Hotărârea nr. 376/2018

Hotãrârea nr. 376 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti

ROMÂNIA

v £*T pWtru I SPre>LITATE - —ETa * î


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂRE A NR. 376

privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 171/30.08.2018 a Primarului Municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian - Florin și raportul de specialitate nr. 7117/29.08.2018 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune aprobarea statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, ca urmare a aplicării unor măsuri privind activitatea de resurse umane;

având în vedere raportul de specialitate nr. 404/21.09.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și raportul de specialitate nr. 1386/24.09.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.09.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor si libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.09.2018;

în conformitate cu prevederile art. 15, lit. „a” din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

în baza prevederilor art. 36, alin. (2), lit. ”a” și alin (3) lit. ”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată in 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45, alin.(l) lit. „a” și alin.(6) coroborate cu art. 115 alin. (1) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă statul de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.10.2018.

Art. 2 începând cu aceeași dată, prevederile anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 263/31.07.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Spitalul Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2018


Contrasemnează: SECRETAR, / La u ren țip DÎȚL/ f

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

COD FISCAL 2844227

Adresa: Ploiești, Str. Ana Ipătescu nr. 59

Telefon : 0244523904 Fax : 0244596272

CATEGORIA IV, NR. PATURI = 267

STAT DE FUNCȚIINr. crt.

Denumirea funcției (Legea 153/2017)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

U-

7“

2

—3“

4

5“


COMITETULDIRECTOR


1

Manager

S

1,00

2

Director medical

S

1,00

3

Director fin-contabil - economist IA

s

1,00


SECȚII

SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr.paturi = 60 , din care Comp. CARDIOLOGIE = 10 paturi:

SPITALIZARE DE ZI, Nr.paturi = 6 Peraonal=medical=șugerior__

4

medic primar-sef secție

Medicină internă

S

1,00

5

medic primar

Medicină internă

S

1,00

6

medic primar

Medicină internă

s

1,00

7

medic primar

Medicină internă

s

1,00

8

medic specialist

Medicină internă

s

1,00

Persona

mediu sanitar

9

asist.med.pr.-șefă

Medicală

M

1,00

10

asist med. pr.

Medicală

PL

1,00

11

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

12

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

13

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

14

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

15

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

16

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

17

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

18

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

19

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

20

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

21

asist.med.

Medicală

PL

1,00

22

asist.med.

Medicală

PL

1,00

23

asist.med.

Medicală

PL

1,00

24

asist.med.

Medicală

PL

1,00

25

asist, med.

Medicală

PL

1,00

26

asist.med.

Medicală

M

1,00

27

asist.med.deb.

Medicală

PL

1,00

28

asist.med.deb.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

29

nfirmieră

G

1,00

30

nfirmieră

G

1,00

31

nfirmieră

G

1,00

32

nfirmieră

G

1,00

33

nfirmieră

G

1,00

34

nfirmieră

G

1,00

35

infirmieră

G

1,00

36

nfirmieră

G

1,00

53

infirmieră

G

1,00

54

infirmieră

G

1.00

55

îngrijitoare

G

1,00

37

infirmieră

G

1,00

38

infirmieră

G

1,00

39

infirmieră

G

1.00 z

'O Vî v z >

40

infirmieră

G

1,00 A

41

îngrijitoare

G

i.oo/^/

4z,

li iui ijimdi ț

G

1,0Cf

43

îngrijitoare

G

1,00

44

îngrijitoare

G

1,00

45

îngrijitoare

G

1,00 x

46

îngrijitoare

G

1,00

47

îngrijitoare

G

1,00


Compartiment CARDIOLOGIE (10 paturi)

Peraona^medica^sugerior.   ..


48

medic specialist

Cardiologie

s

1,00

Persona

mediu sanitar

49

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

50

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

51

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

52

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar


COMPARTIMENT HEMATOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr.paturi = 20

Personal medical superior

56

medic primar

Hematologie

S

1,00

57

medic specialist

Hematologie

S

1,00

Personal mediu sanitar

58

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

59

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

60

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

61

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

62

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

63

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

64

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

65

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Persona

I auxiliar

66

infirmieră

G

1,00

67

infirmieră

G

1,00

68

infirmieră

G

1,00

69

infirmieră

G

1,00

70

îngrijitoare

G

1,00

71

îngrijitoare

G

1,00

72

îngrijitoare

G

1,00

SECȚIA REUMATOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 35 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 4

Personal medical superior

73

medic primar-șef secție

Reumatologie

S

1,00

74

medic specialist

Reumatologie

S

1,00

75

medic specialist

Reumatologie

s

1,00

Amb. integrat

76

medic specialist

Reumatologie

s

1,00

Amb. integrat

Persona

mediu sanitar

77

asistmed.pr. - șefă

Medicală

s

1,00

78

asist.med.pr.

Medicală

s

1,00

79

asist.med.pr.

Medicală

s

1,00

80

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

81

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

82

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

83

asistmed.pr.

Medicală

Paue 2 uf 11-------

PL

1,00

84

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

85

asist, med. pr

Medicală

PL

1,00

n 7

_

7

86

asistmed

Medicală

PL

1,00

87

asist.med.

Medicală

PL

1,00

R7 g?: Jl

88

asist, med.

Medicală

PL

1,00 |

89

ss!st mnd.

h A O rl    1 o

PL

1.00 i

90

asist.med.

Medicală

PL

1,00

/

'd

Personal auxiliar

<

91

infirmieră

G

1,00

...

92

infirmieră

G

1,00

93

infirmieră

G

1,00

94

infirmieră

G

1,00

95

infirmieră

G

1,00

96

îngrijitoare

G

1,00

97

îngrijitoare

G

1,00

98

îngrijitoare

G

1,00

99

îngrijitoare

G

1,00

100

îngrijitoare

G

1,00

101

îngrijitoare

G

1,00

102

îngrijitoare

G

1,00SECȚIA RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ Șl BALNEOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 50 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 4 Personal medical superior________________________

103

medic primar-șef secție

Fizio-recuperare

S

1,00

104

medic primar

Fizio-recuperare

S

1,00

Amb. integrat

105

medic primar

Fizio-recuperare

s

1,00

Amb. integrat

106

medic primar

Fizio-recuperare

s

1,00

Personal mediu sanitar

107

asist.med.pr.-șefă

Medicală

S

1,00

108

asist.med. pr.

Medicală

PL

1,00

109

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

110

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

111

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

112

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

113

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

114

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

115

asist.med. pr.

Medicală

PL

1,00

116

asistmed.

Fizio-terapie

PL

1,00

117

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

118

asist.med.

Medicală

PL

1,00

119

asist.med.

Medicală

PL

1,00

120

asist.med.

Medicală

PL

1,00

121

asist.med.

Medicală

PL

1,00

122

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

123

infirmieră

G

1,00

124

infirmieră

G

1,00

125

infirmieră

G

1,00

126

infirmieră

G

1,00

127

infirmieră

G

1,00

128

infirmieră

G

1,00

129

infirmieră

G

1,00

130

infirmieră

G

1,00

131

infirmieră

G

1,00

132

infirmieră

G

1,00

133

îngrijitoare

G

1,00

134

îngrijitoare

G

1,00

135

îngrijitoare

G

1,00

136

îngrijitoare

G

1,00

137

îngrijitoare

G

1,00


SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ + AMBULATORIU INTE

ivi. patui i “ uu . ari i /-\LizLMr\u ml zli . ini. paiuii — o Personal medical superior

i

1-38

medic prrmar șef secție

Oncologie

s

1,00

139

medic primar

Oncologie

S

1,00

"Zi

140

medic primar

Oncologie

S

1,00

141

medic primar

Oncologie

S

1,00

Alțj)ereonaLșugerior_

|   142 [Psiholog spec.

Personal mediu sanitar


Psihologie | S |     1,00

143

asist.med.pr.-șefă

Medicală

PL

1,00

144

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

145

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

146

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

147

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

148

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

149

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

150

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

151

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

152

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

153

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

154

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

155

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

156

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

157

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

158

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

159

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

160

asist.med.

Medicală

PL

1,00

161

asist, med.

Medicală

PL

1,00

162

asist.med.

Medicală

PL

1,00

163

asist.med.

Medicală

PL

1,00

164

asist.med.

Medicală

PL

1,00

165

asist.med.

Medicală

PL

1,00

166

asist.med.

Medicală

PL

1,00

167

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

168

infirmieră

G

1,00

169

infirmieră

G

1,00

170

infirmieră

G

1,00

171

infirmieră

G

1,00

172

infirmieră

G

1,00

173

infirmieră

G

1,00

174

infirmieră

G

1,00

175

îngrijitoare

G

1,00

176

îngrijitoare

G

1.00

177

îngrijitoare

G

1,00

178

îngrijitoare

G

1,00

179

îngrijitoare

G

1,00

180

îngrijitoare

G

1,00

181

îngrijitoare

G

1,00

182

îngrijitoare

G

1,00

183

îngrijitoare

G

1,00

184

îngrijitoare

G

1,00

185

îngrijitoare

G

1,00

COMPARTIMENT RADIOTERAPIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 17

Personal medical superior

194

infirmieră

G

1,00

195

infirmieră

G

1,00

196

infirmieră

G

1,00

197

îngrijitoare

G

1,00

198

îngrijitoare

G

1,00

199

îngrijitoare

G

1,00


187

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

188

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

£

189

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

190

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00 |

. I

191

asist med

Medicală

PL

1 00

X

192

asist.med.

Medicală

PL

1,00

■ V

\ r _

193

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

w

Personal auxiliar


  • * COMPARTIMENT CHIRURGIE GENERALĂ , Nr. paturi = 20

  • * COMPARTIMENT A.T.I. , Nr. paturi = 5

închise temporar până la finalizarea lucrărilor, obținerea dotărilor necesare și

  • * asigurarea cu personal.

CAMERA DE GARDÂ

LABORATOR RADIOTERAPIE

Personal medical superior

— n - .            ----- 1              -

200

medic primar

Radioterapie

S

1,00

201

medic specialist

Radioterapie

s

1,00

Alt personal superior

i 202

Fizician medical debutant

Medicală

S

1,00 '

Personal mediu sanitar

203

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

204

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

205

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

206

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

207

asist.med.

Medicală

PL

1,00

208

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar _______________ ________________

|   209 [îngrijitoare|                       |^~ G |     1,00

FARMACIE

Personal medical superior

210

I farmacist sef

Farmacie

S

1,00

211

| farmacist

Farmacie

S

1,00

Personal mediu sanitar

212 [asist.med.pr.-șefă

Farmacie

PL

1,00

213 asist.med.pr.

Farmacie

PL

1,00

214 asist.med.pr

Farmacie

PL

1,00

215 asist.med.pr.

Farmacie

PL

1,00

216 (asist.med.pr

Farmacie

PL

1,00

Personal auxiliar__________________________________________________________________________________

|   217 [îngrijitoare                                 |                         | G |      1,00     |                 |

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

Personal medical superior

218

medic primar - șef laborator

Laborator

S

1,00

219

medic specialist

Laborator

S

1,00

220

medic specialist

Laborator

S

1,00

221

medic primar

Laborator

S

1,00

Alt personal superior

222

chimist pr.

Laborator

S

1,00

223

biolog spec.

Laborator

S

1,00

224

biolog pr.

Laborator

s

1,00

225 | biolog pr.                              I Laborator           S |     1,00

Personal mediu sanitar

226

asist.med.pr.- șefă

Laborator

PL

1,00

227

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

228

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

j----—

229

C4 3! st. ÎTtSu . pr.

Laborator

rL

L(ub

230

asist.med.pr

Laborator

PL

1,00

231

asist.med.

Laborator

PL

1,00

232

asist.med.

Laborator

PL

1,00

233

asist.med.

Laborator

PL

1,00

234

asist.med.

Laborator

PL

1,00

235

laborant pr

Laborator

M

1,00

Persona

I auxiliar

236

îngrijitoare

G

1,00

237

îngrijitoare

G

1,00

238

îngrijitoare

G

1,00

LABORATOR RADIOLOGIE , IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Personal medical superior

239

medic primar - șef

Radiologie

S

1,00

240

medic specialist

Radiologie

S

1,00

241

medic rezident

Radiologie

s

1,00

242

medic primar

Radiologie

s

1,00

Personal mediu sanitar

243

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

244

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

245

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

246

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

247

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

248

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

249

asist.med.

Radiologie

PL

1,00

250

asist.med.deb.

Radiologie

PL

1,00

Personal auxiliar

251

îngrijitoare

G

1,00

252

îngrijitoare

G

1,00

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ

Personal medical superior______

253 jmedic primar                          [ Anatomie patologică | S | ÎTOO |               |

Alt personal medical superior

254

biolog principal

Laborator

ș

1,00

Persona

mediu sanitar

255

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

256

asist.med.pr.

Laborator

M

1,00

Persona

auxiliar

257

îngrijitoare

G

1,00

_

LABORATOR E>

(PLORĂRI FUNCȚIONALE

258

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

259

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

260

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

261

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

LABORATOR RECUPERARE . MEDICINĂ FIZICĂ SI BALNEOLOGIE (BAZA DE TRATAMENT)

Personal medical superior _______________________________________________________

262 fiziokinetoterapeut                    |         CFM         | S |     1,00    |

282

îngrijitoare

G

1,00

283

îngrijitoare

G

1,00

284

îngrijitoare

G

1,00

285

îngrijitoare

G

1,00

286

îngrijitoare

G

1,00


263

fiziokinetoterapeut princ.

CFM

S

1,00

264

fiziokinetoterapeut princ.

CFM

s

1,00

Personal mediu sanitar


265

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00 C

266

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00 '

\

267

asist, med.pr.

Fizic terapie

ni J t-

1,00

268

asist med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

,———— ~

Vzu iu n

269

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

270

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

271

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

272

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

273

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

274

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

275

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

276

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

277

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

278

asist.med.deb.

Fizio-terapie

PL

1,00

279

asist.med.deb.

Fizio-terapie

PL

1,00

280

asist.med.pr.

Masaj

PL

1,00

281

asist.med.deb.

Fizio-terapie

PL

1,00

Personal auxiliar


CABINET DIABET ZAHARAT , NUTRIȚIE $1 BOLI METABOLICE

Personal medical superior

287

medic specialist

Diabet

S

1,00

288

medic primar

Diabet

S

1,00

Personal mediu sanitar

289

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

I

CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ

CABINET MEDICINA MUNCII

Personal medical superior


296 | medic primar7


Personal mediu sanitar

297 [asist.med.pr.


Medicina muncii


Medicală


Persona

medical superior

290

medic primar

Oncologie

S

1,00

291

medic primar

Oncologie

S

1,00

Persona

mediu sanitar

292

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

293

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

294

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

295

asist.med

Medicală

PL

1,00

COMPARTIMENT PREVENIRE $1 CONTROL AL INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

Personal medical superior_______________________________________________________________

298

medic primar

Epidemiologie

S

1,00

299

medic specialist

Boli Infectioase

S

1,00

Personal mediu sanitar

300

asist.med.pr.

Igiena

PL

1,00

I

Personal auxiliar

301

agent DDD

G

1,00

I

Igiena


UNITATE TRANSFUZII SANGUINE


303

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.001*. /OW-

304

astst.med.pr.

~ îviedicala-

PL

1,00 w


SERVICIUL EVALUARE Șl STATISTICĂ MEDICALĂ Ol

305

economist - sef serviciu

S

1,00

306

asist, med.

Medicală

PL

1,00

307

statistician medical

M

1,00

308

statistician medical

M

1,00

309

registrator med.pr.

M

1,00

310

registrator med.pr.

M

1,00

311

registrator med.

M

1,00

ALTE ACTIVITĂȚI COMUNE PE SPITAL

Birou managementul calitatii serviciilor medicale

312

Sef Birou

S

1,00

313

medic spec.

S

1,00

314

economist IA

s

1,00

315

referent de specialitate I

s

1,00

Dietetica

316

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

I

Culte

|   317 | preot definitiv                           |                        | S J 1,00

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI

Cabinet Medicină Internă

Persona

il mediu sanitar

318

asist.med.pr.

Medicală

~PT-

--ȚUU---

Cabinet

Reumatologie

Personal mediu sanitar

319

asist.med.pr.

Medicală

---PL---

“1,00

Cabinet O.R.L.

Personal medical superior

320

medic specialist

O.R.L.

1 s

I 1,00

Personal mediu sanitar

321

asist.med.pr.

Medicală

PL---

Cabinet

Oftalmologie

Persona

medical superior

322

medic primar

1     Oftalmologie

S

1,00

Persona

mediu sanitar

323

asist.med.pr.

Medicală

---ȚU0---

Cabinet Chirurgie generală

Persona

1 sanitar superior

324

medic primar

Chirurgie

s

1,00

325

medic primar

Chirurgie

s

1,00

Persona

1 mediu sanitar

326

asist.med.pr.

Medicală

PT"

roo---

327

asist.me<r.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet

Recuperare , medicină fizică și balneologie

Persona

mediu sanitar

328

asist.med.pr.

Medicală

---PL---

uro—

Cabinet Obstetrică-ginecologie

Personal medical superior

329

medic primar

Obstetr.ginec.

S

1,00

330

medic specialist

Obstetr.ginec.

S

1,00

Personal mediu sanitar

331

[asist, med. pr.

| •     Medicală

| "1.00—

r

Cabinet Hematolog ie

Personal mediu sanitar

fi "W ’fS

332

| asist, med. pr.

Medicală

I ™

]----TUO---

Cabinet Dermato-venerologîe Personal medical superior

... .

333

[medic specialist

Dermatologie

... S

1,00

\  i "—

Personal mediu sanitar

334

asist.med.pr.

■.Medicală

PL

|.. . 1.00-----

I

Cabinet Endocrinologie Personal medical superior

335

medic specialist

:     Endocrine :

■ 1,00 -

336

medic specialist

Endocrine .

■ ,S . ■

— 1,00.

Personal mediu sanitar

337

asist.med.pr.

Medicală

■ PL

1,00

338

asist.med.pr.

Medicală

“PI-

“T.'GU-

Cabinet Psihiatrie Personal medical superior

I .... < ,r.|s.:.

339

medic primar

Psihiatrie

S

1,00

340

medic primar

Psihiatrie

S

1,00

Personal mediu sanitar

341

asist.med.pr.

-

Medicală

PL

1,00

342

asist, med.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Neurologie Personal medical superior

343

medic specialist

i.

Neurologie

S

1,00

344

medic primar

" Neurologie

S

1,00-

Personal mediu sanitar

345

asist.med.pr.

Medicală

w

Cabinet Cardiologie Personal medical superior

346

medic specialist

Cardiologie

s |

1,00

Personal mediu sanitar

347  | asist, med. pr.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Medicală

PL I

1.00

Cabinet Pediatrie Personal medical superior

r

348

medic specialist

Pediatrie

S

1,00

349

medic specialist

Pediatrie

S

1,00

Personal mediu sanitar

• •.

350

asisLmed.

Medicală

IPL.

—nro—[

Cabinet Radioterapie________'          _________________________________________

Personal mediu sanitar

351 |aslst.med. ~                      | Medicală | PL |    1,00

Personal auxiliar             i .•352

îngrijitoare

M

1,00

353

îngrijitoare

M

1,00

354

îngrijitoare

M

1,00

355

îngrijitoare

M

1,00

356

îngrijitoare

1

G

1,00

357

îngrijitoare

G

1,00

358

îngrijitoare

G

1,00


j ; APARAT FUNCȚIONAL PERSONAL DE EXECUȚIE TEHNICO - AD-TIV


Comp. F

IUNOS

359

economist IA

i

s

1,00

360

economist IA

•I

s

1,00

Compari

timentul Financiar -Contabilitate

361

economist IA

s

1,00

.. .......

362

economist IA         ; i

i.

s

1,00

363

economist IA         I

s

1,00

364

economist IA         |

s

1,00
365

economist IA

s

1,00

Biroul A

provizionare , Ad-tiv , Transport

366

inginer IA - șef birou Aprovizionare

s

1,00

367

secretar

M

1,00

’ - “

368

arhivar

M

1,00

A' J

369

1,00

*** <'i’ •

A . <      --T. =

370

magaziner

M

1,00

—-

Comp.Achizitii publice, contractare

371

subinginer I

SSD

1,00

Compartiment Juridic

372

consilier juridic IA

L s

1,00

Compartiment securitatea muncii, PSI, protecție civilă și situații

de urgență

373

referent IA

M

1,00

Compartiment informatică

374

economist I

I s

1,00

I


MUNCITORI

întreținere clădiri și instalații, apă , lumină .încălzire , frigorifice

375

muncitor II

Tâmplar

Sc. prf.

1,00

376

muncitor III

Zugrav

Sc. prf.

1,00

377

muncitor I

Instalator

Sc. prf.

1,00

378

muncitor I

Electrician

Sc. prf.

1,00

379

muncitor IV

Electrician

M

1,00

380

muncitor II

Instalator

Sc. prf.

1,00

Posturi

Fixe ( centr. termice cu până la 10 cazane ) - 3 CT sediu spital x 3 ture ;

381

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

382

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

383

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

384

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

385

muncitor II

Fochist

Sc. prf.

1,00

Centrala telefonică

386

muncitor III

Telefonistă

M

I 1,00

I

Compartiment transport

387

muncitor I

cond.auto

Sc.prof.

1,00

388

muncitor I

cond.auto

M

1,00

389

muncitor I

cond.auto

IVI

1,00

390

muncitor II

cond.auto

M

1,00

Pregătirea hranei în blocurile alimentare ( d

eservește până la 7

00 paturi)

391

muncitor II

Bucătar

Sc. prf.

1,00

392

muncitor III

Bucătar

Sc. prf.

1,00

393

muncitor IV

Bucătar

M

1,00

394

muncitnecalificat I - bucătărie

G

1,00

395

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

396

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

397

muncitnecalificat I - bucătărie

G

1,00

398

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

399

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

400

muncitnecalificat I - bucătărie

G

1,00

401

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

Compartiment ad-tiv . pază

402

portar

G

1,00

403

portar

G

1,00

404

portar

G

1,00

405

portar

G

1,00

406

portar

G

1,00

407

portar

G

1,00

Alti muncitori necuprinsi in formații de lucru

408

muncitor III

lenjereasa

G

1,00

409

muncitor III

achizitor

M

1,00

410

îngrijit, curățenie

M

1,00

411

îngrijit, curățenie curte

G

1,00

Spălătorie

412

spălătoreasă

G

1,00

413

spălătoreasă

G

1,00

414

spălătoreasă

G

1,00 X*

415

spălătoreasă

G

1

416

o

IM :

Medici r

ezidenti

417

medic rezident

s

1,00 A\

o

418

medic rezident

s

1,00 vJ

419

medic rezident

s

1,00 \

420

'medic rezident

s

1,00

TOTAL

420,00

TOTAL POSTURI = 420 , din care funcții de conducere = 19

MANAGER,

Ec. lordanescu Maria - Mihaela