Hotărârea nr. 384/2018

Hotãrârea nr. 384 privind modificarea poziţiei 1146 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Rudului nr. 62) din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


VIZAT LEG SECR


BNTRUi

JÎATE


HOTĂRÂREA NR. 384

privind modificarea poziției 1146 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 184/10.09.2018 a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1376/24.09.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 285/10.09.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 115/24.09.2018 la Direcția Economică, prin care se propune modificarea poziției 1146 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str.                  din Anexa 1 la Hotărârea

Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data 05.09.2018 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că părți din imobilul situat în Ploiești str. Rudului nr.62, care fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

A

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera c), art.45 și art.l 15 alin.(l), litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă modificarea poziției 1146 (referitoare la imobilul situat în Ploiești str.                 ) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al

municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul situat în strada                se identifică potrivit planului de

amplasament și delimitare întocmit de către S.C. Edrom Cart S.R.L., care constituie Anexa nr. 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului.Local al municipiului Ploiești nr. 2677'2006 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULĂRI BUNURI COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ

SI ADM IN ISTRARF FOND LOCATIV


TABEL


La proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 1146 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str                 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local

al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR.

CRT

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME CHIRIAȘ

DESTINAȚIA TERENULUI

Supraf. (mp)

OBS.

1146

Teren curte

138,40

Imobil aflat în domeniul privat

i

Teren curte

71,07

al Municipiului Ploiești        în

suprafața totală de 413 m.p.

LI

1

Teren curte

71,80

I (

Teren curte

131,73

-

Teren    situat    sub

extinderea construcției proprietatea domnului Moșanu     Octavian,

conform autorizației de construire nr. 13/1978, a certificatului de moștenitor         nr.

1552/30.05.1994 și nr. 129/25.07.2002

8,00

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Daniela Bucur


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin Tăbt