Hotărârea nr. 391/2018

Hotãrârea nr. 391 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 391privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de motive nr. 217/25.09.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre, a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Alexandru Paul Palaș, Gheorghe Simion Sîrbu, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Zoia Staicu și raportul de specialitate nr. 7438/07.09.2018 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului pe anul 2018;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 118/25.09.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1420/27.09.2018;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.09.2018;

în conformitate cu prevederile :

  • •  Legii nr.2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, art.4;

  • •  Legii nr.3/2018 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, art. 1;

  • •  Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare , art. 19 și art.49;

în temeiul art.36 alin(4) lit (a) și art.45 alin (2) lit (a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală- republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listelor de investiții, conform Anexei nr. 2A (sursa venituri proprii) și Anexa nr. 2B (sursa buget local), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul Principal de credite și Spitalul Municipal Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

EDINȚĂXV lae BOTEZI


]

Contrasemnează: SECRETAR, Laurentiu D!TU

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


Anexa 1


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat 2018

Execuție la 31,08, 2018

Influenta

+/-

--

! 2

Buget recii ricaE sept. 2018 -

TOTAL VENITURI - din care:

66018,7$

42563,0C

4500,0C

70518,7$

VET Iota

JlTURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE -- din care:

64103,75

42527,00

4500,0C

68603,7$

Venituri din concesiuni si inchirieri

30,10,05

20,00

13,00

0,00

20,0C

Venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

0,00

o.oc

Venituri din prestări servicii

33.10.08

930,00

583,00

0,00

930,OC

i

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

46264,00

31170,00

4500,00

50764,OC

VeniturîUin contracte încheiate cu direcțiile de sanatate Dublica din sume alocate de la

33.10.30

809,00

381,00

0,00

809,0C

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

36,00

1,00

0,00

36,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

22,79

0,00

22,79

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru spjtale

43.10.10

1166,00

738,00

0,00

1166,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniu

43,10,14

0,00

0,00

Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S.pentru acoperirea drepturilor salariale

43.10.33

14856,00

9641,00

0,00

14856,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE -total - din care:

1915,00

36,00

0,00

1915,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

0,00

0,00

'Subvenții din bugete e locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43.10.14

1915,00

36,00

0,00

1915,00

Subvenții clin bugetul ce stat către pugeieie locale pentru finanțarea aparaturii medicale «u prhinsmpnfplnr rto rnmi micuții in «lanntatf*

43.10.16.0

1

0,00

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.0

2

0,00

0,00

JUI/JF UJH WTinUtnV ptupiii aia iviii lipiciului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații In urgenta In

43.10.17.01

0,00

0,00

----1UI AL LHELIUIELI (SLL IIUNEA UE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE!

73636,79

41599,00

4500,00

78136,79

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (COd 01+80+81+84)

67794,79

41517,00

4500,00

72294,79

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50

01

67794,79

41517,00

4500,00

72294,79

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 11

10

35265,00

18168,00

0,00

35265,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10

10.01

33621,00

17007,00

0,00

33621,00

Salarii de baza

10.01.01

20768,00

12375,00

0,00

20768,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

4426,00

2041,00

0,00

4426,00

Alte sporuri

10.01.06

952,00

361,00

0,00

952,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

Fond de premii

10.01.08

1039,00

0,00

0,00

1039,00

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

4478,00

1349,00

0,00

4478,00

ndemnizatii plătite unor persoane din afara l

10.01.12

8,00

2,00

0,00

8,00

ndemnizatii de delegare

10.01.13

0,00

ndemnizatii de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de

10.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

ndemnizatii de hrana

10,01.17

1596,00

690,00

1596,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

354,00

189,00

0,00

354,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

609,00

496,00|       0,00

609,00D

ENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget aprobat 2018

Execuție la 31,08, 2018

Influenta +/-

Buget rectificat sept. 2018

/

Tichete de masa *)

10.02.01

0.0C

o.ot

IrO

’l                                         H

Norme de hrana

10.02.02

io

Sl                                 1

m.n'j.n’ș.

i J

Locuința de serviciu folosita de salariat si fa

10.02.04

o\

i i \  —/■/

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,0

—Iu ©Z

Tichete de vacanta

10.02.06

609,0C

496,OC

0,0C

609,0

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1035.0C

665,0C

0,00

1035,0(

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

282.0C

246,0C

0,00

282,0(

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

7,0C

6,0C

0,0C

7,0C

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

68,0C

67,0C

0,00

68,0C

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4,0C

4,0C

0,00

4,0C

Prime de asigurare de viăja plătite de anoaiator pentru anaaiali

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4,00

3,00

0,00

4,0C

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

670,00

339,00

670,0C

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

32280,79

23238,00

4500,00

36780,78

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+2C

20.01

2019,00

1271,00

0,00

2019.00

Furnituri de birou

20.01.01

70,00

48,00

000

70 OC

Materiale pentru curățenie

20.01.02

110,00

86,00

0,00

110,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

700,00

485,00

0,00

700,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

135,00

76,00

0,00

135,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

29,00

16,00

0,00

29,00

Piese de schimb

20.01.06

80,00

2,00

0,00

80,00

Transport

20.01.07

27,00

18,00

0,00

27,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

54,00

37,00

0,00

54,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

502,00

300,00

0,00

502,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si fun

20,01.30

312,00

203,00

0,00

312,00

Reparații curente

20.02

265,00

102,00

0,00

265,00

Hrana (cod 20.03,01+20.03.02)

20.03

632,00

436,00

0,00

632,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

632,00

436,00

0,00

632,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04/

20.04

28157,00

20806,00

4500,00

32657,00

Medicamente

20.04.01

26444,00

19695 00

4500,00

30944,00

Materiale sanitare

20.04.02

553,00

345,00

0,00

553,00

Reactivi

20.04.03

1100,00

744,00

0,00

1100,00

Dezinfectant!

20.04.04

60,00

22,00

0,00

60,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05

482,79

225,00

0,00

482,79

Uniforme si echipament

20.05.01

20,00

0,00

20,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

40,00

0,00

40,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

422,79

225,00

0,00

422,79

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+:

20.06

55,00

34,00

0,00

55,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

55,00

34,00

0,00

55,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

20,00

16,00

0,00

20,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5,00

1,00

0,00

5,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

50,00

19,00

0,00

50,00

Protecția muncii

20.14

100,00

48,00

0,00

100,00

Muniție, furnituri si armament de natura activei

20.15

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al

20.18

0,00

0,00

0,00

JOntfibUțll aie administrației pUDIICS fOCăie lâ 'ealizarea unor lucrări și servicii de interes jublic local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pe

20.20

l/leteorologle

20.21

:inantarea acțiunilor din domeniul apelor

>0.22

^revenirea si combaterea inundațiilor si inghețl

>0.23

'omisioane si alte costuri aferente împrumuți

>0.24

c

)omisioane si alte costuri aferente imprumu

0.24.01

c

)omisioane si alte costuri aferente imprumu

0.24.02

c

tabilirea riscului de tara

0.24.03

c

5

ne 1 In ac laiul

jlell judiciare st exîrăjucicia're derivate tiuni in reprezentarea Intereselor        2

ui. cgtfiYiLdisBWitiilor legale

0.25

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat 2018

Execuție la 31,08, 2018

Influenta +/-

Buget rectificat -sept. 2018

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30

20.30

495,00

280,00

0.00

495,00

-2&30t01-

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

20,00

20,00

20,00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturil

20.30.06

Fondul Președinteiui/Fondul conducătorului i

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

475,00

260,00

475,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.3

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

I1ILULXAL/t UWbL/UfED “{coîT

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59^7+59,22+

59

249,00

111,00

0,00

249,00

BURSE

59.01

11,00

10,00

0,00

11,00

Sume aferente persoanelor cu handicap ncincadrati

59.40

238,00

101,00

0,00

238,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 30+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+8

80

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod

81

niLUCXVII HLAH bfbUlUA ItTIOlW PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate

85.01

--

SECȚIUNEA DETTEZVULTARE (co'tf 51+55+56+70+841

5842,00

82,00

0,00

5842,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

TîUul Vili Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5842,00

82,00

0,00

5842,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.0'

71

5842,00

82.00

0.00

5842,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5842,00

82,00

0,00

5842,00

Construcții

71.01.01

0,00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

3717,00

46,00

-40,00

3677,00

Mobilier, aoaratură birotica și alte active corp

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

2125,00

36,00

40,00

2165,00

Stocuri (cod 71.02.011

71.02

Rezerve de stat si de mobilizare

71.02.01

Reparării capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților c

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUCXVII PLA11 EJ-ECIUAIEIN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

34

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate

35.01

1Pentru buget 2018: Excedentul din anii precedenti de 7618 mii lei va fi directionat astfel:3927 mii lei se directioneaza pentru finanțarea cheltuielilor de investiții, iar diferența de 3691 mu lei, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa. Sponsorizări din anii precedenti:241268,22 lei


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, EC. IORDANESCU MARIA MIHAELA/

SPITALUL O

I MUN/C/PAL m U ploiești ™


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


ANEXA2A A.


LISTA

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare DIN VENITURI PROPRII (EXCEDENT) Anul 2018

Mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Prevedere inițiala

Influente

Prevedere conform bugetului rectificat

Nota de fundamentare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

1

2

3

4

5

6

7

8

ARTICOL 71.01.02 - MAȘINI, E(

DE TRAN

1IIPAM ENTF. SI MIJLOACE SPORT

1.Aparat radiologie

1

1500

0

0

1

1500

Acest aparat este necesar dotării Laboratorului de radiologie al spitalului, cel vechi fiind uzat fizic si moral.    i

2. Aparat radioterapie TUR 300

1

1800

0

0

1

1800

Se impune dotarea Laboratorului de radioterapie cu acest aparat in vederea tratării pacientilor cu afecțiuni oncologice.

3. Aparat cu banda pentru electrocardiograma

1

20

-1

-20

0

0

Acest aparat era necesar Secției Ințeme.

IiIL

4.Electrocardiograf

12 canale

2

50

1

-14

3

36

ip

Sunt necesare pentru dotarea Secției Oncologic, Compartimentului Heinatologie si Compartimentului Cardiologie.

5.Termostat încălzit seruri

2

50

0

0

2

50

Se impune folosirea acestor termosrate in Secția Oncologie, pentru incalzirea serurilor perfuzabile.                „

6.Centrifuga laborator

1

22

0

-7

1

15

Centrifuga va fi folosita d^Cdmpa^p^nk de Transfuzii al spitalujufe /               < p';

7.Holter EKG

1

20

0

0

1

20

Aparatul este necesar Sa^^fc^

8.Aparat clcctrostimularc fara soft

5

25

0

0

5

25

Aceste aparate sunt necesare Laboratorului de Recuperare,Medicina Fizica si Balneologie.

9.Aparat electrostimulare cu soft

1

10

0

0

1

10

Este necesar Laboratorului de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie. '

lO.Pat tratament pentru aparat radioterapie

0

0

1

31

1

31

Este necesar pentru efectuarea tratamentului de terapie profunda si superficiala cu ajutorul aparatului roentgen TUR 300.

11.Sistem de producere apa sterila prin filtrare mecanica si microfiltrare

0

0

1

10

1

10

Acest sistem va fi utilizat la Cabinetul de Chirurgie din ambulatoriul spitalulu i pentru producerea de apa sterila instant.

ARTICOL 71.01.30 ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

12.Amenajare spatii depozitare in cadrul

C omp art im ent ului Hematologie

60

0

60

In urma extinderii Compartimentului Hematologie este necesara amenajarea si compartimentarea spatiilor de depozitare a diverselor materiale utilizate de acesta.

13.Amenajare încăpere amplasare aparat radioterapie TUR 300

370

0

370

In vederea utilizării aparatului de radioterapie TUR 300 este necesara amenajarea incaperii unde va funcționa aparatul, conform normelor CNCAN.

TOTAL

3927

0

3927


DIRECTOR FINANCIAR -CONTABILEc. Musca Marilena
SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTILISTA

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare de la BUGETUL LOCAL

Anul 2018


Mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor

Prevedere inițiala

Influente

Prevedere conform bugetului rectificat

Nota de fundamentare

cheltuieli de investiții

Cantitat

e

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

1

2

3

4

5

6

7

8

ARTICOL 71.01.3

0 -ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

1. Anvelopare Corp E (execuție)

135

0

135

Se urmărește imbunatatirea eficientei încălzirii acestei clădiri si micșorarea pierderilor termice.

2.Consolidare si reparație acoperiș corp E (înlocuire invelitoare metalica si lemnărie)

230

0

230

Clădirea trebuie consolidata, iar ir. velitoarea metalica este ruginita, prezintă f.suri si se infiltrează apa prin ea.

3. Cale de evacuare suplimentara Secția Oncologie -etaj ,corp L

200

0

200

Este necesara aceasta cale suplimentara de evacuare întrucât pacientii internați (spitalizare continua si de zi), personalul medical si aparținătorii, aproximativ 100 persoane/zi in secția Oncologie - siaj nu pot fi evacuați pe singura cale de acces existenta in cazul unor calamitati (incendii,--*^, cutremure).                  ijJ&iovJk

4. Redimensionare instalație de alimentare cu energie

80

0

80

Actualele instalații au >o|ț/^ime.nsibW^ pentru un anumit nivel /c^tâ^'iar urmare   a   montări^ \ cbb&nnățnifiL^~electrica pentru Secția Recuperare si Fizioterapie (continuare execuție)

5 .Redimensionare instalație de iluminat pentru secția Recuperare si

F izioterapie(pro iectar e si execuție)

90

0

6.Reconfigurare si refacere instalație termica Secția Interne (proiectare si execuție)

100

0

7.Reconfîgurare si refacere instalație termica si asigurare apa calda( proiectare si execuție) la Secția Recuperare si Fizioterapie

150

0

8.Redimensionarea instalației de alimentare cu energie electrica pentru secția Interne (proiectare si execuție)

20

0

9.Refacere instalație exterioara de alimentare cu energie electrica a secției Oncologie

10

0

10.Reparații structura de rezistenta si pereți la garajul auto

140

0

suplimentari (aparate de aer cc televizoare, aparatura medice necesara     finalizarea     rcdirr

instalațiilor electrice in aceasta sec

nditionat, a) este ensionarii ie.

90

Instalația veche din Secția Recuperare si Fizioterapie nu mai corespunde cerințelor si normelor tehnice actuale.

100

Instalația veche din Secția Interii corespunde cerințelor si normele actuale.

e nu mai r tehnice

150

Instalația veche din Secția Recuperare si Fizioterapie nu mai corespunde cerințelor si normelor tehnice actuale.

20

Actualele instalații au fost dimensionate pentru un anumit nivel de consum, iar ca urmare    a    montării    consumatorilor

suplimentari (aparate de aer condiționat, televizoare, aparatura medicala) este necesara o redimensionare a instalațiilor electrice in aceasta secție.

10

Instalația existenta nu coresputtdq si normelor tehnice si      sîg

vigoare.

urama^X

140

Lucrările constau in conf^fidn^rS stâlpi de rezistenta care surd <$mp deteriorați,in realizarea unor c^^u

iunor

legătură intre stâlpi,precum si lucrări. de camasuire a pereților interiori despărțitori. Aceștia se afla in situația de a se prăbuși.

11 .Asfaltare curte B

85

0

85

Aleile din curtea B a spitalului prezintă numeroase gropi care constituie un real pericol pentru accidentarea celor care le acceseaza.

12.Executie cai de acces spital (poarta 1 + poarta 2)

100

0

100

Este necesara realizarea acestor cai de acces in incinta spitalului deoarece cele existente sunt uzate.

13.împrejmuire gard str.Petru Poni si str. Ana Ipatescu

60

0

60

Gardul existent prezintă zone deteriorate si,ca urmare, nu mai asigura securizarea incintei spitalului.

14.Reabilitare Secția Interne

295

+40

!

335

Este necesara aceasta reabilitare care consta in inlocuirea caloriferelor si a țevilor ruginite , a faianței si gresiei invechite si igienizarea tuturor incaperilor secției.

ART.71.01.02-MASINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

15. Aparat radiologie -cofinantare

1

150

-1

-150

0

Acest aparat era necesar in ambulatoriul de specialitate intrucat cel existent este uzat fizic si moral.

16.Mamograf digital

- cofinantare

1

70

-1

-70

0

Aparatul era necesar in laboratorul de radiologie deoarece cel existent; este uzat fizic si moral.

17. Aparat radioterapie

TUR 300- cofinantare

0

0

+1

180

i

180

Se impune dotarea Laboratorului de radioterapie cu acest aparat iți vederea tratării pacientilor cu afecțiuni oncologice.

TOTAL

1915

0

1915

MANAGER

Ec. Iordanescu MariaMihatla

SPITALUL^ ||'2 MUNICIPAL n1ll te ploiești 3


DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL Ec. Musca Marilena