Hotărârea nr. 373/2018

Hotãrârea nr. 373 privind ajustarea tarifelor la transportul local de persoane efectuat în municipiul Ploiești de S.C. Transport Călători Express S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 373 privind ajustarea tarifelor la transportul local de persoane efectuat în municipiul Ploiești de S.C. Transport Călători Express S.A.

Consiliul Local al Muncipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 213/18.09.2018 a consilierilor Constantin Gabriel Minea, Florina Alina Sorescu și Marcian Cosma, Nota de fundamentare și Raportul de Specialitate nr. 14886/09.08.2018 al SC Transport Călători Express SA Ploiești împreună cu anexele acestora și Raportul de specialitate al Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.09.2018 prin care se propune ajustarea tarifelor la transportul public local de călători;

luând act de raportul de specialitate nr. 117/25.09.2018 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 1385/24.09.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte precum și raportul de specialitate nr.6908/27.09.2018 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

ținând cont de prevederile art.l din Decizia nr. 9/14.06.2018 a Consiliului de Administrație al SC Transport Călători Express SA Ploiești;

în baza art.l8, lit.b și art.43, lit.b din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport local, cu modificările și completările ulterioare;

luând în considerare prevederile Normelor-cadru nr. 272/2008 privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, art.16, lit.b, art.20 alin. (1) (2), art. 21, art 24 și art.25 alin. (3) pct.3.8;

ținând cont de prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești, cu nr. PMP 018579/04.11.2013 și cu nr. T.C.E. SA Ploiești 21644/04.11.2013;

în conformitate cu prevederile art.2 alin.(l) pct.27, art.5 alin.(3), art.16 alin.(l) și art.20 din Legea nr. 273 /29.06. 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art.36 alin.4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă ajustarea tarifelor pentru bilet o călătorie, bilet două călătorii, abonament nenominal valabil toate traseele o zi și biletul de suprataxă conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Corespunzător cu prevederile art. 1 din prezenta hotărâre se modifică și completează anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 235/2017 privind tarifele pentru legitimații de călătorie/ bilete și abonamente integrale aplicabile serviciului public de transport local de persoane propuse a se practica începând cu data de 1 octombrie 2018.

Art. 3 S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești va achiziționa din surse proprii un număr de 20 de distribuitoare automate de vânzare titluri de călătorie din care un lot de 10 bucăți până la finele anului 2018, iar diferența de 10 bucăți în primul trimestru al anului 2019.

Art. 4 Restul prevederilor prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr. 235/2017 împreună cu anexele acesteia nu se modifică.

Art. 5 S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2018Tarifele pentru bilete cu o călătorie, două călătorii, abonamente nenominale valabile pe toate traseele o zi, bilet de suprataxă aplicabile serviciului public de transport local de persoane propuse a se practica începând cu data de                ......

Tipul

Tarif suportat de beneficiar (100%) (lei cu tva)

Actual

Propus

Bilet o călătorie

2,00

2,50

Bilet două călătorii

4,00

5,00

Abonament nenominal valabil pe toate traseele o zi

4,00

6,00

Bilet de suprataxa

63,00

25,00