Hotărârea nr. 379/2018

Hotãrârea nr. 379 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unităţi locative cu destinaţia de locuinţe de necesitate

ROMÂNIA


V.'£AT PfNTRft


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 379

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru mt njjjnărjțkdrei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 176/06.09.2018 a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Claudia Oana Sălceanu,Valentin Marcu și raportul de specialitate nr. 11950/23.08.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate situate în str. Industriei, nr. IC;

luând în considerare raportul de specialitate nr. 1405/25.09.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 24.08.2018;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 88/31 martie 2009 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate pentru imobilul situat in Ploiești, str. Industriei, nr. IC;

în conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) coroborat cu dispozițiile alin. (5), lit. a), precum și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere pe o perioadă de șase luni, începând cu data de 08.10.2018 până în data de 07.04.2019, pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate situate în Ploiești, str. Industriei, nr. IC, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George SprinJNiculae BOTEZ