Hotărârea nr. 378/2018

Hotãrârea nr. 378 privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și a statului de funcții ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

i L/

VIZAT PE NTRUj legaljtate j SECRETA» "


HOTĂRÂREA NR. 378 privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și a statului de funcții ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 214/21.09.2018 a Viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Pană George și Raportul de Specialitate nr. 1091/21.09.2018 al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești prin care se propune aprobarea organigramei, numărul maxim de 137 de posturi și a statului de funcții al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, ca urmare a proceselor verbale nr. 127/28.02.2017 și nr. 250/12.09.2018 întocmite ca urmare a întruniri ședințelor Consiliului de

9             9

Administrație al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești;

ținând cont de raportul de specialitate nr. 405/21.09.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și raportul de specialitate nr. 1392/24.09.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.09.2018, raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data 25.09.2018;

în baza prevederilor art. 36, alin. (2), lit. ”a” si alin.(3), lit. ”b” din Legea nr.215/2001 - privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, “consiliul local aprobă în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum, și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local”;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) și alin. (6) coroborate cu art. 115 alin. (1) lit “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată în 2007 cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă numărul maxim de 137 de posturi al Filarmonicii „Paul Constantinescu” prin suplimentarea cu 2 posturi față de numărul maxim de posturi aprobat, începând cu data de 01.10.2018.

Art. 2 Aprobă organigrama și statul de funcții ale Filarmonicii „Paul Constantinescu”, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre începând cu data de 01.10.2018.

A

Art. 3 începând cu aceeași dată prevederile Hotărâri Consiliului Local nr. 169/2018 și anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 264/2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2018


Contrasemnează:

SECRETAR,TOTAL POSTURI 137 CONDUCERE 4 EXECUȚIE      133
Filarmonica „Paul Constantinescu" Ploiești
STAT DE FUNCȚII

JCRT^

-- Ar

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

l

JMkfepfOR

--

Director

S

2

DIRECTOR ADJUNCT

Director adjunct

S

ORACHESTRA SIMFONICA

3

Dirijor

IA

s

4

Dirijor

II

s

5

Concert maestru

IA

s

6

Concert maestru

IA

s

7

Concert maestru

IA

s

8

Solist concertist

IA

s

9

Solist concertist

II

s

10

Solist instrumentist

IA

s

11

Solist instrumentist

IA

s

12

Solist instrumentist

IA

s

13

Solist instrumentist

IA

s

14

Solist instrumentist

IA

s

15

Solist instrumentist

IA

s

16

Solist instrumentist

IA

s

17

Solist instrumentist

IA

s

18

Solist instrumentist

IA

s

19

Solist instrumentist

1

s

20

Sef partida

IA

s

21

Sef partida

IA

s

22

Sef partida

IA

s

23

Sef partida

IA

s

24

Sef partida

IA

s

25

Sef partida

IA

s

26

Sef partida

IA

s

27

Sef partida

1

s

28

Sef partida

1

s

29

Sef partida

1

s

30

Sef partida

1

sNR.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

: .31

Secretar (muzical)

I

S

32 ■

Artist instrumentist

IA

S

^'■■'” 33

Artist instrumentist

IA

s

Artist instrumentist

IA

s

£Z

Artist instrumentist

IA

s

»3~L*

Artist instrumentist

IA

s

37

Artist instrumentist

IA

s

38

Artist instrumentist

IA

s

39

Artist instrumentist

IA

s

40

Artist instrumentist

IA

s

41

Artist instrumentist

IA

s

42

Artist instrumentist

IA

s

43

Artist instrumentist

IA

s

44

Artist instrumentist

IA

s

45

Artist instrumentist

IA

s

46

Artist instrumentist

IA

s

47

Artist instrumentist

IA

s

48

Artist instrumentist

IA

s

49

Artist instrumentist

IA

s

50

Artist instrumentist

I

s

51

Artist instrumentist

I

s

52

Artist instrumentist

I

s

53

Artist instrumentist

I

s

54

Artist instrumentist

I

s

55

Artist instrumentist

I

s

56

Artist instrumentist

I

s

57

Artist instrumentist

I

s

58

Artist instrumentist

I

s

59

Artist instrumentist

I

s

60

Artist instrumentist

I

s

61

Artist instrumentist

I

s

62

Artist instrumentist

I

s

63

Artist instrumentist

I

s

64

Artist instrumentist

I

s

65

Artist instrumentist

I

s

66

Artist instrumentist

I

s

JJR.

•W

KSTRUCTURA

A

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

6?.->

_

Artist instrumentist

I

S

O

ira

Artist instrumentist

II

S

■es

Artist instrumentist

II

s

/V

Artist instrumentist

II

s

Artist instrumentist

II

s

Ț

Artist instrumentist

II

s

73

Artist instrumentist

II

s

74

Artist instrumentist

II

s

75

Artist instrumentist

II

s

76

Artist instrumentist

II

s

77

Artist instrumentist

II

s

78

Artist instrumentist

II

s

79

Artist instrumentist

II

s

80

Artist instrumentist

II

s

81

Artist instrumentist

II

s

82

Artist instrumentist

II

s

83

Artist instrumentist

II

s

84

Instrumentist

I

M

ORCHESTRA POPULARA

85

Dirijor

I

s

86

Solist vocal

I

s

87

Solist vocal

I

s

88

Solist vocal

I

s

89

Solist vocal

I

s

90

Solist vocal

III

M

91

Solist vocal

III

M

92

Artist instrumentist

IA

S

93

Artist instrumentist

I

S

94

Artist instrumentist

I

S

95

Artist instrumentist

II

S

96

Artist instrumentist

II

s

97

Instrumentist

I

M

98

Instrumentist

I

M

99

Instrumentist

I

M

100

Instrumentist

I

M

101

Instrumentist

I

Midfti

^UCTURA

X A

\   A

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

Instrumentist

I

M

Instrumentist

l

M

3E

Instrumentist

II

M

3^

Instrumentist

II

M

1«61

Instrumentist

III

M

COMPARTIMENT JAZZ

107

I. ■!,

Artist instrumentist

II

S

108

Artist instrumentist

II

S

109

n

Artist instrumentist

II

S

ORGANIZARE EVENIMENTE

110

N

Bibliotecar

IA

S

111

Referent de specialitate

I

s

112

Referent de specialitate

I

s

113

Referent de specialitate

I

s

114

Referent de specialitate

I

s

115

Referent de specialitate

I

s

116

Referent de specialitate

I

s

117

Recuziter

I

118

Recuziter

I

119

Recuziter

I

120

Recuziter

I

121

Recuziter

I

122

Muncitor calificat (electroacustician)

I

CONTABIL SEF

123

Contabil sef

s

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

124

Economist

IA

s

125

Economist

I

s

126

Casier

M

COMPARTIMENT JURIDII

*

127

Consilier juridic                     IA           S

SERVICIUL RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV, ARHIVA SI PAZA

128

sef serviciu

s

129

Referent de specialitate

I

s


NR.

xCRT-,

^STRUCTURA pv\

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

130.:

Referent

IA

M

W

?',o|

Garderobier

M

^32.

Garderobier

M

J33

Garderobier

M

Arhivar

M

135-

Paznic

M

136

Paznic

M

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE SI

CONTRACTE

137

Referent de specialitate

I

S


Sef serviciu resurse umane,