Hotărârea nr. 370/2018

Hotãrârea nr. 370 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situaţie de extremă dificultate – copilul Antonescu Petru David

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 370 privind alocarea uneisume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situație de extremă dificultate - copilul Antonescu Petru David

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 191/10.09.2018 a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Claudia Oana Sălceanu, Gabriel Minea și Valentin Marcu și Raportul de specialitate nr. 11024/24.08.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflată în situație de extremă dificultate;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 1379/24.09.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și raportul de specialitate nr. 112/24.09.2018 al Direcției Economice;

In conformitate cu raportul Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială din data de 24.08.2018 și cu raportul Comisiei nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 26.09.2018;

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 296/30.08.2017 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate;

Având în vedere cererea nr. 11024/6 august 2018, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr. 11024/14 august 2018 și alte documente doveditoare;

A

In temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă alocarea sumei de 5.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea copilului Antonescu Petru David, în vederea achitării costurilor tratamentului medical de specialitate.

Art. 2 Direcția Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Dată în Ploiești, astăzi, 27 sept

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ  George-Soi^n-r^icițlae BOTE!