Hotărârea nr. 372/2018

Hotãrârea nr. 372 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 237/28.07.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) şi utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare şi beneficiază de aceste servicii și aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 372 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 237/28.07.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) și utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii și aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând expunerea de motive nr. 183/10.09.2018 a domnilor consilieri Gabriel Constantin Minea, Aurelian Tudor Dumitru, Alina Sorescu, Florin Sicoie și Raportul de specialitate nr. 6790/21.09.2018 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 237/28.07.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) și utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii și aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia;

luând în considerare raportul de specialitate nr. 99/13.09.2018 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 1404/25.09.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 09.08.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.09.2018;

în baza prevederilor Contractului nr. 1792/13.09.2016, încheiat cu S.C. Rosal Grup S.A. de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 212/10.07.2017 privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploiești sa semneze Actul adițional nr. 3 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal Grup S.A. si aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea de colectare separata si transport separat al deșeurilor municipale, prin excluderea cuantumului taxei de mediu conform Ordonanței de Urgență a Guvenului nr. 48/2017;

în conformitate cu prevederile articolului 26, alineatul 1, litera c) și alineatul 3 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată și actualizată;

ținând cont de prevederile articolului 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

luând în considerare prevederile articolului 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

în temeiul articolului 36, alineatul 4, litera c) și alineatul A literaa), punctul 14șî articolul 45, litera c) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local nr.237/28.07.2017 care va avea următorul cuprins: “Nivelul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) și utilizatorii noncasnici (persoane juridice), este conform tabelului ce constituie anexa la prezenta hotărâre.”

Art. 2 Se modifică articolul 16 din anexa 3 - Regulament de aplicare a taxei speciale de salubrizare la Hotărârea de Consiliu Local nr. 237/28.07.2017 care va avea următorul conținut: „Sumele încasate de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești din taxa specială de salubrizare se constituie venit la bugetul local al Municipiului Ploiești. Doar aceste sume vor fi decontate lunar operatorului de salubritate, respectiv valoarea taxei conform anexei la prezenta hotărâre pentru utilizatori casnici (persoane fizice) și pentru utilizatori noncasnici (persoane juridice), care vor fi utilizate de acesta pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a serviciului public de salubrizare.”

Art. 3 Se modifică anexa 1 la Regulamentul de aplicare a taxei speciale de salubrizare din Hotărârea de Consiliu Local nr. 237/28.07.2017, corespunzător tarifelor din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4 Celelalte prevederi ale Hotărârii de Consiliu Local nr. 237/28.07.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) și utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii și aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia, rămân neschimbate.

Art. 5 Direcția Economică, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, Poliția Locală Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie

APREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ!®' *George-S^rin^Niculae BOTEZ^ \5
mneazat SECRETAR, Laurențiu DIȚU

y


Tarife lei fara TVA

Anul 2

2018

Anul 3

2019

Anul 4

2020

Anul 5

2021

Anul 6

2022

AnuF>fc

2023

UAfruI 8

2024

Utilizatori casnici urban (lei/Iocuitor/luna)

5,29

7,50

8,37

8,44

8,39

8,36

8,32

Utilizatori noncasnici (lei/tona)

191,50

269,73

296,73

295,82

294,98

294,01

293,01

_

Nota:

Tarifele sunt conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 212/2017 privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploiești sa semneze Actul adițional nr. 3 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 incheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal Grup S.A. si aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea de colectare separata si transport separat al deșeurilor municipale prin excluderea cuantumului taxei de mediu conform Ordonanței de Urgență a Guvenului nr. 48/2017