Hotărârea nr. 389/2018

Hotãrârea nr. 389 privind modificarea componenței unei unităţi locative proprietatea municipiului Ploiești situată în imobilul din Ploieşti, în str. Văleni nr. 24 prin extinderea acesteia pe spațiul locativ disponibil - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

—(ș I

."fa,.                       -

HOTĂRA REANR.389

privind modificarea componenței unei unități locative proprietatea municipiului Ploiești situată în imobilul din Ploiești, în str.1              prin extinderea

acesteia pe spațiul locativ disponibil - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 179/10.09.2018 a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert lonuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Hodorog Bogdan și Văduva Sorin, precum și Raportul de specialitate comun nr. 179/10.09.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, al Direcției Gestiune Patrimoniu și al Direcției Economice prin care se propune modificarea componenței unei unități locative proprietatea municipiului Ploiești situată în imobilul din Ploiești, str. ’              prin extinderea acesteia cu un

spațiu locativ disponibil - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării;

în conformitate cu Procesul verbal din data 05.09.2018 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în conformitate cu Raportul din data de 05.09.2018 al Comisiei nr. 2 Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale.

Luând în considerare faptul că locuințele care fac obiectul prezentei hotărâri situate în imobilul din Ploiești, str.                   ie află în domeniul privat al

municipiului Ploiești potrivit Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, pozițiile 262 și 267;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.74/25.02.2016 privind aprobarea Procedurii de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării și Hotărârea Consiliului Local nr. 334/31.08.2018 privind modificarea componenței unei unități locative proprietatea municipiului Ploiești situată în imobilul din Ploiești, în str. Văleni nr. 24 prin extinderea acesteia cu spații locative disponibile - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera c, alin (5) lit.b, art. 45, art. 115, alin. 1, lit. b) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea componenței unei unități locative proprietatea municipiului Ploiești situată în imobilul din Ploiești,                    jrin extinderea

acesteia cu spațiul locativ disponibil - proprietatea municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2(1) Aprobă modificarea poziției 267 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Văleni nr. 24), din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești conform Anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Aprobă eliminarea poziției 262 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești rămân neschimbate.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2018

PREȘEDINTE


ȘEDINȚA^

George Sdțrin Nicițlae BOT’
Contrasemnează: SECRETAR, ^țLaurențiu DIȚU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

LA HCLTABEL

privind modificarea componenței unei unități locative proprietatea municipiului Ploiești situată în imobilul din Ploiești, în str.                 prin

extinderea acesteia cu spații locative disponibile - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării

NR.

CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

CARE A SOLICITAT EXTINDER EA

SPAȚIUL

DEȚINUT ÎN

BAZA UNUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE DE SOLICITANTUL

EXTINDERII

SPAȚIUL LIBER PE CARE SE SOLICITĂ EXTINDEREA

SPAȚIUL REZULTAT

1.

- o cameră în suprafață utilă de 12,90 mp, dependințe în exclusivitate în suprafață de 25,03 mp

- o cameră în suprafață de 19,80 mp. și dependințe în exclusivitate în suprafață de 47,82 mp

-2 camere în suprafață utilă de 32,70 mp dependințe in exclusivitate în suprafață de 72,85 mp

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Daniela Bucur

c .v

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tabircă


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTULEVIDENȚĂ_ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

ANEXA NR.2 ,

LA HCL       $


TABEL

Drivind modificarea poziției 267 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR. CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.

267

i

Locuința

148,25 mp

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tabircă