Hotărârea nr. 37/2018

Hotãrârea nr. 37 privind aprobarea Planului anual de acţiune al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti pentru anul 2018

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 37

1

rviZA'd

P          L ;j

L E O j

(tr/ATE

s: I

r—


privind aprobarea Planului anual de acțiune al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești pentru anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnilor consilieri din comisia pentru protecție si asistentă socială: Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Minea Gabriel Constantin, Drăgușin Paulica, Sălceanu Claudia Oana, Marcu Valentin și Raportul de specialitate nr. 1892/06.02.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, prin care se propune aprobarea Planului anual de acțiune al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești pentru anul 2018;

Ținând cont de raportul Comisiei nr. 5 pentru protecție si asistentă socială din data de 29.01.2018;

Având în vedere adresa înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr. 2922/07.02.2018 prin care Administrația Serviciilor Sociale Comunitare a transmis spre consultare Planul Anual de Acțiune pentru anul 2018;

în conformitate cu prevederile art. 112, alin. 3, lit. b si art. 118, alin.l - 4, din Legea 292/2011 - Legea asistenței sociale;

In baza Anexei nr. 2, art. 3, alin. 2, lit. b si art. 5 din Hotararea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

In temeiul art.36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, coroborat cu art. 45 si art. 115, alin.l, lit.b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești pentru anul 2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publicej Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2018EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești pentru an

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești este serviciul public local cu personalitate juridică înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 307/2002.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, serviciul public local de asistenta sociala are obligația de a elabora, in concordanta cu masurile si acțiunile prevăzute in strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Prahova, respectiv a municipiului Ploiești, Planul anual de acțiune privind serviciile sociale.

Planul anual de acțiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătățire a sistemului de asistență socială, date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor sociale de la furnizorii publici/privați, programul de subvenționare, bugetul estimat și sursele de finanțare, propuneri elaborate de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, reprezentând transfigurarea în obiective a tuturor factorilor analizați în procesul de realizare și dezvoltare a unui sistem de asistență socială coerent, adaptat nevoilor locale ale municipiului Ploiești.

Scopul elaborării planului de acțiune este acela de a asigura condițiile furnizării unor servicii sociale de calitate, care sa conducă la imbunatairea calitatii vieții familiilor si persoanelor vulnerabile, fara venituri sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu dizabilitati, a șomerilor, pensionarilor, precum si a altor categorii de persoane defavorizate din comunitatea locala.

Fata de cele expuse mai sus, supunem Consiliului Local spre analiza si aprobare proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri,

Vîscan Robert-Ionute
Drăgușin Paulica,

Sălceanu Claudia Oana,

Marcu Valentin,| CONSlUULMpNICIPALPLOiXrî

ADMINlSfRAȚiA SERVICIILOȘaX IUNIȚARE Ti piața eroilor ' W ja  *

fNREPISTRARE,/ flL |


SO(

PIAȚA

J 71

,O f \'î-v,

u

ia proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiu


RAPORT DE SPECIALITATE


'A1?,


Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești pentru anul 2018

In conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, actualizata, art. 112, alin. 3, lit. b si art. 118, alin. 1 - 4 si ale Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare si funcționare ale serviciilor publice de asistenta si a structurii orientative de personal, Anexa 2, art. 3, alin. 2, lit. b si art. 5, printre atribuțiile principale ale autorităților administrației publice locale, respectiv serviciului public local de asistenta sociala, in domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale se stabilește obligația elaborării planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local. Aceste planuri se supun aprobării consiliului local si cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare.

Având in vedere prevederile legislative sus menționate, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, serviciul public local care furnizează serviciile de protecție si asistenta sociala in municipiul Ploiești, a elaborat, pentru anul 2018, Planul anual de acțiune privind serviciile sociale, în concordanta cu măsurile și acțiunile prevăzute în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Prahova pentru perioada 2014-2020, aprobata prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 206/2014. De asemenea, la elaborarea acestui plan au fost avute in vedere si obiectivele Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul municipiului Ploiești pentru perioada 2018-2028, prin derularea acțiunilor prevăzute asigurandu-se implementarea acestor obiective.

Obiectivele care au stat la baza elaborării Planului anual de acțiune privind serviciile sociale care vor fi acordate la nivelul municipiului Ploiești in anul 2018 sunt: monitorizarea și creșterea calității serviciilor oferite precum și asigurarea continuității acestora pe plan local, promovarea transparenței și facilitarea accesului membrilor comunității la serviciile sociale si dezvoltarea și îmbunătățirea persoanelor defavorizate.

In concluzie, organizarea si desfasurarea activitatii


Sociale Comunitare, in anul 2018, conform planului anual de acțiune privind serviciile sociale constituie premisa asigurării unui sistem de asistență socială coerent, adaptat nevoilor locale ale municipiului Ploiești.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

Director general,

Dan Dțnu

OS

Sef serviciu, Serviciul Juridic, Autoritate Tutelara

Daniela ChivaDirector general adjunct,

Elena Iordache

Serviciul

Financiar, Contabilitate

Florentina Tutoiu

VIZAT,

Director,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte, Achiziții Publice,


Director, Direcția Economica,ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI, PIAȚA EROILOR NR.l

TELEFON: 0244/384924/5

Email: asscploiesti a \ ahoo.com

ANEXA LA HCL NR. X /


PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE AL ADMINISTRAȚIEI SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI pentru anul 2018

Nr. crt.

Strategie locala SPAS Ploiești

Cadrul legal/Directia de acțiune

Acțiune anuala

Indicatori 2018

Responsabil

Termen

Sursa de finanțare

1

Aplicarea prevederilor legale privind: 1.1 Venitul minim

1.Asigurarea operativa

- consiliere, verificare si

Ajutor social:

Comp.

Permanent

Bugetul de

garantat

a accesului grupurilor

înregistrare cereri pentru

300 dosare in

Venit minim

stat, AJPIS

vulnerabile la

venit minim garantat;

plata;

garantat

Prahova

prestațiile sociale

-intocmire ancheta sociala la

100 dosare noi

reglementate de legea

depunerea dosarului, la 6

nr.416/2001 privind

luni si ori de cate ori este

venitul minim garantat

nevoie;

cu modificările si

-verificare in baza de date

completările ulterioare

PatrimVen ANAF

2)Legea nr.276/2010

-întocmirea fisei de calcul,

3)HG nr.50/2011

dispoziției si transmiterea in termen;

-repartizarea lunara in vederea îndeplinirii obligației legale de a presta orele de munca in folosul

comunității;

Z'

-transmiterea lunara la

AJPIS PH, a situațiilor

centralizatoare(anexele: 5,6,

10,11,14 si raportul statistic)

AO

V

Iki

• ■ /

-HCL nr.337/2017


OUG nr. 93/2016

HG nr. 559/2017


1.2 Alocația pentru susținerea familiei


Asigurarea operativa a accesului solicitantilor la prevederile Legii nr.277/2010 -HG nr. 38/2011


 • - acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni ;

 • - acordarea ajutoarelor de urgent (deces si calamitati naturale)

 • - verificarea si operarea in sistemul informatic a solicitărilor privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu energie termica, energie electrica sau gaze-pentru beneficiarii de prestații sociale

 • - consiliere, verificare si înregistrare cereri pentru acordarea alocației de susținere

-intocmire ancheta sociala la depunerea dosarului, la 6 luni si ori de cate ori este nevoie;

-verificare in baza de date PatrimVen ANAF;

-intocmire referat si dispoziție de acordare, respingere, modificare sau încetare plata ASF -transmiterea lunara la AJPIS Prahova, a situațiilor centralizatoare


235 persoane


15 persoane


60 cereri


Alocație pentru susținerea familiei:

130 dosare noi 450 dosare in plata


Comp, alocații si indemniz


Permanent


Bugetul local


Bugetul local


Bugetul

stat


Bugetul de stat-AJPIS Prahova1.3 Stimulent educațional invatamant preșcolar

Asigurarea operativa a accesului la prevederile Legii nr. 248/2015(stimularea participării in invatamantul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

 • - verificare, înregistrare cereri pentru stimulent educațional

 • - intocmirea dispozițiilor Primarului

 • - transmiterea situațiilor privind copiii ai căror părinți au solicitat tichetul social către unitățile de invatamant;

 • - verificarea prezentei la grădiniță prin deplasarea in teren;

 • - verificarea lunara a prezentei transmise de unitățile de invatamant

 • - transmiterea situației privind acordarea stimulentului la AJPIS-PH

Număr de dosare estimate:

30 persoane x

10 luni x50 lei.

Comp.ajutor social

Permanent

Bugetul local

1.4 Alocația de stat pentru copii

Legea nr.61/1993

-consiliere, verificare, înregistrare si operarea in sistemul informatic a cererilor privind acordarea alocației de stat;

-transmiterea dosarelor si a borderourilor privind solicitările- AJPIS PH

Nr. de dosare estimate: 1230

Comp, alocații

Permanent

Bugetul stat-AJPIS

1.5 Alocații de stat pentru copiii cu handicap

Legea nr.61/1993

-consiliere, verificare, înregistrare si operarea in sistemul informatic a cererilor privind acordarea alocației de stat -transmiterea dosarelor si a borderourilor privind solicitările - AJPIS PH

Nr. de dosare estimate: 425

Comp, alocații

Permanent

Bugetul stat-AJPIS

1    J-

il r 1


1.6 Indemnizația pentru creșterea copilului, stimulentul de inserție, sprijinul lunar, indemnizația pentru creșterea copilului cu handicap


1.7 Ajutor public judiciar


1.8 Răspunsuri la scrisori si sesizări Aplicarea prevederilor legale privind protecția persoanelor aflate in dificultate, programe sociale,


OUG nr.l 11/2010,11G nr.52/2011, Legea nr.l66/2012, privind aprobarea OUG

nr.l 24/2011


OUG nr.51/2008


- Hotarare nr. 430/16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si


-consiliere, verificare, înregistrarea si operarea in sistemul informatic a cererilor privind acordarea indemnizației etc

- transmiterea dosarelor si a borderourilor privind solicitările - AJPIS PH


-efectuarea anchetelor prin deplasarea pe teren la domiciliul petentilor la solicitarea instanțelor de judecata, întocmirea referatului de ancheta sociala si transmiterea lui la Judecătorie in termenul solicitat


întocmire si transmitere răspuns______

 • - ancheta sociala pentru Comisia de Evaluare Medicala pentru Persoane cu Handicap Adulte

 • - intocmirea dosarului


Nr. dosare estimate: 550 ICC-1300;

Stimulent de inserție din ICC-780

Prelungire ICC-

35 Supliment-50 ICC-art.ll, lit.a-

50

Sprijin lunar-10 Indemnizație


program munca redus-2 Prelungire ICC-copil cu handicap-230 Stimulent nou-95

Referate de anchete sociale: 60


Solicitări informații: 300


Estimativ: 4500


de anchete sociale

Estimativ: 35


Comp, alocații


Serviciul prestații sociale


Comp alocații


Serviciul


protecția persoanelor aflate in dificultate,


Permanent


permanent


permanent


Permanent


Permanent


Bugetul stat-AJPISrelații cu ONG


funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

 • - Ordinul nr.1985/1305/5805/20 16 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati și încadrarea într-un grad de handicap

 • - Hotarare nr. 228/ 24 martie 2010 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.

1.294/2004-pct. 8;

 • - Hotarare nr. 1488/9 septembrie 2004 privind aprobarea criteriilor si a


pentru internare intr-un centru rezidențial;


 • - ancheta sociala pentru Comisia pentru Protecția Copilului

 • - monitorizarea beneficiarilor


- ancheta sociala “Bani de liceu”


- ancheta sociala “Euro 200”


dosare


Estimativ: 1050 de anchete sociale Estimativ: 1000 rapoarte monitorizare


Estimativ: 150 anchete sociale


Estimativ: 100 de anchete socialecuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială “Bani de liceu” modificata si completata - art. 4, alin. 3,4,5;

-Legea 448/2006 privind protecția si

- plata indemnizației lunare pentru persoane incadrate in

Estimativ: 1650 dosare lunar,

Permanent

promovarea

gradul grav de handicap cu

respectiv 480

drepturilor persoanelor

asistent personal/a

asistenți personali

cu handicap;

indemnizației acordate persoanei cu handicap grav pe perioada concediului de odihna a asistentului personal

anual

- monitorizarea activitatii

Estimativ: 480

asistenților personali

rapoarte de

UCliYitUtC

/semestru

Permanent

-anchete sociale de angajare

Estimativ: 50

asistent personal

anchete sociale

permanent

- acordarea gratuitatii pe

Estimativ: 6000

toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul pentru persoanele cu handicap grav, intocmirca documentației necesare

de legitimatii/luna

Permanent

A: X? u

\d

^piaa/fr

/ /1

 • - asigura indeplinirea prevederilor Hotărârii nr. 257/20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

 • - Ordinul nr. 38/9 septembrie 2005 pentru aprobarea procedurii privind condițiile si modul de acordare a tarifului social consumatorilor casnici de energie electrica;

 • - indeplinirea prevederilor legii nr. 17/2000 privind protecția persoanelor vârstnice republicata;


pentru efectuarea plăților către TCE a contravalorii acestor legitimații

- efectuează ancheta sociala la solicitarea Comisiei Teritoriale de Expertiză a capacitatii de Munca;


- avizeaza declarația de venituri pentru solicitarea tarifului social pentru energie electrica


Estimativ: 25 anchete sociale


Estimativ: 30 declarații


-indeplinirea prevederilor Ordinului nr. 1134/C/25 mai 2000 pentru aprobarea


- intocmirea actelor necesare in vederea inhumarii in cazul decesului persoanei vârstnice lipsite de susținători legali sau când aceștia nu pot sâ își îndeplinească obligațiile familiale datorită stării de sănătate sau situației economice precare -intocmirea documentației necesare inhumarii persoanelor neidentificate si a persoanelor identificate


Estimativ: 10 de cazuri sociale in vederea inhumarii


Estimativ: 30 cazuriNormelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor si a altor lucrări medico-legale, Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si țesuturilor de la cadavre in vederea transplantului, Hotărârii nr. 451/1 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/27 martie 2003 - monitorizează solicitările persoanelor cu o situație sociala, familială, materială și/sau medicală deosebită


nerevendicate al căror deces a survenit pe teritoriul municipiului Ploiești conform procedurii interne aprobate


-colaborează cu DGASPC Prahova, Centrul de Sănătate Mintală Adulți, Spitalul Județean de Urgență Ploiești, Serviciul de Ambulanță Prahova, Direcția de Sănătate Publică Prahova, Casa de Asigurări de Sănătate, medicii de familie, Spitalul de Psihiatrie Voila, Casa Județeană de Pensii, unitățile spitalicești, ONG-uri etc. in vederea identificării si implementării masurilor de protecție sociala corespunzătoare


Estimativ: 50 cazuri sociale


Permanent-monitorizarea si implementarea protocoalelor de colaborare încheiate de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare cu ONG-urile acreditate ca furnizori de servicii sociale

-asigura aducerea la îndeplinire a clauzelor stipulate

Estimativ: 10 protocoale de colaborare

Permanent

3.

Aplicarea prevederilor legale privind locuințele sociale

1 .Asigurarea operativa a accesului grupurilor vulnerabile la tvpartt‘,4urva unei locuințe sociale conform prevederilor Legii nr. 114/ 1996, republicata si actualizata, Legea privind locuințele

 • - prelucrarea si inregistrarea cererilor de locuința sociala.

 • - analizarea cererilor si documentelor justificative in vederea înscrierii in Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale

 • - in urma aprobării de către Consiliul Local a Listei cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale, in limita unităților locative disponibile se propune Consiliului Local repartizarea acestora

 • - după aprobarea de către Consiliul Local se emit repatitii si se întocmesc contracte de închiriere

 • - se monitorizează periodic imobilele de locuințe sociale aflate in administrarea ASSC Ploiești asupra modul in care chiriașii respecta prevederile contractuale si,

Număr de dosare estimate: 40 Număr de repatitii de locuințe sociale estimate pentru imobilele aflate in administrarea ASSC Ploiești: 15 Număr de repartiții de locuințe sociale propuse spre finanțare: 400

Serviciul

Locuințe

Sociale

permanent

J

Bugetul local

£ V • < --

w

4.


Aplicarea prevederilor legale privind: 4.1 Dosar admitere Căminul de Batrani


1 .Asigurarea operativa a accesului grupurilor vulnerabile in cadrul Căminului reglementata prin legile: 17/2000 privind asistența socială persoanelor vârstnice Ordin nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice HGnr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană HG nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice; Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale IICL modificat nr. 391/2017


după caz, se propune sancționarea acestora conform prevederilor legale in vigoare

 • - Informare, consiliere, indrumare si sprijin în vederea identificării unor unitati socio-medicale specializate Instrumentarea cazurilor sociale ce fac obiectul specificului instituției pentru admiterea în cămin:

 • - intocmire ancheta sociala la depunerea dosarului

 • - intocmire fisa de evaluare inițiala/ grila de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;

 • - solicitarea către: ANAF (adeverința de venit impozabil), SPFL (certificat de atestare fiscal), Politie (identificare apartinatori)

 • - intocmirca documentelor necesare privind aprobarea/ încetarea acordării serviciilor sociale (după caz)


Nr. persoane estimate:

250 persoane

34 persoane

34 persoane

20 persoane


10 persoane


Comp.

Asistenta sociala-Caminul de Batrani


permanent


Bugetul de stat, AJPIS Prahova, Buget local4.2.Dosarul de servicii al beneficiarilor


1 .Asigurarea operativa in completarea dosarului de servicii al beneficiarilor Căminului reglementata prin legile: 17/2000 privind asistența socială persoanelor vârstnice Ordin nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice; HG nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană

HG nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice; Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale; HCL modificat nr. 391/2017

Ordinul MMFPSPV


 • - identificarea si evaluarea nevoilor socio-medicale ale beneficiarilor:

 • - fisa de evaluare/ reevaluare

 • - plan individualizat de asistenta si îngrijire

 • - fisa de monitorizare servicii

 • - contracte de acordare servicii sociale si angajamente de plata

 • - aplicarea chestionarelor de măsurare a gradului de satisfacție, centralizarea rezultatelor si întocmirea referatului bazat pe răspunsurile beneficiarilor

 • - aplicarea chestionarelor pentru identificarea oricăror forme de abuz, neglijare si discriminare asupra beneficiarilor

 • - solicitarea scrisa către instituțiile competente pentru obținerea de informații si/sau sprijin in întocmirea documentației pentru: actele de identitate, pensiei pentru limita de varsta, obținerea gradului de handicap, cârd de sanatate/ adeverința de asigurat (după caz)


Nr. de persoane

Comp.

estimate:

Asistenta

30 persoane

sociala-

30 persoane

Căminul de

Batrani

30 persoane

30 persoane -288 fise (24 fise pe luna)

8 persoane

8 persoane

24 persoane


24 persoane


24 persoane


permanent


Bugetul de stat,

Buget local
Centrul de Noapte -Aplicarea prevederilor legale privind persoanele fara adapost aflate in situația de risc social


nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale


 • 1. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale

 • 2. HCL 168/07.2006

 • 3. HCLnr. 391/2017 4.Ordinul MMFPSPV nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale


 • - identificare si evaluare beneficiari

 • - consiliere sociala

 • - sprijin de urgenta in vederea reducerii efectelor situației de criza

 • - reintegrare familial si comunitara

 • - găzduire pe perioada determinata

 • - promovare relații sociale

 • - alte situații de suport pentru situații de dificultate


Beneficiază de serviciile centrului social un număr mediu lunar de 44 de persoane


Sef centru


permanent


-bugetul de stat -bugetul local

- donații


 • - sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice dintara/stra inatate

 • - alte surse de finanțareCantina Sociala -Aplicarea prevederilor legale privind alocarea lunara pentru hrana persoanelor/familiilor aflate in situații economico-sociale sau medicale deosebite


1 .Asigurarea operativa a accesului solicitantilor la beneficiile prevăzute de Legea nr. 208/1997, legea cantinelor de ajutor social 2.Hotararea


 • - prelucrarea si înregistrarea cererilor

 • - asigurarea si distribuirea hranei beneficiarilor;

 • - asigura prepararea meniului zilnic pentru copiii de la "Centrul de zi pentru copii preșcolari proveniti din familii aflate in


Beneficiază de serviciile centrului social un număr mediu lunar de 1200 de persoane


Sef centru


Serviciul Securitatea

Muncii, Resurse

Umane, Registratura


Guvernului 903/201 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrana pentru consumurile colective din instituțiile si unitățile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor vârstnice

 • 3. Legea nr. 292/2011 -a asistenței sociale

 • 4. HCL nr.302/2002 privind înființarea serviciului social „Cantina Sociala”

 • 5. H.G.nr.600/2009

privind distribuirea produselor alimentare provenite din stocurile Uniunii Europene__

-Legea 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap


dificultate

- asigura distribuirea produselor alimentare provenite din stocurile Uniunii Europene, in baza listelor puse la dispoziție de către Consiliul Județean Prahova


- întocmirea dosarelor de angajare ca asistenți personali ai persoanelor cu handicap gravNr. de dosare estimate 491


Compartime nt asistenți personali


permanent


Bugetul local si de stat8.

Centrul de Zi pentru Copii Preșcolari

 • 1. Legea nr. 292/2011 - a asistenței sociale;

 • 2. Legea 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • 3. Ordinul nr.24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

 • 4. HCL nr. 190/2002 privind infiintarea “Centrului de zi pentru copii preșcolari”, modificata si complementata de HCL nr.230/2002.

-activități de informare la nivelul comunității

 • - relații de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează central de zi

 • - întocmirea anchetelor sociale beneficiarilor

 • - programul personalizat de intervenție

 • - programul zilnic al copiilor

 • - activități educaționale

 • - activități recreative și de socializare

 • - orientare școlară și profesională și consiliere psihologică

-consiliere și sprijin pentru părinți

-activități de colaborare cu profesioniștii și instituțiile relevante

Beneficiază de serviciile centrului social un număr mediu lunar de 24 de copii cu cu vârste cuprinse intre cu vârste cuprinse intre 3 - 6 ani

-bugetul de stat -bugetul local

 • - donații -sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din tara/strainat atc

 • - fonduri externe rambursabi le si nerambursa bile

 • - alte surse de finanțare

9.

9.1. Implementarea unitară și coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenței sociale, corelată cu codul civil si cu cu nevoile și problemele sociale ale Grupului țintă (categoriilor de beneficiari)

1. Punerea in aplicare a Noului Cod Civil cu privire la ocrotirea persoanei fizice, tutela minorului/curatela minorului/ocrotirea interzisului j udecatoresc/curatela speciala

-anchete sociale si psihosociale cu deplasare in domiciliu, solicitate de instanța de judecata cu privire la numirea unui tutore sau curator special -numirea unui curator special pentru persoanele interzise la solicitarea instanței

-numirea unui curator

Estimativ un nr. de 800 anchete sociale tutori, dispoziții curator si autorizări acte administrative minori

Autoritate

Tutelara

Permanent

1

Bugetul local

C 7

TA '•^^*«••'3 >

2. Punerea in aplicare a Noului Cod Civil cu privire la drepturile familei/ divort/stabilire filiație

special pentru minor la solicitarea notarului public -acte de dispoziție pentru administrarea bunurilor minorului la solicitarea reprezentantului legal -autorizări acte de vanzare, cumpărare, succesiune, închiriere pentru minori si persoane puse sub interdicite

-anchete sociale si psihosociale cu deplasare in teren, solicitate de instanța de judecata sau notar public cu privire la divorț si stabilire domiciliu minor, pensie de intretinere, program de legaturi personale

-anchete psihosociale solicitate de instanța de judecata pentru stabilire filiație/ recunoaștere paternitate

 • - delegare exercitare autoritate părinteasca

 • - anchete sociale pentru acordarea indemnizației creștere copil/stimulent de inserție

 • - anchete sociale pentru comisia rogatorie la solictarea instanței

Estimativ un nr. de 2300 anchete sociale si psihosociale

Autoritate

Tutelara

permanent

V s.:

3 Punerea in aplicare a Noului Cod Civil cu privire la drepturile persoanelor inculpate sau condamnate sau minori martori in procesele penale

-anchete sociale pentru autorizare plan parental

-anchete sociale pentru întreruperea, suspendarea sau amânarea executării pedepsei si inlocuirea pedepsei amenzii penale cu închisoarea

-anchete sociale pentru întocmirea dosarului de grațiere dat spre aprobare Președintelui României

 • - anchete sociale în vederea întocmirii expertizei psihiatrice a minorului

 • - asistarea minorului care are calitatea de martor in conformitate cu prevederile ari. 124 din CPP

Estimativ un nr. de 300 anchete sociale si psihosociale

Autoritate

Tutelara

permanent

9.2.Mentinerea serviciilor de consiliere si informare a solicitând lor, persoane/ familii aflate in risc social

1 consilierea si informarea soliei tantilor de la programul cu publicul, persoane in varsta/ familii in situație de risc/divort

-asistă persoanele vârstnice în fața notarului public la încheierea actelor de înstrăinare

-asigură consilierea persoanelor vârstice în vederea încheierii unor acte juridice

-consilierea copiilor si a

Estimativ un nr. de 3000 consilieri si informări

Autoritate

Tutelara

permanent

a sj h' L ■

părinților in cazurile de divorț

- consilierea familiilor care au in îngrijire o persoana pusa sub interdicție -consilierea cetățenilor cu privire la solicitările din cadrul programului cu publicul

9.3.Monitorizarea situației grupului țintă (categoriilor de beneficiari, minori/persoane puse sub interdicție/persoane puse sub curatei ă sau tutelă)

 • - consiliere, informare, verificare in teren -verificare documente justificative

 • - dări de seama/descărcări de gestiune

-păstrează evidența, monitorizează și primește dările de seamă pentru dosarele de tutelă persoane puse sub interdicție/ minori

Estimativ un nr. de 400 verificări, informări si monitorizări

Autoritate

Tutelara

permanent

10.

10.1 Ajutorul pentru incalzirea locuinței de la bugetul de stat

Asigurarea operativa a accesului grupurilor vulnerabile pentru acoperirea integrala sau, după caz, a unei parti din cheltuielile cu incalzirea locuinței reglementate de O.U.G.nr.70/2011 privind masurile de protective sociala in perioada sezonului rece cu modificările si completările ulterioare

Preluare cereri cu privire la ajutorul pentru incalzirea locuinței

întocmirea referatelor in vederea emiterii dispozițiilor Primarului

Număr de dosare estimate: 7.000

Serviciul

Ajutoare încălzire

01.01.2018-31.03.2018

01.11.2018-

31.12.2018

Bugetul de stat, AJPIS Prahova

- X     l

/• ■'

1       c * •

10.2 Ajutorul pentru incalzirea locuinței de

Asigurarea operativa a accesului grupurilor

Preluare cereri cu privire la ajutorul pentru incalzirea

Număr de dosare estimate: 14.000

Serviciul

Ajutoare

01.01.2018-7

31.03.2018

Bugetul ...

/Municipiul

la bugetul local

vulnerabile pentru acoperirea integrala sau, după caz, a unei parti din cheltuielile cu incalzirea locuinței reglementate de H.C.L. nr.346/2013 privind acordarea ajutoarelor de incalzire a locuinței de la bugetul local in conformitate cu O.U.G. nr.70/2011, cu modificările si completările ulterioare

locuinței

întocmirea referatelor in vederea emiterii dispozițiilor Primarului

încălzire

01.11.2018-

31.12.2018

ui Ploiești

11

11.1 .Aplicarea prevederilor legale privind monitorizarea si analizarea situațiilor copiilor din unitatea administrative teritoriala, privind modul de respectare a drepturilor copiilor, centalizarea si sintetizarea datelor si informațiilor in baza fisei de monitorizare

Legea nr. 292/2011 -

Legea asistentei sociale

Legea nr. 272/2004 -privind protecția si promovarea drepturilor copilului

Culegere de date si informații relevante: -Completarea fisei de monitorizare -Introducerea in baza de date (aplicație cu situația copiilor din UAT) -Ancheta sociala /raport evaluare inițiala.

Respectarea drepturilor copilului

Consilierii din cadrul Serviciului de Protecția Copilului si Familiei

permanent

Bugetul local

11.2. Aplicarea prevederilor legale privind identificarea, evaluarea situațiilor si elaborarea documentației

Legea nr. 272/2004 -privind protecția si promovarea drepturilor copilului. Hotararea 691/2015 privind monitorizarea

Identificarea situațiilor in vederea acordării de servicii:

-fisa de observație

- fisa de identificare a riscurilor

Centralizare servicii/beneficii pentru prevenirea separării copiilor de familile acestora

Consilierii din cadrul Serviciului de Protecția Copilului si Familiei

permanent

BugeUtțfo^5

sș jW®;

necesare, care impun acordarea de servicii/beneficii pentru prevenirea separării copilului de familia sa

copiilor cu părinți plecați la munca in străinătate

Ordinul nr.219/2006 privind identificare, intervenție si monitorizare copii cu părinți plecați la munca in străinătate. Ordinul nr.286/2006 privind intocmirea planului de servicii. Ordinul nr.288/2006 -standarde minime obligatorii privind managementul de caz

-ancheta sociala -plan de servicii

2. întocmirea referatelor in vederea emiterii dispozițiilor Primarului

11.3. Aplicarea prevederilor legale privind asigurarea consilierii si informarea familiilor cu copii in intretinere, privind drepturile si obligațiile acestora, pentru respectarea drepturilor copiilor si accesarea serviciilor disponibile pe plan local, asigurarea si monitorizarea aplicării masurilor de prevenire si combatere a abandonului școlar, a consumului de alcool

Legea nr. 272/2004 -privind protecția si promovarea drepturilor copilului. Hotararea nr.691/2015 privind monitorizarea copiilor cu părinți plecați la munca in străinătate

Ordinul nr.219/2006 privind identificare, intervenție si monitorizare copii cu părinți plecați la munca in străinătate Ordinul nr.286/2006 privind intocmirea planului de servicii.

Consiliere si informare: -raport evaluare inițiala -ancheta sociala

- plan de servicii

Număr de dosare estimate: 635 minori

Consilierii din cadrul Serviciului de Protecția Copilului si Familiei

permanent

Bugetul local

*7<ț

X "O'

/V

si droguri, a violentei domestice si a comportamentului delincvent.


 • 11.4. Aplicarea prevederilor legale privind vizitele periodice la domiciliile familiilor si copiilor care beneficiază de servicii/beneficii, in vederea urmăririi modului de accesare / utilizare al acestora.

 • 11.5. Aplicarea prevederilor legale privind vizitele periodice la familiile cu copii ce au părinți plecați la munca in străinătate, in vederea verificării respectării prevederilor art. 104-105 si informarea in scris cu privire la art. 16, alin.(2) din Legea nr.272/2004 .


Ordinul nr.288/2006 -standarde minime obligatorii privind managementul de caz


Legea nr. 272/2004 -privind protecția si promovarea drepturilor copilului.

Legea nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie


Legea nr. 272/2004 -privind protecția si promovarea drepturilor copilului. Hotararea 691/2015 privind monitorizarea copiilor cu părinți plecați la munca in străinătate

Ordinul nr.219/2006 privind identificare, intervenție si monitorizare copii cu părinți plecați la munca in străinătate Ordinul nr.286/2006 privind intocmirea planului de servicii Ordinul nr.288/2006 -


Monitorizarea familiilor si copiilor

-fisa de observație

-fisa de identificare a riscurilor

-plan de servicii

- propuneri privind instituirea masurilor de protecție speciala, după caz.


înregistrarea notificării privind intenția părinților de a parași tara.

întocmirea raportului de evaluare inițiala/ ancheta sociala si transmiterea către instanța de tutela. Monitorizarea familiilor si copiilor lunar/bi lunar/trimestrial -fisa de observație -fisa de identificare a riscurilor -plan de servicii - propuneri privind instituirea masurilor de protecție speciala, după caz


Centralizarea dosarelor si transmiterea către DGASPC Prahova;

Evidenta clara a copiilor care beneficiază de protecție sociala


Consilierii din cadrul Serviciului de Protecția Copilului si Familiei


Consilierii din cadrul Serviciului de Protecția Copilului si Familiei


permanent


permanent


Bugetul local


Bugetul localstandarde minime obligatorii privind managementul de caz

11.6. Aplicarea prevederilor legale privind urmărirea evoluției dezvoltării copilului si a modului prin care părinții acestuia isi exercita drepturile si îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție sociala si a fost reintegrat in familie

Legea nr. 272/2004 -privind protecția si promovarea drepturilor copilului. Ordinul nr.288/2006 -standarde minime obligatorii privind managementul de caz

Monitorizare lunara prin intocmirea raportului de evaluare initiala/ancheta sociala si vizita la domiciliu si transmis către DGASPC Prahova

Numărul copiilor reintegrați ulterior in familie

Consilierii din cadrul Serviciului de Protecția Copilului si Familiei

permanent

Bugetul local

11.7. Aplicarea prevederilor legale privind consilierea in vederea restabilirii si menținerii relațiilor personale ale copilului cu părinții

Legea nr. 272/2004 -privind protecția si promovarea drepturilor copilului.

Legea nr .217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

-Consilierea părinților si minorilor;

-Asistarea la preluarea copilului de către părintele la care nu locuiește in mod statornic (conform sentinței civile);

- Întocmirea de procese-verbale si a raportului de monitorizare;

-Intervievarea părinților si a altor persoane implicate in cadrul monitorizării

Menținerea relațiilor copiilor cu ambii părinți

Consilierea părinților si copiilor in sensul menținerii relațiilor personale cu ambii părinți

Consilierii din cadrul Serviciului de Protecția Copilului si Familiei

permanent

Bugetul local

11.8. Aplicarea prevederilor legale privind colaborarea cu

Legea nr. 292/2011 -

Legea asistentei sociale

-Întocmirea de situații trimestriale;

- Transmiterea de situații

Transmiterea in termenul legal a tuturor

Consilierii din cadrul Serviciului

permanent

----^-,3,

DGASPC Prahova in vederea transmiterii de date si informații solicitate in domeniul protecției copilului si familiei.

Legea nr. 272/2004 -privind protecția si promovarea drepturilor copilului. Legea nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

Ordinul nr.286/2006 privind intocmirea planului de servicii. Ordinul nr.288/2006 -standarde minime obligatorii privind managementul de caz H.G. nr.49/2011 privind prevenirea si intervenția echipei multidisciplinare in situații de violenta asupra copilului si familiei

privind monitorizarea minorilor;

-Transmiterea situației minorilor care prestează activitati in domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling;

solicitărilor transmise de DGASPC Prahova

de Proiecția Copilului si Familiei

CONSILIUL JUDEȚEAN

PRAHOVA


, "REGISTRATURĂ”


NR...

Data


2UZ

7 feb. 2oiȘ


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITAREPLOIEȘTI, PIAȚA EROILOR NR.1

TELEFON: 0244/511137

Email: asscploiesti n vahoo.com


____


CĂTRE CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

Având în vedere prevederile art.118, alin.(l) - (3) din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, actualizată, potrivit cărora planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale se elaborează de către autoritățile administrației publice locale în conformitate cu măsurile și acțiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a județului de care aparțin și se transmit pentru consultare consiliului județean, precum si dispozițiile anexei 2, art.5, alin.(5) din Hotararea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, va anexam prezentei Planul de acțiune pentru anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.


DIRECTOR GENERAL,

Dan Ion DinuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ


RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești pentru anul 2018

și a emis:

~4K/ula fele:
Robert Foi


TE, VîscanData: 29.01.2018