Hotărârea nr. 367/2018

Hotãrârea nr. 367 privind încheierea actului adițional nr.2 la contractul nr.16768/07.10.2013 privind Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare şi întreţinere a reţelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepţia celor aflate în administrarea altor entităţi) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 229/27.06.2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 367 privind încheierea actului adițional nr.2 la contractul nr.16768/07.10.2013 privind Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.229/27.06.2013

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 209/14.09.2018 a domnului Primar Adrian Florin DOBRE și Raportul de specialitate nr. 9883/13.09.2018 al Direcției Tehnic Investiții, prin care se propune încheierea actului adițional nr. 2 la contractul nr.16768/07.10.2013 de Delegare a gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.229/27.06.2013;

Având în vedere următoarele prevederi:

  • - Referatul nr. 1675/10.09.2018 emis de Serviciul Reparații și Investiții Drumuri;

  • -  Art. 15(1) “Durata contractului este de 5 ani, începând cu data semnării acestuia

  • -  Art. 15(2) “Contractul poate fi prelungit, prin acordul de voință al părților, cu o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata inițială, caz în care se va încheia un act adițional ”,

în temeiul art.36 alin.(4) lit.d și art.115, lit.(b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Aprobă încheierea actului adițional nr. 2 la contractul nr. 16768/07.10.2013 privind Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.229/27.06.2013- Anexa nr.l.

(2) Actul adițional va prevede prelungirea termenului contractului cu maxim jumătate din durata inițială dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de achiziție publică de lucrări de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.229/27.06.2013 și ale contractului nr. 16768/07.10.2013 rămân neschimbate.

2dKî^=Bwe^ra“A<hninTstî^e=Puhifcă“Juridîr-Conîericîos, Achiziții Publice, Contracte va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 14 septembrie 2018


PR              DINȚĂ,

Gec             BOTEZ


Contrasemnează: SECRETAR, Laurențiu D1ȚU. Zii

Anexa1

iflL nf )&7

7/ Zd& ;.........-■*  'Os<v

ATijV

Act adițional nr. 2 la contractul nr.16768/07.10.2013 privind Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, aprobat prin H.C.L.nr.229/27.06.2013

A

încheiat astăzi...................................

Văzând prevederile art.15, alin.l, alin.2 si art.25 alin 3 din contractul 16768/07.10.2013, între:

Părțile contractante:

  • 1.    Municipiul Ploiești, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, cod fiscal 2844855, cont nr. RO78TREZ521240271XXXX, deschis la Trezoreria Ploiești, legal reprezentat prin Primar - Adrian Florin Dobre, în calitate de Beneficiar

Și

  • 2.   SC Delta ACM 93 SA, lider al asocierii SC Delta ACM 93 S.A - Drum Concept, cu sediul în București, Sector 3, str. Chiciurei, nr. 39-45, tel. 021/3464108, fax 021/3464109, nr. de înmatriculare la Registrul Comerțului J40/270/28.01.1993, cod fiscal RO3575631, Cont R072TREZ7005069XXX1294 deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin d-nul Ștefan Ioan - Director General, în calitate de Operator

A

Intre părțile contractante a intervenit prezentul act adițional prin care se prelungește valabilitatea contractului nr. 16768/07.10.2013, prevăzută la art 15 alin 1, cu maxim jumătate din durata inițiala dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de achiziție publica de lucrări de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Restul clauzelor prevăzute în contractul nr. 16768/07.10.2013 rămân neschimbate.

Prevederile prezentului act adițional intră în vigoare după semnarea acestuia de către părțile contractante și înregistrarea la registratura beneficiarului. ;

Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul nr. 16768/07.10.2013 și s-a încheiat îff 2 exempiare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR

OPERATOR


Municipiul Ploiești

Primar

Adrian Florin DOBRE


SC Delta ACM 93 SA lider al asocierii SC Delta ACM 93 SA

SC Drum Concept SRL Director General,

Ștefan IOAN

Direcția Economică

Director Executiv

Nicoleta CRACIUNOIU

Direcția Administrație Publică,

Juridic Contencios, Achiziții Publice,

Contracte

p.Director Executiv

Mihaela ZAHARIA

Sef serviciu

Direcția Tehnic Investiții

Director Executv

Mihaela IAMANDI

Serviciul Reparații și Investiții Drumuri Șef serviciu

Mihail NEGRU