.

Artiștii invitați în tabără trebuie să confirme participarea, cu specificarea datei și orei sosirii în Ploiești, d-lui Eugen Petri prin e-mail, la adresa euartpe@yahoo.com până la data de 25 septembrie 2018. Contact dl Eugen Petri tel. 0722646263.

Asigurarea medicală pe toată perioada desfășurării taberei este obligatorie și intră în responsabilitatea sculptorilor participanți.

Calendarul de organizare al taberei:

17 septembrie 2018- jurizarea ofertelor de participare, comunicarea rezultatelor, lansarea invitațiilor oficiale către sculptorii selectați.

25 septembrie 2018 - confirmarea participării la tabără.

1 octombrie 2018 - sosirea sculptorilor, cazarea.

  • 1 octombrie^2018, ora 16.00 - ceremonia de deschidere oficială a

Sculptură Monumentală -România 100, Ploiești 2018.


  • 2 octombrie - 30 octombrie 2018 - realizarea lucrărilor conform proiectului propus de fiecare artist la înscriere.

  • 30 octombrie 2018, ora 16.00 - ceremonia de închidere și acordarea de diplome participanților.

  • 31 octombrie 2018, ora 12.00 - plecarea participanților.

Obligațiile participanților:

Să respecte clauzele prevăzute în regulamentul Taberei Naționale de Sculptură Monumentală -România 100, Ploiești 2018.

Să aducă propriile instrumente, mașinării și discuri specifice sculpturii în marmură, pe care organizatorii nu le asigură.

Să suporte cheltuielile de transport din orașul de proveniență în Ploiești, și retur.

Să cedeze drepturile de autor astfel încât sculpturile vor deveni proprietatea Primăriei Municipiului Ploiești.

Să prezinte, în prima zi a taberei, asigurarea de accidente de muncă referitoare la propria persoană, în caz contrar să semneze pe propria răspundere acordul privind renunțarea la orice pretenții din partea organizatorilor, în acest sens.

Să lucreze pe amplasamentul stabilit, fiind responsabil pentru propria securitate și a celor din jur.

Să finalizeze sculptura la locul de lucru, conform proiectului / modelului prezentat la înscriere, până la 30 octombrie 2018.

Sculptorilor care nu finalizează lucrarea până la închiderea oficială a taberei, sau care nu respectă întocmai proiectul/ modelul prezentat la înscriere, nu li se acordă onorariul.

Obligațiile Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești:

Asigură cazarea la hotelțcameră single) pentru artiștii prezenți în tabără,

Asigură plata materiei prime (marmura) și a transportului acesteia până la Ploiești.

Asigură onorariul sculptorilor reprezentând contravaloarea drepturilor de autor în cuantum de 10000 de lei brut/ participant, impozabili, conform legislației române în vigoare.

Asigură remunerarea comisarului de tabără.

Asigură remunerarea regizorului ales de Asociației 24 PHArte. Acesta va realiza un film de scurt metraj, cu imagini din oraș și din timpul simpozionului de sculptură care vor promova, astfel, municipiul Ploiești, atât în plan național, cât și internațional. Filmul va intra în patrimoniul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale”a Municipiului Ploiești.

Obligațiile Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Ploiești:

Să aleagă tipul de materie primă cu care se va lucra în tabără.

Să aleagă un comisar de tabără.

Să numească comisia de selecție a celor opt artiști prezenți în Tabăra Națională de Sculptură Monumentală-România 100, Ploiești 2018.

Să numească comisia de evaluare a lucrărilor realizate în Tabăra Națională de Sculptură Monumentală-România 100, Ploiești 2018.

Obligațiile Parcului Municipal Vest și ale SGU Ploiești:

Să asigure sursă de energie electrică, sursă de apă, un compresor de aer, un rotopercutor SDS MAX, un buldoexcavator pentru manipularea blocurilor de marmură, precum și 4 muncitori necalificați manipulanți. Pentru amenajarea spațiului de lucru și instalarea facilităților de lucru răspunde conducerea Parcului Municipal Vest.

Obligațiile Primăriei Municipiului Ploiești:

Să asigure corturi pentru fiecare sculptor în spațiul de lucru amenajat în Parcul Municipal Vest.


Să preia în gestiune la finalizarea taberei lucrările realizate în cadrul

Să asigure mediatizarea evenimentului.

Obligațiile S.C. TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PLO

Să asigure transportul blocurilor de marmură de la locul sosirii în Ploiești la spațiul de lucru amenajat în Parcul Municipal Vest;

Să asigure macarale, macaragiu și combustibil la locul desfășurării taberei din Parcul Municipal Vest Ploiești;.

Să numească o persoană din cadrul instituției, care va ține legătura în permanență cu organizatorii.

Obligațiile Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești:

Să asigure sonorizarea la festivitățile de deschidere și de închidere ale taberei, în cazul în care va fi nevoie;

Să asigure transportul artiștilor în fiecare zi de la hotel la spațiul de lucru amenajat în Parcul Municipal Vest și retur;

Să asigure, dacă va fi necesar, un program artistic la festivitățile de deschidere și de închidere a taberei.

Obligațiile Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești:

Să asigure sonorizarea la festivitățile de deschidere și de închidere ale taberei;

Să asigure, dacă va fi necesar, un program artistic la festivitățile de deschidere și de închidere ale taberei;

Să asigure transportul în excursiile de documentare pentru artiști, în scopul promovării valorilor culturale și turistice ploieștene și prahovene.

Obligațiile Asociației 24 PHArte:

Să însoțească artiștii prezenți în tabără în excursiile de documentare;

Să asigure publicitatea taberei de sculptură prin intermediul ziarului „24PHarte”;

Să asigure realizarea grafică a materialelor publicitare;

Să numească regizorul care va realiza filmul de prezentare al taberei.

Atribuțiile Comisarului de tabără:

Va intermedia când este cazul comunicarea dintre artiști și organizatori;


Va superviza spațiul de lucru pe toată perioada desfășurării taberei;

Va semnala organizatorilor orice problemă apărută legată de buna desfășurare a taberei;

Se va asigura că activitatea artiștilor se desfășoară în parametrii optimi;

Va superviza si va fi răspunzător pentru selectarea și transportul materiei prime.

Alte precizări:

Participanții sunt rugați să aducă materiale vizuale ale lucrărilor lor pentru a le împărtăși activitatea lor și publicului prin proiecții și prelegeri.

Comisarul de tabără împreună cu comitetul de organizare are dreptul de a lua decizii în cazul realizării incomplete a sculpturilor, în perioada de lucru, conform contractului. Comisarul de tabără poate delega un membru al UAP, filiala Ploiești, să preia din atribuțiile lui, în cazul în care acesta nu poate exercita una dintre ele.

Artiștii care participă la tabără vor aduce sau vor crea și 1-3 sculpturi de dimensiuni mici pentru o expoziție în sala multifuncțională a Parcului Vest, începând cu 15 octombrie până la finalul taberei. Aceste lucrări vor rămâne în proprietatea artistului sau vor fi donate de către acesta Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești. în cazul în care vor fi donate Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești lucrările vor fi evaluate de aceeași comisie, stabilită de către UAP, filiala Ploiești împreună cu comisarul de tabără, și vor intra în patrimoniul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești.

Se consideră că prin înscriere artiștii participanți au acceptat prezentul regulament și sunt obligați să îl semneze.

Promovarea cu materiale specifice se va face de către organizatori și parteneri.

Comitetul de organizare al taberei este format din:

Viceprimar Cristian Ganea

Gelu Ionescu, directorul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești

Consilier local Sorin Văduva

Prof.Eugen Petri - sculptor

Florin Manole, ziarist, vicepreședinte Asociația culturală 24 PH Arte


Director

Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești