Hotărârea nr. 374/2018

Hotãrârea nr. 374 privind aprobarea statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 374 privind aprobarea statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 195/10.09.2018 a Primarului municipiului Ploiești dl Dobre Adrian-Florin și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești înregistrat la nr. 12638/05.09.2018, prin care se propune aprobarea statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 402/21.09.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și raportul de specialitate nr. 1388/24.09.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

Luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.09.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.09.2018;

în conformitate cu prevederile art.64 din Legea nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, modificată și completată ulterior;

în temeiul art. 36, alin. (2) lit. “a” si alin (3) lit”b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă statele de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform anexelor nr.l și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.10.2018.

A

Art. 2 începând cu aceeași dată, anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Local nr.l 18/25.04.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2018


STAT DE FUNCȚII

NK. uertumire compartimentului si a funcție i

Categorie

I         Nivel Studii/Clasa / Grad/Treapta

CRT|

CONDUCERE

1

DIRECTOR GENERAL - MANAGER

Funcționar public de conducere

S                 I

2

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Funcționar public de conducere

S                 I

SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI SI FAMILIEI

3

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

4

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

5

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

6

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

7

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

8

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

9

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

L10

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

I 11

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

12

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

13

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA

14

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA

SERVICIUL LOCUINȚE SOCIALE

15

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

16

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

17

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

18

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

19

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

20

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

21

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

22

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

SERVICIUL AJUTOARE ÎNCĂLZIRE, PROGRAME SI INCLUZIUNE SOCIALA

23

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 I

24

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

25

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

26

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

27

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

28

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

29

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

STAT DE FUNCȚII

W, i Do r. um i re comportanentuiui s ■ a mncoe i ICRTJ

Categorie            j

Nivel Studii / Clasa / Grad / Treapta

IA

Ftersonal contractual

S

30 INSPECTOR DE SPECIALITATE

CENTRUL DE ZI PT. COPII PREȘCOLARI

31

SEF CENTRU

Personal contractual

S

32

EDUCATOR

Ftersonal contractual

S

PRINCIPAL

33

EDUCATOR

Personal contractual

S

PRINCIPAL

34

PSIHOLOG

Ftersonal contractual

S

PRINCIPAL

35

PSIHOLOG

Personal contractual

S

PRINCIPAL

36

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Ftersonal contractual

1

37

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

1

CANTINA SOCIALA

38

SEF CENTRU

Ftersonal contractual

39.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

40

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

|

41

REFERENT

Ftersonal contractual

M

IA

L42

MAGAZINER

Ftersonal contractual

M.

I

FORMAȚIE PREPARARE DISTRIBUIRE HRANA

43

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Ftersonal contractual                                              I

44

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

I

I

45

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

I

2]

46

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Ftersonal contractual

I

7

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Ftersonal contractual

I

48

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

I

j

49

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

I

50

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

I

~     i

51

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Ftersonal contractual

I

52

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I

CĂMINUL DEBATRANI

53

SEF CENTRU

Ftersonal contractual

S

54

ASISTENT SOCIAL

Ftersonal contractual

S

specialist

55

ASISTENT SOCIAL

Personal contractual

s

PRACTICANT

56

MAGAZINER

Ftersonal contractual

M

-

57

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

58

ASISTENT MEDICAL

Ftersonal contractual

PL

PRINCIPAL

I

iw Dentetitre compartimentului sl a funcției                 Categorie                     Nivel Studii /Clasa /Grad /Treapta

CRTj

59

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

60

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

61

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

I 62

INFIRMIERA

Personal contractual

-

63

INFIRMIERA

Personal contractual

-

64

INFIRMIERA

Personal contractual

-

65

INFIRMIERA

Personal contractual

-

66

INFIRMIERA

Personal contractual

-

67

INFIRMIERA

Personal contractual

-

68

INFIRMIERA

Personal contractual

-

69

INFIRMIERA

Personal contractual

-

70

INFIRMIERA

Personal contractual

-

71

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

I

72 MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR           Personal contractual

73 MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR           Personal contractual                                      I

74

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

Personal contractual                                           I

75

MUNCiTOR NECALIFICAT

Personal contractual

I

76

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I

SERVICIUL RESURSE UMANE, SECURITATEA MUNCII, GESTIONARE DOCUMENTE

77

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

78

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

79

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

80

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

81

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

82

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

83

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA

84

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA

85

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA

86

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

87

REFERENT

Personal contractual

M

IA

SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARA

88 SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

89 CONSILIER JURIDIC.

Funcționar public de execuție

S

I superior

STAT DE FUNCȚII

NR. CRT

Denumire conlparumentului si a funcției

Categorie

Nivel Studii /Clasa 1Grad/Treapta

90

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

91

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

92

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

93

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

94

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

I

95

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

96

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

97

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

98

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 I

99

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

100

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

101

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

102

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

103

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

104

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

105

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE

106

SEF BIROU

Funcționar public de conducere

S

I

107

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

108

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

109

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

110

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

111

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

SERVICIUL PROTECȚIE PERSOANE AFLATE IN DIFICULTATE, RELAȚII CU ONG-UR1

112

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 I

113

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

114

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

115

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

116

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

117

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

118

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

119

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

120

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

121

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

122

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

123

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

124

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

125

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

I

126

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

SERVICIUL PRESTAȚII SOCIALE

Funcționar public de conducere

127 SEF SERVICIU

128

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

129

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

130

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

131

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

132

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

133

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

_

134

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

135

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

136

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

137

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

138

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

139

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

140

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

SERVICIUL TEHNIC, ÎNTREȚINERE PATRIMONIU

141

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

142

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

143

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

144

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

145

REFERENT

Personal contractual

M

IA

146

MUNCITOR CALIFICAT - TINICHIGIU

Personal contractual

I

147

MUNCITOR CALIFICAT-FOCHIST

Personal contractual

I

148

MUNCITOR CALIFICAT-FOCHIST

Personal contractual

I

149

MUNCITOR CALIFICAT - ELECTRICIAN

Personal contractual

I

150

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

Personal contractual

I

151

ZUGRAV

Personal contractual                                           I

152

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

Personal contractual                                           I

SERVICIUL ADMINISTRATIV

153

SEF SERVICIU

Personal contractual

154

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

155

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

156

MAGAZINER

Personal contractual

M

-

157

REFERENT

Personal contractual

M

IA

158

ȘOFER

Personal contractual

I

159

ȘOFER

Personal contractual

I

160

ȘOFER

Personal contractual

I

161

ȘOFER

Personal contractual

I

162

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I

163

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I

164

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I

CENTRUL SOCIAL DE URGENTA

165

SEF CENTRU

Personal contractual

S

166

ASISTENT SOCIAL

Personal contractual

S

DEBUTANT

167

MUNCrrOR NECALIFICAT

Personal contractual

1

168

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

1

169

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

1

■ 1

170

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

1

) "i

NR. i uenumire compartimentului si a funcției

Categorie

Nivel Studii / Clasa / Grad /Treapta

crt|

I zr.

181

PAZNIC

Personal contractual

182

PAZNIC

Personal contractual

183

PAZNIC

Personal contractual

184

PAZNIC

Personal contractual

COMPARTIMENT MEDIATORI SANITARI

185

MEDIATOR SANITAR(instructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

186

MEDIATOR SANITAR(instructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

187

MEDIATOR SANiTAR(instructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

188

MEDIATOR SA NITAR( instructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

189

MEDIATOR SANITAR(instructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

&

|CRT


i&anumire compar unientuiUI si a funcției


Categorie


Nivel StudiiI Grad / Treapta

A.S.S.C cu sediul in PRAHOVA, PLOIEȘTI, PIAȚA EROILOR nr. 1A avand codul fiscal 2843566

La H.C.L. nr.

Anexa nrM

/

Zz*

STAT DE FUNCȚII

NR. ■CRT

Denumire compartimentului si a funcției

Categorie

Nivel Studii / Clasa / Grad / Treapta

CONDUCERE

ii

b

1

MEDIC COORDONATOR

Personal contractual

S

CABINETE MEDICALE ȘCOLARE MEDICINA GENERALA

2

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

S

primar

3

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

S

primar

i—

4

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

S

primar

5

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

S

primar

6

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

S

primar

7

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

S

specialist

8

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

S

specialist

9

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

S

specialist

r10

MEDIC SPECIALIST

Fersonal contractual

S

specialist

11

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

S

specialist

12

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

S

specialist

13

MEDIC

Personal contractual

S

-

14

MEDIC

Personal contractual

S

-

15

MEDIC

Personal contractual

S

-

16

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

S

specialist

17

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

S

specialist

18

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

S

PRINCIPAL

19

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

20

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

21

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

22

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

23

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

24

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

25

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

26

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

27

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

28

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

29

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

30

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

1

31

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

1

Cu,.u..,n« ..«.iipoiuiiiainuiui si a funcției                   Categorie                        Nivel Studii I Clasa I Grad / Treapta

-CRȚL

32

ASISTENT MEDICAL

Rersonal contractual

PL

'’SW frf "V" M.

PRINCIPAL--—'

33

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

34

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

35

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

36

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

37

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

38

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

39

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

40

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

41

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

42-

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

43

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

44

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

45

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

46

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

47

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

48

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

49

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

50

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

-

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

52

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

53

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

54

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

55

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

56

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

57

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

58

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

59

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

60

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

61

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

62

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

63

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

64

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

a

Anexa nr, ________

La H.C.L. nr. VH /    ?_Z V

Denumire compartimentului si a funcției

Categorie

Nivel Studii / Clasa / Grad / Treapta

65

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

66

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

FL

PRINCIPAL

6I

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

68

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

I

69

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

70

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

71

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

72

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

73

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

74

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

75

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

76

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

77

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

78

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

79

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

I 80

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

81

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

82

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

83

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

84

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

FL

PRINCIPAL

85

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

86

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

87

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

88

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

89

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

90

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

91

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

92

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

i

93

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

94

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

95

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

96

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

97

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

Anexa nr/ .

La H.C.L. nr.

v

a / i"


Denumire compartimentului si a funcției

Categorie

Nivel Studii / Clasa / Grad l Treapta

r 98

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

99

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

I 100

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

101

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

102

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

103

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

104

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

I

105

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

106

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

DEBUTANT

107

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

CABINETE MEDICALE ȘCOLARE STOMATOLOGIE

108

MEDIC DENTIST PRIMAR

Personal contractual

S

primar

109

MEDIC DENTIST SPECIALIST

Personal contractual

S

specialist

110

MEDIC DENTIST SPECIALIST

Personal contractual

S

specialist

| 111

MEDIC DENTIST

Personal contractual

S

-

112

MEDIC DENTIST

Personal contractual

s

-

113

MEDIC DENTIST

Personal contractual

s

-

114

MEDIC DENTIST

Personal contractual

s

-

115

MEDIC DENTIST

Personal contractual

s

-

nv

MEDIC DENTIST

Personal contractual

s

-

]17

MEDIC DENTIST

Personal contractual

S

-

118

MEDIC DENTIST

Personal contractual

s

-

J

119

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

SSD

PRINCIPAL

120

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

SSD

PRINCIPAL

121

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

I

122

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

I

123

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

J

124

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

]

125

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

126

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

127

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

128

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

I

129

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

DEBUTANT