Hotărârea nr. 380/2018

Hotãrârea nr. 380 privind repartizarea de locuințe sociale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                     V/ZAT pBjSVg-

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI / L E G a L | TA TE*1

1—secF?et< * I

HOTĂRÂREA NR. 380

privind repartizarea de locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 175/06.09.2018 a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Claudia Oana Sălceanu,Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr. 11918/23.08.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune repartizarea de locuințe sociale;

luând în considerare raportul de specialitate nr. 1391/24.09.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 24.08.2018;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 397/31 octombrie 2017, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 9/30 ianuarie 2018, privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în temeiul art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 17 și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă repartizarea de unități locative cu destinația de locuință socială, după cum urmează:

  • -  locuința socială situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 5, d-lui Dinu Luis Femando, ocupant al poziției 124 in Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabila pe anul 2018.

  • -  locuința socială situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 32, d-lui Ghiompirică Alexandru, ocupant al poziției 114 in Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabila pe anul 2018.

    locuința socială situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 47, d-lui Sandu Daniel Dumitru, ocupant al poziției 116 in Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabila pe anul 2018.

    locuința socială situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 84, d-nei


t-24-4r:- Lista cu ordinea-âc privritatc privind locuințele sociale valabila pe anul 2018.

- locuința socială situată în Ploiești, str. Râfov, nr. 2K, cam. 12, d-nei Dobre Claudia, ocupantă a poziției 110 in Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabila pe anul 2018.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2018