Hotărârea nr. 387/2018

Hotãrârea nr. 387 privind modificarea componenței unei unităţi locative proprietatea municipiului Ploiești situată în imobilul din Ploieşti, str. Poștei, nr. 42 prin extinderea acesteia pe spațiul locativ disponibil- proprietatea Municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării

al /

_ V /

ROMÂNIA                          pîZÂT rȘNTRU

JUDEȚUL PRAHOVA                      LEGALITATE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 387 privind modificarea componenței unei unități locative proprietatea municipiului Ploiești situată în imobilul din Ploiești, str.              prin extinderea acesteia

pe spațiul locativ disponibil- proprietatea iviunicipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 189/10.09.2018 a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Hodorog Bogdan și Văduva Sorin, precum și Raportul comun de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 585/26.09.2018, al Direcției Economice nr. 114/24.09.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte nr. 1379/24.09.2018, prin care se propune modificarea componenței unei unități locative proprietatea municipiului Ploiești situată în imobilul din Ploiești, str. Poștei, nr.42, prin extinderea acesteia pe spațiul locativ disponibil - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării;

Având în vedere procesul verbal din data de 02.05.2018 al Comisiei nr. 2 Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale prin care s-a avizat favorabil solicitarea de extindere pe spațiul situat în Ploiești, str.              , ramas liber ca urmare a decesului fostului

chiriaș Stratiencu Ion a d-nei Drăghiceanu Georgeta și negativ solicitarea de extindere pe același spațiu a d-lui Ghiompirică Gheorghe;

In conformitate cu Raportul din data de 05.09.2018 al Comisiei nr. 2 Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale prin care s-a avizat favorabil solicitarea de extindere a locuinței deținută de doamna Drăghiceanu Georgeta pe spațiul situat in Ploiești, str. Poștei, nr.42, ramas liber ca urmare a decesului fostului chiriaș Stratiencu Ion.

Luând în considerare faptul că imobilul care face obiectul prezentei hotărâri, situat în imobilul din Ploiești, str.                  se află în domeniul privat al

municipiului Ploiești potrivit Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/2007 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, poziția 91 și potrivit Anexei nr.l Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, poziția 1080 ;

In conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.74/25.02.2016 privind aprobarea Procedurii de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe pacenrsul-explfMrtgrii;

în temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 36, alin. (2), litera c, alin (5) lit.b, art.45, art.l 15, alin. (1) lit.b si art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea componenței unei unități locative proprietatea municipiului Ploiești situată în imobilul din Ploiești, str.               prin extinderea

acesteia pe spațiul locativ disponibil - proprietatea municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă eliminarea poziției nr. 91 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/2007 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești și modificarea poziției 1080 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.l33/2007 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești rămân neschimbate.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMeNIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL

privind modificarea componenței unei unități locative proprietatea municipiului Ploiești situată în imobilul din Ploiești, str. Poștei, nr.42, prin extinderea acesteia pe spațiul locativ disponibil - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării

NR. CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

CARE A SOLICITAT EXTINDEREA

SPAȚIUL

DEȚINUT ÎN

BAZA UNUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE DE SOLICITANTUL EXTINDERII

SPAȚIUL LIBER PE CARE SE SOLICITĂ EXTINDEREA

SPAȚIUL REZULTAT

1.

2 camere în suprafață utilă de 30,00 m.p., dependințe în exclusivitate în suprafață de 11,20 m.p., dependințe în comun în suprafață de 0,61 și teren curte în cotă indiviză de 52,19

m.p.

1 cameră în suprafață utilă de 16,00 m,p., dependințe în exclusivitate în suprafață de 10,00 m.p., dependințe în comun în suprafață de 0,39 m.p și teren curte în cotă indiviză de 32,94 m.p

3 camere cu suprafața de 46,00 m.p., dependințe în suprafață de 22,20 m.p. și teren curte în cotă indiviză în suprafață de 85,13 m.p.


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin Tabircă


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL

privind modificarea poziției 1080 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Poștei, nr.42) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI

PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.

1080

Locuința

68,20 m.p.

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

Teren curte

Cotă indiviză de teren curte 85,13 m.p.

Locuința

75,45 m.p.

Teren curte

Cotă indiviză de teren curte 94,20 m.p.