Hotărârea nr. 364/2018

Hotãrârea nr. 364 privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie - D.A.L.I – şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Refacere sistem rutier Cartier Râfov, străzile: Intrarea Lanului, Târgului, Trenului, Izlazului, Râfov, Uzinei, Traian Săvulescu, Pieţii

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 364

privind aprobarea documentației tehniceȚfâza Documentâțiirdc Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I - și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

“Refacere sistem rutier Cartier Râfov, străzile: Intrarea Lanului, Târgului, Trenului, Izlazului, Râfov, Uzinei, Traian Săvulescu, Pieții”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 207/14.09.2018 a domnului Viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de specialitate nr. 9887/13.09.2018 al Direcției Tehnic-Investiții, prin care se propune aprobarea documentației tehnice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I - și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Refacere sistem rutier Cartier Râfov, străzile: Intrarea Lanului, Târgului, Trenului, Izlazului, Râfov, Uzinei, Traian Săvulescu, Pieții”;

Având în vedere avizul nr. 43/14.09.2018 al Comisiei tehnice de avizare a proiectelor privind lucrările de investiții în Municipiul Ploiești, prin care s-a avizat favorabil, fără condiții, documentația tehnica, faza D.Â.L.I.;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 14.09.2018;

în temeiul art.44, alin.l, din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Considerând prevederile art.42, alin.(l) lit.b, din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

în temeiul art.36 alin.(4) lit.d și art.115, lit.(b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă documentația tehnică, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Refacere sistem rutier Cartier Râfov, străzile: Intrarea Lanului, Târgului, Trenului, Izlazului, Râfov, Uzinei, Traian Săvulescu, Pieții”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 14 septembrie 2018

Contrasemnează: SECRETAR, 'A La u ren tiu DITU


PRESED

George-Sdirin


TE DI ȘEDINȚĂ, iculae BOTEZ    ■

V A/

* !■