Hotărârea nr. 368/2018

Hotãrârea nr. 368 privind alegerea președintelui de ședinţă

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 368


privind alegerea președintelui de ședință


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 212/18.09.2018 a viceprimarului municipiului Ploiești, domnul George Pană și Raportul de specialitate nr. 1352/18.09.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 18 septembrie 2018;

Ținând cont de faptul că președintele de ședință ales prin Hotărârea Consiliului Local nr. 235/27.06.2018 se află în imposibilitatea de a participa la ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 18.09.2018;

în temeiul prevederilor ari. 47, alin. 3. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

•>

Art. 1 Alegerea domnului consilier Pană George în calitate de președinte de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 18.09.2018.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 18 septembrie 2018.

PRESEDIN

»

Georg£ PANĂDE ȘEDINȚĂ,


Contraseși

SECRETAR

Laurențiu D


nează: