Hotărârea nr. 385/2018

Hotãrârea nr. 385 privind modificarea poziţiei 195 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str.Patriei nr. 5 ) din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti” şi anularea poziției 5 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Patriei nr. 5) din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 118/30.04.2009 privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti”

ROMÂNIA                                    Jj

JUDEȚUL PRAHOVA                  (VIZAT PENTRU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI LEG ALITATE

SECRETA»?

----H   fc» 0U

HOTĂRÂREA NR. 385 privind modificarea poziției 195 (referitoare Ia imobilul situat în Ploiești, str.Patriei nr. 5 ) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” și anularea poziției 5 (referitoare la imobilul situat în Ploiești,                  din Anexa

nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 118/30.04.2009 privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 185/10.09.2018 a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Hodorog Bogdan și Văduva Sorin, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 287/10.09.2018, al Direcției Economice nr.l 16/24.09.2018 si al Direcției Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte nr. 1378/24.09.2018 prin care se propune modificarea poziției 195 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Patriei nr. 5) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”și eliminarea poziției 5 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 118/30.04.2009 privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

în conformitate cu Raportul din data 22.08.2018 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilul teren-curte din strada: Patriei nr. 5, face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești ” și potrivit Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 118/30.04.2009 privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă modificarea poziției 195 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Patriei nr. 5) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” conform Anexei nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul situat în strada Patriei nr. 5 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de P.F.A. Ion Ștefan care constituie Anexa nr. 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 Se aprobă anularea poziției 5 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 118/2009 privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului” referitoare la imobilul teren situat în str. Patriei nr.5.

Art. 4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 118/2009 rămân neschimbate.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ4  George Sprin Niculae BOTQ q 7 Contrasemnează: SECRETAR, nfi|S%pure,viu MTU d H

A-Ad

jv O


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULĂRI BUNURI COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL

La proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 195 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str.              din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al

municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” și anularea poziției

5 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str.              din Anexa nr. 3 la

Hotărârea Consiliului Local nr. 118/30.04.2009 privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

NR.

CRT.

ADRESA

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

Obs.

195

y

Teren-curte

196 mp

Imobil aflat în domeniul privat al municipiului Ploiești

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Dantela BucurDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin Tăbîrca

Șef Serviciu Intabulări Bunuri,

Mădălin Negoiță

întocmit: Dudu Ionela

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului ( mp)

Adresa imobilului

--- ■  -—• •----—--

■     X X               /

196

strada


Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT )

MUNICIPIUL PLOIEȘTIdin str. Gfieorghe Doja Bosnea Ion

Bosnea Dumitru 2 Nr.cadastral 137596 £


Nr.cadastral 8242 Tomescu Alexandra


X

9                 1

D

13

4.46

fi

4.00

14

VI

3.17 w


teren curte domeniu privat al Municipiului Ploiești


i

Nr.

Categorie

Suprafața

Mențiuni

parcela

de folosința

(mp)

1

Cc

196

Teren curte domeniu privat al Municipiului Ploiești

Teren intravilan imprejmuit cu gard de metal, cărămidă si pereți clădire

Total

196B: Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol ( mp)

Mențiuni

+ +

TotalExecutant: PFA ION ȘTEFAN

Confirm executarea măsurătorilor la teren, S corectitudinea intocmirii documentației chd^trafegi^ corespondenta acesteia cu realitatea din

® o

Semnătură si stampila '  * ȘInspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa


Data:


Data: 05.12.2016


Stampila BCPI