Hotărârea nr. 38/2018

Hotãrârea nr. 38 privind aprobarea Planului anual de acțiuni si lucrări de interes local, pe anul 2018 pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de venitul minim garantat și/sau alocații lunare de hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 38

privind aprobarea Planului anual de acțiuni si lucrări de interes local, pe anul 2018 pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de venitul minim garantat și/sau alocații lunare de hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre, a domnului viceprimar Cristian Mihai Ganea și a domnilor consilieri: Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Oana Claudia Sălceanu și Valentin Marcu și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nr. 2163/09.02.2018 prin care se propune aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes local, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de venit minim garantat, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, precum și avizul Comisiei pentru protecție și asistență socială;

Luând în considerare Raportul Comisiei de specialitate nr. 5, din data de 13.02.2018;

Ținând cont de dispozițiile capitolului 4 din Regulamentul de acordare a alocațiilor lunare pentru hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești, aprobat prin Hotărârea nr. 508/15.12.2015 a Consiliului Local Ploiești;

în baza dispozițiilor articolului 28, alineatul (3) din Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2011, privind venitul minim garantat;

In conformitate cu prevederile articolului 6, alineatul (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul articolului 36 alineatul (2) litera d) si alineatul (6) litera a) punct 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul anual de acțiuni și lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de venit minim garantat și/sau alocații lunare de hrană, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Stabilește ca S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., Club Sportiv Municipal Ploiești, Parcul Municipal Vest și Administrația Parcului Memorial Constantin Stere, prin șefii punctelor de lucru, să țină evidența efectuării orelor de muncă, întocmind lunar pontaje, iar prin persoana împuternicită, să asigure instructajul privind normele de securitate și igienă a muncii;

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești asigură întocmirea și transmiterea la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., Club Sportiv Municipal Ploiești, Parc Municipal Vest și Administrația Parcului Memorial Constantin Stere a listelor cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni de interes local, precum și numărul de ore stabilite, liste ce vor fi afișate la punctele de lucru de șefii acestora.

Art.4 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., Club Sportiv Municipal Ploiești, Parcul Municipal Vest și Administrația Parcului Memorial Constantin Stere vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2018

EXPUNERE DE MOTIVE


i                      \

-------------------------------- ..;r ; •;2/ ! Q

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni de interesjlocal pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii devenit minim garantat si/ sau alocații lunare pentru hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești

1

Potrivit prevederilor articolului 6, alineatul (2) din Legea nr. ^16/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igienă a muncii.

în vederea aplicării prevederilor de mai sus, in conformitate cu articolul 28, alineatul (3) din Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Planul anual de acțiuni sau de lucrări de interes local, se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

In baza dispozițiilor Hotărârii nr. 508/2015 a Consiliului Local, privind aprobarea Regulamentului de acordare a alocațiilor lunare pentru hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești, persoanele apte de muncă, din familiile beneficiare de alocații pentru hrană gratuite, au obligația de a efectua muncă in folosul comunității, conform repartizării pe zone făcute de către angajații Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Având in vedere cele menționate mai sus, supunem spre analiză si aprobare prezentul

proiect de hotărâre.

PRIMAR


ADRIAN FLORIN DQBRobert Ionut


CONSILIERI

sPaulica Dragusin


Constantin Gabriel Minea

Sanda Dragulea

Oana Claudia Salceanu'


Valentin


rcu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE SI ASISTENTĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR SI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETITII SI RECLAM AȚII

»

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni si lucrări de interes local, pe anul 2018 pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de venit minim garantat si cantină socială.

și a constatat:

Data:                  __

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRATIA-SERVICULOR SOCIALE COMUNITARE


”~CONSIttlJL MUNICIPAL PLOIEȘTI nuWiiNiSTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PiATA EROILOR, _NR. 1A

DISTRARE


,, ă/J

RT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de venit minim garantat și/sau alocații lunare pentru hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești          *

Potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare la art. 6 alin (7) si (8) “Primarii au obligația sa intocmeasca un plan de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca prevăzute la alin.(2), sa tina evidenta efectuării acestor ore si sa asigure instructajul privind normele de tehnica a securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni sau lucrări de interes local. Planul de acțiuni sau lucrări de interes local se aproba anual prin hotarare a consiliului local. In funcție de solicitările venite din partea instituțiilor partenere in organizarea si evidenta orelor de munca, planul de acțiuni sau lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului si aprobat prin hotarare a consiliului local”.

Luând in considerare cele de mai sus, se impune adoptarea unei Hotarari a Consiliului Local prin care sa se stabilească Planul anual de acțiuni si lucrări de interes local -Amplasamentele unde se vor efectua orele de munca pentru beneficiarii de ajuto^social si/sau cantina sociala din municipiul Ploiești.

In acest sens, propunem ca persoanele apte de munca, beneficiare a venitului minim garantat si alocației lunare pentru hrana, sa presteze lunar acțiuni si lucrări de interes local in următoarele puncte de lucru: S.C Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L; Club Sportiv Municipal Ploiești, Parc Municipal Vest si Administrația Parcului Memorial Constantin Stere.

Precizam faptul ca, fata de planul de acțiuni aferent anului 2017, pentru 2018 s-a introdus si Administrația Parcului Memorial Constantin Stere, care solicita sprijin pentru repartizarea persoanelor obligate sa presteze munca in folosul comunității, pentru lunile martie si aprilie 2018, conform adresei inregistrata la instituția noastra sub nr. 1861/06.02.2018, deși deplasarea se va realiza cu dificultate din cauza mijloacelor de transport si a lipsei veniturilor necesare achitării costurilor acestuia.

Planul anual de acțiuni sau de lucrări de interes local va fi afișat la loc vizibil, impreună cu lista beneficiarilor de ajutor social și/sau alocații lunare pentru hrană gratuite la Cantina de Ajutor Social Ploiești, care urmează sa efectueze acțiuni sau lucrări de interes local.

Având în vedere cele menționate mai sus, supunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre.

Director General, Prestații ^ociale;Sef Serviciu Juridic Autoritate Tutelara,f

Sef Serviciu5

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, ContracteA£" .4>-

//îa a?. . zAA

,w.‘           ■        ’     ■• 7

ANEXA AA


-?a

LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL;NR.J^

PLANUL DE ACȚIUNI (LUCRĂRI DE INTERES LOCAL) PE ANUL 2018, pentru persoanele beneficiare de ajutor social si/sau alocații lunare de hrana la Cantina de Ajutor Social Ploiești, la:

NR. CRT.

DENUMIRE ZONA

OBIECTIVE

A

I.    S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

Zone verzi VEST-Parc Tineretului-Sala Sportului

Zonele de la periferia orașului, liziere, cat si in zona paraului Dambu

TRIMESTRUL I:

-scuturat vegetația;

-curatat manual zapada;

-indepartat manual zapada;

-golit coșuri de gunoi

-maturat alei;

-stans gunoi manual;

TRIMESTRUL II:

-strâns gunoi manual;

-golit coșuri gunoi;

-maturat alei;

-maturat in jurul băncuțelor;

TRIMESTRUL III:

-golit coșuri de gunoi;

-maturat alei;

-stans gunoi manual;

-maturat in jurul băncuțelor;

TRIMESTRUL IV:

-golit coșuri gunoi;

-maturat alei;

-strâns gunoi manual;

-maturat in jurul băncuțelor;

-degajat terenuri de Frunze;

-indepartat zapada de pe alei;

-curatenie( igienizare) in spațial verde;

-adunat harții, peturi, resturimenajere si vegetale;

-degajat teren si incarcat crengi in tractor;

-maturat aleile;

-greblat resturi vegetale;

-văruit arbori si bordure;

-indepartat zapada sis part gheata;

II.   CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

1) Baza sportive "OLIMPIA”:      f-,-

  • 1) activitati pentru întreținerea tere^tiriîpr / sintetice, a aleilor de acces si a cuml’pr de lumina;

-deszăpezit;                                ?     ,

-curatat si îndepărtat resturi vegetalei -alte activitati de intretinere(varuire, vopsire, -etc)

  • 2) activitati pentru întreținerea tribun^r si a anexelor Sălii de Sport Olimpia:

-activitati de manipulare in scopul amenajării sălii de sport;

-curatat si spalat tribunele si suprafața competitionala;

-alte activitati de intretinere(varuire, vopsire, etc)

2) Stadion ILIE OANA: TRIMESTRUL I:

-maturatul suprafețelor exterioare stadionului, cai acces parcare si zona tehnica;

-maturarea suprafețelor interioare din stadion, tribune, peluze;

-indepartarea cantitatilor de gunoi rezultai din maturarea suprafețelor enumerate rr^i sus; -curatarea si ștergerea scaunelor din tribune si peluze;

-indepartarea cantitatilor de zapada din caile de acces;

TRIMESTRUL II:

  • - maturatul suprafețelor exterioare stadionului, cai acces parcare si zona tehnica;

-maturarea suprafețelor interioare din stadion, tribune, peluze;

-indepartarea cantitatilor de gunoi rezultat din maturarea suprafețelor enumerate mai sus; -curatarea si ștergerea scaunelor din tribune si peluze

-indepartarea cantitatilor de material vegetal rezultat din procesul de tundere a gazonului; -igienizarea si întreținerea spatiilor verzi; -indepartarea ierbii din zonele de pavele; TRIMESTRUL III:

  • - maturatul suprafețelor exterioare stadionului, cai acces parcare si zona tehnica;

-maturarea suprafețelor interioare din stadion, tribune, peluze;

-indepartarea cantitatilor de gunoi rezultai din maturarea suprafețelor enumerate mai sus; -curatarea si ștergerea scaunelor din tribune si peluze

-indepartarea cantitatilor de material vegetal rezultat din procesul de tundere a gazonului

-igienizarea si întreținerea spatiilor verzi; ■ -indepartarea ierbii din zonele de pavele; TRIMESTRUL IV:

-maturatul suprafețelor exterioare stadionului, cai acces parcare si zona tehnica;

-maturarea suprafețelor interioare din stadion, tribune, peluze;

-indepartarea cantitatilor de gunoi rezultai din maturarea suprafețelor enumerate mai sus; -curatarea si ștergerea scaunelor din tribune si peluze;

-indepartarea cantitatilor de zapada din caile de acces;

3) COMPLEX HIPODROM PLOIES^: TRIMESTRUL 1:

-indepartat zapada de pe aleile de acces; -maturat alei de acces;

-sters scaune tribune;

-strâns gunoaie pe toata raza Complexului Hipodrom;

-curatat gurile de canalizare;

TRIMESTRUL II:

-indepartat pietre de pe gazon

-greblat zonele verzi;

-carat resturi vegetale -sters scaune si tribune;

-maturat alei de acces;

-udat spatii verzi;

-stans gunoaie pe toata raza complexului; TRIMESTRUL III:               *

-indepartat pietre de pe gazon

-greblat zonele verzi;

-carat resturi vegetale -sters scaune si tribune;

-maturat alei de acces;

-udat spatii verzi;

-stans gunoaie pe toata raza complexului;

TRIMESTRUL IV:

-indepartat zapada de pe aleile de acces; -maturat alei de acces;

-sters scaune tribune;

-strâns gunoaie pe toata raza Complexului Hipodrom;

-curatat gurile de canalizare;

*

III


PARCUL MUNICIPAL VEST


TRIMESTRUL I:

-lucrări de deszăpezire alei circulației.;.

pietonala;


-lucrări de maturat alei, terenuri, etc;

-lucrări de colectare a gunoaielor dn^adrul parcului

-curatarea aleilor pietonale de ierburi aparute intre dalele de beton

TRIMESTRUL II:

-lucrări de maturat alei, terenuri sport, drumuri, parcari, etc

-lucrări de colectare a gunoaieiordin cadrul parcului

-curatarea aleilor pietonale de ierburi aparute intre dalele de beton;

-udarea florilor si arbuștilor din dotarea parcului;

TRIMSTRUL III:

-lucrări de maturat alei, terenuri sport, drumuri, etc

-lucrări de colectare a gunoaieiordin*adrul parcului

-intretinere zone de flori;

  • - udarea florilor si arbuștilor din dotarea parcului

TRIMESTRUL IV:

  • - lucrări de deszăpezire alei circulație pietonala;

-lucrări de maturat alei, terenuri, etc;

-lucrări de colectare a gunoaielor dn cadrul parcului

-curatarea aleilor pietonale de ierburi aparute.

Parcul Memorial Constantin Stere Ploiești

Martie si aprilie 2018-igienizarea zonei<Plaja>