Hotărârea nr. 371/2018

Hotãrârea nr. 371 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

*

HOTĂRÂREA NR. 371

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 de la S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 192/10.09.2018 a domnilor consilieri locali Palaș Paul Alexandru și Dănescu Ștefan, precum și raportul de specialitate nr.14565/06.09.2018 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 109/17.09.2018 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 1384/24.09.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios Achiziții Publice, Contracte;

în baza avizului dat de Comisia Buget Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 26.09.2018;

Având în vedere prevederile art. 28 (1) din Legea nr. 329 / 05.11.2009 - privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

în conformitate cu prevederile art. 1 lit. b, art. 4 alin. 1 lit. c, art. 9 alin. 1,2,3 și art. 10 alin 1 și 2 din Ordonanța nr. 26 / 21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Luând în considerare prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273 / 29.06.2006 -privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 36, alin 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215 / 2001 - privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

1

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr.4 și Anexei nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2 S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa.’Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

BUGETUL OE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUNERI AN 2018 Revizia a ll-a

-rniiȚei- L


INDICATORI

Nr. rd

Arobat cf.

. HCL.255/

31.07.2018

Propuneri an curent Rev II (2018)

%

Estimări ar 2019

Estimări an 2020

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. + rd. 5 + rd. 6)

1

12140.0C

12140.0C

100.00

12140.OC

12140.0C

100.0(

100.00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

12135.0

12132.0C

99.9

12135.0C

12135.0(

100.02

100.00

a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

bjtransferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

5.00

8.00

160.00

5.00

5.0C

62.50

100.00

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

12010.00

12010.00

100.00

12010.00

12010.00

100.00

100.00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

11938.00

11938.00

100.00

11938.00

11938.00

100.00

100.00

A.

cheltuieli cu bunuri șl servicii

9

4040.00

4087.00

101.16

4040.00

4040.00

98.85

100.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe șl vărsăminte asimilate

10

695.00

695.00

100.00

695.00

695.00

100.00

100.00

c.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6412.00

6412.00

100.00

6412.00

6412.00

100.00

100.00

co

Cheltuieli de natură salarialăfrd. 13 + rd. 14)

12

5930.00

5930.00

100.00

5930.00

5930.00

100.00

100.00

C1

ch. cu salariile

13

5460.00

5460.00

100.00

5460.00

5460.00

100.00

100.00

C2

bonusuri

14

470.00

470.00

100.00

470.00

470.00

100.00

100.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

341.00

341.00

100.00

341.00

341.00

100.00

100.00

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

141.00

141.00

100.00

141.00

141.00

100.00

100.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

791.00

744.00

94.06

791.00

791.00

106.32

100.00

2

Cheltuieli financiare

20

72.00

72.00

100.00

72.00

72.00

0.00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

130.00

130.00

100.00

130.00

130.00

100.00

100.00

IV

MPOZIT PE PROFIT

23

52.00

52.00

100.00

52.00

52.00

100.00

100.00

V

I

’ROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA MPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

78.00

78.00

78.00

78.00

100.00

100.00

1

lezervelegale

25

7.00

7.00

0.00

7.00

7.00

0.00

0.00

2

Ite rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

coperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

71.00

71.00

71.00

71.00

4

C c c P a

onstituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele ofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru onstituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, lății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente cestor împrumuturi

28

5

A

Ite repartizări prevăzute de lege

29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

_    . .     INDICATORI

Nr. rd

Arobat cf. HCL.255/

Propuneri an curent Rev II (2018)

%

Estimări an -2019

Estimări an -2020

%

- -9 = 7/5

-10 =-8/7

31.07.2018

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

Profilul coa labil rămas după dpducF.ea numelui’ da U .d 25

V.

26, 27, 28,29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Participarea salariaților la profit In limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referință

31

r

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în căzu regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

• dividende cuvenite bugetului local

33a

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

• dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

C)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

dl

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

18635.00

18635.00

100.00

18635.00

18635.00

100.00

100.00

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

18635.00

18635.00

100.00

18635.00

18635.00

100.00

100.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

198.00

198.00

100.00

198.00

198.00

100.00

100.00

2

Nr. mediu de salariați total

49

178.00

178.00

100.00

178.00

178.00

100.00

100.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

50

2776.22

2776.22

100.00

2776.22

2776.22

100.00

100.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000

51

2556.18

2556.18

100.00

2556.18

2556.18

100.00

100.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

68.17

68.16

99.98

68.17

68.17

100.02

100.00

6

’roductivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat

53

7

’roductivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1 )x 1000

55

989.29

989.29

100.00

989.29

989.29

100.00

100.00

9

3lăți restante

56

10

Creanțe restante

57

745.00

745.00]

100.00

745.00

745.00

100.00

100.00

F-

DIRECTOR GENERAL,

ING. PEPELEA MARIANA


CONTABIL SEF,

EC. ANGELESCU CORNELIA


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI                               Anexa 2 Ipl/Ct &-/faf

PROPUNERI REVIZIA A a ll-a 2018                                            MII LEI

INDICATORI

Nr. rd.

An precedent - 2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

Influent e

Aprobat

Realizat

30.08.2017

Realizat

31.12.2017

Aprobat

Realizat estimat 31.08.2018

Propuneri rectificare an curent 2018 REV a ll-a

din care.

(+/-)

Conform HCL 437/28.11.20 17

Conform HCL 255/ 31.07.2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10a

10b

10c

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + nd. 22 +

rd. 28)

1

12620.00

7702.77

12170.06

12140.00

7915.00

12140.00

3039.50

6050.00

9474.00

12140.0(1

0.00

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd 8 + rd . 9 + rd . 12 + rd. 13 + rd.

14), din care:

2

12615.00

7701.59

12167.62

12135.00

7911.00

12132.00

3039.00

6047.00

9470.00

12132.00

-3.00

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 *

rd. 6 +rd. 7), din care:

3

9374.00

5518.52

8593.71

8716.00

5813.00

8723.00

2260.00

4439.00

7191.00

8723.00

7.00

a1)

din vânzarea

4

35.00

4.57

8.95

9.00

10.00

16.00

2.00

4.00

12.00

16.00

7

a2)

din servicii prestate

5

a3)

din redevențe și chirii: ct.706 -ct 706.9+ ct 708.7

6

9235.00

5467.46

8356.62

8700.00

5800.00

8700.00

2240.00

4433.00

7174.00

8700.00

0

a4)

alte

Venituri:ct.706.9+ct.758.8+ct.

758.14+ct. 758.3+ct.758.4

7

104.00

46.49

228.14

7.00

3.00

7.00

18.00

2.00

5.00

O O

v

b)

din vânzarea mărfurilor

8

INDICATORI

Nr. rd.

An precedent - 2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

Influent

e

Aprobat

Realizat

30.08.2017

Realizat

31.12.2017

Aprobat

Realizat estimat 31.08.2018

Propuneri rectificare an curent 2018 REV a ll-a

din

care:

(+/-)

Conform HCL 437/28.11.20 17

Conform HCL 255/ 31.07.2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

C)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri netețrd. 1O+rd. 11),din care:

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări ct.722

12

0.00

0.00

0.00

68.00

68.00

68.00

0.00

68.00

68.00

68.00

0

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd 15 + rd. 16+ra, 19 + rd. 20+rd. 21), din care:

14

3241.00

2183.07

3573.91

3351.00

2030.00

3341.00

779.00

1540.00

2211.00

3341.00

-10.00

f1)

din amenzi și penalitățict.758.1

15

168.00

99.01

137.74

100.00

62.00

90.00

54.00

52.00

81.00

90.00

-10

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor

CO2

20

f5)

aite venituri ct,704+ct 708-

ct.708.7-ret.711+758.2

21

3073.00

2084.06

3436.17

3251.00

1968.00

3251.00

725.00

1480.00

/

2130.00,

3251.00

0

I

INDICATORI

Nr.

rd.

An precedent - 2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

Influent

e

Aprobat

Realizat

30.08.2017

Realizat

31.12.2017

Aprobat

Realizat estimat 31.08.2018

Propuneri rectificară an curent 2018 REV a li-a

din care:

(+/-)

Conform HCL 437/28.11.20 17

Conform HCL 255/ 31.07.2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

Venituri financiare (rd. 23 +rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

5.00

1.18

2.44

5.00

4.00

8.00

0.50

3.00

4.00

8.00

3.00

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

a)

din dobânzi: ct.766

26

5.00

1.18

2.44

5.00

4.00

8.00

0.50

3.00

4.00

8.00

3]

e)

alte venituri financiare: ct.768

27

Venituri extraordinare

28

il

CHELTUIELI TOTALE (rd.

30 + rd. 136 + rd. 144)

29

12514.00

7926.85

12023.19

12010.00

7155.00

12010.00

3406.00

5850.00

8794.00

12010.00

0.00

III

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

12449.00

7837.43

11963.75

11938.00

7119.00

11938.00

3370.00

5814.00

8734.00

11938.0C

0.00

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd.

46), din care:

31

3873.00

2218.13

3668.69

4040.00

2319.00

4087.00

1259.00

2050.00

3084.00

4087.00

47.00

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 nrd. 38 + rd. 39), din care:

32

2189.00

1245.02

2072.63

2021.00

1373.00

2169.00

777.00

1117.00

1635.00

2169.00

148.00

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

G

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

311.00

188.3

300.14

312.00

220.00

377.00

121 00

202.00

305.00 '

377.00

65

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

17.00

8.00

16.79

17.00

15.00

25.00

8.00

12.00

22.00-

i 25.00

■- .'8

b2)

cheltuieli cu combustibi li

36

25.00

j 13.49

19.72

26.00

17.00

26.00

7.00

14.00

21.00'.

>26.00

INDICATORI

Nr.

rd.

An precedent - 2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

Influent

e

Aprobat

Realizat

30.08.2017

Realizat

31.12.2017

Aprobat

Realizat estimat 31.08.2018

Propuneri rectificare an curent 2018 REV a ll-a

din

care:

(+/-)

Conform HCL 437/28.11.20 17

Conform HCL 255/ 31.07.2013

Trim I

Trim II

Trim III

An

C)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

20.00

6.57

17.28

35.00

28.00

37.00

16.00

16.00

30.00

37.00

2

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

1858.00

1050.15

1755.21

1674.00

1125.00

1755.00

640.00

899.00

1300.00

1755.00

81

e)

cheltuieli privind mărfurile

.39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42+rd. 45), din care:

40

113.00

61.06

105.21

158.00

81.00

160.00

34.00

78.00

118.00

160.00

2.00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

35.00

23.4

34.43

75.00

42.00

75.00

12.00

42.00

50.00

75.00

0

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd.

44) din care:

42

33.00

7.66

28.56

31.00

12.00

35.00

7.00

10.00

28.00

35.00

4

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

18.00

0.00

17.98

23.50

6.50

25.50

5.00

6.50

20.00

25.50

2

b2)

- către operatori cu capital privat

44

15.00

7.66

10.58

7.50

5.50

9.50

2.00

3.50

6.50

9.50

2

o)

prime de asigurare

45

45.00

30

42.22

52.00

27.00

50.00

15.00

26.00

40.00

50.00

-2

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd, 50 + rd. 57+rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

1571.00

912.05

1490.85

1861.00

865.00

1758.00

448.00

855.00

1331.00

1758.00

}

-103.00

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

-1/ : r                    -ii.

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

30.00

0.00

1.24

20.00

10.00

20.00

10.00

10.00

20.00 (

" fi

>'20.00

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

30.00

0.00

29.66

20.00

10.00

33.00

10.00

10.00

20.00

-X.-

20.00

INDICATORI

Nr. rd.

An precedent - 2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

Influent

e

Aprobat

Realizat

30.08.2017

Realizat

31.12.2017

Aprobat

Realizat estimat 31.08.2018

Propuneri rectificare an curent 2018 REV all-a

din

care:

(+/-)

Conform

HCL

437/28.11.20

17

Conform HCL 255/ 31.07.2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

C)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd 51 *rd. 53), din care:

50

33.00

16.24

28.08

36.00

21.00

40.00

9.00

14.00

28.00

40.00

4

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

4.00

0.84

1.68

5.00

3.00

5.00

2.00

3.00

4.00

5.00

0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

29.00

15.40

26.4

31.00

18.00

35.00

7 00

11.00

24.00

35.00

4

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

-ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit

O.U.G.nr. 2/2015 (rd. 58 + rd 59 * rd. 61), din care:

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d1)

ch.de sponsonzare in domeniul medical și sanatate

58

INDICATORI

Nr. rd.

An precedent - 2017

Aprobat

Realizat

30.08.2017

Realizat

31.12.2017

Conform HCL 437/28.11.20

17

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social și sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

<M)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activitati

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

4.00

2.33

3.49

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:

63

6.00

3.88

4.06

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd.

66), din care:

64

2.00

0.63

0.67

■interna

65

2.00

0.63

0.67

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de

67

68.00

47.19

62.92

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și

68

16.00

9.97

15.03

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1344.00

832.44

1333.74

11)

cheltuieli de asigurare și pază

70

737.00

413.57

663.63

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

8.00

2.98

5.26

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

3.00

2.1

2.9

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

9.00

0.00

0.00

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

Influent

e

Aprobat

Realizat estimat 31.08.2018

din care:

(+/-)

Conform HCl 255/ 31.07.2018

Propuneri rectificare an curent 2018 REV a ll-a

Trim I

Trim II

7

Trim III

An

7.00

4.00

7.00

2.00

3.00

5.00

7.00

10.00

7.00

10.00

5.00

7.00

8.00

10.00

4.00

1.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

1.00

4.00

4.00

4.00

55.00

33.00

55.00

23.00

33.00

40.00

55.00

0

16.00

10.00

16.00

4.00

8.00

12.00

16.00

1634.00

750.00

1527.00

370.00

750.00

1060.00

1527.00

-107

1054.00

585.00

930.00

275.00

550.00

700.00

930.00

-124

8.00

6.00

9.00

3.00

6.00

8.00 £

9.00

1

23.20

8.00

28.00

10.00

14.00

14.00 '

. ’ -

•C 28.00

28.00

8.50

30.00

8.50

8.50

8.50

30.00

2

INDICATORI

Nr.

rd.

An precedent-2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

Influent e

Aprobat

Realizat

30.08.2017

Realizat

31.12.2017

Aprobat

Realizat estimat 31.08.2018

Propuneri rectificare an curent 2018 REV a ll a

din care:

(+/-)

Conform

HCL

437/28.11.20

17

Conform HCL 255/ 31.07.2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

7.00

6.50

6.50

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

*7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

3.00

1.72

2.33

8.00

3.00

8.00

1.00

4.00

6.00

8.00

0

j)

alte cheltuieli

78

70.00

0.00

42.29

83.00

30.00

83.00

25.00

30.00

30.00

83.00

0

B Cheltuieli cu impozite,

79

536.00

301.70

529.11

695.00

409.00

695.00

189.00

364.00

550.00

695.00

0.00

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0.00

b)

ch. cu redevența pentru

81

60.50

29.91

60.04

63.00

33.00

63.00

18.00

33.00

49.00

63.00

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

oh. cu taxa de mediu

84

0.50

0.03

0.03

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00 :

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite si varsaminte pt. Fd. handicapați

85

475.00

271.76

469.04

631.00

375.00

631.00

170.00

330.00

500.00

631.00/

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

7084.00

4843.96

6995.79

6412.00

3919.00

6412.00

1740.00

3040.00

4662.00

6412.00

0.00

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 * rd. 92)

87

5341.00

3583.22

5283.45

5930.00

3619.00

5930.00

1623.00

2812.00

4310.00

5930.00

0.00

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

4863.00

1

3272.21

4819.59

5460.00

3389.00

5460.00

1550.00

2630.00

4032.00

5460.00

0.00

INDICATORI

Nr. rd.

An precedent - 2017

Aprobat

Realizat

30.08.2017

Realizat

31.12.2017

Conform

HCL

437/28.11.20

17

a) saiarii de bază

89

4287.00

2936.84

4254.73

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform

90

260.00

166.1

255.19

c) alte bonificații (conform CCM)

91

316.00

169.27

309.67

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd 97 +

rd. 98 + rd. 99), din care:

92

478.00

311.01

463.86

a) cheltuieli sociaie prevăzute la ari. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșâ, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă:

96

465.00

301.21

452.26

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

13.00

9.3

11.60

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 +rd. 103), din care:

100

279.00

276.67

277.70

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

201.00

199.3

200.33

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

Influent

e

Aprobat

Realizat estimat 31.08.2018

din care:

(+/-)

Conform HCL 255/ 31.07.2018

Propuneri rectificare an curent 2018 REV a !l-a

Trim i

Trim II

Trim III

An

5000.00

3170.00

5000.00

1316.00

2410.00

3764.00

5000.00

0

160.00

80.00

160.00

85.00

66.00

110.00

160.00

0

300.C

139.00

300.00

149.00

154.00

158.00

300.00

0

470.00

230.00

470.00

73.00

182.00

278.00

470.00

0.00

446.(

214.00

446.00

67.00

170.00

260.00

446.00

0

-

24.00

16.00

24.00

6.00

12 00

18.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ț® 7/y

o o L_. ..

7Î-

0.00

1

0.00

0.00

0.00

0.00

V X.' ■ ■ -

.y

INDICATORI

Nr. rd.

An precedent - 2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

Influent e

Aprobat

Realizat

30.08.2017

Realizat

31.12.2017

Aprobat

Realizat estimat 31.08.2018

Propuneri rectificare an curent 2018 REV all-a

din

care:

(+/-)

Conform

HCL

437/28.11.20

17

Conform HCL 255/ 31.07.2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești

102

78.00

77.37

77.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete(rd. 105 + rd 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

225.00

141.77

220.55

341.00

218.00

341.00

82.00

163.00

252.00

341.00

0.00

a) pentru directori/directorat

105

98.00

58.69

97.02

144.00

95.00

144.00

37.00

72.00

108.00

144.00

0.00

-componenta fixa

106

98.00

58.69

97.02

144.00

95.00

144.00

37.00

72.00

108.00

144.00

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de adrninistrațiefconsiliul de supraveghere, din care:

108

86.00

56.72

85.08

154.00

99.00

154.00

34.00

70.00

112.00

154.00

0

-componenta fixă

109

86.00

56.72

85.08

154.00

99.00

154.00

34.00

70.00

112.00

154.00

0

-componenta variabilă

110

c) pentru cenzori

111

26.00

16.99

25.49

31.00

21.00

31.00

9.00

16.00

24.00

31.00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

15.00

9.37

12.96

12.00

3.

1200

2.00

5.00

8.00

52.00

0

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

1239.00

842.30

1214.09

141.00

82.00

141.00

35.00

65.00

100.00

141.00

0

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115+rd

118+re.119+rd.120+rd.121+rd.

li22), din care:

114

956.00

523.64

770.16

791.00

472.00

744.00

182.00

360.00

438.00

744.00

-47.00

INDICATORI

Nr. rd.

An precedent - 2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

Influent

e

Aprobat

Realizat 30.08.2017

Realizat

31.12.2017

Aprobat

Realizat estimat 31.08.2018

din care:

(+/-)

Conform HCL 437/28.11.20 17

Conform HCL 255/ 31.07.2018

Propuneri rectificare an curent 2018 REV a ll-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116+rd.117), din care:

115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- către bugetul general consolidat

116

- către alți creditori

117

1 b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

o)

cheltuieli aferente transferurilor

119

1 d)

alte cheltuieli

120

116.00

14.41

29.58

46.00

21.00

46.00

15.00

36.00

40.00

46.00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

790.00

512.29

747.17

650.00

458.00

630.00

170.00

330.00

440.00

630.00

-20

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

50.00

-3.06

-6.59

95.00

-7.00

68.00

-3.00

-6.00

-42.00

68.00

-27.00

d)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

80.00

0.00

0.00

112.00

0.00

112.00

0.00

0.00

0.00

112.00

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare din care:

126

30.00

3.06

6.69

17.00

7.00

44.00

3.00

6.00

42.00

44.00

27

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 +rd 130), din care:

127

30.00

3.06

6.59

17.00

7.00

44.00

3.00

6.00

8.00

44.00

/

27

- din participarea salariaților la profit

128

INDICATORI

An precedent - 2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

Influent

e

Aprobat

Realizat

30.08.2017

Realizat

31.12.2017

Aprobat

Realizat estimat 31.08.2018

din care:

(+/-)

Nr. rd.

Conform HCL 437/28,11.20 17

Conform HCL 255/ 31.07.2018

Propuneri rectificare an curent 2018 REV a ii-a

Trim 1

Trim II

Trim III

An

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0.00

0.00

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- venitun din alte provizioane

130

4.00

3.06

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd.

135 +rd. 138), din care:

131

65.00

39.42

59.44

72.00

36.00

72.00

36.00

36.00

60.00

72.00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

o)

alte cheltuieli financiare

138

65.00

39.42

59.44

72.00

45.00

72.00

15.00

36.00

60.00

72.00

Cheltuieli extraordinare

139

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) (rd. 1-rd 29)

140

106.00

-224.08

146.87

130.00

760.00

130.00

-366.50

200.00

680.00

130.00

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

530.00

268.89

433.12

385.00

250.00

385.00

100.00

250.00

385.00

385.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

102.00

14.52

91.60

52.00

52.00

52.00

0.00

45.00

107 00

52.00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

venituri totale din exploatare din care:(Rd.2)

144

INDICATORI

Nr. rd.

An precedent ■ 2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

—. .           I

Influent

e

Aprobat

Realizat

30.08.2017

Aprobat

Realizat estimat 31.08.2018

din care:

[(+/-)

Conform HCL 437/28.11.20 17

Realizat

31.12.2017

Conform HCL 255/ 31.07.2018

Propuneri rectificare an curent 2018 REV a ll-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

a)

venituri din subvenții si transferuri

145

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii conform legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87) din care •

147

5341.00

3583.22

5283.45

5930.00

3619.00

5930.00

1623.00

2812.00

4310.00

5930.00

a)

148

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

4863.00

3272.21

4819.59

5460.00

3389.00

5460.00

1550.00

2630.00

4032.00

5460.00

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

196

191

198

198.00

198

198

198

198

198

198.00

5

Nr. mediu de salariați

153

196

199

187

178.00

178

178

178

178

178

178.00

6

a)Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd 151/rd. 153)/12*1000

154

1938.78

2055.41

2147.77

2556.18

2556.18

X

X

X

2556.18

b).Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd.

150 - rd.93* - rd.98)/rd

153J/12*1000

155

3406.25

2250.77

2354.48

2776.22

2776.22

X

X

X

/ 2776.22

7

a) Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

64.36

38.70

65.07

68.17

68.16

X

X

X

’ 68.16

J

INDICATORI

Nr. rd.

An precedent - 2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

Influent e

Aprobat

n

Realizat

30.08.2017

Realizat

31.12.2017

Aprobat

Realizat estimat 31.08.2018

Propuneri rectificare an curent 2018 REV a li-a

din care:

(+/-)

Conform HCL 437/28.11.20 17

Conform

HCL 255/

31.07.2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

X

X

X

c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana )w=QPF/Rd. 153

158

d) Elemente de calcula proauctivitatii muncii in unități fizice, din care

159

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

- piet mediu (p)

161

X

X

X

- valoare = QPF x p

162

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd.159/rd .2

163

X

X

X

8

Plăți restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

1092.00

868.45

745.00

745.00

745.00

745.00

745.00

745.00

745.00

745.00

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operaton cu capital privat

167

1092.00

868.45

745.00

745.00

745.00

745.00

745.00

745.00

745.00

745.00

de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entitati

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

INDICATORI

Nr.

rd.

An precedent - 2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

Influent e

Aprobat

Realizat 30.08.2017

Realizat

31.12.2017

Aprobat

Realizat estimat 31.08.2018

Propuneri rectificare an curent 2018 REV a ll-a

din care:

(+/-)

Conform HCL 437/28.11.20 17

Conform HCL 255/ 31.07.2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

Profitul contabil ramas după deducerea impozitului pe profit

4.00

-238.60

55.27

78.00

708.00

78.00

-366.50

155.00

573.00

78.00

DIRECTOR GENERAL                                                              CONTABIL SEF,

ING.PEPELEA MARIANA


EC. ANGELESCU CORNELIA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295


GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

PROPUNERI AN 2018 REVII                                      - mii lei-

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2016

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (2017)

% 7 = 6/5

Aprobat an curent 2018

Propuneri revizia I 2018

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:

12661.00

11345.68

89.61

12620.00

12170.06

96.43

12140.00

12140.00

1

Venituri din exploatare *)

12649.00

11340.96

89.66

12615.00

12167.62

96.45

12132.00

12132.00

2

Venituri financiare

12.00

4.72

39.33

5.00

2.44

48.80

8.00

8.00

3

Venituri extraordinare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DIRECTOR GENERAL, ING.PEPELEA MARIANA

CONTABIL SEF, EC. ANGELESCU CORNELIA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295                                              / ?

Propunere program de investiții, dotări $i sursele de finanțare

REVIZIA a | l-a

INDICATORI

VALOARE

.V’

Aprobat An 2018

Influente

Propunere

Rev.II 2018

0

1

2

3

4

5

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

18.635,00

0,00

18 635,00

1

Surse proprii, din care:

635.00

0.00

635.00

a) - amortizare

635,00

0.00

635.00

Bi - profit

-

2

Alocații de la buget

-

3

Credite bancare, din care:

-

a) - interne

-

b> - externe

-

4

Alte surse, din care:

18.000,00

0.00

18000.00

- Majorare capital social din fd alocate de consiliul localal Mun .Ploiești

18.000,00

0,00

18000,00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

18.635,00

0,00

18 .635,00

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

18.635,00

0,00

18.635.00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0,00

0,00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

18.635.00

0.00

18.635,00

b.l Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu Piața Malu Roșu

20,00

0,00

20,00

b.2 Lucrări de construcții - înlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu - execuție

68,00

-7,80

60,20

b.3 Amplasare corturi pe structura metalica - construcții cu caracter provizoriu, pe durata executării lucrărilor de construire Piața Centrala Agroalimentara

208,00

0,00

208,00

b.4 Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str.Valeni nr.44 -execuție

32,00

32,00


INDICATORI

VALOARE

Aprobat An 2018

Influente

Propunere Rev.II 2018

7

. ■

b.5 Desființare inchideri cu usi automate imobil Halele Centrale

3,00

0,00

3,00

b.6 Desființare copertina provizorie din policarbonat pe structuta metalica Piața Centrala Ploiești

10,00

10,00

b.7 Lucrări de modernizare - Sistem parcare automat Halele Centrale

14,00

0,00

14,00

b.8 Lucrări de constructi - înlocuirea jgheaburilor de scurgere a apelor pluviale si reparații tencuieli exterioare de la partea superioara a cupolei la imobilul Halelor Centrale (proiectare si execuție).

80,00

-14,20

65,80

b.9 Desființare si construire Piața Centrala Agroalimentara

18.200,00

0,00

18200,00

b.10 Reparație instalație brumizare Piața Centrala nr. inventar 2064

0,00

3,00

3,00

b.ll Reparație instalație brumizare Piața Nord nr. inventar 2070.

0,00

2,00

2,00

b.12 Reparație instalație brumizare Piața Vest nr. inventar 2068

0,00

1,00

1,00

b.ll Modernizare curenta grup sanitar Piața Vest

0.00

16.00

16,00

Total an 2018

18.635.00

0,00

18.635.00

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

5

a)-interne

b)-externe

_

Director General, Ing.Pepelea Mariana

Serviciul Investiții

ing.Dumitrescu Veronica


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI


Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a plăților restante

An 2018 REVIZIA II

- mii lei -

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (2017)

An curent (2018)

An 2019

Ar) 2020

Preliminat/Realizat

Influențe (+ /-)

Influențe (+ /-)

InflueȘnțe (+ /-)

Rezultat brut ( + /-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

146.87

0

130

0

203

0

203

0

1

Măsura 1.

X

X

0

0

0

TOTAL pct. I

X

X

130

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1

X

X

0

TOTAL pct. II

X

X

0

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

146.87

130

0

203

0

203

0