Hotărârea nr. 39/2018

Hotãrârea nr. 39 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul municipiului Ploieşti pentru perioada 2018 – 2028

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 39 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul municipiului Ploiești pentru perioada 2018 - 2028

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a consilierilor din comisia pentru protecție și asistență socială: Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Minea Gabriel Constantin, Drăgușin Paulica, Sălceanu Claudia Oana, Marcu Valentin și Raportul de specialitate nr. 1337/29.01.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, prin care se propune aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul municipiului Ploiești pentru perioada 2018 - 2028;

Ținând cont de raportul Comisiei nr. 5 pentru protecție si asistentă socială din data de 29.01.2018;

A

In conformitate cu prevederile art. 112, alin.(3), lit.a) din Legea 292/2011 - Legea asistenței sociale;

In baza art. 3, alin.(2), lit. a) si art.4 din H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

In temeiul art.36, alin.(2), lit.d), alin.(6), lit.a), pct. 2 , coroborat cu art. 45 si art. 115, alin.(l), lit.b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul municipiului Ploiești pentru perioada 2018 - 2028, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 133 7/29.01.2018


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul municipiului Ploiești pentru perioada 2018 - 2028

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești in conformitate cu prevederile art.3, alin. (2), lit.a) din H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal are ca atribuție în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale elaborarea, în concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local și răspunde de aplicarea acesteia.

Ca urmare a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populației municipiului Ploiești, în comportamentul general al locuitorilor și în legislația națională în domeniul asistenței sociale, se impune elaborarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și privați la nivelul municipiului Ploiești, pentru perioada 2018- 2028 și a unui Plan de masuri elaborat în conformitate cu aceasta.

Obiectivul general al prezentei strategii îl reprezintă diversificarea și dezvoltarea serviciilor de asistență socială prin asigurarea aplicării politicilor sociale din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârsnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități în vederea asigurării de servicii sociale de calitate care să aibă o abordare integrată a nevoilor, în relație cu situația economică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social de viață al beneficiarilor.

Prezenta strategie se focalizează pe protejarea, apărarea și garantarea tuturor drepturilor omului și copilului așa cum sunt menționate în Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, în contextul ansamblului drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Prin implementarea ei se va asigura creșterea calității vieții copiilor și persoanelor aflate în situații de risc, urmărindu-se ca toate serviciile să respecte standardele minime naționale prevăzute prin reglementări legale, care pot fi verificate în mod periodic într-un sistem competent, coerent și unitar.

Strategia subliniază rolul primordial al familiei în creșterea, îngrijirea și educarea copilului, în asistența persoanei cu handicap, a persoanei vârstnice sau a oricărei alte persoane aflată în situație de risc de excludere socială și faptul că eforturile societății trebuie îndreptate în direcția întăririi și susținerii familiei în asumarea responsabilităților. Totodată, se recunoaște faptul că responsabilizarea familiei în spiritul noului pachet legislativ în domeniul asistenței

sociale nu se poate realiza fără o abordare sistematică a problemelor cu care se go-n^^^copM și familiile acestora.                                                              foc! Vr ! *'

I, , r \                           . '> i

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare (A.S.S.C.) își așuihăxdbiigăți^aW a organiza și acorda serviciile sociale ce-i revin în sfera de atribuții și competerițe^e^grî^^d'e a planifica dezvoltarea acestora, în funcție de nevoile identificate ale perSoAnefof' din comunitate, de prioritățile asumate, de resursele disponibile și cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

Strategia prezentă stabilește cadrul general al direcțiilor de acțiune pentru crearea unui sistem real și eficient de servicii sociale ,în interiorul căreia planurile de acțiune locale și strategiile proprii ale furnizărilor de servicii sociale se vor dezvolta coordonat și integrat.

Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în principal pe informații colectate de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare în exercitarea atribuțiilor legate de:

identificarea familiilor și persoanelor aflate în dificultate, precum și a cauzelor care

au generat situațiile de risc de excluziune socială;

monitorizarea și evaluarea serviciile sociale aflate în propria administrare.

Viziunea „Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul municipiului Ploiești pentru perioada 2018-2028” se bazează pe analiza exhaustivă a situației actuale si a prognozelor și este fundamentata pe principiile integrării si corelării cu politicile naționale si regionale.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare încearcă astfel să ofere o imagine clară asupra punctului de plecare și a celui unde se dorește să se ajungă într-un anumit orizont de timp (pana in 2028), să canalizeze eforturile instituției în vederea dezvoltării si perfecționării serviciilor oferite și să ierarhizeze acțiunile de realizat în interiorul domeniului sau de competenta.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre analiza si aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

A

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Elena Iordache

Financiar, Contabilitate


DIRECTOR GENERAL,

Dan Ion Dinu


, Autoritate Tutetala Sef Serviciu

Chiva

Florentina TutpiuVizat,

Director,


Director,

Direcția Economica


Direcția Administrație Publica Juridic - Contencios, Contracte si Achiziții Publice

ROMAN LA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul municipiului Ploiești pentru perioada 2018 - 2028

Autoritățile administrației publice locale, in conformitate cu ar. 112, alin. (3), lit.a) in domeniul organizării, administrării si acordării serviciilor sociale au obligația sa elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și nevoile locale identificate, strategia județeană, respectiv locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung.

Ținând cont de prevederile art.3, alin. 2, lit.a) din H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale are ca atribuție elaborarea, în concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local și răspunde de aplicarea acesteia.

Strategia prezentă stabilește cadrul general al direcțiilor de acțiune pentru crearea unui sistem real și eficient de servicii sociale ,în interiorul căreia planurile de acțiune locale și strategiile proprii ale furnizărilor de servicii sociale se vor dezvolta coordonat și integrat.

Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în principal pe informații colectate de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare în exercitarea atribuțiilor legate de:

identificarea familiilor și persoanelor aflate în dificultate, precum și a cauzelor care au generat situațiile de risc de excluziune socială;

monitorizarea și evaluarea serviciile sociale aflate în pn

Fata de cele expuse mai sus, supunem Consiliului Local spre proiectul de hotarare alaturat.

 • - Vîscan Robert-Ionuț

 • - Stanciu Marilena ,

 • - Dragulea Sanda

 • - Minea Gabriel Constantin - Drăgușin Paulica

 • - Sălceanu Claudia Oana

 • - Marcu Valentin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂRAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de

Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul municipiului Ploiești pentru perioada 2018 - 2028 și a emis:

r——-


PREȘEDINTE,

Robert Ionuț Vîscan

\ / \

t


SECRETAR, Marilena Stanciu


Data: 29.01.2018


ANEXA 1 la HCL.^/^ZE.


STRATEGIA DEDEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE

LA NIVELUL

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

IN PERIOADA 2018 -2028

Capitolul I: Considerații generale

1.ROLUL SERVICIILOR SOCIALE:


Ca urmare a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populației municipiului Ploiești, în comportamentul general al locuitorilor și în legislația națională în domeniul asistenței sociale, se impune elaborarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și privați la nivelul municipiului Ploiești, pentru perioada 2018- 2028 și a unui Plan de masuri elaborat în conformitate cu aceasta.

Obiectivul general al prezentei strategii îl reprezintă diversificarea și dezvoltarea serviciilor de asistență socială prin asigurarea aplicării politicilor sociale din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârsnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități în vederea asigurării de servicii sociale de calitate care să aibă o abordare integrată a nevoilor, în relație cu situația economică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social de viață al beneficiarilor.

Prezenta strategie se focalizează pe protejarea, apărarea și garantarea tuturor drepturilor omului și copilului așa cum sunt menționate în Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, în contextul ansamblului drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Prin implementarea ei se va asigura creșterea calității vieții copiilor și persoanelor aflate în situații de risc, urmărindu-se ca toate serviciile să respecte standardele minime naționale prevăzute prin reglementări legale, care pot fi verificate în mod periodic într-un sistem competent, coerent și unitar.

Strategia subliniază rolul primordial al familiei în creșterea, îngrijirea și educarea copilului, în asistența persoanei cu handicap, a persoanei vârstnice sau a oricărei alte persoane aflată în situație de risc de excludere socială și faptul că eforturile societății trebuie îndreptate în direcția întăririi și susținerii familiei în asumarea responsabilităților. Totodată, se recunoaște faptul că responsabilizarea familiei în spiritul noului pachet legislativ în domeniul asistenței sociale nu se poate realiza fără o abordare sistematică a problemelor cu care se confruntă copiii și familiile acestora.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare (A.S.S.C.) își asumă obligația de a organiza și acorda serviciile sociale ce-i revin în sfera de atribuții și competențe, precum și de a planifica dezvoltarea acestora, în funcție de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de prioritățile asumate, de resursele disponibile și cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

Strategia prezentă stabilește cadrul general al direcțiilor de acțiune pentru crearea unui sistem real și eficient de servicii sociale ,în interiorul căreia<^de acțiune locale și strategiile proprii ale furnizărilor de servicii sociale^^vordezvc^ coordonat și integrat.                                                /

£■


feț iW L*l 2.Furnizarea serviciilor sociale

Qniei

Tewîtatea


Sistemul National de servicii sociale este reglementat prin Legj^A$i£i Socialenr.292/2011.Acest cadru legal definește serviciile sociale ca fiind sau ansamblul de activitati realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum si a celor speciale,individuale,familiale sau de grup,in vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii si combaterii riscului de excluziune sociala, promovării incluziunii sociale si creșterea calitatii vieții.

Serviciile sociale sunt servicii de interes general si se organizează in forme/structuri diverse, in funcție de specificul activitatii\activitatilor derulate si de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiar. Ele au caracter proactiv si presupun o abordare integrata a nevoilor persoanei ,in relație cu situația socio-economica, starea de sanatate, nivelul de educație si mediul social de viata al acesteia.

Pentru realizarea unor acțiuni sociale , coerente, unitare si eficiente in beneficiul persoanei, serviciile sociale se pot organiza si acorda in sistemul integrat cu serviciile de ocupare, de sanatate, de educație, precum si cu alte servicii sociale de interes social, după caz.

Serviciile sociale se plaseaza intr-o perspectiva dinamica, deoarece au vocația de lărgire permanenta a câmpului lor de intervenție. Datorita complexității lor, serviciile sociale aparțin domeniului larg al protecției sociale.

CAPITOLUL 2: CONTEXTUL CONSOLIDĂRII IDENTITĂȚII ADMINISTRAȚIEI SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

în ultimii ani factorii responsabili cu configurarea sistemului de protecție socială la nivel național au recunoscut tot mai mult necesitatea regândirii sistemului național de asistență socială, cu mutarea accentului de pe acordarea măsurilor financiare pe dezvoltarea și diversificarea gamei de servicii sociale astfel încât să acopere cea mai mare parte a categoriilor de persoane defavorizate.

2.1.Caracteristici teritoriale ale municipiului Ploiești:

Municipiul Ploiești este amplasat într-un județ dens populat si urbanizat, în vecinătatea capitalei României, în apropierea aeroportului internațional Henri Coanda.

Măsurători de trafic efectuate pe DN1 Bucuresti-Ploiesti-Brasov înregistrazâ un trafic anual între 6 000 000- 10 000 000 de treceri de vehicule.

Resursele de teren aflate în jurisdicția sa se cifreză la 5828 hectare, din care 3580,76 ha aflate în intravilanul municipiului. Bilanțul suprafețelor de teren organizate pe funcțiuni urbane propuse prin Planul Urbanistic General luând ea ha^ anul 1999 înregistrează următoarea dinamică: Ploiestiul a dezvoltat^isțbric'-'P.h’etea stradală în marea majoritate pe o structură radială, cu tranzitarea zonei centralei Lungimea străzilor orășenești este de 324 km, din care modernizate 24f;km;/;jL'^

Transportul public urban este asigurat prin 37 de linii . Lungimea retelei'd.ekipa potabilă este de 736,6 km, iar a celei de canalizare 284,7 km, ceea ce repMsfedi^% din totalul lungimii străzilor.

Alimentarea cu gaz a municipiului se face printr-o rețea în lungime de 327,7 km.

 • 2.2.Demografie si coeziune sociala:

2.2.1. Structura demografică

Rezultatul recensământului din 2011, consemnează un număr de 232.452 de locuitori cu predominare numerica a populației de sex feminin, 52,6% , si o scădere de 9,2% fată de recensământul din 1992. Din punct de vedere al structurii pe vârste 22% sunt preșcolari si școlari, 54% reprezintă populație activă si 24% locuitori rezidenti peste 60 de ani.

Din punct de vedere al ponderii capitalului uman în context regional, populația municipiului reprezintă 53% din totalul populației urbane a județului Prahova si 17,3% din totalul populației urbane a Regiunii de Dezvoltare Sud. Densitatea urbană a municipiului este estimată la 3989 loc/hectar.

Din perspectiva structurii etnice, 97,1% dintre cei ai municipiului Ploiești s-au declarat români la recensământul din 2011, procent superior mediei naționale de sub 90%, celelalte grupuri etnice fiind slab reprezentate. Dintre acestea, se remarcă totuși romii, care reprezintă 2,3% din populație. Cu toate acestea, numărul real al persoanelor de etnie romă este mai ridicat, mulți dintre aceștia declarându-se români la recensăminte.

Structura confesională a populației este una omogenă. Astfel, 97,2% din totalul celor din municipiul Ploiești s-au declarat, la recensământul din 2011, de religie ortodoxă,urmați la mare distanță de mici grupuri de creștini după Evanghelie (0,8%), penticostali (0,6%), adventiști de ziua a 7-a (0,5%), romano-catolici (0,3%), evanghelici (0,3%), baptiști (0,1%) etc.

Speranța de viață a populației din Ploiești a crescut continuu în ultimii ani, ajungând la aproape 76 de ani în prezent, 72 de ani în cazul bărbaților și 79 de ani în cel al femeilor, dar rămâne sub media UE, care este de circa 80 de ani pentru ambele sexe. Această tendință crescătoare a duratei medie a vieții este de așteptat să continue și pe viitor, până la o convergență cu media europeană, pe fondul îmbunătățirii accesului la servicii medicale modeme, al progresului de viață, al adoptării unui stil de viață mai sănătos etc. Creșterea speranței de viață va conduce însă și la accentuarea fenomenului îmbătrânirii demografice, mai ales că este corelat cu o scădere a ratei natalității până la minime istorice și cu emigrația populației tinere.

2.2.2. Infrastructura socială                                              "t-

Infrastructura socială conține forme diversificate de proiecție' a grupurilor vulnerabile precum persoane cu handicap fizic, persoane cu venituri\.reduse șău fără venit, persoane abuzate si minori aflati în dificultate.

Un grup de cca 3.500 de persoane care solicită consiliere, asisten'ttMj^^ă^au medicală în funcție de gradul cu care sunt înregistrați ( 20% persoane cu handicap de grad I, 70 % cu handicap de grad II si 10% persoane cu handicap de grad III).

Cantina de ajutor social deservește grupuri de locuitori fără venit, cca. 450 de persoane,asigurând serviciul la domiciliu pentru persoanele care nu se pot deplasa. Politicile locale speciale pentru pensionari conțin măsuri de gratuitate sau subventi pe liniile de transport public, reduceri procentuale ale impozitului pe proprietate si spatii comerciale cu produse agroalimentare cu preturi coordonate cu pensiile.

Minorii aflati în dificultate sunt asistați în funcție de problema cu care se confruntă.

Din punct de vedere al alimentării, copii orfani primesc hamă gratuită zilnică.

Din punct de vedere al spatiilor de cazare adăpostirea copiilor străzii se face în spatii construite si dotate precum Centrul “Sfânta Cristina” dar si în centre de plasament Centrul de plasament 1 si 2 (pentru copii cu handicap) sau în Casa “Alexandra” si Casa “Austria”.

2.3. Coordonate economico-sociale

Domeniul asistenței și protecției sociale este un domeniu cu implicații foarte puternice în viața economico-socială, în cadrul căruia se pot distinge mai multe problematici sau subdomenii, dintre care cele mai importante sunt protecția copilului, protecția persoanelor adulte cu dizabilități, protecția persoanelor vârstnice, protecția victimelor violenței în familie.

Asistența socială este o parte a protecției sociale și are drept obiectiv protejarea persoanelor care, din motive de natura economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și competențe pentru a se integra social. Accesul la beneficii și servicii sociale reprezintă un mijloc de întărire a coeziunii sociale și de reducere a excluderii sociale.

Gradul de civilizație și dezvoltare a unei societăți se măsoară în mod determinant și prin sistemul de protecție socială existent în societatea respectivă, prin măsura în care mecanismele de redistribuire a veniturilor și sistemul serviciilor sociale reușesc să asigure un nivel de trai acceptabil și șanse egale de participare la viața socială pentru toți cetățenii.

Evoluția Ploiestiul concentrează 50% din numărul de agenti economici din județul Prahova si are o tradiție în industria extractivă si de prelucrare a țițeiului si a industriilor legate pe orizontală de această ramură.

Din punct de vedere al structurii economice, industria si construcțiile reprezintă 22,5%, în timp ce sectorul tertiar se situează la 77,5%.

Pe teritoriul municipiului îsi desfasoară activitatea 13764 de societăți comerciale din care 12631 au capital integral românesc, 613 au capital integral străin, iar 520 sunt înregistrate cu capital mixt. Firmele străine sau partenere reprezintă 17 tari din

care 8 din Uniunea Europeană.


A care 8 din Uniunea Europeană.                                               V '

y*"1 r


Ploiești este un brand prin localizarea firmelor multinaționale,! ocupând poziții a* de lider în volumul investițiilor străine prin firme ca Unilever South Central Euroș^eJ Skoda, Peugeot, Cardinal Motors, Altex, Aquila,Kaufland, Tengelman,i/Ș^i^)s,Carrefour, Bricostore, Winmarkt.                                     ' <*E^-**

Sursa Strategia de dezvoltare a municipiului P l o i e st i 2 0 0 7 -2025IHS Romania SRL, mai 2007

2.4. Obiectul de activitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

 • 2.4.1. Obiectul de activitate al ASSC îl constituie realizarea ansamblului complex de măsuri și acțiuni, programe, activități profesionale, menite a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții.

 • 2.4.2. ASSC are rolul de a identifica și de a soluționa problemele sociale ale comunității din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

2.5. Sfera de competenta a ASSC

Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, ASSC are atribuții privind administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.

 • 2.5.1. în aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, ASSC îndeplinește, în principal, următoarele funcții:

 • a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unității administrativ-teritoriale respective, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunității, realizarea de sondaje și anchete sociale, valorificarea potențialului comunității în vederea prevenirii și depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;

 • b) de coordonare a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

 • c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;

 • d) de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și fmun^r@me£d§ăre pentru acordarea beneficiilor de asistență socială și furnizarea servicjfe^q^^.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane'fre [care le; arh fa

dispoziție;                                                                                Z */


 • f) de comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcentrate și ale altor autorități ale administrației publice centrale, cu alte insti responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială din alte unități administrativ-teritoriale, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum și cu persoanele beneficiare;

 • g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;

 • h) de reprezentare a unității administrativ-teritoriale în domeniul asistenței sociale.

2.5.2.In domeniul beneficiilor de asistență socială atribuțiile ASSC sunt următoarele:

 • a) asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistență socială;

 • b) pentru beneficiile de asistență socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor și transmiterea acestora către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială;

 • c) verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistență socială;

 • d) întocmește dispoziții de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul local și le prezintă primarului pentru aprobare;

 • e) comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți, potrivit legii;

 • f) urmărește și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și persoanele îndreptățite la beneficiile de asistență socială;

 • g) efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situații de necesitate în care se pot afla membrii comunității și propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

 • h) realizează activitatea fmanciar-contabilă privind beneficiile de asistență socială administrate;

 • i) elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistență socială;

 • j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

2.5.3 In domeniul organizării, administrării și acordării serviciiloiy^cidle^SSțK are următoarele atribuții:

 • a) elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și județene, •ecum șf cQ nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10

supune spre aprobare consiliului local și răspunde de aplicarea acesteii^W cazul Direcției generale de asistență socială a municipiului București, anterior supunerii spre aprobare, strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului București se transmite Comisiei de incluziune socială a municipiului București în vederea dezbaterii și avizării;

 • b) elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local și le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare;

 • c) inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

 • d) identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele care au generat situațiile de risc de excluziune socială;

 • e) realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

 • f) propune înființarea serviciilor sociale de interes local;

 • g) colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceștia și le comunică serviciilor publice de asistență socială de la nivelul județului, precum și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la solicitarea acestuia;

 • h) monitorizează și evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;

 • i) elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniul serviciilor sociale;

 • j) elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acțiune, și asigură fmanțarea/cofmanțarea acestora;

 • k) asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile;

 • l) furnizează și administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;

 • m) încheie contracte individuale de muncă și asigură formarea continuă de asistenți personali; evaluează și monitorizează activitatea acestora, în condițiile legii;

 • n) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înființat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, în elaborarea documentației de atribuire și în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;


V 4

 • o) planifică și realizează activitățile de informare, formaseși

metodologică, în vederea creșterii performanței personalului carC'pădni.i^î'i^2ki' acordă servicii sociale;                                              'At-V

 • p) colaborează permanent cu organizațiile societății civile

interesele diferitelor categorii de beneficiari;                           ''"M*

 • q) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78 /2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;

 • r) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • s) asigură, pentru relațiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.

CAPITOLUL 3: VIZIUNEA, MISIUNEA, PRINCIPIILE ,VALORILE SI SCOPUL ADMINISTRAȚIEI SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

Activitatea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, în calitate de principal furnizor de servicii sociale pe plan local, se concentrează pe 2 direcții:

 • - pe de o parte acordarea beneficiilor sociale prevăzute de legislația în vigoare,

 • - iar pe de altă parte furnizarea de servicii sociale adaptate nevoilor sociale identificate la nivelul comunității, în conformitate cu atribuțiile specifice definite de legislația în vigoare.

3.1. VIZIUNEA ASSC

ASSC urmărește in permanenta imbunatatirea calitatii serviciilor prestate, dezvoltarea si diversificarea acestor servicii printr-o organizare si coordonare eficace si eficienta.

Orientarea ASSC este spre dezvoltarea colaborării cu instituții publice si alti actori sociali si spre valorificarea oportunităților oferite de organizațiile neguvemamentale care activează în domeniul social.

3.2. MISIUNEA ASSC

Misiunea ASSC are la baza aplicarea la nivel local a politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, domiciliate pe raza Municipiului Ploiești, prin acordarea beneficiilor sociale și furnizarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor identificate.

îndeplinirea misiunii acestui serviciu public se face cu respectarea legislației specifice administrației publice locale precum și a legislației în domeniul propriu de activitate.

3.3. PRINCIPII ȘI VALORI

Principiilele și valorile care stau la baza desfășurării activităților' AȘ Ploiești sunt:                                                                          •    ;

• - -


ZX


»

3.3.1. Principiul solidarității sociale, potrivit căruia comunitatea parț^îpăMa sprijinirea persoanelor care nu își pot asigura nevoile sociale, pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate.

Valori ale principiului solidarității sociale:

 • a. Participare, potrivit căreia beneficiarii sunt implicați activ la realizarea programelor individualizate în funcție de necesitățile lor.

 • b. Transparență, potrivit căreia administrațiile publice centrale și locale asigură stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor.

3.3.2. Principiul universalității, principiu potrivit căruia fiecare persoană are dreptul la asistentă socială, în condițiile prevăzute de lege.

Valori ale principiului universalității:

 • a. Nediscriminarea, potrivit căreia accesul la drepturile de asistentă socială se realizează fără restricție sau preferință față de rasă, naționalitate, etnie, limbă,religie, categorie sociala, convingeri, sex sau orientare sexuala, vârsta,dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectare HIV ori apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau effect restrângerea folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

 • b. Egalitate de șanse, potrivit căreia beneficiarii, fără nici un fel de discriminare au acces în mod egal la protecția sociala.

 • c. Echitatea, conform căreia persoanele care dispun de resurse socio-economice similare, pentru aceleași tipuri de nevoi beneficiază de drepturi egale.

3.3.3. .Principiul subsidiarității, potrivit căruia comunitatea locală sau asociativă și,complementar, statul intervin în situația în care persoana sau familia nu își poate asigura integral nevoile sociale.

Valori ale principiului subsidiarității:

 • a. Complementaritate și abordare integrată, potrivit cărora serviciile sociale sunt corelate în funcție de nevoile beneficiarilor și acordate printr-o gamă largă de măsuri și servicii din domeniul educațional, economic, cultural, de sănătate, etc..

 • b. Eficacitate și eficiență , potrivit cărora serviciile sociale au în vedere programarea fiecărei activități și a fiecărui obiectiv pentru obținerea celui mai bun rezultat pentru beneficiar, prin respectarea celui mai bun raport cost- beneficiu din resursele publice.

 • 3.3.4. Principiul respectării drepturilor și a demnității umane, potrivit căruia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității,

Z* RO^

îi este respectat statutul individual și social precum și dreptul J^nt^d-a^^i protecție.

/ »/

Valori ale principiului respectării drepturilor și demnității upiane;

a. Respectatea dreptului la autodeterminare și la libera alegere^'

beneficiarul, sau reprezentantul legal al acestuia, are dreptul de a ia^e^ropriile alegeri cu privire la serviciile sociale intreprinse cât și dreptul de a alege furnizorii de servicii.

b. Confidențialitatea, prin care beneficiarului i se păstreză dreptul ca informațiile asupra datelor personale și cele referitoare la viața private și situația de dificultateîn care se află să fie cu caracter particular.

3.3.5. Principiu! parteneriatului, potrivit căruia autoritățile administrației publice locale și centrale, instituțiile de drept public și privat, structurile asociative, precum și instituțiile de cult recunoscute de lege cooperează în vederea acordării serviciilor sociale.

Valori ale principiului parteneriatului:

 • a. Proximitatea, conform căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar pentru a asigura facilitarea accesului.

 • b. Competivitatea, prin care furnizorii de servicii sociale publici și privați trebuie să se preocupe permanent de creșterea calității serviciilor oferite.

3.3.6. Principiul abordării individuale, potrivit căruia măsurile de asistență socială trebuie adaptate situației particulare a fiecărui individ.

Valori ale principiului abordării individuale

 • a. Focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistență socială se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane.

 • b. Activizarea și unicitatea potrivit cărora măsurile de asistență socială au ca obiectiv creșterea calității vieții beneficiarilor corelate cu nevoile individuale.

3.4. SCOPUL ADMINISTRAȚIEI SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

Viziunea, misiunea, principiile si valorile ASSC sunt elementele de baza pentru atingerea scopului prioritar, respectiv menținerea funcționalității sociale a persoanei în comunitate, urmărind prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale a acesteia.

In calitatea sa de conducător al serviciului public de interes local, directorul general, este orientat si acționează permanent în vederea îndeplinirii la timp și în mod performant a atribuțiilor si responsabilităților care-i revin prin natura funcției sale.

ASSC și-a propus atingerea grupurilor țintă ale planului Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Ploiești pentru perioada 2018-2028, astfel: protecția copilului și a familiei, protecția persoanelor vârstnice,


protecția persoanelor cu dizabilități și protecția persoanelor cu rișp^de sățăcie’5^}. marginalizare socială. Fiecare etapă de realizare a strategiei vizează: identificarea^ nevoilor, stabilirea obiectivelor și realizarea Planului de măsuri pentr prezentei stategii.


CAPITOLUL 4 : GRUPURILE ȚINTĂ CU PROBLEMELE IDENTIFICATE SI TIPURILE DE SERVICII SOCIALE:

Conform Legii Nr. 292/ 2011 Legea asistenței sociale ”grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială; ” în art. 30 , al Legii nr. 292/ 2011 - Legea asistenței sociale se specifică categoriile de beneficiari ai serviciilor sociale.

Categoriile de beneficiari sunt:

 • 4.1.1. Copii și familii aflate în dificultate;

4.1.2 Persoanele cu dizabilități;

 • 4.1.3. Persoane defavorizate de etnie romă;

 • 4.1.4. Persoane fără adăpost;

 • 4.1.5. Persoane vârstnice

4.1.6 Alte persoane în situații de risc social

4.1.1. Copiii și familiile aflate în dificultate identificate sunt:

 • a) tineri provenind din sistemul de protecție a copilului;

 • b) familii monoparentale;

 • c) familii tinere;

 • d) copii separați de părinți sau cu risc de separare; copii cu părinți plecați la muncă în străinătate;

 • e) victimele violenței în familie;

 • f) copiii străzii.

în sensul Legii nr. 257/2013 pentru modificarea și completarea legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului termenii:

 • - Copil este “persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani și nici nu a dobândit capacitatea deplină de exercițiu, potrivit legii”; și

 • - Familia reprezintă "părinții și copiii acestora”, sau familia extinsă alcătuită din "rudele copilului, până la gradul IV inclusiv”, sau familia substitutivă alcătuită din "persoanele,altele decât cele care aparțin familiei extinse, inclusiv afinii până la gradul IV și asistenții matemali care asigură creșterea și îngrijirea copilului, în condițiile legii”;

Problemele sociale ale copiilor și familiilor aflate în dificultate sunt:

 • a) lipsa locuinței;

 • b) lipsa actelor de identitate;

 • c) resurse financiare insuficiente și dificultăți în gestionarea lor; . -4"R O

 • d) dificultăți în găsirea unui loc de muncă;


 • e) familii cu climat social defavorabil;

 • f) abandonul școlar și delincvența juvenilă;

 • g) probleme de sănătate;

 • h) dificultăți în obținerea unor drepturi.

 • 4.1.2. Persoane cu handicap (minori sau adulți)

Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt:

 • a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuință;

 • b) lipsa locurilor de muncă protejate;

 • c) lipsa serviciilor specializate

 • d) atitudinea discriminatorie a societății;

 • e) situația materială precară;

 • f) absența suportului pentru familia care are în întreținere persoana cu handicap;

 • g) lipsa centrelor rezidențiale de zi, specializate pe tipuri de handicap.

în sensul Legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 (republicată) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ”sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficiențelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale și/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu șanse egale la viața societății, necesitând măsuri de protecție în sprijinul integrării și incluziunii sociale.”

4.1.3. Problemele sociale ale persoanelor defavorizate de etnie romă sunt:

 • a) sărăcia;

 • b) mentalitatea romilor cu privire la muncă și educație;

 • c) sănătate;

 • d) familii dezorganizate;

 • e) lipsa actelor de identitate;

 • f) dificultate în obținerea unui loc de muncă din cauza lipsei calificării;

 • g) condiții improprii de locuit;

 • h) delincvență.

Grupurile etnice sunt acele grupuri sociale cu tradiții culturale comune care au sentimental identității ca subgrup în cadrul societății dominante. Membrii acestor grupuri diferă de ceilalți membri prin anumite trăsături culturale specifice: limba distinctivă, religie, tradiții folclorice(obiceiuri, îmbrăcăminte), tradiții culturale, comportament sau mod de viață. Ceea ce e specific și important e sentimentul identității și autoaprecierea lor ca fiind diferiți de majoritate,conștientizând deosebirea dintre noi-imaginea de sine și ei-imaginea celorlalți; trăind de obicei fie datorită impunerii grupului dominant, fie datorită alegerii lor, în anumite zone sau cartiere periferice.

4.1.4. Persoane fără adăpost: cerșetori, tinerii proveniți din instituțiile^^, ocrotire socială, adulții fără locuință.


Probleme sociale ale persoanelor fără adăpost sunt:

 • a) lipsa locuințelor;

 • b) lipsa locurilor de muncă;

 • c) sănătate precară;

 • d) lipsa educației;

 • e) dependența de alcool și de droguri;

 • f) lipsa de informare;

 • g) neacceptarea situației în care se află.

Persoanele fără adăpost "reprezintă o categorie socială formată din persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar-economic, juridic ori din cauza unor situații de forță majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuți, se află în incapacitate de a susține o locuință în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituții sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate și nu au domiciliu ori reședință”

4.1.5. Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:

 • a) sănătatea precară;

 • b) venituri mici în raport cu necesitățile;

 • c) izolare, singurătate;capacitatea scăzută de autogospodărire;

 • d) absența suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent;

 • e) un număr insuficient de locuri în Centrele de asistență medico-socială din județ;

 • f) nevoi spirituale;

 • g) lipsa locuinței.

Persoanele vârstnice, sunt acele persoane care au împlinit vârsta de 65 de ani.

4.1.6. Alte persoane în situații de risc social

 • 4.1.6.1. Victimele violenței în familie. In sensul Legii nr. 25 din 9 martie 2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, victimele violenței în familie sunt membri de familie asupra cărora se răsfrânge "orice acțiune sau inacțiune intenționată, cu excepția acțiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal,săvârșită de un alt membru de familie, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferințe fizice, psihice, sexuale, emoționale ori psihologice,inclusiv amenințarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară delibertate.”

 • 4.1.6.2. Persoanele cu diferite adicții, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanțe toxice, internet, jocuri de noroc etc.

 • 4.1.6.3. Persoanele private de libertate - conform legii 27^S0QpQSnnt persoanele pentru care instanța de judecată a dispus print-o hotărâre iud,ccățoțea|&j de condamnare rămasă definitivă, executarea unei pedepse privative de fîber^^,^\\ •Z

 • 4.1.6.4. Persoanele sancționate cu măsură educativă ^u^pe(|0pș£ neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de /prciî^îiin^ persoane care au săvârșit infracțiuni și pentru care instanța de judeeaf^^^^^MS suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii ori minori periffif care instanța de judecată a dispus măsura educativă a libertății supravegheate.

4.2.Tipuri de servicii sociale

Serviciile sociale sunt servicii de interes general și se organizează în structuri diverse, în funcție de specificul activităților derulate și de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari.Serviciile sociale au caracter proactiv și presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relație cu situația socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social de viață al acesteia.

Tipurile de servicii sociale identificate la nivelul municipiului Ploiești care vor fi acordate beneficiarilor cuprinși în Grupul țintă, în intervalului 2018 - 2028, sunt:

 • a) După scopul serviciului: servicii de asistență și suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, servicii de îngrijire personală, de recuperare/ reabilitare, de inserție /reinserție socială etc.;

 • b) După categoriile de beneficiari: servicii sociale destinate copilului și/ sau familiei,persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, victimelor violenței în familie, persoanelor fără adăpost, persoane cu diferite adicții, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanțe toxice, internet, jocuri de noroc etc., persoanelor cu afecțiuni psihice, precum și servicii sociale de suport pentru aparținătorii beneficiarilor;

 • c) După regimul de asistare:

cl) servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidențiale , adăposturi de noapte etc.;

c2) servicii sociale fără cazare, centre de zi, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei;

 • d) După locul de acordare serviciile sociale se asigură:

dl) în centre de zi;

d2) în centre rezidențiale;

d3) în comunitate;

 • e) După regimul juridic al furnizorului serviciile sociale pot fi organizate ca structuri publice sau private;

 • f) După regimul de acordare, în regim normal și regim special:

f 1) servicii acordate în regim de accesare, contractare și documentare uzuale;

£2) servicii acordate în regim special cu eligibilitate și accesibilitate extinsă, care vizează măsurile preventive ce se oferă în regim de birocrație redusă și un set de servicii sociale, care vor fi accesate de beneficiar doar în condițiile păstrării anonimatului.

CAPITOLUL 5:SFERA DE ACTIVITATE A ADMINISTRAȚIEI O. SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI^


5.1 CĂMINUL DE BATRAN1

La nivelul municipiului Ploiești sunt disponibile pentru persoâOe^i ____

serie de servicii sociale care urmăresc prevenirea și depășirea unbr4.^t^ț^tfe dificultate, vulnerabilitate sau dependență în scopul păstrării autonomiei persoanei vârstnice și a protecției sociale a acesteia în scopul prevenirii marginalizării și excluziunii sociale și anume: Cămin de batrani

5.1.1. Identificarea si scopul serviciului social

Serviciul social Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice „Cămin batrani” avand cod serviciu social 8710-CRMS-I este înființat și administrat de furnizorul ASSC si are sediul in Ploiești, str. Cosminele, nr.l IA, județul Prahova.

5.1.2. Beneficiarii serviciilor sociale

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul “Căminului de batrani” sunt: persoane vârstnice, autosufîciente, cu vârsta peste 65 ani bărbații și peste 62 ani femeile.

5.1.3. Principiile care stau la baza acordării serviciului social

Serviciul social oferit de „Căminul de batrani” este organizat și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Căminului de batrani” sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;


 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu a de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei

 • j)  asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat.

Identificarea altor necesități stringente pentru cetățenii de vârsta a treia precum asigurarea găzduirii pentru perioadă nedeterminată și asigurarea hranei, acordarea de asistență medicală pentru bătrâni simultan cu consilierea psihologică și organizarea de activități de petrecere a timpului liber precum și asigurarea condițiilor de socializare dorește a se concretiza in extinderea spatiilor necesare asigurării creșterii numărului de beneficiari ai Căminului de batrani in perioada 2018 - 2028.

Un număr de 24 de persoane în vârstă au asigurată cazarea, masa și alte servicii de asistență socială, iar acestea au fost selectate din rândul celor care aparțin diferitelor categorii defavorizate: familii sărace, persoane cu nivel de trai foarte scăzut, persoane vârstnice singure, persoane cu handicap, persoane fără adăpost, persoane abuzate, precum și alte persoane aflate în situația unor nevoi speciale.

Serviciile desfășurate în cadrul acestui cămin urmăresc antrenarea persoanelor vârstnice la activități culturale și sociale, activități de petrecere a timpului liber: jocuri, excursii, audiții muzicale, vizionare filme, cerc de pictură, cor, programe de educație pentru sanatate.

 • 5.1.4. Serviciile oferite în cadrul “Căminului de batrani” pot contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice în ceea ce privește următoarele aspecte:

 • - social:

 • -  oferirea posibilității de a aparține unui grup, prevenind marginalizarea și excluziunea socială

 • -  antrenarea persoanelor vârstnice pentru a participa la activități sociale și culturale

 • - îndrumarea către alte instituții pentru obținerea anumitor drepturi sau servicii

 • - promovarea participării vârstnicilor la viața societății

 • - psiho-emotional:

 • - prin activitățile desfășurate în cadrul Căminului se urmărește mphținereă

și,zsau îmbunătățirea anumitor abilități (memorie, dexteritatemanuala^ comunicare,capacități cognitive) ;                                               •

 • - dobândirea sentimentului de utilitate, a respectului de sine,        V;

...... . „ . . . . ,

 • - susținerea participam active a persoanelor vârstnice la viața social cuTfe^g^>

- dezvoltarea și împlinirea personală a persoanelor vârstnice .

5.2 COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚIE DE RISC

Copilul în situație de risc este acel copil aflat într-o situație care îi afectează relația cu familia și/sau comunitatea în care trăiește, care îi pune în pericol sănătatea fizică sau psihică, securitatea, dezvoltarea morală, educația și integrarea socio-profesională. Situația de risc este reprezentată de acele condiții care pot constitui piedici în dezvoltarea copilului, fiind identificată cu problemele pe care le au copiii în special în adaptarea la viața socială și școlară. Ignorarea situațiilor de risc în familiile cu copii generează fenomene precum neglijarea, abuzul, separarea de familie, instituționalizarea, analfabetismul, marginalizarea socială a copiilor.

 • 5.2.1. „CENTRUL DE ZI PENTRU COPII PREȘCOLARI” - grupa de vârstă 3-6 ani

5.2.1.1. Identificarea si scopul serviciului social

Serviciul social Centrul de zi pentru copii preșcolari avand cod serviciu social 8891CZ-C.II este înființat și administrat de furnizorul AS SC.

Sediul Centrului de zi pentru copii preșcolari este in Ploiești, Aleea Rasnovenilor, nr.46, județul Prahova.

Scopul Centrului de zi pentru copiii preșcolari este acela de prevenire a abandonului și instituționalizării copiilor care se află în situație de risc, de separare de familia lor, prin asigurarea pe timpul zilei, pe o perioadă determinată de timp, a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere si dezvoltare a deprinderilor de viața independente.

5. 2.1.2. Categorii de beneficiari

Centrul de zi pentru copii preșcolari se adresează următoarelor categorii de beneficiari:

 • a. copiilor din mediul socio-economic foarte scăzut, în care există riscul de separare a copilului de familia sa;

 • b. copiii din familii monoparentale sau în curs de divorț;

 • c. copiii din familie cu moral scăzut, părinți care consumă droguri, stupefiante;

 • d. copiii maltratați, neglijați sau abuzați în propria familie;

 • e. copiii ai căror părinți lucrează și nu există sprijinul familiei lărgite pentru îngrijirea, securitatea și educarea copilului;


5.2.I.3. Beneficiarii serviciilor sociale

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi

sunt:

- copiii cu vârste cuprinse între 3 - 6 ani care provin din me economic foarte scăzut, în care există riscul de separare a copilului de familia sa;

5.2.I.4. Principiile care stau la baza acordării serviciului social

Serviciul social Centrul de zi pentru copii preșcolari se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi pentru copii preșcolari sunt următoarele:

 • a. respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

 • b. protejarea și promovarea drepturilor copilului în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c. asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;

 • d. deschiderea către comunitate;

 • e. asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • f. asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipa pluridisciplinara;

 • g. asigurarea confidențialității și a eticii profesionale.

5.2.2. Copii afiați în risc de separare de familie

In cadrul SERVICIULUI PROTECȚIA COPILULUI SI FAMILIEI se realizează demersuri pentru următoarele categorii de copii :

 • -  Copii a căror naștere nu a fost inregistrata,

 • -  Copii ai căror părinți nu au acte de identitate,

 • -  Copii ai căror părinți refuza sa isi asume responsabilitățile parentale,

 • -  Copii din mame/parinti minori,

 • -  Copii din familii cu situație locativa precara,

 • -  Copii cu situație materiala si financiara deficitara,

 • -  Copii cu probleme de sanatate fizica si/sau mentala,

 • -  Copii cu părinți avand probleme de sanatate fizica si/sau mentala, cu tulburări de comportament, consumatori de substanțe interzise,

 • -  Copii din mame/parinti cu un nivel de educație scăzut,

 • -  Copii din mame/parinti fara abilitați sociale,


Copii si părinți fara susținere din partea familiei lărgite, Copii aflati in situația de risc de părăsire sau părăsiți in unit Copii cu probleme de relationare,                         y

Copii aflati in situația de abandon școlar ( din cauza absentbl            te, aproblemelor de comportament, etc).

în conformitate cu prevederile legale în vigoare, AS SC este responsabilă pentru identificarea situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinți.Orice separare a copilului de părinții săi trebuie să fie precedată de acordarea sistematică a serviciilor și prestațiilor prevăzute de lege, cu accent deosebit pe informarea părinților, consilierea acestora, terapie sau mediere, acordate în baza unui plan de servicii.

In exercitarea atribuțiilor de serviciu consilierii Serviciului protecției copilului si familiei:

 • -  întreprinde toate masurile necesare pentru depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții sai, precum si pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților si a violentei in familie, identificând si evaluând situațiile care impun acordarea de servicii si prestații pentru prevenirea separării copilului de familia sa, întocmind planul de servicii pe care il supune primarului spre aprobare, prin dispoziție;

 • -  la sesizarea oricărei persoane fizice si juridice sau autosesizare, analizeaza si evalueaza situația copiilor aflati in dificultate, din unitatea administrativ-teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor acestora;

 • -  asigura centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante, în baza unei fișe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice;

 • -  monitorizează copiii lipsiți în mod ilegal de elementele constitutive ale identității lor sau de unele dintre acestea și ia de urgentă toate măsurile necesare în vederea stabilirii identității lor, în colaborare cu instituțiile competente;

 • -  realizează demersurile prevăzute de lege pentru înregistrarea nașterii copilului găsit precum și a celui părăsit de părinți în alte unitati sanitare;

 • -  asigura consilierea, informarea si monitorizarea familiilor cu copii in intretinere, cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligațiilor părintești, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 • -  trimestrial, sau ori de câte ori este cazul, vizitează copiii cu risc de separare, abuz sau neglijare la locuința lor și se informează despre felul în care aceștia sunt îngrijiți, despre sănătatea și dezvoltatea lor fizică, educarea, învățarea și pregătire^ lor profesională, acordând, la nevoie, îndrumările necesare; daca in urma vizitelor efectuate, se constata ca dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala a copilului este primejduita, sesizează de indata D.G.A.S.P.C.;


urmărește evoluția dezvoltării copilului si modul in care pari               1,

exercita drepturile si isi indeplinesc obligațiile cu privire la^^il^M^re £.\ beneficiat de o măsură de protecție speciala si a fost reintegrat nh^familia1' sa,'*‘ întocmind rapoarte lunare pe o perioadă de minum 3 luni.                      ț.


5.2.3. Copii ai căror părinți se află la muncă în străinătate

Municipiul Ploiești se confruntă în ultimii ani cu un fenomen din ce în ce mai des întâlnit, acela al destrămării familiilor ca urmare a migrației părinților pentru a munci în străinătate. Acest fenomen afectează dezvoltarea psiho-socială a copiilor rămași fără supravegherea necesară, dar mai ales fără suport și afectivitate părintească. Principalele dificultăți se referă la modul de relaționare cu colegii, la îndeplinirea sarcinilor școlare, la apariția unor probleme de disciplină, la scăderea rezultatelor la învățătură. Toate acestea pot cauza marginalizare, schimbarea anturajului de prieteni, deseori nefast pentru copil.

în vederea identificării cazurilor de copii lipsiți de supravegherea/grija ambilor părinți sau a părintelui din familia monoparentală, în cadrul SERVICIULUI PROTECȚIA COPILULUI SI FAMILIEI s-au demarat acțiuni sistematice cu implicarea instituțiilor de învățământ din municipiu (grădinițe, școli generale, licee), dar și a asociațiilor de proprietari, astfel:

 • -  identifica, monitorizează si tine evidenta copiilor ai căror părinți sunt plecați la munca in străinătate, realizând raportul de evaluare inițiala;

 • -  asigura acțiuni de informare la nivelul comunității in ceea ce privește posibilitățile legale de care pot dispune părinții care pleaca la munca in străinătate, in vederea asigurării protecției fizice si juridice a copiilor care urmeaza sa ramana in tara ;

 • -  eliberează dovada prin care se certifica faptul ca, părinții care pleaca la munca in străinătate si au copii in intretinere au notificat AS SC cu privire la acest lucru.

 • -  asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistență socială;

 • -  organizează si realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;

 • -  identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau prestații pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

 • -  asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;

5.3. Persoane cu dizabilități

Obiectivul principal al AS SC în acordarea de servicii și beneficii sociale persoanelor cu dizabilități este asigurarea exercitării totale a drepturilor și a libertăților fundamentale care să contribuie în mod real la creșterea calității vieții lor.

< ..—

Astfel, SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR^AFLATE^N DIFICULTATE , PROGRAME SOCIALE, RELAȚIA CU ONG -;URI^n demersurile pe care le întreprinde (împreună cu factorii deciziortali'-de lâ'nivelul

. „ r ... r . . . . ' >>‘y . comunității, organizații neguvemamentale și persoane juridice derdrept-puhpc^sau privat) în favoarea persoanelor cu dizabilități, susține o abordaiie'r£Î^|eg^tă a dizabilității, pentru ca nevoile lor să fie reflectate corespunzător în toate politicile și A

planurile de dezvoltare de la nivel local. In acest sens, ASSC militează pentru facilitarea accesului neîngrădit la mediul fizic, informațional, la locuință și transport, sănătate, educație, recuperare/reabilitare, orientare, formare, respectiv reconversie profesionala, cultura, sport si turism.

în vederea asigurării întregului potențial de funcționare socială a persoanelor cu dizabilități, cu șanse egale ca toți ceilalți, întreaga comunitate are responsabilitatea de a participa la sprijinirea acestei categorii de persoane, care necesită suport și măsuri de protecție socială pentru depășirea sau limitarea situațiilor de dificultate în care se află la un moment dat.

în cadrul ASSC funcționează SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR AFLATE IN DIFICULTATE , PROGRAME SOCIALE, RELAȚIA CU ONG-URI care sprijină acest segment social, prin:

 • a) acordarea gratuitatii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul pentru persoanele cu handicap grav: pe baza situațiilor lunare privind legitimațiile pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafața transmise de Direcția Județeană de Asistenta Sociala si Protecția Drepturilor Copilului se transmite adresa către SC Transport Calatori Expres in vederea întocmirii facturii, care este verificata si transmisa Serviciului Financiar Contabilitate in vederea efectuării plătii

 • b) plata indemnizației cuvenite persoanei cu handicap pe perioada concediului de odihna al asistentului personal: întocmirea statului de plata pe baza datelor transmise de Biroul securitatea muncii, situații urgenta, resurse umane, registratura si transmiterea acestuia către Serviciul Financiar Contabilitate, intocmire adeverințe

 • c) efectuarea de controale periodice asupra activității asistenților personali, intocmirea semestriala a unui raport privind activitatea acestora și prezentarea acestuia consiliului local

 • d) acordarea indemnizației lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, respectiv adulților cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav: primirea dosarelor, efectuarea anchetei sociale, introducerea si actualizarea informațiilor in baza de date, intocmirea statelor de plata, intocmirea deciziilor de acordare/modificare/incetare, eliberarea de adeverințe

 • e) efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau reședința persoanei care dorește să se angajeze ca asistent personal

 • (2) asigura îndeplinirea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 430/16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap privind:

 • a) efectuarea anchetei sociale pentru Comisia de Evaluare Medicala pentru Persoane cu Handicap Adulte

  depunerii dos^hSuf pefft^

  OH


 • b) intocmirea anchetei sociale si a dovezii necesare <

admiterea in centru rezidențial prin care se atesta că nu i s-au putut a: cu handicap protecția și îngrijirea la domiciliu sau în cadrul al comunitate                                                                      ,

''■X ■                         . z <

 • c) primirea si verificarea cererilor de admitere in centru rezidentioj^u^otite^' documentele doveditoare si le transmite în termen de maximum 5 zile lu^fefep?; la registratura Direcției Județene de Asistenta Sociala si Protecția Copilului

 • (3) asigura îndeplinirea prevederilor Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale privind: consilierea si acordarea de sprijin parintilor/reprezentantilor legali privind demersurile legale care se impun a fi întreprinse, evaluarea initiala/evaluarea sociala, intocmirea anchetei sociale, monitorizarea planului de abilitare-reabilitare, intocmirea raportului de vizita/monitorizare, colaborează permanent cu Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Prahova

 • (4) asigura îndeplinirea prevederilor Hotărârii nr. 257/20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice privind:

 • a) efectuarea anchetei sociale la solicitarea Comisiei Teritoriale de Expertiză a capacitatii de Munca

 • (5) asigura îndeplinirea prevederilor Hotărârii nr. 228/ 24 martie 2010 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.294/2004 privind:

a) efectuarea anchetei sociale

 • (6) asigura îndeplinirea prevederilor Hotărârii nr. 1488/9 septembrie 2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu" modificata si completata privind:

 • a) efectuarea anchetei sociale

 • (7) asigura îndeplinirea prevederilor Ordinului nr. 38/9 septembrie 2005 pentru aprobarea procedurii privind condițiile si modul de acordare a tarifului social consumatorilor casnici de energie electrica privind:

ajavizarea declarației de venituri pentru solicitarea tarifului social pentru energie electrica

 • (8) asigurarea îndeplinirea prevederilor Legii nr. 17/2000 privind protecția persoanelor vârstnice republicata privind:

 • a) efectuarea anchetei sociale cu privire la respectarea clauzelor stipulate in actele juridice de vânzare-cumpârare, donație sau împrumuturi cu garanții imobiliare care au drept obiect bunurile mobile sau imobile ale persoanei vârstnice

 • b) intocmirea actelor necesare in vederea înhumării in cazul decesului persoanei vârstnice lipsite de susținători legali sau când aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale datorită stării de sănătate sau sit^ă|(€i .^cdnp^ice Precare

 • (9) asigura indeplinirea prevederilor Ordinului nr. 1134/0/2$ înai 2000 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a^nștațgrilpr^i^

  altor lucrări medico-legale, Legii nr. 104/2003 privind manipularea clidăyxetox<h si prelevarea organelor si țesuturilor de la cadavre in vederea transplantului, Flpt^


e ii

nr. 451/1 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/27 martie 2003 privind:

a) întocmirea documentației necesare inhumarii persoanelor neidentificate si a persoanelor identificate nerevendicate al căror deces a survenit pe teritoriul municipiului Ploiești conform procedurii interne aprobate

 • (10) asigura monitorizarea si implementarea protocoalelor de colaborare incheiate de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare cu ONG-urile acreditate ca furnizori de servicii sociale

 • (11) monitorizează solicitările persoanelor cu o situație sociala, familială, materială și/sau medicală deosebită si colaborează cu DGASPC Prahova, Centrul de Sănătate Mintală Adulți, Spitalul Județean de Urgență Ploiești, Serviciul de Ambulanță Prahova, Direcția de Sănătate Publică Prahova, Casa de Asigurări de Sănătate, medicii de familie, Spitalul de Psihiatrie Voila, Casa Județeană de Pensii, unitățile spitalicești, ONG-uri etc. in vederea identificării si implementării masurilor de protecție sociala corespunzătoare

 • (12) întocmește documentația necesara si supune aprobării Consiliului Local proiecte de hotarare în vederea acordării unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară pentru persoanele aflate în situație de extremă dificultate

Compartimentul „Asistenți personali” - înființat în subordinea Serviciului Persoane aflate în dificultate, Programe Sociale, Relații cu ONG-uri în scopul menținerii persoanelor aflate în situația de dependență socială în mediul familial.

Sunt angajate persoane fizice ('asistenți personali) care acordă supraveghere, asistență, îngrijire la domiciliu, în baza unui program individual de servicii și recuperare, pentru a preveni sau limita degradarea stării de sănătate, autonomiei funcționale, asigurării unei vieți decente si demne, cat și instituționalizarea.

(2) Atribuțiile categoriei de personal sus-menționate se regăsesc în Fișele de atribuții - anexe la contractul individual de muncă, cat și in Procedura pentru buna desfășurare a activității de resurse umane. în ceea ce privește asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav încadrați cu contract individual de munca, după cum urmeaza:

 • a) realizează activitatea de igiena personală și a camerei și dependințelor persoanei cu dizabilități, de pregătire a hranei și administrarea acesteia, monitorizarea stării de sănătate a acesteia și administrarea medicației prescrise;

 • b) asistă persoana aflata în situația de dependență, în fața autorității, în protecția și exercitarea drepturilor acesteia;

  c) asigură asistența și ingrijirea sociomedicală la domiciliu^ ^ers^anbj


dependente, categorie vulnerabilă datorită limitării fiziologi^®,^diș^ijqMtiării<1, și excluziunii sociale;                                            | §   !>’ ? i$ }&

».        '-A- 0/

 • d) asigură transportul persoanei asistate în diferite locații;

 • e) ajută persoana asistată să-și dezvolte și să-și antreneze depriril


 • f) tratează cu respect, bună credință și înțelegere, nu abuzează fizih^psilu-e'âau moral de starea acesteia și păstrează confidențialitatea diagnosticului persoanei asistate.

5.4. Persoane fără adăpost

Persoanele adulte fără adăpost reprezintă o categorie socială formată din persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar - economic, juridic ori din cauza unor situații de forță majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuți, se află în incapacitate de a susține o locuință în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, sunt în instituții sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 3 luni, să fie externate, respectiv eliberate și nu au domiciliu ori reședință.

La nivelul municipiului Ploiești își desfășoară activitatea CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST, instituție de asistență socială de interes local ce oferă servicii de asistență socială persoanelor fără adăpost și/sau aflate în situație de dificultate care au ultimul domiciliul sau reședința în municipiul Ploiești.

Centrul are ca misiune combaterea marginalizării și riscului excluderii sociale a persoanelor fără adăpost sau aflate în dificultate prin asigurarea de găzduire pe perioadă determinată , asociate cu acordarea unor servicii de consiliere socială, psihologică, juridică etc. și de reinserție sau reintegrare socială, în concordanță cu nevoile individuale identificate.

Pentru îndeplinirea acestei misiuni se urmărește asigurarea furnizării serviciilor sociale la standarde de calitate și mobilizarea continuă pentru creșterea calității vieții persoanelor fără adăpost prin dezvoltrea și diversificarea serviciilor oferite de CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST.

Persoanele care pot beneficia de serviciile oferite sunt persoanele adulte fără adăpost, persoanele vârstnice fără adăpost care nu au acces la cămine deja existente precum și tinerii peste 18 ani ieșiți din centrele de plasament.

Pe fondul unui context social defavorabil, caracterizat de scăderea continuă a nivelului de trai (șomaj, diminuarea resurselor de supraviețuire ale populației, etc) este afectat cel mai puternic climatul familial. Pierderea locului de muncă, cheltuieli prea mari pentru necesitățile locative, consumul de alcool, violența, sunt surse majore de tensiuni intrafamiliale. Rezultatul este declanșarea unui mecanism, în care indivizii își pierd pe rând statului social (rolul de soț, părinte, prieten, vecin) statutul profesional, ieșind în afara unui cadru relațional cu rol de susținere, autovalorizare și motivare. Factorii interni, de personalitate (cei ușor influențabili, naturi conflictuale etc) afectează capacitatea de adaptare la dinamica acestor modificări sociale. Odată ajunse în stradă aceste persoane se confruntă cu mari dificultăți de reintegrare socială.

5.5. Serviciile sociale oferite m cadrul Serviciului Cantina sociala constau

i gț X’

a. acordarea de hrana rece asigurata pentru aproximativ 400 de .persoane.


in:


li

 • b. de Sfintele Sărbători de Paște și Crăciun, beneficiarii >^i^hei-^p[fii^sc întotdeauna pachete cu alimente consistente, reprezentând alimente de; 6ază?pentru întreaga familie: came, faină, ulei, zahăr, orez, paste făinoase;

 • c. transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu, datorita stării de sanatate.

5.6. SERVICIUL PRESTAȚII SOCIALE

Prin intermediul serviciului prestații sociale, AS SC asigură consultanță de specialitate in domeniul beneficiilor de asistenta sociala, colaborează cu alte instituții responsabile pentru a facilita accesul potențialilor beneficiari la drepturile cuvenite conform legislației în vigoare, astfel:

asigura, organizează si realizează activitatea de primire si verificare a solicitărilor privind beneficiile de asistenta sociala: ajutor social, alocație pentru susținerea familiei, alocație de stat pentru copii, indemnizatie/stimulent de inserție pentru creștere a copilului;

verifica, evaluaeaza situația socio-economica a persoanei singure/familiei, identifica nevoile si resursele acesteia prin anchete sociale, periodic, conform cerințelor legislative specifice in vigoare, pentru respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute de legislația in vigoare, pentru principalele beneficii de asistenta sociala;

 • - întocmirea situațiilor centralizatoare si a rapoartelor statistice pentru beneficiile de asistenta sociala;

 • - asigura serviciile specifice de consiliere si informare sociala;

 • - identifica situațiile de risc social si implementează masuri de protecție sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii si excluziunii sociale;

-asigura relationarea cu diverse instituții si servicii publice;

 • - efectuează corespondenta cu beneficiarii sau potențialii beneficiari de drepturi de asistenta sociala (adrese, adeverințe, înștiințări, somații);

 • - asigura prevenirea si combaterea situațiilor care implica risc social crescut de marginalizare si excludere sociala, cu prioritate a situațiilor de urgenta, prin primirea solicitărilor si acordarea de ajutoare de urgenta.

Ajutoarele sociale se acordă persoanelor sau familiilor aflate în dificultate și ale căror venituri sunt sub nivelul venitului minim garantat.

In acest sens, ASSC acordă următoarele prestații sociale: ajutor social, ajutoare de înmormântare, ajutoare de urgență prin intermediul Serviciului de Prestații Sociale.

Pentru familiile cu venituri reduse și cu copii, pentru stimularea frecventării cursurilor școlare de către aceștia, se acordă alocația pentru susținerea familiei si stimulentul educațional in scopul stimulării participării in invatamantul

preșcolar a copiilor proveniti din familii defavorizate, diferențiat, nivelul veniturilor lunare pe membru de familie și numărul copiilor.


J • iîf

Aceste beneficii sociale, pe lângă alte facilități acordate-burse ^^ald^buhse^ medicale, de studiu, bani de liceu, completează gama beneficiilor sociăi^țețfit^^^/ prevină abandonul școlar, întrucât se știe că acest fenomen este apanajul ianntiilor sărace.

5.7. SERVICIUL AJUTOARE ÎNCĂLZIRE:

Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat, gaze naturale sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri si implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate prin distribuirea de produse alimentare se realizează de către Serviciul Ajutoare încălzire, care are următoarele atribuții:

 • a) Punerea la dispoziția solicitantilor a formularelor de cerere si declarație pe propria răspundere,

 • b) Informarea cu privire la acordarea sprijinului si afișarea condițiilor la loc vizibil;

 • c) Primirea, verificarea si înregistrarea cererilor si declarațiilor pe propria răspundere privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termica furnizata in sistem centralizat, gaze naturale, energie electrica, lemne, cărbuni si combustibili petrolieri in sezonul rece, atat din bugetul de stat cat si din bugetul local, parcurgând toata procedura necesara de la primirea dosarului pana la acordarea drepturilor, urmărind ulterior condițiile de menținere in plata;

 • d) Efectuarea de anchete sociale, in termen de 15 zile lucratoare de la data înregistrării cererii, in vederea verificării sistemului de incalzire utilizat pentru toti solicitantii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrica;

 • e) întocmirea si transmiterea către Serviciul Public de Finanțe Locale Ploiești a tabelelor cu persoanele majore înscrise in cererile de acordare a ajutorului de incalzire a locuinței pentru verificarea bunurilor deținute;

 • f) Verificarea datelor primite de la Serviciul Public de Finanțe Locale Ploiești, a bunurilor mobile si imobile deținute de solicitând pentru conformitate cu datele declarate in cereri, precum si verificarea in Programul de Calcul in vederea stabilirii valorii nete de producție pentru suprafețe de teren, animale si păsări, declarate de solicitând, pentru a respecta condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termica furnizata in sistem centralizat, gaze naturale, energie electrica, lemne, cărbuni si combustibili petrolieri, conform H.G. nr.778/2013;

 • g) Introducerea in sistemul informatic a datelor inscrise in cererile si declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței;

 • h) îndeplinirea procedurii de emitere a dispozițiilor de acordare a dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuinței cu energie termica, gaze naturale, energie electrica, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, din bugetul de stat si din bugetul local, după caz, care vor conține numele si prenume titularului, cuantumul ajutorului acordat si perioada de acordare, iar in c^^IJ5ene.fîciâr;ilor care utilizează lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, si data efectuării plătii;!

 • i) îndeplinirea procedurii de emitere a dispozițiilor de neacordâre a dreptului-la ajutorul pentru incalzirea locuinței cu energie termica, gazeodMurale, ^rțergie electrica, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, din bugetuV^Bș^ț'și din bugetul local, după caz, care vor conține si motivația respingerii cdfenî;

 • j) Transmiterea, in termenul prevăzut de lege, atat in scris cat si in format

electronic, către furnizori si către    Agenția Teritoriala    a situațiilor

centralizatoare privind titularii ajutoarelor, venitul net lunar pe membru de familie, valoarea ajutorului, codul clientului pentru solicitantii de ajutor pentru incalzirea locuinței cu energie termica, gaze naturale si codul furnizorului pentru cei care solicita ajutor pentru incalzirea locuinței cu energie electrica, dar si data plătii pentru solicitantii de ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri;

 • k) Pe baza situațiilor centralizatoare transmise, respectiv a consumului efectiv inregistrat de consumatorii vulnerabili, furnizorii calculează cuantumul efectiv al ajutorului pentru energie termica, gaze naturale si energie electrica;

 • l) In cazul asociațiilor de proprietari, titulari de contracte de furnizare cu energie termica si gaze naturale se emit borderouri separate cu beneficiarii ajutorului si cuantumul efectiv al acestuia, defalcat pe surse de finanțare, respectiv din bugetul de stat si din bugetul local;

 • m) Verificarea si certificarea, in termenele prevăzute de legislația in vigoare a borderourilor centralizatoare cu beneficiarii de ajutor care vor constitui documente de plata si transmiterea acestora atat către Primăria Municipiului Ploiești, cat si către Agenția Județeană de Prestații Sociale Prahova in vederea decontării;

 • n) Efectuarea de anchete sociale, pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terților sau la solicitarea Agenției Teritoriale, pentru verificarea situațiilor semnalate si determinarea cazurilor de eroare si frauda prin solicitarea de informații pe baza de protocol altor institutii/autoritati (Casa de Pensii Prahova, DGASPC, Agenția de Șomaj, SPFL Ploiești, etc.) sau, după caz, cerând documente doveditoare solicitantilor, cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare;

 • o) Colaborarea cu celelalte servicii din cadrul A.S.S.C Ploiești, dar si cu autorități și instituții publice de la nivel local și județean in vederea stabilirii bunurilor deținute de solicitând, atat pe raza municipiului Ploiești, cat si in alte unitati administrațiv-teritoriale;

 • p) îndeplinește procedura de emitere a dispozițiilor de recuperare a sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuinței si urmărirea recuperării ajutoarelor;

 • q) emiterea si transmiterea notificărilor de plata pentru beneficiarii carora li s-au emis dispoziții de recuperare si care nu au achitat in termenul prevăzut de legislația in vigoare sumele acordate necuvenit, ulterior raportarea acestora către Serviciul Public de Finanțe Locale Ploiești;

 • r) Punerea la dispoziția organelor de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice, precum si ale Agenției Naționale


pentru Plăti si Inspecție Sociala a documentelor care au ; dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuinței.

5.8. SERVICIUL LOCUINȚE SOCIALE

Serviciul Locuințe Sociale își desfășoară activitatea în baza mai multor acte normative, cum ar fi: Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, legea locuinței, HG. nr. 1275 / 2000 privind Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinței nr.114 / 1996, republicată și actualizată, OUG. nr. 74 / 2007, privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, Legeanr. 321 / 2001, privind acordarea de lapte praf pentru copii cu vârsta între 0-12 luni.

Serviciul locuințe sociale asigura implementarea cadrului normativ prevăzut mai sus, după cum urmeaza:

 • a) consiliază publicul in ceea ce privește legislația referitoare la locuințele sociale, cat si in ceea ce privește pe chiriașii proveniti din imobilele revendicate si restituite foștilor proprietari;

 • b) primește si inregistreaza dosarele de locuințe sociale si dosarele de locuințe apartinand chiriașilor imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății;

 • c) completează baza de date referitoare la dosarele pentru locuințele sociale si dosarele chiriașilor evacuați din imobilele care au făcut obiectul legilor proprietății;

 • d) intocmeste corespondenta si răspunde in scris sesizărilor privind situația chiriașilor din imobilele de locuințe sociale;

 • e) Asigura secretariatul pentru desfasurarea ședințelor Comisiei de specialitate -pentru protecție si asistenta sociala;

 • f) in conformitate cu legislația specifica, intocmeste proiecte de hotarari si rapoarte de specialitate ;

 • g) emite avize de plata a chiriei pentru spatiile cu destinație de locuința sociala;

 • h) intocmeste repartițiile pentru locuințele sociale, ca urmare a hotărârii Consiliului Local.

 • i) intocmeste si urmărește contractele de inchiriere / acte adiționale pentru locuințele sociale care ulterior sunt introduse in sistemul informatic al Primăriei Ploiești.

 • j) alcătuiește anual pe baza documentelor justificative lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale, precum si listele privind repartizarea locuințelor chiriașilor proveniti din imobilele care au făcut obiectul legilor proprietății si le prezintă spre analiza Comisiei Speciale constituita la nivelul Consiliului Local si spre aprobare Consiliului Local Ploiești.

 • k) tine evidenta chiriașilor din imobilele cu destinația de locuința sociala si a chiriilor practicate asupra acestor spatii si o comunica lunar Serviciului Financiar - Contabilitate.

 • l) intocmeste somații prin care chiriașii rau-platnici sunt instiintati sa achite debitele la plata chiriei si / sau intretinerii.

  V

  m) întocmește referate in vederea emiterii dispozițiilor de evacuâre;;<p£> e administrativa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. evacuarea pe cale administrativa a persoanelor ce ocupa in


lj^g/ 2013 ;pri\jind __________r_______________________r___________________.....modabuziv spatiile cu destinație de locuința apartinand domeniului public si pnva^^Șh^^lWi Ploiești.

n) sesizează prin adresa consilierul juridic al instituției in vederea chemării in judecata pentru rezilierea contractului de inchiriere, evacuării chiriașilor care n-au respectat prevederile contractului de inchiriere si recuperarea debitelor.

o) întocmește corespondenta specifica.

p) verifica periodic starea imobilelor aflate in administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si modul in care chiriașii inteleg sa respecte prevederile contractului de inchiriere.

q) in limita bugetului aprobat, propune masuri pentru repararea si menținerea in stare corespunzătoare de întrebuințare a imobilelor de locuințe sociale.

r) in conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008, modificata si completata privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren si inundațiilor, anual se initiaza procedura asigurării obligatorie a locuințelor sociale aflate în administrarea instituției noastre prin PAID ( Pool-ul de asigurare împotriva dezastrelor naturale ).

 • s) întocmește informări, referate, rapoarte si situații cu privire la domeniul de activitate specific care sunt solicitate de către conducerea instituției, autoritati publice centrale si locale.

In vederea acoperirii necesarului de locuințe sociale la nivelul municipiului Ploiești, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, in calitate de administrator al imobilelor cu destinația de locuințe sociale aflate in proprietatea publica a municipiului Ploiești, considera necesar ca, pe termen scurt si mediu, a fi achiziționate un număr de 400 unitati locative cu utilitati in folosința exclusiva.

5.9. SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARĂ

Atributiile/responsabilitatile in ceea ce privește autoritatea tutelara:

а) Asigura aplicarea prevederilor Codului Civil, astfel :

 • - monitorizează si decide cu privire la exercitarea tutelei privind bunurile minorului si a persoanei puse sub interdicție, prin autorizarea:

 • 1)  vanzarii/cumpararii/inchirierii/administrarii de imobile dar si de bunuri mobile ;

 • 2) acceptării donației;

 • 3) acceptare succesiune;

 • 4) deschidere/lichidare cont;

 • 5) ridicare card/pin;

б) radiere automobile;

 • - inventarierea bunurilor minorilor si a persoanelor puse sub interdicție, pentru care s-a instituit tutela;


  bunurile minorului sau a interzisului judecătoresc;

  la solicitarea notarului public numește curator special reprezenta minorul, dar si pentru persoane puse sub interdicție la incheîerea-de dispoziție sau la dezbaterea procedurii succesorale;


 • - realizează anchete psihosociale la solicitarea instanței de tutela si a notarilor publici, pentru:

 • 1) exercitarea autorității părintești;

 • 2) stabilirea/modificarea locuinței minorului;

 • 3)  stabilirea/majorare/modifîcare contribuției părinților la întreținerea minorilor;

 • 4) stabilirea /modificare a programului de legături personale cu minorii;

 • - realizarea anchetelor sociale in acțiunile de:

 • 1) tagada patemitatii;

 • 2) stabilirea patemitatii;

 • 3) înregistrării tardive a nașterii;

 • 4) punere sub interdicție;

 • 5) ordin de protecție;

 • 6) numire curator;

 • 7) numire/inlocuire tutore;

 • 8) desemnare persoana in vederea delegării drepturilor si indatoririlor părintești pentru minorii ai căror părinți sunt plecați in străinătate;

 • - intocmeste proiectul de dispoziție primar si referat in vederea desemnării unui curator special pentru reprezentarea in fata instanței de judecata, a persoanei pentru care s-a solicitat punerea sub interdicție.

 • - asistarea la audierea minorului in varsta de pana la 14 ani, daca părinții, tutorele, persoanele ori reprezentantul instituției careia ii este incredintat minorul spre creștere si educare, au calitatea de suspect, inculpat, persoana vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente ori martor in cauza ori exista suspiciunea rezonabila ca pot influenta declarația minorului

 • - intocmeste anchetele sociale solicitate de instanțele judecătorești, privind solicitările de :

ajintrerupere/suspendare/ amanare executare pedeapsa a persoanelor condamnate;

bjreabilitare de drept sau judecătoreasca;

 • c)gratiere;

 • b) Asigura aplicarea prevederilor Codului Penal si Codului de Procedura Penala, astfel:

 • - pentru dosarele penale ce privesc infracțiunile contra persoanei.

 • - intocmeste anchete sociale la cererea unitatii sanitare de specialitate, in vederea expertizarii psihiatrice a minorului.

 • c) Asigura aplicarea Legii nr. 17/2000 - privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, in sensul asistării persoanelor vârstnice in fata notarului public la incheierea actelor juridice de vanzare-cumparare, donație sau împrumuturi

’A .(V .»

cu garanții imobiliare care au drept obiect bunurile mobile sau imobile ale persoanei varsnice.                                                                   f c;             iS-1

 • d) Asigura aplicarea dispozițiilor Hotărârii Guvernului, nr. 52/2011-pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor,Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizătinlirnara pentru creșterea copiilor, prin realizarea anchetei sociale in situația in care părinții copilului nu sunt căsătoriți si solicita indemnizație, stimulent de inserție, sprijin lunar.

 • e) Asigura aplicarea Ordinului nr. 1733/2015 - privind aprobarea Procedurii de stabilire si plata a alocației lunare de plasament, prin realizarea trimestriala a raportului de monitorizare a copiilor pentru care s-a instituit tutela, ce va fi transmis Agenției pentru Plăti si Inspecție Sociala Prahova, pana la data de 5 a lunii următoare celei in care s-a realizat raportul.

 • f) Asigura aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003, actualizata, aprobata - privind dobândirea si schimbarea pe cale administrative a numelor persoanelor fizice, prin încuviințarea schimbării numelui minorului, după caz, daca părinții nu se inteleg cu privire la schimbarea numelui, va hotari autoritatea tutelara.

 • g) Asigura aplicarea Legii nr. 487/2002, actualizata, - sanatatii mintale si a protecției persoanelor cu tulburări pshice, prin

 • - obținerea la solicitarea medicului psihiatru, de date si informații cu privire la existenta si identitatea reprezentantului legal sau convențional al persoanei cu tulburări psihice ;

 • - inițierea procedurilor necesare desemnării unui alt reprezentant al persoanei cu tulburări psihice, in situația in care medicul psihiatric suspectează existenta unor interese contrare intre pacient si reprezentantul legal sau convențional.

 • h) Asigura aplicarea Ordinului nr. 1134/C- 255/2000 - pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor si a altor lucrări medico-legale, prin solicitarea de examinare in vederea eliberării certificatelor medico- legale pentru persoanele puse sub tutela.

5.10. Compartimentul mediatori sanitari:

Mediatorului sanitar cultivă încrederea reciprocă dintre autoritățile publice locale și comunitatea din care face parte, avand următoarele activitati:

 • a) identificarea in cadrul comunitarii a persoanelor si a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sanatatea acestora si evaluarea, respectiv determinarea nevoilor de servicii de sanatate ale acestora;

 • b) desfasurarea de programe si acțiuni destinate protejării sanatatii, promovării sanatatii si in directa legătură cu determinând ai stării de sanatate, respectiv stil de viata, condiții de mediu fizic si social, acces la servicii de sanatate si efectuarea de activitati de educație pentru sanatate in vederea adoptării unui stil de viata sănătos;

 • c) participarea la desfasurarea diferitelor acțiuni colective de pe teritoriul comunitarii: vaccinări, programe de screening populational si implementarea

programelor naționale de sanatate, inclusiv mobilizarea populației pentru participarea la programele de vaccinări si controalele medicale profilactice; /* /          *\

la programele de vaccinări si controalele medicale profilactice; /* /         \ .

 • d) semnalarea medicului de familie a cazurilor suspecte dc li        sibiL

constatate cu ocazia activitatilor in teren si participarea la aplicarea fnașMjgPA prevenire si combatere a eventualelor focare de infecții;             A^ova

 • e) identificarea persoanelor neinscrise pe listele medicilor 'de^^rffTie si transmiterea informațiilor despre acestea către medicul de familie, cu precădere a copiilor si a gravidelor, in scopul obținerii calitatii de asigurat de sanatate si a asigurării accesului acestora la servicii medicale;


 • f) supravegherea in mod activ a stării de sanatate a sugarului si a copilului mic si promovarea alaptarii si practicilor corecte de nutriție; efectuarea de vizite la domiciliul sugarilor cu risc medical sau social si urmărirea aplicării masurilor terapeutice recomandate de medic;

 • g) identificarea, urmărirea si supravegherea medicala a gravidelor cu risc medical sau social in colaborare cu medicul de familie si cu asistenta medicala a acestuia, prin efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor si al lăuzelor;

 • h) identificarea femeilor de varsta fertila vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei si informarea acestora despre serviciile de planificare familiala si contraceptie, precum si asigurarea suportului de a accesa aceste servicii;

 • i) monitorizarea si supravegherea in mod activ a bolnavilor din evidenta speciala, respectiv evidenta privind tuberculoza, HIV/SIDA, boli rare, prematuri, anemici, persoane cu tulburări mintale si de comportament, consumatori de substanțe psihotrope, alte categorii de persoane supuse riscului sau cu afecțiuni medicale Înscrise in registre si evidente speciale;

 • j) efectuarea de vizite la domiciliu pentru asistenta medicala a pacientului cronic sau in stare de dependenta si a vârstnicului, in special a vârstnicului singur, complementar asistentei medicale primare, secundare si terțiare;

 • k) direcționarea persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile către serviciile medicale si sociale si monitorizarea accesului acestora;

 • l) organizarea si desfasurarea de acțiuni in comun cu serviciile sociale din primărie si personal din alte structuri de la nivel local sau județean, in cazul problemelor sociale care pot afecta starea de sanatate sau accesul la servicii medicale ale persoanei vulnerabile;

 • m) identificarea si notificarea autoritatilor competente a cazurilor de violenta domestica, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a altor situații care necesita intervenția altor servicii decât cele care sunt de competenta asistentei medicale comunitare;

Capitolul 6. DIAGNOSTIC ȘI ANALIZA SWOT

6.1. Diagnostic (concluzii ale analizei)

în urma analizei ofertei de servicii sociale existente pentru grupurile țintă se pot desprinde următoarele aspecte:

 • a) pentru persoanele vârstnice serviciile sociale sunt oferite ae '7\ȘȘC;_pnh, intermediul CĂMINULUI DE BATRANI, scopul este asigurarea condițiilor optime' j de cazare si masa, a asistentei medicale, sociale si psihologice ăibefieficiarilof, persoane vârstnice, de pe raza municipiului Ploiești si a zonelor limitro^^^ipficiâfii^ serviciilor sociale acordate în cadrul Căminului de batrani sunt: persoari^^arStpfce,

•                       • • •                                        •                   • i                       ’ - “■ ■          L

autosuficiente, cu vârsta peste 65 ani bărbații și peste 62 ani femeile.

 • b) la nivelul municipiului Ploiești există Centrul de zi pentru copii preșcolari care are ca scop prevenirea abandonului școlar și susținerea copiilor provenind din familii aflate în situație de risc;

 • c) la nivelul municipiului Ploiești își desfășoară activitatea Centrul social de urgenta pentru persoane fara adapost, instituție de asistență socială de interes local ce oferă servicii de asistență socială persoanelor fără adăpost și/sau aflate în situație de dificultate care au ultimul domiciliul sau reședința în municipiul Ploiești. Adăpostul de noapte are ca misiune combaterea marginalizării și riscului excluderii sociale a persoanelor fără adăpost sau aflate în dificultate prin asigurarea de găzduire pe perioadă determinată,

 • d) serviciile sociale adresate persoanelor cu risc de sărăcie și marginalizare socială sunt bine reprezentate la nivel local prin serviciul Cantina Sociala al cărui scop este asigurarea de hrană a persoanelor defavorizate și a persoanelor aflate în situații de risc, indeosebi copii, tineri și persoane vârstnice,

6.2. Analiza SWOT - Analiza Punctelor Tari, Punctelor Slabe, Oportunităților și amenințărilor

MEDIU INTERN

PUNCTE TARI (STRENGTHS)

 • - Calitatea resurselor umane evidențiată prin procentul ridicat al personalului cu studii superioare din cadrul AS SC , aduce un plus de valoare, prin capacitatea de adaptare ridicată a resurselor umane, receptivitate și adaptabilitate la modificările cadrului legislativ și la diversitatea sarcinilor de serviciu.

-Beneficii și facilități importante pentru persoanele vârstnice și cele cu dizabilități -Existența unor fundații și asociații foarte active în municipiu

 • - Gamă largă de servicii și beneficii sociale furnizate de către ASSC

 • - personal cu studii de specialitate la nivelul ASSC, atât în furnizarea serviciilor sociale, cât și în gestionarea aspectelor administrative, financiar, contabilitate, achiziții publice, SSM și

PUNCTE SLABE (WEAKNESSES) -Investițiile locale în centre destinate persoanelor din grupuri sociale defavorizate -Fenomenul de "îmbătrânire” al populației conduce la o creștere a dependenței demografice cu impact negativ asupra veniturilor sociale

- Numărul mare al persoanelor plecate pe o perioadă îndelungată în străinătate,

 • - Deficiențe în ceea ce privește programele de incluziune în sistemul educațional sau pe piața muncii a persoanele cu dizabilități;

Numărul mare al persoanelor marginalizate

 • - Lipsa unei baze de date centralizată care să conțină informații complete referitoare la totalul populației în nevoia de asistență și problematica în care se încadrează

 • -  Lipsa unei strategii de atragere a voluntarilor

 • - Nevoi sociale insuficient acoperite de către

PSI

Preocuparea continuă pentru dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de către ASSC (apariția de servicii noi, diversificarea celor existente)

 • - Utilizarea instrumentelor standardizate în furnizarea serviciilor sociale

 • - Preocuparea pentru creșterea calității serviciilor acordate prin elaborarea/ actualizarea procedurilor specifice pentru fiecare structură organizatorică

 • - Existența unor programe informatice de gestionare a datelor (SEAP - in domeniul achiziții publce)

 • - ASSC a dezvoltat relații parteneriale cu instituții ONG-uri și persoane fizice și juridice împreună cu care s-au stabilit obiective comune de conlucrare și mobilizare a resurselor necesare pentru asigurarea unor condiții de viață decente pentru persoanele aflate în situații de dificultate sau vulnerabilitate.

___; oM 4 serviciile existente,ițtJțe

categorii de beneficiari: ipqpi'i ăflațrinHsc separare, familii cu copp.Sk;dificultăți, copii și adulți cu dizabilități, '   .....-     •

cu dizabilități, victim^^^^pl'â^o.Tîn familie, persoane cu excluziune și marginalizare socialaMEDIU EXTERN

/OCAZII


OPORTUNITĂȚI

(OPPORTUNITIES)

-Fondurile europene de finanțare care vizează problemele sociale FSE (fondul social european), FEAD (Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane), FEDR (pentru dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale)

preocuparea continuă privind perfecționarea legislativă în domeniu -posibilitatea accesării fondurilor nerambursabile

 • - implementarea standardelor de calitate a serviciilor în conformitate cu Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale - colaborarea cu asociații și fundații care activează la nivelul municipiului Ploiești

 • - sensibilizarea/atragerea mediului privat

în problemele sociale cu care se confruntă comunitatea care ar avea ca rezultat          sponsorizări          de

evenimente/parteneriate

RISCURI /PERICOLE (THREATS)

 • -  lipsa spațiilor disponibile la nivelul municipiului pentru dezvoltarea de servicii noi ( centru de consiliere și sprijin pentru părinți, centre de zi pentru copii și adulți cu dizabilități, centre pentru asistarea victimelor violenței în familie etc.)

 • - numărul scăzut de locuințe sociale la nivelul municipiului (pentru persoane evacuate, persoane fără adăpost, persoane singure/familii cu venituri mici/fară venituri etc.)

 • -  resurse financiare insuficiente pentru susținerea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale alocate de la bugetul local

 • - inexistența pe plan local a personalului calificat în asistență medicală comunitară

 • - nccorelarea practicilor la nivelul tuturor instituțiilor locale și centrale implicate în acordarea beneficiilor și serviciilor sociale

CAPITOLUL 7: DIRECȚII STRATEGICE DE DEZVQLTARE;AIW \

ADMINISTRAȚIEI SERVICIILOR SOCIALE CtlMlLNlȚAREPLOIEȘUl PENTRU PERIOADA 2018-2028 \cț       /Lj

7.1. Scop vizat

Viziunea „Strategiei de dezvoltare a ASSC pentru perioada 2018-2028” se bazează pe analiza exhaustivă a situației actuale si a prognozelor și este fundamentata pe principiile integrării si corelării cu politicile naționale si regionale.

ASSC încearcă astfel să ofere o imagine clară asupra punctului de plecare și a celui unde se dorește să se ajungă într-un anumit orizont de timp (pana in 2028), să canalizeze eforturile ASSC și ale partenerilor ( ONG-uri etc.) în vederea dezvoltării si perfecționării serviciilor oferite și să ierarhizeze acțiunile de realizat în interiorul domeniului sau de competenta.

Viziunea ASSC are la baza respectarea următoarelor principii:

 • -  principiile universale privind drepturile și libertățile persoanei promovate de

Convenția pentru drepturile omului și Convenția pentru drepturile copilului;

 • -  nediscriminarea și egalitatea de șanse;

 • -  abordarea sistemică, subsidiaritatea și solidaritatea;

intervenția intersectorială și interdisciplinară;

promovarea parteneriatelor, cu accent pe cele de tip public-privat; implicarea beneficiarilor;

 • -  promovarea responsabilității familiei și comunității;

promovarea economiei sociale.

 • 7.2. PLAN DE MASURI IN VEDEREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE DE CĂTRE ASSC PENTRU PERIOADA 2018- 2028:

întrucât prezenta Strategie este conceputa pe o perioada de 10 ani, obiectivele generale si obiectivele specifice stabilite vor fi atinse treptat, in funcție de priorități, pe baza următorului Plan de masuri:

 • 7.2.1. OBIECTIV GENERAL: Asigurarea îmbunătățirii continue a funcționarii sistemului de control intern managerial in corelare directa cu viziunea, misiunea, valorile si scopurile ASSC

  Obiective specifice

  Activitati/actiuni/masuri

  Termen

  Responsabili

  Dezvoltarea,actualizarea politicilor interne, a pachetului         intern

  procedural             și

  implementarea acestora la nivelul structurilor

  Asigurarea       permanentei

  actualizări a prevederilor, politicilor si procedurilor concepute si implementate, privind    MEDIUL    DE

  CONTROL

  Anual

  Director general Comisie CIM Inspector RU

  organizatorice ale ASSC Ploiești,    în    vederea

  furnizării unei asigurări rezonabile       pentru:

  atingerea     obiectivelor

  intr-un mod economic, eficient si eficace

  1 *

  ■ ?

  -

  / \ * o

  V L. >

  Creșterea gradului de informare și consultare a mediilor public și privat cu privire la conceptul de responsabilitate socială, cu scopul consolidării identității ASSC prin respectarea     regulilor

  externe, a politicilor și regulilor managementului

  Stabilirea           obiectivelor

  strategice, generale si specifice cu respectarea principiului SMART,    pentru    toate

  structurile organizatorice in vederea             proiectării

  STRATEGIEI        DE

  DEZVOLTARE       A

  SERVICIILOR SOCIALE PENTRU PERIOADA 2018-2028

  Anual

  Director general Comisia CIM

  Creșterea predictibilității deciziilor și acțiunilor ASSC prin crearea unui mediu       instituțional

  dinamic și   modern,

  pentru a putea răspunde în mod eficient la problemele sociale ale comunității locale

  Dezvoltarea    unui    sistem

  eficient de INFORMARE SI COMUNICARE interna si externa, de gestionare a documentelor, de raportare contabilă și financiară

  2018

  Director general

 • 7.2.2. Obiectiv general: înființarea și dezvoltarea unui sistem realist și eficient de servicii sociale la nivelul municipiului Ploiești, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creșterea calității vieții, tratament egal, nediscriminare și dreptul la o viață demnă pentru toți locuitorii.

  Obiective specifice

  Activitati/actiuni/masuri

  Termen

  Responsabili

  Implementarea unitară și coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenței sociale, corelate    cu    nevoile    și

  problemele     sociale     ale

  categoriilor de beneficiari.

  Colectarea informațiilor necesare identificării sau actualizării nevoilor sociale la nivelul municipiului Ploiești.

  2018

  ASSC

  Constituirea categoriilor de beneficiari de servicii sociale la nivelul localității, repartizați în funcție de tipurile de servicii sociale reglementate de lege.

  2018

  ASSC

  Acreditarea serviciilor sociale derulate la nivelul ASSC.

  2020

  2028 £/

  .ASSC

  --------- ' ''

  ' \ ‘ 1

  i •     ’ •                   !

  .....

  O

  <-t-pA.

  Asigurarea și urmărirea încadrării în standardele de cost și de calitate pentru serviciile sociale acordate,     cu     respectarea

  prevederilor legale

  2018-

  2028

  ȘEFI CENTRE SI CANTINA SOCIALA

  A

  înființarea și actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire școlară și profesională, adrese de domiciliu etc.), date privind indemnizațiile        acordate

  (ajutoare sociale, ajutoare de urgență,   ajutoare   pentru

  încălzire, alocații de susținere etc.), cuantumul și data acordării acestora, precum și alte    informații    relevante

  pentru completarea Bazei de date

  Măsuri de facilitare a accesului persoanelor aflate în grupurile țintă în acordarea ajutoarelor financiare, materiale și medicale pentru situațiile reglementate de lege: ajutoare sociale, ajutoare de urgență, ajutoare pentru încălzire, alocații de susținere etc.

  2018 -

  2028

  ASSC

  Crearea      unei      evidențe

  informatizate (fișiere, foldere, tabele centralizatoare etc.) care să cuprindă    toate    informațiile

  referitoare la beneficiarii de servicii sociale.

  2018

  ASSC

  Completarea acestor documente pe zile, luni, ani (pe cât posibil, și perioadele anterioare).

  2018

  ASSC

  Centralizarea datelor, verificarea și corelarea cu evidențele numerice,     financiare     din

  compartimentele    contabilitate,

  resurse umane etc.

  2019

  ASSC

  Actualizarea continuă a întregii Baze de date.

  2019 -

  2028

  ASSC

  Organizarea, la nivelul ASSC sau cu sprijinul unor structuri publice sau private (ONG-uri, fundații, asociații etc.) pentru persoanele vârstei a treia, a următoarelor tipuri de acțiuni: de asigurare și dezvoltare      a      serviciilor

  comunitare    pentru    îngrijire

  temporară sau permanentă în cămine pentru persoane vârstnice, precum și facilitarea accesului acestora in cluburi pentru pensionari.

  2018 -

  2028

  ASSC

  Dezvoltarea unor atitudini proactive și participative în rândul populației localității și a beneficiarilor de servicii sociale

  Informare și consiliere a locuitorilor municipiului în orice domeniu de interes al serviciilor și măsurilor sociale.

  2018 -

  2028

  ASSC

  Organizarea de grupuri de informare pe diverse tematici, în vederea reducerii riscului de abuz, neglijare, pentru orice persoană aflată în dificultate.

  2019  -

  2028

  v

  Organizarea    unor    întâlniri

  periodice, la care vor participa personalul Primăriei, partenerii, reprezentanți ai beneficiarilor și ai comunității, alte persoane cu pregătire și expertiză în domeniul serviciilor sociale, alți invitați, unde vor fi prezentate problemele personale sau de grup ale comunității.

  2019 -

  2028

  ASSC

 • 7.2.3. - Obiectiv general: Creșterea capacitatii Serviciului Prestații Sociale de a identifica si evalua nevoile si situațiile care impun acordarea de beneficii de asistenta sociala si creșterea gradului de responsabilizare in acordarea de beneficii de asistenta sociala

  Obiective specifice

  Activitati/ acțiuni/ masuri

  Termen

  Responsabili

  Focalizarea sprijinului către persoanele si familiile aflate in nevoie reala, minimizarea riscurilor si respectiv, reducerea erorilor si a fraudei

  Analiza, monitorizarea si verificarea situațiilor si nevoilor reale ale familiilor si persoanelor singure aflate in situație de dificultate.

  2018

  2028

  Sef serviciu

  Creșterea capacității de autodetectare a riscurilor de eroare, fraudă, corupție in procesul de acordare a beneficiilor de asistenta sociala.

  2018-

  2028

  Sef serviciu

  Creșterea gradului de responsabilitate in acordarea de beneficii de asistenta sociala si

  Promovarea drepturilor si obligațiilor beneficiarilor si potențialilor beneficiari de prestații sociale

  2018

  2028

  Sef serviciu Personal angajat

  actualizarea procedurilor operaționale pentru instituirea si implementarea masurilor de protecție sociala


  Imbunatatirea gradului de competenta si implicare activa a personalului angajat.


  2018

  2028


  Sef serviciu • 7.2.4. Obiectiv general: Asigurarea unui echilibru psiho - social pentru copiii aflati in situații de risc si dezvoltarea unor relații funcționale cu întreaga comunitate

  Obictive specifice

  Acti vitati/actiuni/masuri

  Termen

  Responsabili

  Depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi

  Distribuirea unor materiale informative privind drepturile copilului și modalități de a sesiza nerespectarea acestora

  2018-

  2028

  Sef serviciu Consilieri SPCF

  încheierea de parteneriate între instituțiile relevante de pe plan local, având drept scop sesizarea și intervenția în cazurile de abuz, neglijare, exploatare

  2018 -

  2028

  Conducerea

  Realizarea la nivel local a unei baze de date privind copiii și familiile aflate in situație de risc, violenta in familie si raportarea lor

  2020

  Sef serviciu Consilieri SPCF

  Identificarea și evaluarea situațiilor copiilor aflati in dificultate si modul de respectare a drepturilor acestora

  Investigarea și analiza amănunțită a tuturor elementelor care sunt implicate în cazul instrumentat: copilul și mediul său de viață, familia și sistemul acestuia de relații, factorii care au generat situația problematică, resursele posibile pentru rezolvarea cazului,etc.

  2018 -

  2028

  Sef serviciu Consilieri SPCF

  întocmirea planului de servicii în vederea mobilizării și implicării tuturor resurselor umane, financiare, materiale, comunitare identificate, în vederea rezolvării cazului prin îndeplinirea obiectivelor planului.

  2018-

  2028

  Primar

  Director general Sef serviciu

  Consilieri SPCF

  Imbunatatirea metodelor        de

  consiliere, informare si monitorizare a

  Aplicarea instrumentelor de intervenție considerate oportune de către responsabilul de caz.

  2018-

  2028

  Sef serviciu Consilieri SPCF

  familiilor cu copii in intretinere,        cu

  privire la exercitarea drepturilor        si

  indeplinirea obligațiilor părintești,    asupra

  drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local

  Monitorizarea familiei copilului prin urmărirea și evaluarea permanentă a situației beneficiarului pentru a se asigura starea de echilibru urmărită în rezolvarea cazului.

  2018 -

  2028

  Sef serviciu QonsilierFSPGF

  M;/

  foc;! ■          .       ; v

  k;*.e c? î ••

  Prevenirea marginalizarii familiei prin sprijin și îndrumare în vederea obținerii și respectării drepturilor fundamentale ale copilului.

  2018 -

  2028

  Identificarea și evaluarea situațiilor care impun acordarea de servicii și/sau prestații pentru prevenirea separării copilului de familia sa

  Informarea si implicarea comunității in problematica si imbunatatirea vieții copiilor, organizarea si mediatizarea zilei internaționale a copilului-1 iunie prin acțiuni de organizare a unor programe dedicate acestora, realizarea si distribuirea in comunitate a unor pliante sau broșuri cu informații despre drepturile fundamentale ale copilului.

  2018 -

  2028

  Sef serviciu Consilieri SPCF ONG - uri

  Creșterea numărului de acțiuni de informare la nivelul comunității in ceea ce privește posibilitățile legale de care pot dispune părinții care pleaca la munca in străinătate, in vederea asigurării protecției fizice si juridice a copiilor care urmeaza sa ramana in tara

  Distribuirea materialelor informative privind obligațiile și responsabilitățile părinților care pleacă la muncă în străinătate.

  2018 -

  2028

  Sef serviciu Consilieri SPCF

  Desfasurarea de activitati de informare în comunitate in scopul identificării copiilor cu părinți plecați în străinătate.

7.2.5 Obiectiv general: Diversificarea serviciilor sociale individualizate bazate pe nevoile persoanelor vârstnice:

Obiective specifice

Activitati/ actiuni/masuri

Termen

Responsabili

Imbunatatirea condițiilor de ingrijire a        beneficiarilor

persoane vârstnice, cu respectarea identității, integrității            si

demnității acestora.

Identificarea de parteneri si colaboratori care sa se implice in problematica        persoanelor

vârstnice. Organizarea unor intalniri unde sa se faca prezentarea Căminului    de

batrani.    Organizarea    unor

strucuri comune cu instituții,

2018-2028

Sef centru Asistenți sociali

firme in mun. Ploiești care sa vina in ajutorul persoanelor vârstnice.

'osr /tea' ' te .te f >

!.WC' /Kj

Imbunatatirea      si

dezvoltarea de servicii sociale       asigurate

persoanelor vârstnice.

Verificarea     modului     de

îndeplinire    a    indicatorilor

prevazuti in standardele minime obligatorii specifice.

2018-2028

Condike^ 22“

Facilitatea            si

încurajarea dezvoltării relațiilor interumane cu restul beneficiarilor persoane vârstnice din cadrul Căminului de batrani

Informarea    si     implicarea

comunității in problematica si imbunatatirea vieții persoanelor vârstnice,     organizarea     si

mediatizarea zilei internaționale a    persoanelor    vârstnice-1

octombrie,prin      următoarele

acțiuni organizarea         unor

programe dedicate persoanelor vârstnice,      realizarea      si

distribuirea in comunitate a unor pliante, broșuri cu informații despre      serviciile      oferite

persoanelor vârstnice din cadrul Căminului de batrani

2018-2028

Primărie

Director general adjunct

ASSC

Sef centru

Asistenți sociali

ONG -uri

Extinderea spatiilor si modernizarea lor in vederea       creșterii

numărului        de

beneficiari

Identificarea, amenajarea si licențierea spațiului.

Modernizarea          clădirilor

identificate pentru extinderea spatiilor    necesare    creșterii

capacitatii Căminului de batrani.

2018 -2018

Primăria Municipiului

Ploiești si ASSC

ASSC

7.2.6.Obiectiv general: Promovarea măsurilor active pentru prevenirea sau depășirea situației de dificultate a persoanelor fără adăpost

Obiective specifice

Activitati/ actiuni/masuri

Termen

Responsabili

Susținerea persoanelor adulte fără adăpost pentru depășirea situației de criza

Furnizarea de servicii integrate : cazarea pe perioada determinata, consiliere si activități de socializare.

Anual

Sef centru

Asistent social

Inspector           de

specialitate

Promovarea integrării sociale a persoanelor adulte fără adăpost

Implementarea programelor pentru informarea, orientarea si consilierea persoanelor fara adapost

2018 -

2028

Sef centru Asistent social Inspector de specialitate

l.'L.I. Obiectiv general: Creșterea accesului la serviciile sociala

Obiectice specifice

Activitati/ actiuni/masuri

Termen

Resfio^șabili

Diversificarea serviciilor oferite de Cantina Sociala

Asigurarea unei mese calde/zi pentru 200 de beneficiari.

2020

2028

Sef C^iîfinaȘociala..-6''x;

Bucatari^Z^^MUî^X

Sporirea    eficacității    Cantinei

Sociale pentru oferirea de servicii calitative si prompte.

2018

2028

Sef Cantina Sociala Bucătari

7.2.8 Obiectiv general: Facilitarea accesului copiilor cu varsta de peste 7ani la serviciile oferite de Organizația Umanitară CONCORDIA

Obiective specifice

Activitati / acțiuni/ masuri

Termen

Responsabili

Prelungirea parteneriatului public - privat

Modernizarea serviciilor oferite si imbunatatirea            activitatilor

desfășurate

2018

2028

Sef Serviciu SPCF

Consilieri SPCF

7.2.9 Obiectiv general: Dezvoltarea serviciilor oferite persoanelor cu dizabilități

Obiective specifice

Activitati / acțiuni/ masuri

Termen

Responsabili

Menținerea persoanelor aflate in dificultate in comunitățile de domiciliu prin dezvoltarea de servicii sociale adecvate

Facilitarea accesului la servicii adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilitati

Organizarea de cursuri de instruire / formare profesionala cu asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav.

2018

2028

Sef Serviciu SPPD Consilieri SPPD

Monitorizarea activitatii asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav

Monitorizarea copiilor incadrati in grad de handicap, a modului de implementare a planului de abilitare/reabilitare

Consiliere si sprijin acordate persoanelor/familiilor in vederea obținerii beneficiilor si serviciilor sociale de către copii si adultii cu handicap/ familiile

Facilitarea accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, educațional, informațional


Accesibilizarea paginilor de internet ale instituțiilor publice pentru persoane cu handicap vizual si mintal si utilizarea pictogramelor in toate serviciile___


Editarea de materiale informative in format audio pentru persoane cu handicap vizual

Formare de personal pentru folosirea limbaj mimico- gestual

 • 7.2.10. - Obiectiv general: Asigurarea accesului la o locuința sociala ca măsură integranta a procesului de integrare sociala, precum si creșterea gradului de eficientizare in administrarea locuințelor sociale.

  Obiective specifice

  Activitati/ acțiuni/ masuri

  Termen

  Responsabili

  Asigurarea operativa a           accesului

  grupurilor vulnerabile        la

  repartizarea    unei

  locuințe sociale, prin achiziționarea unui număr de 400 unitati locative.

  Preluarea si inregistrarea cererilor de locuința sociala, analizarea lor si a documentelor justificative in vederea inscrierii lor in Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale.

  In urma aprobării de către Consiliul Local a Listei cu ordinea de prioritate, in limita unităților locative disponibile, se propune Consiliului Local repartizarea acestora.

  2018 -2028

  Sef serviciu Personal angajat

  Creșterea gradului de eficientizare in administrarea locuințelor sociale.

  Analiza, monitorizarea si verificarea periodica a imobilelor de locuințe sociale aflate in administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

  Anual

  Sef serviciu Personal angajat

CAPITOLUL 8: IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA, EVALUAREA SI FINANȚAREA OBIECTIVELOR STRATEGIEI

8.1. Implementarea strategiei

Implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate lanivelul municipiului Ploiești pentru perioada 2018- 2028 se va realiza în baza Planului de masuri pentru implementarea strategiei și a Planurilor anuale de acțiune înaintate Consiliului Local la începutul fiecărui an.

Planurile anuale de acțiune vor curpinde măsurile propuse a fi implementate în anul respectiv, termenele de realizare, sursele de finanțare și se vor realiza prin prioritizarea obiectivelor stabilite în Planul de măsuri din prezenta Strategie.

„                                                            o

In procesul de elaborare a previziunilor bugetare, ASSC, ^a;'urmâ^ prevederile strategiei să beneficieze de resurse financiare în măsuria căreeîțl vpMi aprobate în Planurile anuale de acțiune.


 • 8.2. Monitorizarea si evaluarea implementării strategiei Monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei, respectiv

A anuale de acțiune constă, în principal, în verificarea atingerii obiectivelor propuse. In acest sens se vor elabora intrumente de monitorizare și evaluare a planurilor anuale de acțiune, precum și a atingerii obiectivelor generale prevăzute în Strategie. Acestea vor avea în vedere indicatorii, în termeni cantitativi și/sau calitativi.

Fiecare serviciu/compartiment/birou/centru din cadrul ASSC va introduce în Raportul anual de activitate date privind stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite în Planul de acțiune din anul anterior.

Monitorizarea și evaluarea se va realiza în mod periodic, respectiv anual de către directorul general al ASSC..

Prezenta Strategie va fi supusă revizuirii la apariția noii strategii naționale și județene în domeniul asistenței sociale sau ori de câte ori situația o va impune.

8.3. Finanțarea obiectivelor strategiei

Pentru atingerea obiectivelor stabilite în strategie, se au în vedere mai multe surse de finanțare:

 • -  Bugetul de stat

 • -  Bugetul local prin:

o Finanțare furnizorilor publici de servicii sociale de la nivel local

o Subvenționarea și contractarea de servicii sociale de la furnizori privați;

 • -  Fonduri externe, prin accesarea acestora în cadrul programelor cu finanțare nerambursabilă;

 • -  Bugetele furnizorilor privați de servicii sociale

Contribuții ale beneficiarilor

 • -  Donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din

țară și din străinătate

înființarea și implementarea unui sistem armonizat, integrat și performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul municipiului Ploiești.


Organizarea, la nivelul instituției sau cu sprijinul unor structuri publice sau private (ONG-uri, fundații, asociații etc.) pentru copii, a următoarelor tipuri de acțiuni:   prevenirea abuzului,

neglijării, exploatării și a oricăror forme de violență asupra copilului sau de separare a copilului de părinții naturali, prevenirea malnutriției și îmbolnăvirilor,       informarea

părinților și a copiilor cu privire la alimentația celor mici, inclusiv cu privire la avantajele alăptării, igienei și salubrității mediului înconjurător.


2018

2028


ASSC