Hotărârea nr. 388/2018

Hotãrârea nr. 388 privind trecerea unor locuințe pentru tineri situate în Ploiești, str. Sabinelor, nr. 18, Bl. 12 B din proprietatea publică a municipiului Ploieşti în proprietatea publică a statului

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 388 privind trecerea unor locuințe pentru tineri situate în Ploiești, str. Sabinelor, nr. 18, Bl. 12 B din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 187/10.09.2018 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1371/21.09.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 288/10.09.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 111/21.09.2018 la Direcția Economică, prin care se propune trecerea unor locuințe pentru tineri situate în Ploiești, str. Sabinelor, nr. 18, Bl. 12 B din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului;

Având în vedere Raportul din data de 05.09.2018 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare prevederile Hotărârilor nr. 213/29.11.2005 privind repartizarea de locuințe pentru tinerii sub 35 de ani și nr. 70/22.03.2006 privind actualizarea ,,Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al municipiului Ploiești” conform cărora construcția face parte din domeniul public al Municipiului Ploiești, fiind inscrisă in Cartea Funciară a UAT Ploiești cu nr. cadastral 137415 ;

A

In conformitate cu prevederile art.8 alin(2) din Legea nr. 152/1998, republicata, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și ale art.192, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

A

In conformitate cu anexa 3, litera „j” din Hotararea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

In baza prevederilor art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

In baza prevederilor art.9 alin.(2) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/09.05.2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea unor locuințe pentru tineri, situate în Ploiești, Str. Sabinelor, nr.18, bl. 12B, identificate în Anexele nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al statului, în vederea trecerii acestora în proprietatea privată a statului.

Art. 2 Locuințele pentru tineri prevăzute la art.l, după trecerea lor în proprietatea privată a statului, rămân în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești, în vederea vânzării către cei în drept, la cererea acestora, în condițiile legii.

Art. 3 Locuințele prevăzute la art. 2, pentru care nu sunt înregistrate solicitări de cumpărare în condițiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere sau cele vacante se administrează în continuare ca locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

Art. 4 Ia act de faptul că apartamentele identificate în Anexa nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre, rămân în domeniul public al municipiului Ploiești.

Art. 5 Consiliul Local al municipiului Ploiești își asumă faptul că, după aprobarea de către Guvern a proiectului de hotărâre corespunzător, va înscrie în inventarul centralizat al bunurilor imobile din domeniul privat al statului imobilele trecute în proprietatea privată a statului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014”.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2018


Contrasemnează:

SECRETAR,

Laurențiu DIȚU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,^  George Sorin Niculae BOTEZp^ \\ fi \            H


ANEXA NR. 1 LA HCL

TABEL CUPRINZÂND CARACTERISTICILE TEHNICE ALE LOCUINȚELOR CARE SE TRANSMIT DIN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI IN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI

NR. CRT.

DENUMIREA CONSTRUCȚIEI, ADRESA IMOBILULUI

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE CONSTRUCȚIILOR/IMOBILULUI

1.

JUDEȚUL PRAHOVA

1.1

Locuințe pentru tineret - Strada Sabinelor, nr. 18, bl. 12B, municipiul Ploiești

Aria desfășurată construită = 740,38 mp

Total locuințe: 8

Valoare de inventar = 1.304.037,72 lei

DIRECTOR EXECUTIV,


SEF SERVICIU SIEB

Gabriela Mindrutiu

SEF SERVICIU SIB Madalin Negoita


ANEXA NR. 2 LA HCL NR. s

TABEL CUPRINZÂND CARACTERISTICILE TEHNICE ALE LOCUINȚELOR CARE SE TRANSMIT DIN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI IN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI

Nr. crt.

Administratorul bunului

Cod unic de identificare al administratorului bunului

Număr de identificare

MFPal bunului

Cod de clasificatie al bunului

Caracteristici tehnice

i

Suprafața construita

Suprafața desfasurata

Regim de inaltime

Suprafața teren

Număr CF

Strada Sabinelor, nr.18, Bl. 12B

1.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

2844855

8.28.12-Imobile cu destinație de locuințe

197,84 mp

740,38 mp

P+4E+M

137415-C1-U2

137415-C1-U4 137415-C1-U6 13741I-C1-U7

137415-C1-U8 13741 5-C1-U9

137415-C1-U11

13741.5-C1-U13

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Carmen Daniela Bucur

OL

Amedeo Florin Tăbîrcă

SEF SERVICIU SIEB

Gabriela Mindrutiu

z-----

SEF SERVICIU SIB

Ar

F.V /

Madalin Negoita

ANEXA NR. 3 LAHCL

TABEL PRIVIND APARTAMENTELE CARE RĂMÂN ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. Crt

Adresa imobil

Destinația apartamentului

Hotărârile Consiliului Local prin care au fost incluse unele locuințe din fondul locative al municipiului Ploiești in fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, precum si adăpostul ALA

Datele de identificare ale unităților locative si ale adăposturilor de protecție civila

1

Strada Sabinelor, nr. 18, bloc 12B, ap.2

locuința inclusa in fondul de locuințe destinata chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Nr. 170/31.05.2011

Nr. camere: 2

Suprafața construita: 91,4 mp

Nr. cadastral: 137415-C1-U3

2

Strada Sabinelor, nr. 18, bloc 12B, ap.4

locuința inclusa in fondul de locuințe destinata chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Nr.400/31.10.2017

Nr. camere: 2

Suprafața construita: 96,87 mp

Nr. cadastral: 137415-C1-U5

3

Strada Sabinelor, nr. 18, bloc 12B, ap.9

locuința inclusa in fondul de locuințe destinata chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie

Nr.161/30.05.2017

Nr. camere: 2

fa# \

Suprafața construita: 96,91 mp

evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

4

Strada Sabinelor, nr. 18, bloc 12B, ap. 11

locuința inclusa in fondul de locuințe destinata chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

5

Strada Sabinelor, nr.

18, bl. 12B

Adăpost de protecție civila

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

Nr. cadastral:137415-Cl-U10

Nr.70/27.02.2013

Nr. camere: 2

Suprafața construita: 97,24 mp

Nr. cadastral: 137415-C1-U12

Nr. 70/22.03.2006

Nr. 271/31.07.2018

Adăpost de protecție civila

Suprafața construita:59,94 mp

Nr. cadastral: 137415-C1-UI

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Amedeo Florin Tăbîrcă— .

SEF SERVICIU SIEB

Gabriela Mindrutiu


SEF SERVICIU SIB Madalin Negoita