Hotărârea nr. 365/2018

Hotãrârea nr. 365 privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare intersecţie strada Ștrandului cu Centura Nord Est – DN 1B”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 365 privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare intersecție strada Ștrandului cu Centura Nord Est - DN 1B”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 204/14.09.2018 a domnului Viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de specialitate nr. 9884/13.09.2018 al Direcției Tehnic-Investiții, prin care se propune aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare intersecție strada Ștrandului cu Centura Nord Est - DN 1B” ;

Având în vedere avizul nr. 45/14.09.2018 al Comisiei tehnice de avizare a proiectelor privind lucrările de investiții în Municipiul Ploiești, prin care s-a avizat favorabil, lără condiții, documentația tehnica, faza Studiu de Fezabilitate;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 14.09.2018;

în temeiul art.44, alin.l, din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Considerând prevederile art.42, alin.(l) lit.b, din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

în temeiul art.36 alin.(4) lit.d și art.115, lit.(b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă documentația tehnică, faza Studiu de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “AMENAJARE INTERSECȚIE STRADA ȘTRANDULUI CU CENTURA NORD EST - DN 1B”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 14 septembrie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


rin-Niculae BOTEZ


George-Sbrin-NiculaeContrasemnează: SECRETAR, Laurențiu DIȚU