Hotărârea nr. 386/2018

Hotãrârea nr. 386 privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri

ROMÂNIA

VIZAT PATRII LEGALITATE .secreta,!


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 386 privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 188/10.09.2018 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert lonut, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1370/21.09.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 289/10.09.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 110/21.09.2018 la Direcția Economică, prin care se propune aprobarea alipirii unor imobile-terenuri;

Având în vedere Raportul din data de 05.09.2018 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând act că imobilele -terenuri ce vor face obiectul operațiunii de alipire sunt situate în Ploiești și se identifică după cum urmează:

  • - teren intravilan, situat în Ploiești, cu număr cadastral 144024, înscris în cartea funciară nr. 144024 a UAT Ploiești, cu suprafață de 2538 mp, proprietatea municipiului Ploiești,

  • - teren intravilan, situat în Ploiești, cu număr cadastral 144349, înscris în cartea funciară nr. 144349 a UAT Ploiești, cu suprafață de 400 mp, proprietatea municipiului Ploiești;

în baza prevederilor art.25 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare;

în conformitate cu prevederile art.132, art.133, art.134 și art.135 din Ordinul Directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.700/2014, pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

în temeiul art. 879 din Codul Civil;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă alipirea imobilelor-terenuri situate în Ploiești, după cum urmează:

  • - teren intravilan, situat în Ploiești, cu număr cadastral 144024, înscris în cartea funciară nr. 144024 a UAT Ploiești, cu suprafață de 2538 mp, proprietatea municipiului Ploiești,

- teren intravilan, situat în Ploiești, cu număr cadastral 144349, înscris în cartea funciară nr. 144349 a UAT Ploiești, cu suprafață de 400 mp, proprietatea municipiului Ploiești;

Imobilul - teren rezultat în urma alipirii, în suprafața-de-2938 mp-are:număr-cadastral 144462 și va purta adresa poștală „Aleea Strunga, nr. 2B” .

(2) Imobilul - teren menționat la alin. (1) se identifică potrivit planurilor care constituie Anexa nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2(1) Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 161/31.05.2010 privind includerea unui teren, situat în Ploiești, Aleea Strunga în ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, în sensul că suprafața de teren este de 2938 mp în loc de 2667mp.

(2) Aprobă includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ” a bunurilor identificate în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 242/2000 după cum urmează :

la poziția 91, coloana 4 va avea următorul cuprins : «Aleea Strunga, nr.2, teren intravilan împrejmuit cu gard de beton în suprafață de 5872 mp, nr. cadastral 144348 » ;

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Tehnic Investiții din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

0*            Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA'?-/

Birou! de Cadastru și Publicitate Imobiliară PloiestT- .44

: PLOIEȘTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postai 100043, Tel: (0244) 51 95 Pak:-4

(0244) 59 22 95


Nr. 789&a ‘4lua. Luna? j §g


ancei Adresa.

* "Pixll


REFERAT DE ADMITERE

(Alipire imobile)

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Domiciliul Loc. Ploiești, Bdul Republicii, Nr. 2-4, Jud. Prahova

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 78968 din data 07-09-2018, vă informăm:

Imobilele:

  • 1) 144024 situat în Loc. Ploiești, Al STRUNGA, Nr. 2B, Jud. Prahova, Lot 1, UAT Ploiești având suprafața măsurată 2538 mp;

  • 2) 144349 situat în Loc. Ploiești, Al STRUNGA, Nr. 2, Jud. Prahova, UAT Ploiești având suprafața măsurată 400 mp;

Au fost alipite, rezultând imobilul cu numărul cadastral 144462, situat în Loc. Ploiești, Al STRUNGA, Nr. 2 - 2B, Jud. Prahova, LOT 1-2, UAT Ploiești avănd suprafața măsurată 2938 mp

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI PRAHOVA la data: 12-09-2018.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector

MARLENA POPA. O- •.

Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară PRAHOVA ; Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești

PLOIEȘTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postai 100043, Tel: (0244) 51 95 69, Fax: (0244) 59 22 95


Mr.cerere

78968'

Ziua:

;;^"O7

.Luna>>4-, O

C A 09'

Anul

2018


Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru Imobil număr cadastral 144462 / UAT Ploiești TEREN intravilan

Adresa: Loc. Ploiești, Al Strunga, Nr. 2 - 2B, jud. Prahova, LOT 1 -

Comuna/Oraș/Municlpiu: Ploiești

Nr. cadastral

Suprafața

Observații / Referințe

144462

2938

Teren intravilan delimitat cu gard de beton intre punctele : 113,25,11,31 Si 30,2,1.20,19,24,23,110 si

neimprejmuit intre punctele : 31,32,30 si 113,112 ,111,

I______no_,____________

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


Date referitoare la teren

Crt

Categoria de folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Observații / Referințe •/1

1

curți construcții

DA

2.938

Teren intravilan delimitat cu gard de beton intre punctele : .113 j 25, 11,31 sL3p.2 . 1 .

20,19,24,23,110 si neimprejmiiitlntre punctele : 31.32,30 si 113,1121>ii . 110

TOTAL:

2.938

Date referitoare la

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf, (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Imobilul nu are in componență construcții

din proiecție în plan.


Lungime Segmente

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

r(m)

1

2

42.456

2

3|

3.016

3

4

39.689

4

5

4.672

~5

6

14.742

6

T

18.537

7

8

1.432

8

9

10.093

9

10

14.652

10

11

22.257

11

12

26.931

12

13

8.021

13

14

9.659

14

15

12.532

15

1

5.536


** Lungimile segmentelor sunt determinate în plănui de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Pentru acest imobil există înregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funciară:

Nr Cri

Număr cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

78968

07.09.2018

14.09.2018

Dezmembrare/Comasare

Ca ur imob

mare a soluționării cererii nr. 78968 înregistrată la data de 07.09.2018, s-a propus înscrierea lului in urma alipirii următoarelor imobile:

Nr Crt

Identificator electronic

Suprafața (mp)

Adresa

1

144024

2538

Loc. Ploiești, Al Strunga, Nr. 2B, jud. Prahova, Lot 1

2

144349

400

Loc. Ploiești, Al Strunga, Nr. 2, Jud. Prahova                        |

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din pianul cadastral de carte funciară ai OCPI PRAHOVA la data; 12-09-2018

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.

Consilier/lnspector de specialitate,

MARLENA POPA

^Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova POPA MARLENA    \

CONS ILIERGR.M gȘcoala Gimnaziala

' Ion j4, Bassarabescu

Aleea Strunga nr. 2, Lot 1

Anexa 1.36 la regulament Plan dc amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de alipire

SCARA 1:500

Nr, cadastral        j Suprafața măsurată (mp) F         ___ Adresa imobilului __

•                                        2938               i Intravilan: Aleea Strunga nr2-2B, Lot 1-2, Mcn Ploiești, Jud. Prahova, i

j Carte Funciara nr. '                         __ __^UÂT î               PLOIEȘTI
144349Situația viitoare (după alipire)

Descrierea

Nr.

Suprafața

1 Categoria

Doscrierea

imobilului

cad.

(mp)

i de folosința

<| imobiluluiCategoria dc folosința '

2538         Cc     :30i,130,19;

jrtcupnd

1^3,14^25,1131                                  1                   lena delimitat cu gard de beton

3L       ””   “ l.msa


2938


Confirm introducerea imobilului.!

atribuirea numf' ‘ j Oficiul de CadăsS® ^Hbthfawbillara Prahova


iltfeîn bala de Uir «mtp-

PO^’WlBNAȘcoala Gimnaziala

“Ion A. Bassarabascu1 Aleea Strunga nr. 2. Lot 1

Nr. cad. 144023Nr. cad. 144024 Aleea Strunga nr. 2B_. Lot

Anexa rvr 1 35

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:500

Nr. cadastral


—J'-


i Suprafața masurata a imobilului(mp);


Adresa imobilului


2938


Intravilan: Aleea Strunga nr.2-2B, Lat 1-2, Mun. Ploiești, Jud. Prahova

______

Carte Funciara nr.


i

...1------


Uniate Administrativ Teritoriala (UAT)


Ploiești


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.. î Categorie

j

Suprafața (mp)

parcela      de folosința

i

Mențiuni

1    1    Ce

2938                  Teren intravilan, delimitat cu gard de beton intre pet: 113,45,11,31;' U J2.1 30,19,24,23,110'

ai neimpreimuit intre pet: 31,3230 fii 113,112,i 11.110.

TOTAL

2938

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod Destinația Suprafețe construita Ia sol ; ______X_____________ ..___________»1_........i.....Executant: TER GROUP ENt Autoriză SĂRĂCITE EJmfiitru  Ca/ifirm execwM^rnașun corectitțidjnea ihț^pimîdocujț


Suprafața totala masurata a imobilului “• 2938 mp Suprafața din act=2938 mp


11

AR.ENA


Anexa nr. 2 la H.C.L./ nr.

Bunuri ce trebuie incluse în „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești”

Nr crt

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

Teren

Teren situat in Ploiești, Aleea Strunga, nr. 2B, in suprafață de 2938 mp, nr. cadastral 144462

2010

-Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare -Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 161/31.05.2010

Director Executiv

Carmen Daniela Bucur

Director Executiv Adjunct

Amedeo Florin Tabirca

Sef Serviciu

Gabriela Mindrutiu