Hotărârea nr. 390/2018

Hotãrârea nr. 390 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Atribuire indicatori urbanistici și stabilire retrageri pentru amplasare depozit materiale de construcții, sediu administrativ și showroom” Str. Târgoviștei, nr. 4, Ploiești


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 390


privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„Atribuire indicatori urbanistici și stabilire retrageri pentru amplasare depozit materiale de construcții, sediu administrativ și showroom” Str. Târgoviștei, nr. 4, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive nr. 177/07.09.2018 a domnului Primar Adrian Florin DOBRE și a domnilor consilieri Robert Ionuț VÎSCAN, George Sorin BOTEZ, Sorin VĂDUVA, Iulian BOLOCAN și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare la solicitarea S.C. REGENCY COMPANY S.R.L., Planul Urbanistic Zonal „Atribuire indicatori urbanistici și stabilire retrageri pentru amplasare depozit materiale de construcții, sediu administrativ și showroom”, Str. Târgoviștei, nr. 4, Ploiești.

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 307189/07.09.2018 și văzând documentația Planului Urbanistic Zonal „Atribuire indicatori urbanistici și stabilire retrageri pentru amplasare depozit materiale de construcții, sediu administrativ și showroom”, întocmit de arh. Andreea ALUCHI,

Având în vedere faptul că beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri conform certificatului de urbanism nr. 776/13.07.2017, prelungit până la data de 13.07.2019 :

 • -  utilități urbane :

  cu          apa,          canalizare

  nr. 15630/16.11.2017 nr.C 17-3 704/21.11.2017

  nr. 312.063.064/31.10.2017

  nr. 100/05/02/02/01/03/1972/11.12.2017

  nr.14578/27.11.2017


o               alimentare

nr.385/16.11.2017

o alimentare cu energie electrică: o alimentare cu energie termica: o alimentare cu gaze naturale: o telefonie:

o protecția mediului:

 • -   altele :

o poliția rutieră:                                    nr.674002/20.11.2017

o Comisia Municipală ptr. Transport:        BMTU nr. 2150/04.12.2017

o Fundamentarea circulației:S.C. SERVTOP S.R.L.-tehn.Daniela COJANU o Studiu geotehnic :      intocmit de ing.geolog Mariana MURARESCU

o Acord UNICREDIT BANK S.A.:              nr.28520/06.03.2018

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 034 din 28.08.2018, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Sef nr.014 din data de 28.08.2018:

5                                                                                          “

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 4 „Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectură din data de 14.09.2018 ;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 316 din data de 30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

în baza capitolului I, art.2, alin.(2) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.l si alin. 5, lit. c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Atribuire indicatori urbanistici și stabilire retrageri pentru amplasare depozit materiale de construcții, sediu administrativ și showroom”, Str. Târgoviștei, nr. 4, Ploiești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 1 sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.