Hotărârea nr. 383/2018

Hotãrârea nr. 383 privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploieşti și Asociația ALIANȚA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI PRAHOVA pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap.3, parter

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 383 privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația ALIANȚA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI PRAHOVA pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap.3, parter

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 181/10.09.2018 a domnilor Consilieri: Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Bogdan Hodorog, Gheorghe Popa, Valentin Marcu precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1353/17.09.2018, al Direcției Economice nr.94/11.09.2018 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 282/10.09.2018 prin care se propune încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația Alianța Asociațiilor de Proprietari Prahova pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap.3, parter;

Având în vedere procesul verbal din 05.07.2018 al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Procesul verbal și Raportul din data de 22.08.2018 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere solicitările Asociației Alianța Asociațiilor de Proprietari Prahova înregistrate la Municipiul Ploiești la nr. 8181/02.05.2018 și nr. 14909/20.07.2018;

în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, art. 49, alin. 1, lit a) cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.c), alin. (5) lit.b), art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă repartizarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat in Ploiești, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap.3, parter, în suprafață de 92,95mp., din care suprafață locativă principală 56,86 mp. și suprafață dependințe aferente 36,09mp., către Asociația Alianța Asociațiilor de Proprietari Prahova.

Art. 2 Aprobă încheierea contractului de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația Alianța Asociațiilor de Proprietari Prahova pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap.3, parter, în următoarele condiții:

 • a) Bunul închiriat este dat în folosința locatarului pentru destinația de sediu;

 • b) Chiria pentru-folosințazs]

situat in Ploiești, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap.3, parter, se calculează în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești

nr.7/2007, anexa nr. 2.


 • c) Durata contractului de inchiriere este de 1 (un) an, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți, în condițiile legii.

Art. 3 Se aprobă contractul-cadru de închiriere prevăzut în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația Alianța Asociațiilor de Proprietari Prahova în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2018PREȘEDINTE DE SE1


Contrasemnează: SECRETAR, ' ®\ j^aurențiuDIȚU

,__ZO/ LvK

Anexa la HCL nr. 3 / oU>

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat in Ploiești, stradaȘtefan Greceanu bloc J5, ap.3, parter încheiat astazi____

în baza Hotărârii nr. __/__  __ a Consiliului Local al Municipiului

Ploiești s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, reprezentat prin domnul Adrian Florin Dobre - Primar, in calitate de locator, pe de o parte,

si

Asociația Alianța Asociațiilor de Proprietari Prahova cu sediul în Ploiești, strada Maramureș nr.31, ap.3 cod de înregistrare fiscală 28160532 reprezentată prin ______ ___ ___ __ __ _   __ __ in calitate de locatar sau chiriaș, pe de alta parte,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. - Obiectul contractului de inchiriere il constituie spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat in Ploiești, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap.3, in suprafață totala de 92,95 mp. din care suprafață principală 56,86 mp. și suprafață dependințe în suprafață de 36,09 mp.

Art. 2. - Bunul închiriat este dat in folosința locatarului pentru destinația: _____________ SEDIU                  _______

Locatarul se obliga sa respecte profilul de activitate declarat sau stabilit de Consiliul Local al Municipiului Ploiești prevăzut la alineatul precedent pe toata durata închirierii, sau pana la schimbarea acestuia in condițiile legii si in condițiile prevăzute de hotărârile Consiliului Local.

Predarea - primirea bunului se va consemna in procesul verbal de predare - primire ce va fi încheiat de parti la data predării.

III. DURATA CONTRACTULUI


y . - ■ ~

Art. 3. - Termenul de închiriere este de 1 (un) an. cu începere-de la data de ................... panarla data de .................., cu drept de prelungire ;cu acordul ambelor părți, în condițiile legii.                                                      /".'

La expirarea termenului prevăzut, părțile contractante pot conveni sa prelungească contractul printr-un act adițional. Locatarul are obligația sa-1 notifice pe locator cu 30 de zile inainte de expirarea termenului contractual, exprimandu-si disponibilitatea pentru prelungirea contractului.

In prezentul contract nu-si gaseste aplicabilitatea art. 1810 Cod Civil, in sensul ca tacita relocatiune nu operează. Prin urmare, la expirarea termenului stipulat, contractul nu se prelungește de drept.

IV. PREȚUL ÎNCHIRIERII

Art. 4. - Prețul inchirierii, respectiv chiria lunara, este de 514,47 lei/luna.

Locatarul va plăti chiria începând cu data semnării contractului.

Chiria este calculata conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 7/2007 privind transformarea in lei a tarifelor prevăzute in contractele de închiriere, asociere si concesiune, anexa nr. 2.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 7/2007, tariful lunar de baza pe mp. pentru închirierea spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința ce face obiectul prezentului contract se va actualiza anual, cu indicele de inflație. Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai încheia un act adițional.

V. MODALITATI DE PLATA

Art. 5, - Locatarul se obliga sa plateasca lunar chiria stabilita la art. 4 al prezentului contract.

Plata chiriei se va efectua lunar in primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata prin virament din contul chiriașului sau cu numerar in contul Municipiului Ploiești R039TREZ52121A300530XXXX deschis la Trezoreria Ploiești.

In cazul in care locatarul nu plătește chiria la termenul scadent, va suporta obligații de plata accesorii de 1% pe luna sau fracțiune de luna, aplicat asupra cuantumului obligațiilor principale neachitate în termen, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Chiria si obligațiile de plata accesorii pot fi modificate de locator potrivit actelor normative si a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ce intervin după incheierea contractului, cu condiția notificării locatarului inainte de aplicarea noilor reglementari.

VI. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 6. - Locatorul se obliga :

 • - sa predea spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap.3, in baza unui proces verbal de predare-primire;

 • - sa stabilească profilul de activitate al spațiului;

 • - sa controleze periodic modul cum este folosita si intretinuta de către chiriaș suprafața inchiriata si sa controleze periodic respectarea profilului stabilit la art. 2 al prezentului contract.

VII. OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art. 7. - Locatarul se obliga:

 • a) sa achite T.V.A. la chiria stabilita prin contract, in condițiile in care legislația o va cere.

 • b) sa plateasca chiria datorata prevăzută la art. 4, la termenele si in condițiile prezentului contract;

 • c) sa se prezinte la sediul locatorului in vederea ridicării avizului de plata si sa prezinte locatorului lunar dovada efectuării plătii chiriei la termenele prevăzute in contract;

 • d) beneficiarul contractului Asociația Alianța Asociațiilor de Proprietari Prahova are obligația incheierii de contracte de asigurare pentru imobil in termen de maxim 60 de zile de la data intrării in vigoare a prezentului contract;

 • e) locatorul se obliga sa nu faca nici o modificare constructiva aupra bunului inchiriat, fara acordul proprietarului;

 • f) sa asigure paza bunului inchiriat;

 • g) sa folosească bunul inchiriat numai potrivit destinației prevăzute in art. 2; sa amenajeze si sa intretina pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens;

 • h) Locatarul se obliga, ca pe toata durata inchirierii, sa păstreze in bune condiții bunul inchiriat, precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze;

 • i) Locatarul il va instiinta in maxim 24 de ore pe locator despre orice acțiune a unei terte persoane care ii tulbura folosința;

 • j) Locatarul va răspunde de distrugerea totala sau parțiala a bunului inchiriat care s-ar datora culpei sale;

 • k) sa răspundă de pagubele pricinuite de incendiu, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forța majora sau defect de construcție, ori prin comunicarea focului de la o clădire vecina;

 • l) locatarul este obligat sa elibereze spațiul inchiriat la incetarea contractului, in termen de 3 (trei) zile de la data apariției unei cauze de incetare, fara a fi necesara notificarea. In caz contrar, se va proceda la evacuarea acestuia in baza unei hotarari judecătorești definitive si irevocabile sau pe cale administrativa conform prevederilor legale in vigoare.

Locatarul va datora chirie si obligații de plata accesorii pana la parasirea efectiva a spațiului sau pana la punerea efectiva in executare a hotărârii de evacuare;

 • m) orice alte lucrări de modernizare si consolidare, altele decât cele prevăzute la

art. 7 lit t), se efectuează in spațiu numai cu acordul si, după caz, avizul^Copsjliului Local al Municipiului Ploiești si cu obținerea tuturor avizelor siv autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare.                                          _'-L-2-._______

Pe peiioaua in care se efectuează lucrările prevăzute la alineatul de mai sus,' precum si cele prevăzute la art. 7 lit t), locatarul datoreaza chiriâSprevazuta in contractul de inchiriere.                                                         ’ 7

 • n) in situația in care chiriașul eliberează spațiul detinut inainte de expirarea termenului contractual, este obligat sa notifice locatorul cu 30 de zile inainte si sa solicite incheierea procesului verbal de predare - primire;

Pana la data întocmirii procesului verbal, acesta are obligația sa achite chiria si obligațiile de plata accesorii calculate conform prevederilor legale in vigoare.

 • o) are obligația sa permită accesul locatorului in spațiul inchiriat, ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla bunul inchiriat si starea acestuia;

 • p) la incetarea locatiunii, chiriașul este obligat sa restituie spațiul cel puțin in aceeași starea in care a fost primit, conform celor descrise in procesul verbal de predare - primire incheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnata intr-un proces verbal;

 • q) sa achite impozitul pe clădiri, impozitul pe teren si celelalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, sens in care se obliga sa declare contractul de inchiriere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

 • r) sa încheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati si sa respecte obligațiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care chiriașul il va cauza acestora revine in exclusivitate chiriașului;

 • s)  locatarul are obligația respectării tuturor normelor legale in vigoare in domeniul apararii împotriva incendiilor, sens in care are următoarele obligații:

sa stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile si modul de organizare pentru apararea impotriva incendiilor în unitatea sa, sa le actualizeze ori de câte ori apar modificări si sa le aduca la cunoștința salariatilor, utilizatorilor si oricăror persoane interesate;

sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;

sa solicite si sa obțină avizele si autorizațiile de securitate la incediu, prevăzute de lege, si sa asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

sa permită, in condițiile legii, executarea controalelor si a inspecțiilor de prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informațiile solicitate si sa nu ingreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;

sa permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenție în situații de urgenta;

sa intocmeasca, sa actualizeze permanent si sa transmită Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Județean lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mențiuni privind: proprietățile fizico- chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sanatate si mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție si prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

sa elaboreze instrucțiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabilească atribuțiile ce revin salariatilor la locurile de munca;

sar verifice fiacasalânăfîi cunosc si respecta instrucțiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

sa asigure intocmirea si actualizarea planurilor de intervenție si condițiile pentru aplicarea acestora in orice moment;

sa permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercițiile si aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;

sa asigure utilizarea, verificarea, întreținerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;

sa asigure si sa pună în mod gratuit la dispoziție forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamentele de protecție specifice riscurilor care decurg din existenta si funcționarea unitatii sale, precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

sa informeze de îndata, prin orice mijloce, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Județean despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimită acestuia raportul de intervenție;

sa utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, certificate conform legii;

sa cunoască si sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizează sau le desfasoara;

sa întrețină si sa folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apararea impotriva incendiilor;

sa nu efectueze modificări neautorizate si fara acordul scris al proprietarului;

sa aduca la cunoștința proprietarului, orice defecțiune tehnica ori alta situație care constituie pericol de incendiu;

sa îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apararea impotriva incendiilor.

 • t) sa execute la timp si in bune condiții lucrările de intretinere si reparații după cum urmeaza:

La partea de construcții:

- spoieli, zugrăveli si vopsitorii interioare si exterioare inclusiv reparații si refacerea tencuielilor, curățirea fațadelor, repararea sau, după caz, inlocuirea invelitorilor cu respectarea legislației in vigoare, precum si vopsirea lor parțiala sau totala, repararea jgheaburilor, burlanelor, paziilor, sorturilor, glafurilor;

 • - repararea, înlocuirea si vopsirea tamplariei interioare si exterioâre" inclusiv a Y..

feroneriei, pervazurilor, tocurilor si căptușelilor, reparații si inlocuirifdepardoSefi sf... placaje de orice natura: faianța, mozaic, marmura, lemn, mase plastice/ Y' Y. 7-   ;■>

 • - reparații la trepte, contratrepte, balustrade si mina curenta; ,

 • - înlocuirea geamurilor sparte sau lipsa inclusiv chituirea lof^ chituirea si

montarea de baghete de lemn sau metalice la geamuri;                    - Y

 • - curățirea coșurilor, curățirea, repararea si refacerea sobelor de orice fel; repararea si înlocuirea garniturilor metalice si ușilor de curățire a cenușii la sobe;

 • - refacerea pavajelor deteriorate ca urmare a circulației vehiculelor sau specificului activitatii chiriașului; intretinerea si repararea împrejmuirilor; transformările sau amenajările interioare sau exterioare care sunt impuse de considerente estetice, sanitare, paza contra incendiilor sau funcționale specifice activitatii chiriașului inclusiv lucrările aferente, cu respectarea legislației;

 • - repararea grilelor metalice si a vitrinelor, inclusiv lucrările aferente de zidărie si tencuieli;

 • -  repararea si inlocuirea rulourilor, chingilor, obloanelor, jaluzelelor si jardinierelor.

La instalațiile de încălzire centrala:

 • - inlocuirea parțiala a radiatoarelor, repararea conductelor de legătură si a radiatoarelor, fara coloane de alimentare; inlocuirea garniturilor uzate ale robinetelor si ventilelor; revopsirea elementilor de radiator sau a conductelor aparente, intarirea brățărilor si consolelor existente pentru conducte si radiatoare; curățirea grătarelor la cazane; curățirea injectoarelor si arzătoarelor; ungerea pârtilor mobile la motoare si mecanisme;

 • -  curățirea rezervoarelor de combustibil prin indepartarea reziduurilor, desfundarea conductelor de alimentare cu combustibil, repararea injectoarelor;

 • - rebobinarea motoarelor electrice de acționare a pompelor de circulație aferente incalzirii sau preparării apei calde; sudarea serpentinelor, curatarea de rugina si revopsirea interioara si exterioara a elementelor componente, revizuirea si repararea armaturilor, a izolațiilor termice etc. la boilere si schimbătoare de căldură.

La instalațiile sanitare:

 • - repararea si inlocuirea robinetelor si a bateriilor amestecatoare de apa la chiuvete, bai etc.; repararea si inlocuirea sifoanelor aparente de scurgere de la obiectele sanitare; inlocuirea garniturilor de la capacele pieselor de curățire; desfundarea sifoanelor de scurgere si a rețelei de canalizare pana la căminul de ieșire din clădire (exclusiv acesta);

 • - repararea sau inlocuirea parțiala a conductelor de alimentare si a tuburilor de scurgere inlocuirea obiectelor sanitare sparte sau deteriorate, inclusiv vopsirea lor; repararea sau inlocuirea armaturilor de orice fel si a pieselor de legătură, revopsirea conductelor aferente;

 • - consolidarea si inlocuirea portprosopului, portsapunului, etajerei si a oglinzii;

 • - repararea si inlocuirea cazanului de baie, de rufe,de bucătărie si a burlanelor respective inlocuirea rezervorului de apa de la closet, inclusiv a pârtilor sale componente, repararea si centrarea pompelor, hidrofoarelor de hidrofor, inclusiv repararea armaturilor, a sticlei de nivel, a supapei de siguranța, precum si repararea elementelor de automatizare apartinand instalației ce servește hidroforul, vidanjarea hasnalelor de tip uscat.

La instalațiile electrice:

 • - repararea si revizuirea instalației electrice, repararea si inlocuirea dozelor, intrerupatoarelor, fasungurilor, comutatoarelor, prizelor, siguranțelor fuzibile sau automate, butoanelor si automatelor de scara; inlocuirea becurilor, a globurilor, repararea tablourilor electrice;

Alte obligații in sarcina chiriașului:

 • - repararea sau inlocuirea instalațiilor speciale, frigorifice, iluminat ornamental, ventilație, etc.;

 • - intretinerea si repararea ascensoarelor de persoane si materiale;

 • - curățirea de frunze, noroi si alte sedimente a jgheaburilor si burlanelor, curățirea de zapada, țurțuri de gheata si alte depuneri ale acoperișurilor, jgheaburilor, burlanelor, teraselor, curților etc.;

 • - curățirea si desfundarea canalelor pentru evacuarea gunoaielor, curățirea si ungerea ghidajelor, platformelor si vagonetilor pentru evacuarea gunoiului; procurarea, repararea si revopsirea recipientilor de gunoi;

La expirarea termenului si in caz de neprelungire precum si in cazul rezilierii contractului, chiriașul nu se va intoarce cu pretenții pentru investițiile efectuate in spațiu; acestea sunt si vor ramane in proprietatea locatorului.

VIII. SUBLOCATIUNEA SI ÎNCHIRIEREA

Art. 8. - Sunt strict interzise cesiunea contractului, subinchirierea in tot sau in parte a bunului inchiriat si orice forma de asociere si colaborare.

IX. ÎNCETAREA locatiunii

Art. 9. - Contractul inceteaza prin:

 • -  expirarea termenului prevăzut in contract;

 • -  acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractante;

 • -  desființarea titlului locatorului; locatorul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al spațiului ca urmare a unor eventuale reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, locatarul nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la locator si nici atribuirea unui alt spațiu;

prin reziliere, in caz de nerespectare de către chiriaș a oricărei clauze din contract;

încetează de drept, când nevoile urbanistice sau administrative, precum si interesul public impun acest lucru;

- in cazul intarzierii la plata chiriei cu 60 de zile, proprietarul va notifica chiriașului intenția de reziliere a contractului; rezilierea operează de drept dâcavin termen de 30’ zife“de1ă'notîficarea chiriașului nu isi Îndeplinește obligațiile cu privire la plata chiriei                                                            - - --îOîV

desfiintarea/dizolvarea/radierea persoanei juridice, respectîv^aLȚ^șpciâției Alianța Asociațiilor de Proprietari Prahova

Art. 9.1. Indiferent de motivul de incetare a contractului invocat de locator, chiriașul este obligat sa plateasca chiria pana la data predării spațiului sau a evacuării, precum si sumele menite sa acopere prejudiciile create locatorului prin fapta sa.

X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 10. - Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art. 11. - Pact comisoriu :

In caz de neexecutare, contractul se considera desființat la notificarea scrisa făcută de către reprezentanții Municipiului Ploiești, in cazul in care Asociația Alianța Asociațiilor de Proprietari Prahova nu-si executa obligațiile contractuale prevăzute la art. 7 alin (e),(g),(h). Prin urmare, rezilierea intervine de drept, după notificarea scrisa de către reprezentanții Municipiului Ploiești.

Art. 12. - Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației, a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

Art. 13. - Orice modificări in statutul juridic, act de infiintare, sediu al locatarului vor trebui anunțate, in termenul limita de 48 ore, locatorului. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza pe viitor închirierea imobilelor către locatarii care nu isi executa obligațiile contractuale anterioare cu buna credința.

XI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 14 - Modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract, excepție facand hotărârile Consiliului Local prin care se aduc modificări la tarife sau alte acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act adițional.

Art. 15 - La incetarea contractului, atunci când locatarul datoreaza locatorului chirie restanta, obligații de plata accesorii sau daune, locatorul are drept de retentie asupra unor bunuri din spațiu pana la data când obligația bugetara se stinge.

Art. 16 - Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor, fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecata competente.

Art. 17 - Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia.

Art. 18 - Prezentul contract de Închiriere s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Municipiul Ploiești PRIMAR, Adrian Florin Dobre


Chiriaș,

Asociația Alianța Asociațiilor

1

de Proprietari Prahova

Direcția Gestiune Patrimoniu Director Executiv,

Carmen Daniela Bucur

Serviciul Contracte,

Sef Serviciu,

Viorica Patrascu

Direcția Economica Director Executiv,

Nicoleta Crăciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

întocmit,

Rozalia Toader