Hotărârea nr. 361/2018

Hotãrârea nr. 361 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2018

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

5

HOTĂRÂREA NR. 361

privind rectificarea bugetului loca] al municipiului Ploiești pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând expunerea de motive nr. 210/14.09.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Zoia Staicu și Raportul de specialitate nr.106/13.09.2018 al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2018.

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.09.2018;

Având în vedere:

 • -  Prevederile OUG nr.78 din 5 septembrie 2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;

 • -  prevederile Legii nr.2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018;

 • -  prevederile art. 19 și 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiești nr.4613/11.09.2018.

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local pe anul 2018, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare, conform Anexelor nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 14 septembrie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, rifl-


George-I


Contrasemnează: SECRETAR, yf Laurențiu DIȚU


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018

VENITURI

mii iei

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

346/31.08.2018

%/AN

Influente +/-

BUGET Rectificat SEPTEMBRIE 2018

REALIZĂRI

31.08.2018

373.517,45

265.548,00

71,09

-5.230,00

368.287,45

VENITURI - TOTAL

0001

373.517,45

265.548,00

71,09

-5.230,00

368.287,45

VENITURI PROPRII

0101

291.530,00

211.623,00

72,59

2.042,91

293.572,91

I. VENITURI CURENTE

0002

368.881,00

259.940,00

70,47

-5.264,09

363.616/)?

A. VENITURI FISCALE

0003

326.603,00

238.890,00

73,14

-6.970,00

319.633,00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.396,00

115.797,00

75,98

337,00

152.733,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

2.004,00

58,55

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

2.004,00

58,55

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

2.004,00

58,55

3.423,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

147.868,00

112.834,00

76,31

337,00

148.205,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

291,00

32,33

0,00

900,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

291,00

32,33

900,00

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

146.968,00

112.543,00

76,58

337,00

147.305,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

145.968,00

111.729,00

76,54

337,00

146.305,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

814,00

81,40

1.000,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.105,00

959,00

86,79

0,00

1.105,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.105,00

959,00

86,79

0,00

1.105,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.105,00

959,00

86,79

1.105,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

77.473,00

59.317,00

76,56

0,00

77.473,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

77.473,00

59.317,00

76,56

0,00

77.473,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60.379,00

47.906,00

79,34

0,00

60.379,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

13.067,00

83,88

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44.800,00

34.839,00

77,77

0,00

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.594,00

8.878,00

70,49

0,00

12.594,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,001

3.683,00

81,84

4.500,001

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

5.177,00

64,12

8.074,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

18,00

90,00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.500,00

2.533,00

56,29

4.500,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

96.734,00

63.776,00

65,93

-7.307,00

89.427,00

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

78.310,00

49.167,00

62,79

-7.307,00

71.003,00

#REF!

COD

BUGET HCL

nr.

346/31.08.2018

%/AN

Influente +/-

BUGET Rectificat SEPTEMBRIE .2018

REALIZĂRI

31.08.2018

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si seci. Mun. București

110202

57.587,00

35.424,00

61,51

-7.307,00

50.280,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

11.376,00

66,48

17.111,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

2.367,00

65,53

3.612,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

4,00

2,00

50,00

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

2,00

50,00

4,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

71,00

69,61

0,00

102,00

Impozit pe spectacole

150201

102,00

71,00

69,61

102,00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

18.318,00

14.536,00

79,35

0,00

18.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.733,00

12.841,00

81,62

0,00

15.733,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

9.292,00

7.843,00

84,41

9.292,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6.441,00

4.998,00

77,60

6.441,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

1.633,00

65,32

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

62,00

72,94

85,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

42.278,00

21.050,00

49,79

1.705,91

43.983,91

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

14.274,00

7.418,00

51,97

0,00

14.274,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

14.274,00

7.418,00

51,97

0,00

14.274,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

12.400,00

5.543,00

44,70

12.400,00

Venituri din dividende

300208

1.874,00

1.875,00

100,05

1.874,00

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

28.004,00

13.632,00

48,68

1.705,91

29.709,91

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

10.777,00

5.703,00

52,92

0,00

10.777,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

5.222,00

50,78

10.283,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

87,00

43,00

49,43

87,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de iudecata, imputatii si despăgubiri

330228

279,00

283,00

279,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

128,00

155,00

121,09

128,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

31,00

30,00

96,77

0,00

31,00

Taxe extraiudiciare de timbru

340202

11,00

13,00

11,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

17,00

85,00

20,00

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

14.700,00

6.980,00

47,48

1.205,91

15.905,91

#REF!

COD

BUGET HCL

nr.

346/31.08.2018

%/AN

Influente +/-

BUGET Rectificat SEPTEMBRIE 2018

REALIZĂRI

31.08.2018

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

14.700,00

6.824,00

46,42

1.205,91

15.905,91

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

156,00

0,00

DIVERSE VENITURI

3602

2.496,00

919,00

36,82

500,00

2.996,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

1.126,00

162,00

14,39

1.126,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

Taxe speciale

360206

750,00

509,00

67,87

750,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

28,00

43,75

64,00

Taxa reabilitare termica

360223

406,00

206,00

50,74

406,00

Alte venituri

360247

150,00

14,00

9,33

500,00

650,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

0,00

0,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

370201

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.000,00

0,00

0,00

-1.000,00

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.000,00

0,00

0

1.000,00

Alte transferuri voluntare

370250

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

959,00

850,00

88,63

0,00

959,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

959,00

850,00

88,63

0,00

959,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

954,00

849,00

88,99

954,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

5,00

1,00

20,00

5,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

1.741,45

4.690,00

269,32

34,09

1.775,54

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

1.741,45

190,00

10,91

34,09

1.775,54

Incasari din rambursări

40.02

0,00

4.500,00

o,ool

0,00

Sume din excedentul bugetului local

4014

4.500,00

0,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

1.586,45

190,00

11,98

34,09

1.620,54

A. De capital

0019

1.586,45

190,00

11,98

34,09

1.620,54

Planuri si regulamente de urbanism

420205

34,09

34,09

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

4,00

78,00

1950,00

4,00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

1,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

111,00

61,33

181,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420254

1.401,45

0,00

0,00

0

1.401,45

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

155,00

0,00

0,00

155,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de inregistrare sistematica din cadrul

Programului natonal de cadastru si carte funciara

430234

155,00

0,00

155,00

Fondul social(FSE)

48.02.02

1.936,00

68,00

3,51

0,00

1.936,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936,00

68,00

3,51

1.936,00

#REF!

COD

BUGET HCL

nr.

346/31.08.2018

REALIZĂRI

31.08.2018

%/AN

Influente +/-

; BUGET -

Rectificat \

SEPTEMBRIE ' 2018

Q ' .........

4

- iui

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

367.661,00

259.846,00

.70,68

-5.764,09

^^361.896,91

I. VENITURI CURENTE

0002

367.325,00

259.734,00

70,71

-5.764,09

WiWi

A. VENITURI FISCALE

0003

326.603,00

238.890,00

73,14

-6.970,00

319.633,00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.396,00

115.797,00

75,98

337,00

152.733,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

2.004,00

58,55

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

2.004,00

58,55

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

2.004,00

58,55

3.423,00

A1.2. LMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

147.868,00

112.834,00

76,31

337,00

148.205,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

291,00

32,33

0,00

900,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

291,00

32,33

900,00

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

146.968,00

112.543,00

76,58

337,00

147.305,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

145.968,00

111.729,00

76,54

337,00

146.305,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

814,00

81,40

1.000,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.105,00

959,00

86,79

0,00

1.105,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.105,00

959,00

86,79

0,00

1.105,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.105,00

959,00

86,79

1.105,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

77.473,00

59.317,00

76,56

0,00

77.473,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

77.473,00

59.317,00

76,56

0,00

77.473,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60.379,00

47.906,00

79,34

0,00

60.379,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

13.067,00

83,88

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44.800,00

34.839,00

77,77

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.594,00

8.878,00

70,49

0,00

12.594,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

3.683,00

81,84

4.500,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

5.177,00

64,12

8.074,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

18,00

90,00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.500,00

2.533,00

56,29

4.500,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

96.734,00

63.776,00

65,93

-7.307,00

89.427,00

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

78.310,00

49.167,00

62,79

-7.307,00

71.003,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

57.587,00

35.424,00

61,51

-7.307,00

50.280,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

11.376,00

66,48

17.111,00

#REF!

COD

BUGET HCL

nr.

346/31.08.2018

REALIZĂRI

31.08.2018

%/AN

Influente +/-

BUGET Rectificat SEPTEMBRIE 2018

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

2.367,00

65,53

3.612,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

4,00

2,00

50,00

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

2,00

50,00

4,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

71,00

69,61

0,00

102,00

Impozit pe spectacole

150201

102,00

71,00

69,61

102,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

0,00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

18.318,00

14.536,00

79,35

0,00

18.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.733,00

12.841,00

81,62

0,00

15.733,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

9.292,00

7.843,00

84,41

9.292,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6.441,00

4.998,00

77,60

6.441,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

1.633,00

65,32

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

62,00

72,94

85,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

40.722,00

20.844,00

51,19

1.205,91

41.927,91

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

14.274,00

7.418,00

51,97

0,00

14.274,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

14.274,00

7.418,00

51,97

0,00

14.274,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

12.400,00

5.543,00

44,70

12.400,00

Venituri din dividende

300208

1.874,00

1.875,00

100,05

1.874,00

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

26.448,00

13.426,00

50,76

1.205,91

27.653,91

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

10.777,00

5.703,00

52,92

0,00

10.777,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

5.222,00

50,78

10.283,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de

330212

87.00'

43 00

49,43

87.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

279,00

283,00

279,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

128,00

155,00

121,09

128,00

VENITURI DIN TAXE A DMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

31,00

30,00

96,77

0,00

31,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

11,00

13,00

11,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

17,00

85,00

20,00

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

14.700,00

6.980,00

47,48

1.205,91

15.905,91

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

14.700,00

6.824,00

46,42

1.205,91

15.905,91

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu intârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

#REF!

COD

BUGET HCL

nr.

346/31.08.2018

REALIZĂRI

31.08.2018

%/AN

Influente

+/-

BUGET Rectificat SEPTEMBRIE 2018

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

156,00

0,00

DIVERSE VENITURI

3602

1.940,00

713,00

36,75

0,00

1.940,00

Venituri din prescripție extintiva

360201

1.126,00

162,00

1.126,00

Taxe speciale

360206

750,00

509,00

67,87

750,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

28,00

43,75

64,00

Alte venituri

360250

14,00

0,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.000,00

0,00

-1.000,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

0,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

m. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

336,00

112,00

33,33

0,00

336,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

336,00

112,00

33,33

0,00

336,00

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

181,00

112,00

61,88

0,00

181,00

B. Curente

0020

181,00

112,00

61,88

0,00

181,00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

1,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

111,00

61,33

181,00

SUB VENTII DE LA AL TE ADMINISTRAȚII

4302

155,00

0,00

0,00

155,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de inregistrare sistematica din cadrul

Programului natonal de cadastru si carte funciara

430234

155,00

0,00

155,00

#REF!

COD

BUGET HCL

nr.

346/31.08.2018

%/AN

4A

-! c

Infltijeilțe/

+/-., i

■&. <

“ ~ j. ■ s TT —

Z BUGET "Z ■ Rectificat SEPTEMBRIE 2018 ;.

REALIZĂRI

31.08.2018

V

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

5.856,45

5.702,00

97,36

534,09

W „fi 6.390,54

I. VENITURI CURENTE

0002

1.556,00

206,00

13,24

500,00

2.056,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

1.556,00

206,00

13,24

500,00

2.056,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

1.556,00

206,00

13,24

500,00

2.056,00

DIVERSE VENITURI

3602

556,00

206,00

37,05

500,00

1.056,00

Taxa de reabilitare termica

360223

406,00

206,00

50,74

406,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

0,00

Alte venituri

36.02.47

150,00

0,00

500,00

650,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.000,00

0,00

1.000,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

959,00

850,00

88,63

0,00

959,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

959,00

850,00

88,63

0,00

959,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

954,00

849,00

954,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din

390203

5,00

1,00

20,00

5,00

IV. SUBVENȚII

0017

1.405,45

78,00

5,55

34,09

1.439,54

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

1.405,45

78,00

5,55

34,09

1.439,54

Incasari din rambursări

4002

0,00

4.500,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local

4014

0,00

4.500,00

0,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

1.405,45

78,00

5,55

34,09

1.439,54

A. De capital

0019

1.405,45

78,00

5,55

34,09

1.439,54

Planuri si regulamente de urbanism

420205

34,09

34,09

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

4,00

78,00

4,00

Subvenții de la bugetul de stat

420213

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420254

1.401,45

0,00

0

1.401,45

Fondul social(FSE)

48.02.02

1.936,00

68,00

3,51

0,00

1.936,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936,00

68,00

3,51

1.936,00

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018

CHELTUIELI

ANEXAI fcl      pT. î&l /fa

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.346/31.08.2

018

AN 2018

Influente +/-

BUGET Rectificat AUGUST 2018

execuție la

31.08.2018

%/AN

443.604,45

229.665.79

-5.230,00

438.374,45

CHELTUIELI - TOTAL

5002

443.604,45

262.246,11

59,12

-5.230,00

438.374,45

.4 UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5/02

43.554,43

24.635,37

56,56

-2.564,56

40.989.87

Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

28.000,00

15.985,00

57,09

-2.500,00

25.500,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

3.869,00

3.104,00

80,23

3.869,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

195,00

92,00

47,18

195,00

cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.855,00

4.705,00

59,90

7.855,00

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea

Europeana

55

0,00

0,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent}

55

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.373,00

100,00

4,21

2.373,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

57,80

51,00

88,24

57,80

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

641,00

457,00

71,29

641,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

121,00

60,50

200,00

Active nefinanciare

71

764,63

451,00

58,98

-64,56

700,07

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-401,00

-430,63

107,39

0,00

-401,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

55.452,03

31.027,00

55.95

-30,00

55.422,03

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

0,00

Fonduri de rezerva

50

191,19

0,00

-30,00

161,19

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționarei

51

3.185,00

2.164,00

67,94

3.185,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare 1

51

10,00

1,00

10,00

10,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

490,00

18,00

3,67

490,00

Rambursări de credite - total din care:

81

33.561,00

28.844,00

85,94

0,00

33.561,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.414,00

2.942,00

66,65

4.414,00

Rambursare credit B C R.

11.412,00

10.152,00

88,96

11.412,00

BUGET HCL

AN 2018

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

nr.346/31.08.2

018

__execuție la__

%/AN

Influente +/-

Rectificat

AUGUST 2018

Rambursare credit B.R.D.

12.925,00

11.475,00

88,78

12.925,00

Rambursare credit C E C.

4.810,00

4.275,00

88,88

4.810,00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

25,00

10,00

40,00

25,00

Active nefinanciare-aport capital social

72

18.000,00

0,00

18.000,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,16

-10,00

98,43

-10,16

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

5502

7.505,00

6.312,50

84.11

0,00

7.505,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

0,00

Dobânzi

30

7.505,00

6.312,50

84,11

7.505,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

18.318.28

11.539,28

62.99

0,00

18.318,28

Protecție civila - total, din care:

281,28

27,28

9,70

0,00

281,28

Bunuri si servicii

20

45,00

31,00

68,89

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,28

0,00

0,28

Active nefinanciare

71

240,00

0,00

0,00

240,00

Plăti efectuate in anii precedenti(sectiunea de funcționarei

85

-4,00

-3,72

93,00

-4,00

Politia Locala - total, din care:

18.037,00

11.512,00

63,82

0,00

18.037,00

Cheltuieli de personal

10

16.860,00

11.047,00

65,52

16.860,00

Bunuri si servicii

20

1.090,00

465,00

42,66

1.090,00

Active nefinanciare Politia Locala

71

87,00

0,00

0,00

87,00

invatamint

6502

27.518,77

13.308,05

48,36

-468,88

27.049,89

Cheltuieli de personal

10

1.080,00

651,00

60,28

0,00

1.080,00

Transport profesori

520,00

261,00

50,19

520,00

Cheltuieli de jiersonal cf. HCL 84/2016

400,00

314,00

78,50

400,00

Cheltuieli de |iersonal Centrul de Excelenta

160,00

76,00

47,50

160,00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Lenea educației naționale nr. 1/2011;

20

15.553,47

8.641,00

55,56

15.553,47

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

2.850,00

790,00

27,72

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

52,00

48,60

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

55

3.647,00

2.002,00

54,89

3.647,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

204,95

0,00

204,95

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de aiocaie a suinelor copiiloi cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

57

1.070,00

441,00

41,21

9,00

1.079,00

Stimulent educațional legea 248/2015I ASSC)

57

10,00

0,00

0,00

10,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1.104,00

635,00

57,52

1.104,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

275,30

275,00

99,89

275,30

Active nefinanciare

71

1.822,00

26,00

1,43

-477,88

1.344,12

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-204,95

-204,95

100,00

-204,95

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

SANATA'EE

6602

17.969,70

6.440,70

35,84

-2.104,00

15.865,70

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.346/31.08.2

018

AN 2018

Influente +/-

BUGET Rectificat

AUGUST--2018

execuție la

_ 31.08.2018

%/AN

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

5.208,00

51,04

10.203,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

107,00

10,00

9,35

0,00

107.00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107,00

10,00

9,35

107,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedent: si recuperate in anul curent

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice          (

finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

1.636,00

1.092,00

66,75

0,00

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470,00

354,00

75,32

470,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

738,00

63,29

1.166,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

35,00

58,33

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

27,00

90,00

30,00

Transferuri către instituții publice           (

finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2.165,00

36,00

1,66

0,00

2.165,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250,00

0,00

250,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

36,00

1,88

1.915,00

Active nefinanciare

71

3.784,00

48,00

1,27

-2.104,00

1.680,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-15,30

-15,30

100,00

-15,30

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

57.124,50

35.258,56

61,72

2.157,00

59.281,50

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.610,00

1.478,00

40,94

0,00

3.610,00

Iluminat ornamental

1.300,00

275,00

21,15

1.300,00

Spectacole artificii

40,00

19,00

47,50

40,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

570,00

389,00

68,25

570,00

Acțiuni culturale

1.700,00

795,00

46,76

1.700,00

Alte transferuri curente interne

55

0,00

0,00

Susținerea cultelor

59

400,00

242,00

60,50

130,00

530,00

Susținerea cultelor- catedrala Sf Ioan Botezătorul

200,00

0,00

200,00

Transferuri către instituții publice            (

finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

45.143,00

30.612,00

67,81

1.000,00

46.143,00

Casa de Cultura

1.752,00

974,00

55,59

1.752,00

Teatrul "Toma Caraeiu"

12.285,00

7.286,00

59,31

0,00

12.285,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

9.845,00

6.524,00

66,27

0,00

9.845,00

Club Sportiv Municipal

11.751,00

10.198,00

86,78

1.000,00

12.751,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.510,00

5.630,00

59,20

9.510,00

Transferuri către instituții publice      ț finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

6.321,00

2.613,00

41,34

1.560,00

7.881,00

Teatrul "Toma Caraeiu"

726,00

476,00

65,56

726,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590,00

390,00

66,10

590,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

507,00

40,56

1.250,00

Administrația Parcului C-tin Stere

3.755,00

1.240,00

33,02

1.560,00

5315,00

Active nefinanciare

71

1.461,00

335,00

22,93

-533,00

928,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,50

-10,62

101,14

-10,50

Alte transferuri pentru investiții

55,13

10,82

0,00

10,82

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-10,82

-10,82

100,00

-10,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

76.298,41

46.099,00

60.42

-7.339,00

68.959,41

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

30.472,00

19.214,00

63,05

-870,00

29.602,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.852,00

8.184,00

63,68

-450,00

12.402,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.383,00

6.504,00

62,64

-350,00

10.033,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735,00

434,00

59,05

-40,00

695,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.330.00

3.389,00

63,58

5.330,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.172,00

703,00

59,98

-30,00

1.142,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.346/31.08.2 018

AN 2018

Influente +/-

BUGET

Rectificat AUGUST-2018

execuție ia

31.08.2018

%/AN

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.400,00

3.015,00

55,83

160.00

5.560,00

Reparații crese

150,00

7,00

4,67

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

255,00

104,00

40,78

-75,00

180,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.210,00

1.154,00

52,22

195,00

2.405,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.692,00

1.197,00

70,74

40,00

1.732,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539,00

243,00

45,08

539,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

2,00

0,00

0,00

2,00

Bunuri si servicii crese

492,00

292,00

59,35

492,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii 350/2005

60,00

18,00

30,00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

421,00

350,00

83,14

135,00

556,00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

250,00

243,00

97,20

125,00

375,00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

50,00

33,00

66,00

10,00

60,00

c) Cantina sociala

6,00

3,00

50,00

6,00

d) Centrul Crese

105,00

65,00

61,90

105,00

d) Căminul de batrani

10,00

6,00

60,00

10,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

89,00

0,00

0,00

89,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:' " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!” si „O 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”.

58

3,00

1,00

33,33

3,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

39.310,00

23.459,00

59,68

-6.741,00

32.569.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

24.540,00

15.579,00

63,48

-2.490,00

22.050.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate Primărie

4.426,00

0,00

-4.426,00

0,00

Ajutoare sociale finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

3,00

2,00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

5.000,00

4.303,00

86,06

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.194,00

3.574,00

68,81

175,00

5.369,00

Active nefinanciare - total din care:

71

620,00

75,00

12,10

-23,00

597,00

Active nefinanciare primărie

27,00

1,00

3,70

27,00

Active nefinanciare Cantina sociala

100,00

0,00

100,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

108,00

74,00

68,52

-23,00

85.00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

365,00

0,00

365,00

Active nefinanciare CRESA

20,00

0,00

20,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16,59

-15,00

90,42

-16,59

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

37.587.83

25.918,03

68,95

687,82

38.275,65

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

12.873,00

7.970,00

61,91

-700,00

12.173,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

20.427,00

17.523,00

85,78

1.812,00

22.239,00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

2.380,00

1.209,00

50,80

-188,00

2.192,00

Bunuri si servicii - Primărie, din care:

18.047,00

16.314.00

90,40

2.000,00

20.047,00

Iluminat public

5.000,00

4.364,00

87,28

5.000.00

întreținere ceasuri publice

47,00

23,00

48,94

47,00

Reparații curente fond imobiliar

500,00

291,00

58,20

500.00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

AN 2018

BUGET Rectificat AUGUST=2018

nr.346/31,08.2 ui s,

execuție Ia

%7AN

Influente +/-

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de SC. Sevicii de Gospodărire Urbana SRL.

12.500,00

11.636,00

93,09

2.000,00

14.500,00

Alte transferuri curente interne

55.18

3,97

0,00

11,81

15,78

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

130,00

60,00

46,15

-25,00

105,00

Active nefinanciare Primărie

71

3.517,56

379,00

10,77

-312,18

3.205,38

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

684,00

96,00

14,04

-87,00

597,00

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.13

43,25

0,00

7,21

50,46

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-47,70

-59,51

124,76

-11,81

-59,51

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-43,25

-50,46

116,67

-7,21

-50,46

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

30.630,12

18.087.61

59,05

75,00

30.705,12

Bunuri si servicii -total din care:

20

28.064,00

17.868,00

63,67

0,00

28.064,00

Salubritate - total, din care:

26.047,00

16.331,00

62,70

0,00

26.047,00

Salubritate cai publice si dezapezire

21.047,00

14.139,00

67,18

21.047,00

Dezinsectie, dezinfectie deratizare

3.500,00

964,00

27,54

3.500,00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

220,00

44,81

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.008,00

99,90

1.009,00

Apa meteo

1.379,00

1.204,00

87,31

1.379.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleaien

638,00

333,00

52,19

638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

2.695,89

352,00

13,06

75,00

2.770,89

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-129,77

-129,77

100,00

-129,77

55.13

2,62

0,00

2,62

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,62

-2,62

100,00

-2,62

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8.821,00

8.410.00

95.34

150,00

8.971.00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

8.411,00

8.410,00

99,99

0,00

8.411,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL nr.407/31.10.2017

7.000,00

6.999,00

99,99

7.000,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

100,00

1.411,00

Active nefinanciare

71

41000

0,00

0,00

150,00

560.00

TRANSPORTURI

8402

62.824,38

35.210,01

56,05

4.206,62

67.031,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

12.300,00

8.177,00

66,48

-200,00

12.100,00

Reparații curente străzi

10.000,00

7.201,00

72,01

300,00

10.300,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc. >

2.300,00

976,00

42,43

-500,00

1.800,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

0,00

0,00

0,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori

Express S.A.)

40

29.018,00

28.135,00

96,96

2.200,00

31.218,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.346/31.08.2 018

AN 2018

BUGET Rectificat

AUGUST -2018

execuție la

%/AN

Influente +/-

Jl.V0.ZvTO

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

0,00

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

26,00

0,00

26,00

Active nefinanciare

71

23.355,37

773,00

3,31

2.206,62

25.561.99

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1.874,99

-1.874,99

100,00

-1.874,99

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

374.661,00

225.556,23

60,20

-5.764,09

368.896,91

A UTORITA TI PUBLICE St A CTIUNI EXTERNE

5102

40.416,80

21.204,00

52,46

-2.500.00

37.916,80

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

28.000,00

14.012,00

50,04

-2.500,00

25.500,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurați RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

3.869,00

2.885,00

74,57

3.869,00

Alte transferuri curente interne

195,00

84,00

43,08

195,00

Cheltuieli estimate ct, 1/2002 RASP

7.855,00

4.019,00

51,16

7.855,00

Alte transferuri interne (regularizare TVA an precedent)

55

0,00

0,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate I

57

57,80

52,00

89,97

57,80

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

641,00

450,00

70,20

641,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

103,00

51,50

200,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-401,00

-401,00

100,00

-401,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

36.927,05

27.468,00

74,38

-144.09

36.782,96

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

0,00

0,00

Fonduri de rezerva

50

191,20

0,00

-144,09

47,11

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

3.185,00

1.919,00

60,25

3.185,00

Rambursări de credite - total din care:

81

33.561,00

25.559,00

76,16

0,00

33.561,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.414,00

2.942,00

66,65

4.414,00

Rambursare credit B.C.R.

11.412,00

8.852,00

77,57

11.412.00

Rambursare credit B R D.

12.925,00

10.025,00

77,56

12.925,00

Rambursare credit C E C.

4.810,00

3.740,00

77,75

4.810,00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,15

-10,00

98,52

-10,15

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.505,00

5.648,50

75,26

7.505.00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.346/31.08.2

018

AN 2018

BUGET Rectificat AUGUST 2018

execuție la

31.08.2018

%/AN

Influente +/-

Dobânzi

30

7.505,00

5.648,50

75,26

7.505,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

17.991,28

10.059,00

55,91

0.00

17.991,28

Protecție civila - total din care:

41,28

26,00

62,98

000

41,28

Bunuri si servicii

20

45,00

30,00

66,67

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,28

0,00

0,28

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-4,00

-4,00

100,00

-4,00

Politia Locala - total din care:

17.950,00

10.033.00

55,89

0,00

17.950,00

Cheltuieli dc personal

10

16.860,00

9.634,00

57,14

16.860,00

Bunuri si servicii

20

1.090 00

399,00

36,61

1.090.00

INVATA.WNT

6502

25.697,00

//. 799,00

45,92

9,00

25.706.00

Cheltuieli de personal din care:

10

1.080,00

556,00

51,48

0,00

1.080,00

a) transport profesori

520,00

217,00

41,73

520,00

b> salarii HCL 84/2016

400,00

302,00

75,50

400,00

c) salarii Centrul de Excelenta

160,00

37,00

23,13

160,00

Bunuri si servicii

20

15.553.70

7.827,00

50,32

15.553,70

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.850,00

367,00

12,88

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

52,00

48,60

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

3.647,00

1.863,00

51,08

3.647,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedenti

55

204,95

0,00

204,95

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masai

57

1.070,00

436,00

40,75

9,00

1.079,00

Stimulent educațional legea 248/2015 ASSC

10,00

0,00

0,00

10,00

Alte cheltuieli (burse școlare)

59

1.104,00

625,00

56,611

1.104,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

275,30

275,00

99,89

275,30

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-204,95

-202,00

98,56

-204,95

S.4NAT.4TE

6602

12.020,70

5.587,70

46,48

0,00

12.020,70

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

4.480,00

43,91

10.203,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

107,00

9,00

8,41

0,00

107,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107,00

9,00

8,41

107.00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuiierate in anul curent

55

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice       ( finanțare

secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

1.636,00

1.056,00

64,55

0,00

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470,00

344,00

73,19

470,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

712,00

61,06

1.166,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60.00

35,00

58,33

60,00

Sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

23,00

76,67

30,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-15,30

-15,30

100,00

-15,30

CULTURA, RECREERESI RELIGIE

6702

49.342,50

28.158,50

57,07

1.100,00

50.442,50

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.610,00

1.283,00

35,54

0,00

3.610,00

Iluminat ornamental

1.300,00

275,00

21,15

1.300,00

Spectacole artificii

40,00

19,00

47,50

40,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

570,00

352,00

61,75

570,00

Acțiuni culturale

1.700,00

637,00

37.47

1.700,00

Alte transferuri curente interne

55

0,00

#DIV/0!

0,00

Susținerea cultelor

59

400,00

112,00

28,00

100,00

500,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.346/31.08.2

018

AN 2018

BUGET Rectificat

AUGUST 2018

—executieJa

31.U8.WB

%/AN_

Influente +/-

Susținerea cultelor-catedrala Sf Ioan Botezătorul

200,00

60,00

30,00

200,00

Transferuri către instituții publice       ( finanțare

secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

45.143,00

26.714,00

59,18

1.000,00

46.143,00

Casa de Cultura

1.752,00

842,00

48,06

1.752.00

Teatrul "Toma Caragiu"

12.285,00

6.776,00

55,16

12.285,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

9.845,00

5.824,00

59,16

9.845,00

Club Sportiv Municipal

11.751,00

8.292,00

70,56

1.000,00

12.751.00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.510,00

4.980,00

52,37

9.510,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,50

-10,50

100,00

-10,50

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

75.586,41

40.566,00

53,67

-7.316.00

68.270,41

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

30.472,00

16.812,00

55,17

-870,00

29.602,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.852,00

7.172,00

55,80

-450,00

12.402,00

Cheltuieli dc personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.383,00

5.673,00

54,64

-350,00

10.033,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735,00

383,00

52,11

-40,00

695,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.330,00

2.967,00

55,67

5.330,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.172,00

617,00

52,65

-30,00

1.142,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

5.397,00

2.493,00

46,19

160.00

5.557,00

Reparații crese

150,00

0,00

150.00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

255,00

90,00

35,29

-75,00

180,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.210,00

866,00

39,19

195,00

2.405,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.692,00

1.080,00

63,83

40,00

1.732,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539,00

204,00

37,85

539,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

2,00

0,00

0,00

2,00

Bunuri si servicii crese

489,00

235,00

48,06

489,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conform Legeii 350/2005

60,00

18,00

30,00

60,00

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care:

59.40

424,00

304,00

71,70

135,00

559,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

250,00

212,00

84,80

125,00

375,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

50,00

29,00

58,00

10,00

60,00

Cheltuieli dc personal Cantina sociala

6,00

3,00

50,00

6,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

108,00

55,00

50,93

108,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

10,00

5,00

50,00

10,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

39.310,00

20.972,00

53,35

-6.741,00

32.569.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

24.540,00

13.539,00

55,17

-2.490,00

22.050,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate- sume in plus repartizate

4.426,00

0,00

-4.426,00

0,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

3,00

2,00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

5.000,00

4.303,00

86,06

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.194,00

3.127,00

60,20

175,00

5.369,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16,59

-15,00

90,42

-16,59

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

33.386.26

22.116.30

66,24

1.087,00

34.473,26

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

12.873,00

6.980,00

54,22

-700,00

12.173,00

Bunuri si servicii- total, din care:

20

20.427,00

15.132,00

74,08

1.812,00

22.239,00

Bunuri si servicii Serviciul Public Finanțe Locale

2.380,00

1.092,00

45,88

-188,00

2.192,00

BUGET HCL

AN 2018

BUGET Rectificat AUGUST 2018

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

nr.346/31.08.2

018

execuție la

31.08.2018

%/AN

Influente +/-

Bunuri si servicii - Primărie din care:

18.047,00

14.040,00

77,80

2.000.00

20.000.00

[luminat public

5.000,00

3.999,00

79,98

5.000.00

întreținere ceasuri publice

47,00

19.00

40,43

Reparații curente fond imobiliar

500,00

261,00

52,20

500.00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S C. Sevicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

12.500,00

9.761,00

78,09

2.000,00

14.500,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55

3,96

0,00

11,81

15,77

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

130,00

52,00

40,00

-25,00

105,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-47,70

-47,70

100,00

-11,81

-59,51

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

27.934,00

15.369,23

55,02

0.00

27.934,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

28.064,00

15.499,00

55,23

0,00

28.064,00

Salubritate - total, din care:

26.047,00

14.155,00

54,34

0,00

26.047,00

Salubritate cai publice si dezapezire

21.047,00

11.963,00

56,84

21.047,00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare,

3.500,00

964,00

27,54

3.500,00

colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

220,00

44,81

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.008,00

99,90

1.009,00

Apa meteo

1.379,00

1.065,00

77,23

1.379,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale»

638,00

279,00

43,73

638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-130,00

-129,77

99,82

-130,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8.411,00

8.410,00

99,99

0.00

8.411,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației -total, din care:

40

8.411,00

8.410,00

99,99

0,00

8.411,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL

nr.407/31.10.2017

7.000,00

6.999,00

99,99

7.000,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21 12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

100,00

1.411,00

TRANSPORTURI

8402

39.443,00

29.170,00

73,95

2.000,00

41.443,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

12.300,00

5.836,00

47,45

-200,00

12.100,00

Reparații curente străzi

10.000,00

4.938,00

49,38

300,00

10.300,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare etc.)

2.300,00

898,00

39,04

-500,00

1.800,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

0,00

0,00

0,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori

Express S.A.)

40

29.018,00

24.974,00

86,06

2.200,00

31.218,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1.875,00

-1.640,00

87,47

-1.875,00

SECȚIUNEA DE DE7.VOLTARE

68.943,45

4.109,56

5,961

534,09

69.477,54

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.346/31.08.2

018

AN 2018

Influente +/-

BUGET Rectificat AUGUST 2018

execuție la

31.08.2018

%/AN

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

3.137.63

525,00

16,73

-64,56

3.073,07

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea

Europeana

55

0,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.373,00

74,00

3,12

2.373,00

Active nefinanciare

71

764,63

451,00

58,98

-64,56

700.07

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

AL TE SER r ICII PUBLICE GENERA LE

5402

18.525,00

29,00

0,16

144,09

18.669,09

EREZERVA

144,09

144,09

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile ixistaderare POR 2007-2013

56

490,00

18,00

3,67

490,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

1,00

10,00

10,00

Active nefinanciare

71

25,00

10,00

40,00

25,00

Active nefinanciare

72

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

327,00

0,00

0,00

0,00

327,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

327,00

0,00

0,00

0.00

327,00

Active nefinanciare Politie Locala

87,00

0,00

0,00

87,00

Active nefinanciare Protecția civila

240,00

0,00

0,00

240.00

INVATAMANT

6502

1.822,00

1,00

0,05

-477,88

1.344.12

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

1.822,00

1,00

0,05

-477,88

1.344.12

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

6602

5.949,00

63,00

1,06

-2.104,00

3.845.00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2.165,00

15,00

0,69

0,00

2.165,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250,00

0,00

0,00

250,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

15,00

0,78

1.915,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

3.784,00

48,00

1,27

-2.104.00

1.680,00

Active nefinanciare primărie

3.784,00

48,00

1,27

-2.104,00

1.680,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

CULTURA, RECREERESI RELIGIE

6702

7.782,00

2.089,18

26,85

1.027.00

8.809.00

Active nefinanciare

71

1.461,00

332,00

22,72

-533,00

928,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

6.321,00

1.768,00

27,97

1.560,00

7.881,00

Teatrul "Toma Caragiu"

726,00

476,00

65,56

726,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590,00

390,00

66,10

590,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

7,00

0,56

1.560,00

2.810,00

Administrația Parcului C-tin Stere

3.755,00

895,00

23,83

3.755,00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

10,82

0,00

10,82

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-10,82

-10,82

100,00

-10,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

712,00

19,00

2,67

-23,00

689,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

89,00

0,00

89,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.346/31.08.2 .__QJg ,

AN 2018

Influente +/- _

BUGET

Rectificat

AUGUST 2018

execuție la—

31.08.2018

%/AN

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:   " 0 sansa pentru tine, o

oportunitate pentru Ploiești!" si" Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești"

58

3,00

1,00

33,33

3,00

Active nefmanciare - total, din care:

71

620,00

18,00

2,90

-23,00

597,00

Active nefmanciare primărie

27,00

1,00

3,70

27,00

Active nefinanciare cresa

20,00

0,00

20,00

Active nefinanciare Cantina sociala

100.00

0,00

100,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

108,00

17,00

15,74

-23,00

85,00

Active nefmanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

365,00

0,00

365,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

4.201,56

351,00

8,35

-399.18

3.802,38

Active nefmanciare Primărie

71

3.517.56

379,00

10,77

-312,18

3.205.38

Alte transferuri pentru investiții

55.13

43,00

0,00

L2Î1

50,21

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

684,00

15,00

2,19

-87,00

597,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-43,00

-43,00

100,00

-7,21

-50,21

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

2.695,89

349,38

12,96

75,00

2.770,89

Active nefinanciare

71

2.695,89

352,00

13,06

75,00

2.770,89

Alte transferuri pentru investiții

55.13

2,62

0,00

2,62

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,62

-2,62

100,00

-2,62

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

410,00

0,00

0,00

150,00

560,00

Active nefinanciare

71

410,00

0,00

0,00

150,00

560,00

TRANSPORTURI

8402

23.381,37

683,00

2,92

2.206,62

25.587,99

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

26,00

0,00

0,00

26,00

Active nefinanciare

71

23.355,37

683,00

2,92

2.206,62

25.561,99

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIRI ANEXA 2,


Lista obiectivelor de investiții 2018 Rectificare 8DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII


Valoare totala conform SF


TOTAL CHELTUIELI


Cap.51.02.71.01


AUTORITATI PUBLICE


1

2

C

1

2FINANȚAT DIN::282336,I9:


;:l<435.54:


1.150,00


BUGET LOCAL Rectificare 8


:• 37;O4$6:2Dotări informatica

Dotări (Direcția de Patrimoniu)


Studiu "Plan de acțiune pentru energie durabila pentru crasul Ploiești

Achiziționarea căsuțelor necesare la organizarea diferitelor evenimente pe parcursul anului-Zilele Orașului Ploiești, Festivalul"Ploiesti-Magie Feerie si Povesti", Sărbătorile de Iama, Târgul de Crăciun, etc. dar si a altor acțiuni neprevăzute

Cap.54.02.71.01


TOTAL


Lucrări noi

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectaret-executie) Sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiesti(proiectare+executie)


Achiziționare 2 sirene electrice de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fii acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.


Achiziție 5 cofrete(panouri) de comanda pentru sirenele electrice, pentru a putea fi acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.


20,00

100,00


35,oe\


Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII i

Valoare totala conform SF

BUGET

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 8

Observații

LOCAL Rectificare 7

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

10.957,00 >

<<1:^21,87:::

<1:821,87:::

: . 0,00 : <

xO.OO <<

■2477^.

: 1.343,99

:::0,00:::

::0,QO:..:.

+1.343,99.:

B

Lucrări noi

10.957,00

402,77

402,77

0,00

0,00

-217,77

185,00

0,00

0,00

185,00

1

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială "LA. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr. 145), Colegiul Tehnic "Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal "Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

-49,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National "Ion Luca Caragiale" (Proiectare+Executie)

7.114,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai Viteazul"-Aripa de Nord (Proiectare+Executie)

3.843,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret"

0,00

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

160,00

0,00

0,00

160,00

5

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" (proiectare+ execuție)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

6

RTF. Construire sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala „ George Cosbuc"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

F.ficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit Sf. Mucenic Mina

0,00

28,58

28,58

0,00

0,00

-28,58

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr. 23

0,00

27,60

27,60

0,00

0,00

-27,60

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii Sfanțul Apostol Andrei in municipiul Ploiești

0,00

8,55

8,55

0,00

0,00

-8,55

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala George Cosbuc

0,00

11,82

11,82

0,00

0,00

-11,82

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Eficientizare energetica Colegiul National Alexandru loan Cuza

0,00

30,20

30,20

0,00

0,00

-30,20

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala de Sport

0,00

13,02

13,02

0,00

0,00

-13,02

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Executie/Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

-49,00

1,00

0,00

0,00

1,00

14

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

3,00

15

Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice in municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Construire grădinițe in municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 0,00

0,00

18

Extindere/reabilitare/modemizare si dotare scoli gomnaziale in municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli de investiții

0.00

11.11

1.158.99

1

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant

0,00

18,00

18,00

0,00

0,00

-1,20

16,80

0,00

0,00

16,80

2

ET, DAU, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

3

SF/PUZ Construire sala de sport "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT»

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 7

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 8

Observații

de la bugetul local

de ia bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

PUD - Construire Grădiniță cu program prelungit - str. Poștei, nr.23

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

-10,00

40,00

0,00

0,00

40,00

5

DALI Modernizare punct termic la Colegiul "Spiru Haret"

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

-1,91

8,09

0,00

0,00

8,09

6

Dotare Grădiniță cu program prelungit nr.28 cu centrale termice

0,00

76,10

76,10

0,00

0,00

0,00

76,10

0,00

0,00

76,10

7

Dotare Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu" cu centrale termice

0,00

115,00

115,00

0,00

0,00

0,00

115,00

0,00

0,00

115,00

8

Dotare Școala Gimnaziala „Rares Vodă" cu centrale termice

0,00

78,00

78,00

0,00

0,00

0,00

78,00

0,00

0,00

78,00

9

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

-15,00

5,00

0,00

0,00

5,00

10

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit B-dul Petrolului nr. 16

0,00

56,00

56,00

0,00

0,00

0,00

56,00

0,00

0,00

56,00

il

Documentatii/Construire Grădiniță cu program ncrmal Aleea Strunga nr.2

0,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

45,00

0,00

0,00

45,00

12

Documentatii/Construire Grădiniță cu program ncrmal nr.20 str. Trestioarei nr.27

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

-20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant - etapa II

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

14

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

-190,00

310,00

0,00

0,00

310,00

15

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

0,00

290,00

290,00

0,00

0,00

-10,00

280,00

0,00

0,00

280,00

16

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru invatamantul obligatoriu (scoli gimnaziale din municipiul Ploiești)"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

ET/Rest de executat -Sala de sport la Școala Gimnaziala Sfanta Vineri

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Documentații /Extindere/reabilitare/modernizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

DALI Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

-2,00

8,00

0,00

0,00

8,00

20

Achiziție autocamion cu remorca, ptr. Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.66.02.71.01

SANATATE

:::5;609;00::::

i/SiȚȘMOC:

2,784,00 ::

.: :n,fl(i: ::

TiOOORO:

-2:104,011-

680,00

:0RB<:

1.000,00

1:680,00

A

Lucrări in continuare

5.609,00

50,00

50,00

0,00

0,00

-49,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

50,00

50,00

0,00

0,00

-49,00

1,00

0,00

0,00

1,00

B

Lucrări noi

0,00

3.500,00

2.500,00

0,00

1.000,00

-2.000,00

500,00

0,00

1.000,00

1.500,00

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

0,00

3.500,00

2.500,00

0,00

1.000,00

-2.000,00

500,00

0,00

1.000,00

,..1,500,00

Alte cheltuieli de iuvcs iții

0.00

-55,00

0.00

X;

1

PUZ Spital Municipal

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

-49,00

1,00

0,00

0,00

1,00

ll:

2

SPF/SF Spital Municipal

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

-39,00

1,00

0,00

0,00

i,oo

3

ET,Documentație tehnica-rest de executat-Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0,00

48,00

48,00

0,00

0,00

0,00

48,00

0,00

0,00

48,00

4

SF/Laborator Radioterapie cu Energii înalte (inclusiv caiet de sarcini procedura lucrări)

0,00

54,00

54,00

0,00

0,00

-2,00

52,00

0,00

o.oo-

...... 52,00 .S

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII j

Valoare totala conform SF

0

1

2

5

Studiu de impact asupra stării de sanatate a populației

0,00

6

Documentație scenariu securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a 11 "

0,00

Cap.67.02.71.01

A

CULTURA RF.CREERE SI RELIGIE

TOTAL

Lucrări in continuare

8.419,08

767,48

1

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

767,48

B

Lucrări noi

7.651,60

1

Reamenajare parc Andrei Muresanu (proiectare+executie)

3.856,30

2

Amenajare adapost pentru câinii comunitari

3.702,00

3

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

93,30

4

Construire,modernizare, reparații capitale statui si monumente

0,00

5

Amenajare locuri de joaca (proiectare* execuție)

0,00

6

Lucrări pentru obținerea autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

7

Realizare parc "AVENTURA" (proiectare+executie)

0,00

C

Alte cheltuieli de investiții

O.Oij

1

Promovarea si susținerea creerii de centre de sport si recreere in cartierele populate ale municipiului in parteneriat cu rețeaua școlara prin amenajarea de facilitați sportive in spatiile verzi si interstitiale din cartiere (panouri de baschet, piste de alergare, de role, de patine etc.)

0,00

2

SF, PT+DE Alimentare cu apa Parc municipal Ploiești Vest

0,00

3

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

4

SF Construire garaj utilaje (Parc Municipal Ploiești Vest)

0,00

5

Actualizare SF Reamenajare Parc Andrei Mureseanu

0,00

6

Documentație scenariu incendiu necesara obțineri autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

7

ET -Pista de trap (realizata in cadrul proiectului Modemizare/extinderea funcționala a hipodromului din Ploiești)

0,00

8

Consultanta pentru procedura pariuri hipice

0,00

9

S.F/Amenajare/Reabilitare locuri de joaca

0,00

10

Dotări locuri de joaca

0,00

11

SF/DALI,Construire, modernizare, reparații capitale statui si monumente(Iuliu Maniu)

0,00

12

Studiu analiza de risc la securitate fizica pentru Parcul Municipal Ploiești Vest

0,00

13

SF Realizare parc "AVENTURA"

0,00

14

Asistenta tehnica aferenta proiectului "Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a cailor de acces si aretelei edilitare specifice-Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0,00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

BUGET LOCAL Rectificare 7

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 8

Observații

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

30,00

30,00

0,00

0,00

35,00

65,00

0,00

0,00

65,00

1.461,00 :

l;461,00:

Ml)

■ -xs&oo:.

:.:928,00

0.00 <

0,00

928,00:::

55,00

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

55,00

55,00

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

55,00

656,00

656,00

0,00

0,00

-503,00

153,00

0,00

0,00

153,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

90,00

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

500,00

500,00

0,00

0,00

-499,00

1,00

0,00

0,00

1,00

5,00

5,00

0,00

0,00

-4,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"50.00

"’lt.UII

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550,00

550,00

0,00

0,00

0,00

550,00

0,00

0,00

550,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,00

33,00

0,00

0,00

0,00

33,00

0,00

0,00

33,00

30,00

30,00

0,00

0,00

-30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

0,00

8,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

45,00

0,00

0,00

45,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

—1

Nr.

crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SE

0

1

2

Alte cheltuieli dv investiții

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0,00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

2UI7.1.60

din care

A

Lucrări in continuare

18.802,98

1

Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

3

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

250,00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

14.816,13

B

Lucrări noi

2.268,62

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

2.268,62

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

0,00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

4

Proiecte pentru efientizare energetica blocuri de locuințe

0,00

5

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

6

Demolare clădiri cu risc seismic aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public(ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

7

Puncte alimentare cu energie electrica

0,00

8

Dotări RASP (container+cabina wc)

0,00

9

Centru de management trafic(proiectare+executie)

0,00

\lh' thclitiirli u\- investiiH

0.00

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

3

Reactualizarea regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești

0,00

4

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

5

AE.DALI, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tamava, Mr.4

0,00

6

Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminelenr. 11A

0,00

7

ET, DAI.I, PT, DE-Imobil str.Panciu nr.l

0,00

BUGET LOCAL Rectificare 7

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 8

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

27.00

■x-ÎZjOO:::

:0M:

0.0(1

<MHi

MO ■

. OM...

0;00

0,00

•:: :2?M:•:

27,00

27,00

0,00

0,00

0,00

27,00

0,00

0,00

27,00

.......

.-.3.517^56-.-

::2»082;O2:-:

:: 1,435,54:

::: OM

. .-312,18

: :1:.769;84 :

:1:.’435»54:-

0,00

1.526,45

125,00

1.401,45

0,00

-10,97

114,03

1.401,45

0,00

1.515,48

65,00

65,00

0,00

0,00

-2,97

62,03

0,00

0,00

62,03

5,00

5,00

0,00

0,00

-4,00

1,00

0,00

0,00

1,00

5,00

5,00

0,00

0,00

-4,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1.451,45

50,00

1.401,45

0,00

0,00

50,00

1.401,45

0,00

1.451,45

276,00

276,00

0,00

0,00

-214,00

62,00

0,00

0,00

62,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

250,00

0,00

0,00

-210,00

40,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

-4,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.09

0.0(1

0,00

189,80

155,71

34,09

0,00

0,00

155,71

34,09

0,00

189,80

38,31

38,31

0,00

0,00

0,00

3831

0,00

0,00

3831

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

-12,00 - '

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

,$0OȘ'.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.do.

0,00

% ’ *

30,00

30,00

0,00

0,00

-6,21

23,79

0,00

li'           •

1 0,001.

23,79.1 \

î £3' J.

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00 ,

10,00 /

.AL -■

Nr. cri.

k

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 7

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL Rectificare 8

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul

local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8

DALI-Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr. 13

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

-10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

9

Documentarii tehnice -Consolidare imobile cu risc seismic mun.Ploiesti

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

-4,00

1,00

0,00

0,00

1,00

10

Documentarii PUZ in mun.Ploiesti - Amenajare adapost câini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

PUZ Parcelare teren T36-A459, strada Ghighiului Ploiești

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

-30,00

100,00

0,00

0,00

100,00

12

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare, execuție a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

13

SF Parc Industrial

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

14

SF/DALI Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

15

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier 3ereasca

0,00

350,00

350,00

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

350,00

16

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri, Ploiesti-Citadela Viitorului

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

17

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0,00

185,00

185,00

0,00

0,00

0,00

185,00

0,00

0,00

185,00

18

Documentarii de expropriere in mun.Ploiesti (Acord Cadru)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

F.T Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0,00

67,00

67,00

0,00

0,00

-43,00

24,00

0,00

0,00

24,00

20

ET/DALI Rest de excutat imobil Ștefan cel Mare nr.34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

SF/DALI/ Proiect cereri finanțare SDL

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

22

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri cu risc sismic aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

23

întocmire documentație pentru demolare clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești str.Cosminele nr.l IA

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

24

Consultanta management proiecte

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

25

ET DALI /Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

26

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

274,00

274,00

0,00

0,00

6,00

280,00

0,00

0,00

280,00

27

ET,DALI extindere clădire (sediu RASP)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

28

Documentație tehnica/rest de executat "RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății"

0,00

36,00

36,00

0,00

0,00

0,00

36,00

0,00

0,00

36,00

29

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de constricții din strada Ion Creanga, nr.l5 (ateliere pictori)

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

>173:628,99:

:<W5;89L

>:2.695,89:

<1.00

0.00

■ 75,00

>2,770;89::

.11,00

(i;on

<::Z;776,8» :::

din care

A

Lucrări in continuare

173.628,99

1.228,00

1.228,00

0,00

0,00

75,00

1.303,00

0,00

0,00

1.303,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (13 strazi-Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu,                       Extindere rețea

apa str.Fabricilor), diferente 2017 (AT, proiectare)

2.913,18

81,00

81,00

0,00

0,00

0,00

81,00

0,00

0,00

81,00

’■ vj*

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 7

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 8

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str. Timpului, Ploilor, Arcușului, Brates, Gh. Asachi, Șoimului, Progresului, Suceava, Erou Dumitru Boscovici, Valea Alba, Bahluiului, Augustin Treboniu Laurian)-AT

514,61

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

3

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str.Vaslui, str. Feroviarilor)

4.076,20

1.017,00

1.017,00

0,00

0,00

75,00

1.092,00

0,00

0,00

1.092,00

4

Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

166.125,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

B

Lucrări noi

0,00

137,00

137,00

0,00

0,00

0,00

137,00

0,00

0,00

137,00

1

Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Ștrandului, Str.Inului,

Deviere rețele str.Laboratorului, str.Miciurin, str.Elena Doamna)-inclusiv racorduri

0,00

107,00

107,00

0,00

0,00

0,00

107,00

0,00

0,00

107,00

3

Acord Cadru/Extindere rețele canalizare (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

C

Alte cheltuieli de investiții

1.330,89

0,00

u.mi

0.00

1

ET/SF/DALI-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0,00

249,00

249,00

0,00

0,00

0,00

249,00

0,00

0,00

249,00

2

ET/SF/DALI-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

ET privind calitatea terenului in suprafața de 33.67 ha, situat in T14 A 228"

0,00

125,00

125,00

0,00

0,00

0,00

125,00

0,00

0,00

125,00

4

ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

400,00

5

SF Extindere rețele canalizare in Municipiul Ploiești

0,00

61,89

61,89

0,00

0,00

0,00

61,89

0,00

0,00

61,89

6

Harți strategice de zgomot si Planuri de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

7

Registru spatii verzi

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

8

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

9

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

10

SF Rețea canalizare in municipiul Ploiești

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

80,00

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

din care

■, .JkȘthVV.-.-

' IJ (/, 1/1/

. . A'^VțW’.’

.•.•.•Sjw.jvV.w

Alte cheltuieli de invesf ’i

0,00

410,00

150,00

1 5(1.00

410.00

150.00

5GI.0 )

1

Strategie locala de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producție -transport- distribuție la nivelul județului Prahova pentru municipiul Ploiești

0,00

280,00

130,00

0,00

150,00

0,00

130,00

0,00

150,00

280,00

2

ET a sistemului de alimentare cu energie termica

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

3

Consultanta in vederea obțineri de finanțare pentru energie termica-POIM

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

4

Studiu privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de termie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

150,00

i

T

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare

BUGET LOCAL Rectificare 7

FINANȚAT DIN:

Influenta

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 8

Observații

crt.

totala conform SF

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

23.355,67:

23355>7

■24^62

2536239:

0.00

: : 0;00:

■ £2:6503*2''

: OOO

<0,00 :

. 25;562/29.-.

A

Lucrări in continuare

3.564,25

154,90

154,90

0,00

0,00

-5,00

149,90

0,00

0,00

149,90

1

Modernizare străzi cartier Eroilor etapa II (str.Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Cocanel-prelungire, Feroviarilor)

3.230,25

54,90

54,90

0,00

0,00

0,00

54,90

0,00

0,00

54,90

2

Drum acces din str.Libertatii (str.Sperantei)-proiectare+executie

334,00

100,00

100,00

0,00

0,00

-5,00

95,00

0,00

0,00

95,00

B

Lucrări noi

59.086,27

10.033,67

10.033,67

0,00

0,00

2.202,62

12.236,29

0,00

0,00

12.236,29

1

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256,00

220,00

220,00

0,00

0,00

0,00

220,00

0,00

0,00

220,00

2

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București lsi B-dul București 2

7.419,85

500,00

500,00

0,00

0,00

-499,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (podul de lemn) (proiectare+executie)

28.211,42

50,00

50,00

0,00

0,00

-40,00

10,00

0,00

0,00

10,00

4

Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

1.964,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Poduri parau Dambu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

1.071,72

1.100,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

1.100,00

0,00

0,00

1.100,00

7

Reamcnajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona ALTEX)

1.395,95

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

8

Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

9

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6307,00

500,00

500,00

0,00

0,00

5.807,00

6.307,00

0,00

0,00

6.307,00

10

Achiziție si montaj sisteme acustice si butoane de comanda pentru trecerile de pietoni din intersecțiile semaforizate din municipiul Ploiești

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino (proiectare+executie)

4.480,00

100,00

100,00

0,00

0,00

-99,00

1,00

0,00

0,00

1,00

12

Modernizare str.Traian Vuia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Modernizare str. Anul 1848

925,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Modernizare str.Moldovei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Modernizare str.Inului Etapa II

297,29

1,29

1,29

0,00

0,00

0,00

1,29

0,00

0,00

1,29

16

Modernizare str. Iazului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Modernizare str.Miciurin

557,67

558,00

558,00

0,00

0,00

0,00

558,00

0,00

0,00

558,00

18

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca, str. Aleea Scolii, Cartier Malu Roșu (proiectare+executie)

170,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de riord-est-DNIB (proiectare+executie)

4.828,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

20

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Desființare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, stafia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, ih cadrul proiectului :Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

-89,00

1,00

0,00

\ 0.00

sT

9

'"C.O

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 7

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 8

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22

Relocare stâlp linie de contact Sil 114 si amplasare plăcute avertizare aferent proiect: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)- proiectaret-executie

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

23

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

0,00

5.088,08

5.088,08

0,00

0,00

-2.804,78

2.283,30

0,00

0,00

2.28330

24

Modernizare str. Gh. Grigore Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Grigore Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

14,60

14,60

0,00

0,00

-13,60

1,00

0,00

0,00

1,00

25

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

60,00

60,00

0,00

0,00

-59,00

1,00

0,00

0,00

1,00

26

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

0,70

0,70

0,00

0,00

0,00

0,70

0,00

0,00

0,70

27

Acord Cadru/Lucrari rețea stradala in municipiul Ploiești (proiectaret-executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

Modernizare strada Elena Doamna

0,00

1.718,00

1.718,00

0,00

0,00

0,00

1.718,00

0,00

0,00

1.718,00

Vll« iliclltiidi lle iînrslitii

i3.1(>7.10

0.00

UJhi

IMMI

O.'iO

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

800,00

2

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0,00

63,00

63,00

0,00

0,00

0,00

63,00

0,00

0,00

63,00

3

SF+exproprieri-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

950,00

950,00

0,00

0,00

0,00

950,00

0,00

0,00

950,00

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

290,00

290,00

0,00

0,00

0,00

290,00

0,00

0,00

290,00

5

Servicii de consultanta, achiziție tramvaie, trolebuze si autobuze electrice in municipiul Ploiești

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

6

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Achiziție Autobuze

0,00

9.150,00

9.150,00

0,00

0,00

0,00

9.150,00

0,00

0,00

9.150,00

8

DALI Prelungire str.Marasesti de la sensul giratoriu la centura de Vest

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

DALI, PT+DE Modernizare străzi cartier Eroilor etapa II (str.Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Cocanel-prelungire, Feroviarilor)

0,00

1,10

1,10

0,00

0,00

0,00

1,10

0,00

0,00

1,10

10

SF, PT+DE -Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DNIB    (inclusiv

rețele)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0.00

50,00

11

DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intr. Prundului

0,00

91,00

91,00

0,00

0,00

0,00

91,00

0,00

0,00

91,00

/

12

PT+DE Modernizare străzi Cartier Buna Vestire (Petra Musat, Vanatori, Alexandru cel Bun, Sudorului, Prut, Soveja, Spatari, Plevnei, Fundătură Lupeni)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

13

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungire Buda, Bd.Republicii

0,00

36,00

36,00

0,00

0,00

0,00

36,00

0,00

0,00

36,00

1 Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 7

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 8

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Rafov, străzile: Izlazului, Trenului, Uzinei, Târgului, Traian Savulescu, Pieței, Atelierului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

15

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier Mimiu, străzile: Astra, Bcius, Mimiului, Fierarilor, Fabricilor

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

16

PT+DE, inclusiv actualizare SF Modernizare străzi Cartier Mitica Apostol străzile: Acvilei, Brândușelor, Cerbului, Cetinei, Delfinului, Energiei, Ferigei, Fluturilor, Intr.Gaterului, Lăstunului, Mierlei, Paltinului, Plutelor, Prigoriei, Trestioarei, Viilor, Violetelor

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

17

ET, DALI, PT+DE Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

18

DALI, PT+DE Poduri parau Dambu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

DALI PT DE Modernizare strada Gârlei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

20

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier 9 Mai (Ineu, Baiului, Arhimede, Granitului, Răzoare)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

21

DALI, PT+DE Modernizare strada Traian Viua

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

22

DALI, PT+DE Modernizare strada Miciurin

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

23

DALI, PT+DE Modernizare strada Anul 1848

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

24

DALI, PT+DE Modernizare strada Moldovei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

25

DALI,PT+DE Modernizare strada Inului etapa II

0,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

7,00

0,00

0,00

7,00

26

Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrărilor executate pe străzi din Municipiul Ploiești

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

27

PT DE reabilitare si modernizare pasaje subterane, pietonale Bdul București 1 si 2, inclusiv lift

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

-30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

SF Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

-4,00

46,00

0,00

0,00

46,00

29

DALI,PT+DE Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

0,00

19,00

19,00

0,00

0,00

0,00

19,00

0,00

0,00

19,00

30

DALI, PT+DE Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

31

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC TCE SA Ploiești

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

-8,00

122,00

0,00

0,00

122,00

32

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC SGIJ Ploiești SRL

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

99,00

100,00

0,00

0,00

100,00

33

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

34

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0,00

155,00

155,00

0,00

0,00

-48,00

107,00

0,00

0,00

107,00

35

Strategie parcari in municipiul Ploiești

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

36

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Roscnthal

0,00

424,00

424,00

0,00

0,00

0,00

424,00

0,00

0,00

,_424=,00

37

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0,00

253,00

253,00

0,00

0,00

0,00

253,00

0,00

0,00 , ■

253,00'?

tr

38

SF Piste biciclete

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00 '

20,00

-■v.

39

SF Parcare supraetajata Malu Roșu, Str.Turmelor/ Sg.Ch.Mateescu/Str.Armoniei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.0,00

'L !.■■■         ■ ■ >   : T* "

 • V .....'■ . -                ; / ■*-'l:

iU ■>:.

 • V , V ... -- ;

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 7

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL Rectificare 8

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

40

SF-Desfiintare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

41

Asistenta tehnica aferenta proiectului "Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)"

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

42

SF-Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

43

SF, PT+DE Modernizare străzi Țesătorilor si Spicului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

44

SF Masuri de protecție împotriva inundațiilor Bdul.Bucuresti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45

DALI, PT+DE Modernizare str. Iazului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

46

SF/Modemizare străzi Cartier EDEN, str.Oageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47

SF Modernizare strada Arinului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48

DALI, PT, DE Modernizare strada Elena Doamna

0,00

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

52,00

0,00

0,00

52,00

49

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

50

Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

51

DALI/Amenajare loc de recreere (Teatru Toma Caragiu)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLICE PLOIEȘTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

Anexa la Decizie Director General D.G.R.F.P. Ploiești nr. 4613/11.09.2018


AnexaFISA CU INDICATORI PENTRU BUGETUL LOCAL

ALOCAȚI DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2018

CF. DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL D.G.R.F.P. Ploiești Nr. 4613/11.09.2018

PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI

502

mUM

 • I - Buget inițial: cf. Lege buget stat ir.2/3,01,2018, Scrsoarea M.F.P. 462010/04,01,2018, Decizia Difectorulut General nt. 1185/11,01,2018, Scrisoarea M.F.P. 462250/22.01.2018. decizie2910/31,01,2018, nr. 2985/08.02.2018, nr. 3044/16,02,2018

 • II ■ Rectificări: Decizie nr. 3213/07.03.2018. nr 3293/20.03.2018. nr. 3367/04.04.2018, nr. 3985/15.05.2018. nr 4040/25.05.2018. nr. 4132/14.06,2018. nr. 4174/20.062018, nr. 4357/24.07.2018. nr. 4424/07.08.2018. nr. 4494/28.08.2018, nr. 4613/11.09.1

 • III - Buget rectificat

Nr. crt.

INDICATOR

PREVEDERI

din care:

Denumire

Cod /Cont

an 2018

trim. /

trlm. II

trlm. III

trim. IV

1

Cute defalcate din impozitul pe venit

TOTAL

04.02.01

/

II

145,968.00

36,492.00

36,492.00

36,492.00

36.492.00

337.00

16,622.00

■1,417.00

-1,645.00

13,223.00

III

146,305.00

53,114.00

35,075.00

34,847.00

23.269.00

2

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea Bugetelor Locale.

TOTAL, din care:

04.02.04

1

1,000.00

208.00

332.00

33200

128.00

 • II

 • III

0.00

163.00

■66.00

-71.00

•26.00

1,000.00

371.00

266.00

261.00

102.00

cota de 27% pentru bugetul județului

0.00

fond la disooz Cons. Jud. de repartizat pe com., orașe, municipii

1,000.00

371.00

266.00

261.00

102.00

diferența pt. asiqurare buget funcționare com., orașe, municip

0.00

3

Sume defalcate din T.V.A. pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

TOTAL

11.02.01

1

0.00

II

o.oo"

III

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

-

Sume defalcate din T.V.A. pir. finanțarea cheltuielilor oescentralizaie ia niveiui comunelor, orașelor, municip.,

ti. r.;.::.wriD G-.GE P-PlniaslL-TOTAL d.c.:-

11.02.02

1

57,587.00

15,545.00

14,415.00

13,522.00

14,105.00

II

■7,307.00

■601.00

-4.148.00

-2.558.00

.!L‘

50 280.00

15.545 00

13,814 OOm

9.374.OC

11,642/10

0.00

cheltcfart 104 al. 2, Ut. b)-d)din Legea Ed Nat nr. 1/2011 actual.

15,669.00

4,232.00

3,874.00

3,642.00

3,921.00

0.00

drepturi asist pers cu hanoicap grav sau indemniz lunare

32,081.00

10,634.00

9,293.00

5,135.00

7,019.00

ajutor incalzire locuințe

102.00

27.00

35.00

18.00

22.00

cămine pentru persoane vârstnice

57.00

15.00

14.00

13.00

15.00

drepturi stabilite de Legea nr. 248/2015

10.00

3.00

2.00

1.00

4.00

drepturi copii cu cerințe educaționale speciale cf. H.G. 904/2014

953.00

254.00

242.00

232.00

225.00

acordare supliment alimentar cf. O.U.G. nr. 72/2016

0.00

alte cheltuieli

1,408.00

380.00

354.0(7

333.00

341.00

5

Sume defalcate din T. V.A. pentru drumurile județene si comunale

prin Hotarare Consiliul Județean Prahova

11.02.05

/

0.00

II

0.00

III

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

TOTAL, din care:

11.02.06

1

17,111.00

4,266.00

4,266.00

4,266.00

4.313.00

II

0.00

-9.00

9.00

III

17,111.00

4,266.00

4,266.00

4,257.00

4,322.00

pentru buqetul județului

0.00

pentru comune, orașe, municipii

17,111.00

4.266.00

4,266.00

4,257.00

4.322.00

0.00

7

Sume defalcate din T. V.A. pt finanțarea cheltuielilor invatamantului particular sa u confesional acreditat ____,

11.02.09

1

3,612.00

890.00

890.00

890.00

942.00

II ■ III

0.00

3,612.00

890.00           890.00

890.00

942.00

chelt salariile sicontrib af. Inv particular sadjcqrifpaitllfaPaBceAt^

$•\

3,305.00

814.00

814.00

814.00

863.00

chelt cu bunuri si serv pt. unitati inv partj/,(>iU-teMes acreditaf'Vf

307.00

76.00

. 76,00

76.00

79.00

sa
CONSiUEfK~l)

Atis Metrici

</'


W&j 3

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINISTRATIV

Nr.382/28.08.2018

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Potrivit prevederilor art.49, alin.(3) din Legea nr.273/2006, actualizată privind finanțele publice locale „Cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate prin virări de credite bugetare”.

Pentru anul 2018 prin H.C.L. nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, cheltuielile de personal aprobate în buget au fost de 28.000mii lei, din care 26.910mii lei - cheltuieli cu salariile în bani și 1.090mii lei - contribuții, iar plățile la 31.07.2018 au fost de 15.982,86mii lei din care 15.272,304mii lei - cheltuieli cu salariile în bani și 710,56mii lei - contribuții.

Având în vedere că nu au fost acordate majorările salariale pentru implementare proiecte finanțate din fonduri europene, nu au fost demarate procedurile de organizare concursuri în primul semestru al anului, precum și fluctuației de personal propun rectificarea bugetului în sensul micșorării cheltuielilor de personal aprobate în buget la 25.500mii lei din care 24.480mii lei - cheltuieli cu salariile în bani și 1.020mii lei - contribuții.

Șef serviciu

z" z7

Angelescu Ana - Daniela

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții


Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

AF. 9M /13.(99. Ml


Pe raza teritoriala a municipiului Ploiești se afla in derulare lucrări de investiții ale deținătorilor de rețele tehnico-edilitare, pe străzi importante din oraș.

In conformitate cu prevederile HCL 189/2018, detinatorii/utilizatorii/concesionarii de rețele tehnico -edilitare au obligația sa execute lucrări de aducere la starea inițiala a carosabilului pe o lățime de aproximativ 3,50 m , respectiv o banda de circulație, si pe toata lungimea săpăturii.

In scopul realizării unui sistem rutier unitar, municipiul Ploiești trebuie sa intervină pe aceste străzi, simultan cu societățile deținătoare de rețele, prin execuția de lucrări de reparații /intretinere pe celelalte benzi de circulație, in condițiile in care acestea prezintă degradări majore.

Aceste lucrări sunt necesare atat pentru creșterea durabilității suprastructurii cat si pentru asigurarea unei fluente sporite a circulație (exemplu de străzi pe care se intervine:b-dul Republicii, Anul 1848, Traian Vuia, Neagoe Basarabi, etc)

Pentru realizarea acestor lucrări propunem majorarea sumei alocate pentru reparații si intretinere străzi, cu valoarea de 300 000 lei.

Astfel bugetul local pentru anul 2018 - CAP. TRANSPORTURI - Cod 84.02 BUNURI SI SERVICII - Cod 20 - se majoreaza de la 10.000.000 lei la 10.300.000 Iei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAEL MANDI


SEF SERVICIU,

MIHAIL NEGRU

Direcția Tehnic Investiții

Biroul Mobilitate și Trafic Urban

Tel: 0244 / 51 66 99, interior: 508


BMTU 2388/12.09.2018

A L -    //.? 09 Wp.'PRIMAR? tr-?' Cristian Mihai Ganea f#

Viceprimâr^^


NOTĂ DE FUNDAMENTARECAP: 84.02.20

Transporturi

Servicii Mobilitate si Trafic Urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica, etc)

Capitolul 84.02.20 - Tansporturi, se diminuează suma cu 500.000 lei, deoarece in anul 2018 nu se mai poate incheia un contract subsecvent, in baza Acordului Cadru nr. 14639/05.07.2018 privind “Indicatoare rutiere, mobilier stradal, execuție si intretinere marcaje rutiere"

Buget inițial - 2.300.000 lei

Buget consumat la data de 31.08.2018 - 976.000 lei

Diminuare - 500.000 lei

Buget rectificat - 824.000 lei

Director Executiv,

Mihaela Iamandi

Nume, prenume

Funcția publică

țfftnnjtura

Data

ELABORAT

Bogdan Voinea

Referent

12.09.2018

VERIFICAT

SefBMTU

12.09.2018

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

ANEXA A/ ifl. W./'


/ V ii*» ?

aprObaW^

p. PRIMAR


.......

:• f

....


** A. , ,

ihai GANEA


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget local 2018 -RECTIFICARE 8Capitolul 51.02.71.01-AUTORITATI PUBLICE

C.Alte cheltuieli de investiții:

 • l.Dotari informatica: propunem diminuarea sumei din bugetul local cu 44.610,001ei, conform Referat nr. 82/06.09.2018, emis de Serviciul Informatica.

Suma prevăzută in bugetul local este de 531.390,00 lei.

 • 3. Dotări (Direcția de Patrimoniu)”. Propunem diminuarea sumei din bugetul local cu 19.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 0,00 lei.

 • 4. Achizitionarea căsuțelor necesare la organizarea diferitelor evenimente pe parcursul anului-Zilele Orașului Ploiești, Festivalul”Ploiesti-Magie Feerie si Povesti, Sărbătorile de Iarna, Târgul de Crăciun, etc. dar si a altor acțiuni neprevăzute

Obiectiv finalizat, propunem diminuarea sumei din bugetul local cu 950,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 113.050,00 lei.

Capitolul 67.07 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

B.Lucrari noi.

 • 6. Lucrări pentru obținerea autorizației ISU-Teatrul Toma Caragiu

Deoarece pana la aceasta data nu a fost demarata procedura de achiziție a contractului de lucari la acest obiectiv, propunem diminuarea din bugetul local a sumei alocate cu 4.000,00 iei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 1.000 Iei.

Capitolul 70.02-71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

 • A. Lucrări in continuare.

 • l.Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

Obiectiv finalizat, propunem diminuarea sumei din bugetul local cu 2.970,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 62.030,00 lei.

 • 2. RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

Deoarece pana la aceasta data nu au fost reluate lucrările la acest obiectiv propunem diminuarea sumei alocate cu 4.000,00 lei.                                  V ‘  '

Suma totala prevăzută in buget: 1.000,00 lei.

 • 3. Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

Deoarece pana la aceasta data nu a fost demarata procedura de achiziție pentru contractul de lucrări (proiectare si execuție) propunem diminuarea sumei alocate cu 4.000,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000,00 lei.

 • B. Lucrări noi

 • 4. Proiecte pentru eflentizare energetica blocuri de locuințe.

Deoarece pana la aceasta data nu a fost demarata procedura de achiziție pentru contractul de lucrări, propunem diminuarea sumei alocate cu 210.000,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 40.000,00 lei.

6. Demolare clădiri cu risc seismic aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

Deoarece pana la aceasta data nu a fost demarata procedura de achiziție pentru contractul de lucrări, propunem diminuarea sumei alocate cu 4.000,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000,00 lei.

 • C. Alte cheltuieli de investiții.

6. Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminele nr. 11A

Obiectiv finalizat, propunem diminuarea sumei alocate cu 6.210,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 23.790,00 lei.

 • 8. DALI-Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13

Obiectiv finalizat, propunem diminuarea sumei alocate cu 10.000,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 10.000,00 lei.

 • 9. Documentații tehnice -Consolidare imobile cu risc seismic mun.Ploiesti

Deoarece pana la aceasta data nu a fost demarata procedura de achiziție, propunem diminuarea sumei alocate cu 4.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000,00 lei.

11. PUZ Parcelare teren T36-A459, strada Ghighiului Ploiești

Contract incheiat si in curs de demarare, propunem diminuarea sumei suplimentare fata de contract de 30.000,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 100.000,00 lei.

19. ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

Deoarece pana la aceasta data nu a fost demarata procedura de achiziție, propunem diminuarea sumei alocate cu 43.000,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 24.000,00 lei.

26. Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Bloiesti-sistem iluminat public.

A fost elaborat studiu de fezabilitate si aprobat in HCL, si au fost depuse cereri de finanțare. Pentru plata serviciilor pe proiectare propunem majorarea sumei alocate cu 6.000,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 280.000,00 lei.

Capitolul 74.02.71.01 - Protecția mediului

 • A.Lucrari in continuare

3. Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str.Vaslui, str. Feroviarilor)

Pentru finalizarea lucrărilor, propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 75.000,00 lei

Suma totala prevăzută in buget: 1.092.000,00 lei.

 • C.AIte cheltuieli de investiții

 • 3.ET privind calitatea terenului in suprafața de 33.67 ha, situat in T14 A

228”

Propunem modificarea denumirii obiectivului sus menționat conform contractului de prestări servicii nr.18486/25.08.2017.

Capitolul 81.02-71.01 - COMBUSTIBIL SI ENERGIE

C.AIte cheltuieli de investiții:

4. Studiu privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de termie.

Pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de servicii pentru stablirea soluției de gestionare a serviciului de termie propunem alocarea de la bugetul local a sumei de

150.000,00 lei

Suma totala prevăzută in buget: 150.000,00 lei.

AMANDI


DIRECTOR EXECUTIV. MIHAELA\IAMANDI

SEF SERVICIU INVESTIȚII. MARIANA STOCHITA


DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

ANEXA

A7. 9890y/3.09.30(1


NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET LOCAL 2018


Cap.65.02.71.01 -INVATAMANT

 • B. LUCRĂRI NOI

1. Execuție lucrări pentru obținerea autorizației I.S.U la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială „I. A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială „Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr.2), Colegiul Național „I. L. Caragiale” (str. Romana nr.57), Școala Gimnazială „Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal „Crai Nou” (str. Bobâlna nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni nr.l44G).

In anul 2017 Municipiul Ploiești a achiziționat serviciile de intocmire a documentațiilor pentru obținerea avizelor de securitate la incendiu (inclusiv antemasuratori si liste cu cantitati de lucrări necesare a fi executate) in scopul obținerii autorizației de securitate la incendiu.

Astfel, prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru obiectivul menționat mai sus s-a alocat suma de 50,00 mii lei.

Se propune diminuarea sumei de 50,00 mii lei alocata obiectivului de investiții pentru anul 2018 cu suma de 49,00 mii lei.

 • 7. Efîcientizare energetica-Gradinita cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru obiectivul menționat mai sus s-a alocat suma de 28,58 mii lei.

Se propune diminuarea cu suma de 28,58 mii lei din bugetul local al Municipiului Ploiești.

 • 8. Efîcientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr.23

Pentru eficientizarea energetica a Grădiniței cu program prelungit nr.23, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 117888, pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B -Clădiri Publice pentru reabilitarea termica a clădirilor in care isi desfasoara activitatea unitati de invatamant.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru obiectivul menționat mai sus. s-a alocat suma de 27,60 mii lei:

Se propune diminuarea cu suma de 27,60 mii lei din bugetul local al Municipiului Ploiești.

 • 9. Efîcientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”

Pentru eficientizarea energetica a sălii de sport de la Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 117891 pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice pentru reabilitarea termica a clădirilor in care isi desfasoara activitatea unitati de invatamant.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru obiectivul menționat mai sus s-a alocat suma de 8,55 mii lei.

Se propune diminuarea cu suma de 8,55 mii lei din bugetul local al Municipiului Ploiești.

 • 10. Eficientizare energetica Școala Gimnaziala „George Cosbuc”

Pentru eficientizarea energetica a Scolii Gimnaziale „George Cosbuc”, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 117892 pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B -Clădiri Publice pentru reabilitarea termica a clădirilor in care isi desfasoara activitatea unitati de invatamant.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.3 51/2017 a municipiului s-a aprobat Documentația tehnico-economica faza DALI si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul «Efîcientizare energetica - Școala Gimnaziala „George Cosbuc”» si contribuția proprie in proiect a Mun cipiului Ploiești, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru obiectivul menționat mai sus s-a alocat suma de 11,82 mii lei.

Se propune diminuarea cu suma de 11,82 mii lei din bugetul local al Municipiului Ploiești.

 • 11. Efîcientizare energetica Colegiul National „Alexandru Ioan Cuza”

Pentru eficientizarea energetica a Colegiului National „Al. I. Cuza”, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 118052, pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de

carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in;infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor,4 (ăperâtiWi'eâfB -Clădiri Publice pentru reabilitarea termica a clădirilor in care isidesfasoara activi iatea un itavi de invatamant.,                                    :            d f

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru obiectivul menționat mai sus s-a alocat suma de 30,20 mii lei.

Se propune diminuarea cu suma de 30,20 mii lei din bugetul local al Municipiului Ploiești.

 • H. Efîcientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

Pentru eficientizarea energetica a sălii de sport de la liceul Tehnologic 1 Mai, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 117893 pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B -Clădiri Publice pentru reabilitarea termica a clădirilor in care isi desfasoara activitatea unitati de invatamant.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.3 52/2017 a municipiului s-a aprobat Documentația tehnico-economica faza DALI si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul «Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala de Sport» si contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru obiectivul menționat mai sus s-a alocat suma de 13,02 mii lei

Se propune diminuarea cu suma de 13,02 mii lei din bugetul local al Municipiului Ploiești.

13.Executie conducta termica la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru obiectivul menționat mai sus s-a alocat suma de 49,00 mii lei.

Se propune diminuarea cu suma de 49,00 mii lei din bugetul local al Municipiului Ploiești.

 • C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

 • I. Documentații scenariu incendiu, necesare obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati invatamant

Municipiul Ploiești, la data de 06.06.2017, a incheiat contractul de prestări servicii nr.12403/06.06.2017 avand ca obiect intocmirea documentației pentru obținerea avizelor de securitate la incendiu si a antemasuratorilor lucrărilor, liste cu cantitatile de lucrări necesare a fi executate in scopul obținerii autorizației de securitate la incendiu, pentru un număr de opt unitati de invatamant din Municipiul Ploiești, respectiv: Școala Gimnaziala „I. A. Bassarabescu”, Școala Gimnaziala „Rares Vodă”, Colegiul National „I. L. Caragiale”(str. Romana nr.57), Școala Gimnaziala „Sf. Vasile” (Bdul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic „Lazar

Edeleanu” (corp cămin), Grădiniță cu program normal „Crai Nou’^(sttiBobalna nr.26), Grădiniță cu program prelungit nr.28 si Liceul Tehnologic^â>zTfan^pMiii -str. Văleni nr,144G.                                                 !”_/ '          ~ i

Se propune diminuarea cu suma de 1,20 mii Iei din; bugetul localv âl Municipiului Ploiești,                                               \ .             >

 • 4. P.U.D. - Construire Grădiniță cu program prelungit- str. Poștei’rir. 23 ,,.v "

Ținând cont de numărul redus al grădinițelor din zona centrală municipalitatea considera necesara construirea unei noi grădinițe pe str. Poștei nr.23.

In Certificatul de Urbanism nr.355/1212.04.2017, la regimul juridic, conform RLU si PUG, terenul pe care se intenționează a se construi unitatea de invatamant preșcolar se afla in zona cu restricție de construire pana la elaborare PUD/PUZ, este in zona protejata din punct de vedere arhitectural.

In anul 2017, Municipiul Ploiești a procedat la achiziția serviciilor de intocmire a Planului Urbanistic de Detaliu - str. Poștei nr.23, incheindu-se contractul de prestări servicii nr.408//08.01.2018.

Se propune diminuarea cu suma de 10,00 mii Iei in bugetul local al Municipiului Ploiești pentru anul 2018.

 • 5. D.A.L.I. - Modernizare punct termic Ia Colegiul „Spiru Haret”

Pentru decontarea serviciilor aferente intocmirii documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții «Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret”».

Se propune diminuarea cu suma de 1,91 mii lei din bugetul local al Municipiului Ploiești pentru anul 2018.

9.Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

Ținând cont de numărul redus al grădinițelor din zona centrală municipalitatea considera necesara construirea unei noi grădinițe pe str. Poștei nr.23.

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești intenționează sa acceseze fonduri pentru construirea unei grădinițe cu program prelungit pe str. Poștei nr.23 prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile -Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

Se propune diminuarea cu suma de 15,00 mii lei din bugetul local al MunicipiulurPloicsti pentru anul 2018.

 • 12.Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești intenționează sa acceseze fonduri pentru construirea unei grădinițe cu program normal pe str. Trestioarei nr.27 prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

Se propune diminuarea cu suma de 20,00 mii lei din bugețuT local/ al Municipiului Ploiești pentru anul 2018.                                         ' ,ț <

14.Servicii de consultanta pentru proiectare, implementare a- proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru „Extindere/reabilitarei modernizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești intenționează sa achiziționeze servicii de consultanta pentru proiectare, implementare in vederea accesării de fonduri prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții, 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru obiectivul menționat mai sus s-a alocat suma de 310,00 mii lei.

Se propune diminuarea cu suma de 190,00 mii lei din bugetul local al Municipiului Ploiești pentru anul 2018.

15.Servicii de consultanta pentru proiectare, implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești intenționează sa achiziționeze servicii de consultanta pentru proiectare, implementare in vederea accesării de fonduri prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

Se propune diminuarea cu suma de 10,00 mii lei din bugetul local al Municipiului Ploiești pentru anul 2018.

17.ET, Rest de executat - Sala de sport Ia Școala Gimnaziala „Sf. Vineri”

Construirea unei săli de sport la Școala Gimnaziala „Sfanta Vineri” din Municipiul Ploiești, str. Poștei, nr.3 6 este imperios necesara pentru desfasurarea de activitati sportive, deoarece unitatea de invatamant nu dispune de sala de sport.

In anul 2015, Școala Gimnaziala „Sf. Vineri” a procedat la achiziția execuției lucrărilor de construire sala de sport. Pentru demararea execuției lucrărilor, unitatea de invatamant a dispus de suma de cca 440,00 mii lei din care cea mai mare parte donație de la societatea Timken si restul de la Asociația de părinți, suma insuficienta pentru finalizarea construcției.

Prin adresa nr.21981/09.10.2017, conducerea unitatii de invatamant, solicita continuarea investiției si trecerea mijlocului fix (constructie-sala de sport) in inventarul Municipiului Ploiești.

Nefmalizarea lucrărilor in timp util, ar putea produce degradări la acest obiectiv precum si la locuințele vecinilor, deoarece lucrarea de colectare si evacuare a apelor pluviale dintre construcție noua (clădirea sălii de sport) si locuințele acestora nu a fost executata.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind/^aprobârea^ bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe aniP 2019-2021,-. A pentru obiectivul menționat mai sus s-a alocat suma de 10,00 mii lei. f Sp 4 & " r                            •                                                         ti %          H hjj

Se propune diminuarea cu suma de 10,00 mii lei din bugetul local al Z^,-Ploiești pentru anul 20187 '                                       "■'         '

19. D.A.L.I. Conducta termica la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu” ^4444^ Ținând cont de sesizarea conducerii unitatii de invatamant, prin care se aduce la cunoștința faptul ca coloana de incalzire intre căminul 1 si căminul 2 este deteriorita se impune inlocuirea acesteia. Eficientizarea energetica se realizează si prin reducerea pierderilor de energie termica pe rețelele de distribuție de agent termic pentru incalzire si apa calda.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru obiectivul menționat mai sus s-a alocat suma de 10,00 mii lei.

Se propune diminuarea cu suma de 2,00 mii lei din bugetul local al Municipiului Ploiești pentru anul 2018.

CAP. 66.02.71.01. SANATATE

 • A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

1. Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

In vederea demarării procedurii de achiziție publica a execuției lucrărilor de consolidare si refunctionalizare a secției de oncologie, corp A (etapa a II-a) ramase de executat, se propune alocarea in bugetul Municipiului Ploiești pentru anul 2018 a sumei de 50,00 mii lei.

Se propune diminuarea cu suma de 49,00 mii lei din bugetul local al Municipiului Ploiești pentru anul 2018.

 • B. LUCRĂRI NOI

l.Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte (proiectare si execuție)

Pentru realizarea acestui obiectiv in anul 2018 s-a alocat suma de 3.500,00 mii lei.

Se propune diminuarea cu suma de 2.000,00 mii lei din bugetul local al Municipiului Ploiești pentru anul 2018.

B. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1. PUZ Spital Municipal

In anul 2016, Municipiul Ploiești a asigurat intocmirea unui Studiu privind imbunatatirea si diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in rețeaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Realizarea spitalului se bazeaza pe nevoile sistemului de sanatate din Municipiul Ploiești, existenta unor echipe medicale profesioniste, posibilitatea implementării unor mecanisme de monitorizare si control la nivelul Primăriei Municipiului Ploiești, riscurile la care sunt expuși pacientii in cazul lipsei acestei investiții si inițiative pre-existente.

Pentru realizarea acestui obiectiv, in anul 2018 s-a alocat suma de 50,00 mii lei;

Se propune diminuarea cu suma de 49,00 mii lei din bugetul local al Municipiului Ploiești pentru anul 2018.

 • 2. SPF/SF Spital Municipal

In anul 2016, Municipiul Ploiești a asigurat intocmirea unui Studiu privind imbunatatirea si diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in rețeaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in care se apreciaza ca, in Municipiul Ploiești, situația de fapt nu oferă perspective corespunzătoare de asigurare a asistentei medicale, de dezvoltare si diversificare a ofertei de servicii medicale, din motive ce tin de spațiul deficitar/inadecvat, de dotările tehnice necorespunzatoare, de imposibilitatea respectării circuitelor funcționale optime, s.a.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru obiectivul menționat mai sus s-a alocat suma de 40,00 mii lei.

Se propune diminuarea cu suma de 39,00 mii lei din bugetul local al Municipiului Ploiești.

4.S.F. Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte (inclusiv caiet de sarcini procedura lucrări)

Pentru realizarea acetui obiectiv pe anul 2018 s-a alocat suma de 54,00 mii lei.

Se propune diminuarea cu suma de 2,00 mii lei din bugetul local al Municipiului Ploiești.

 • 6. Documentație scenariu securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a n-a"

Având in vedere faptul ca, legislația privind avizarea si autorizarea de securitate la incediu si protecție civila a fost modificata, conform OMAI nr. 129/2016, pentru obținerea avizului din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgenta „Serban Cantacuzino”, pentru cerința de securitate la incendiu, este necesara intocmirea scenariului de securitate la incendiu.

Documentația - Scenariul de Securitate la Incendiu se va intocmi pentru intregul corp "A" din cadrul Spitalului Municipal (Schuller) - Consolidare si refunctionalizare Corp "A", conform noilor reglementari O.M.A.I. nr. 129/2016.

Astfel, se propune majorarea sumei alocate cu suma de 35,00 mii lei pentru anul 2018.

Suma alocata in bugetul Municipiului Ploiești pentru anul 2018 pentru demararea procedurii de achiziție a documentației scenariu securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a Il-a" este de 65,00 mii Iei.

CAP. 67.02.71.01. CULTURA RECREERE SI RELIGIE B.LUCRARI NOI

 • 5.Amenajare locuri de joaca (proiectare si execuție)

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru obiectivul menționat mai sus s-a alocat suma de 500,00 mii lei.

Se propune diminuarea cu suma de 499,00 mii lei din bugetul local al Municipiului Ploiești.

 • C.ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

  '—1

  - '

  Pentru înlocuirea unor obiecte de joaca deteriorate care numai corespund}


lO.Dotari locuri de joaca

normelor actuale, motiv pentru care este necesara achiziția .denoi;/ echipamente/dotări.                                                        V

Astfel, pentru realizarea acetui obiectiv pe anul 2018 s-a alocat suma de 30,00 mii lei.

Se propune diminuarea cu suma de 30,00 mii lei din bugetul local al Municipiului Ploiești.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

Direcția Tehnic Investiții

Biroul Mobilitate și Trafic Urban

Tel: 0244 / 51 66 99, interior: 508

BMTU 2386/12.09.2018

Z1775W J/3.09.W

APROBĂT, p. PRIMAR


Cristian Mihdi Canea


NOTĂ DE FUNDAMENTARE


“Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții si 5 treceri pietonale in municipiul Ploiești”


CAP: 84.02.71.01

Transporturi

B. Lucrări noi

9. Lucrări de upurade a sistemului de semaforizare in intersecții

Pentru buna desfășurare a contractului ce urmeaza a se încheia anul acesta, cu o valabilitate de 12 luni si care va avea ca obiect “Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții si 5 treceri pietonale in municipiul Ploiești” si, avand in vedere necesitatea continuării lucrărilor de modernizare la sistemul de semaforizare din municipiul Ploiești, propunem majorarea alocației inițiale cu suma de 5.807.000 lei inclusiv TVA.

Buget inițial 2018 - 500.000 lei inclusiv TVA,

Buget rectificat - 6.307.000 lei inclusiv TVA.

Director Executiv, Mihaela Iamandi


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții Dramuri

AT. 9WI 1/3.09.Mi

APROBAT

p. PRIMAR Cristian Mihpi GANEA VICEPlQlVJAR

NOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2018

RECTIFICARE 8

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

 • A. Lucrări in continuare

Drum acces din strada Libertății (strada Speranței)- proiectare+executie întrucât lucrările au fost finalizate si decontate, propunem redistribuirea sumei de 5.000 lei, inclusiv TVA, Cap.A - Lucrări in continuare.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.A - Lucrări in continuare'. 100.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 95.000 lei.

 • B. Lucrări noi

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București 1 si B-dul București 2

întrucât la data prezentei se afla in demarare procedura de achiziție publica, in vederea inchiereii contractului de lucrări, inclusiv proiectare propunem redistribuirea sumei de 499.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi'. 500.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 1.000 lei.

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (podul de lemn) (proiectare+executie)

întrucât la data prezentei se afla in demarare procedura de achiziție publica, in vederea inchiereii contractului de lucrări, propunem redistribuirea sumei de 40.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare                                                      \ff \

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 50.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 10.000 lei.                                                          i : f:j

■; ' •           . . ' ' V/

Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino (proiectare si execuție)

întrucât lucrările nu au fost demarate, propunem redistribuirea sumei de 99.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 100.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 1.000 lei, inclusiv TVA.

Desființare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului :Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

întrucât lucrările nu au fost demarate, propunem redistribuirea sumei de 89.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 90.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 1.000 lei, inclusiv TVA.

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

In urma executării lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare municipale, ce vor fi executate in anul 2018, se impune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemelor rutiere existente (Modernizare străzi Cartier Eroilor/ Rudului, străzile: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Soldat Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intrarea Prundului; Modernizare străzi Cartier Mimiu, străzile: Astra, Beius, Mimiului, Fierarilor, Fabricilor; Modernizare străzi Cartier Rafov, etapa II, străzile : Izlazului, Trenului, Uzinei, Târgului, Traian Savulescu, Pieței, Atelierului; Modernizare străzi Cartier Mitica Apostol, strada Cerbului; Modernizare străzi Cartier Buna Vestire, străzile: Petru Musat, Vanatori, Alexandru cel Bun, Sudorului, Prut, Soveja, Spatari, Plevnei, Fundătură Lupeni; Modernizare străzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungire Buda, B-dul Republicii).

întrucât lucrările de refacere a sistemelor rutiere se vor executa etapizat, in funcție de finalizarea lucrărilor de extindere a rețelelor de canalizare, propunem redistribuirea sumei de 2.804.780 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 5.088.080 lei, inclusiv TVA

Btrget reetifieat^2^2 8   OOTei^m^tesw-T^fA

Modernizare str. Gh. Gr. Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

întrucât la data prezentei proiectul se afla la stadiul de elaborare documentații tehnice, propunem redistribuirea sumei de 13.600 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 14.600 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 1.000 lei, inclusiv TVA.

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

întrucât la data prezentei proiectul se afla la stadiul de elaborare documentații tehnice, propunem redistribuirea sumei de 59.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 60.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 1.000 lei, inclusiv TVA.

C - Alte cheltuieli de investiții

PT DE reabilitare si modernizare pasaje subterane, pietonale Bdul București 1 si 2, inclusiv lift

întrucât la data prezentei se afla in demarare procedura de achiziție publica, in vederea inchiereii contractului de lucrări, inclusiv proiectare, propunem redistribuirea sumei de 30.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 30.000 iei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 0 lei.

SF Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii


Cantacuzino                                                        7           ’i

întrucât documentația tehnica, faza SF, a fost elaborata si decontata, propii.ne.m|^f redistribuirea sumei de 4.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții,

Informații financiare                                                        ‘ r . ‘

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 50.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 46.000 lei, inclusiv TVA.

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC TCE SA Ploiești

Propunem diminuarea sumei din bugetul local cu 8.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C -Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 130.000 lei, inclusiv

TVA

Buget rectificat: 122.000 lei, inclusiv TVA.

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC SGU Ploiești SRL

Propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 99.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 1.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 100.000 lei, inclusiv TVA.

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

Propunem diminuarea sumei din bugetul local cu 48.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C -Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 155.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 107.000 lei, inclusiv TVA.

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela IAMANDI

ANDI


SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU

DIRECȚIA TEHNIC-IN VESTITII

Nk-            iCapitolul 67.02-71 Cultura, Recreere si Religie

Prin Hotararea Consiliului Local nr.147/25.04.2018 a fost aprobata lista cu beneficiarii sprijinului financiar acordat din bugetul municipiului Ploiești in anul 2018.

Unitățile de cult din Municipiul Ploiești care au demarat lucrări, aflate in diverse stadii solicita sprijin financiar pentru finalizarea acestora după cum urmeaza:

 • -  Parohia „Sf. Vasile” solicita sprijin financiar pentru lucrări de restaurare a catapetesmei si a ansamblurilor iconografice din interiorul sfanțului locaș;

 • -  Parohia „Dumitru Apostol” solicita sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de construcție a noului locaș de cult aflat in stadiul de realizare a turlei si acoperișului;

 • -  Parohia Maica Precista solicita sprijin financiar pentru finalizarea montării invelitorii, montarea jgheaburilor si burlanelor.

Prin urmare, propunem suplimentarea sumei alocate pentru anul 2018 prin Hotararea Consiliului Local nr.147/25.04.2018 cu suma de 100.000 lei pentru unitățile de cult, după cum urmeaza:

 • - pentru Parohia „Sf. Vasile”: 50.000 lei;

 • - pentru Parohia „Dumitru Apostol”: 30.000 lei;

 • - pentru Parohia „Maica Precista”: 20.000 lei

  Director Executiv, Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN


Anexa HCL

APROBAT

p.PRIMAR

Cristian Mihat GANEA

UNITĂȚI DE CULT CARE BENEFICIAZĂ DE SPRIJIN FINANCIAR ÎN ANUL 2018

Unitatea de cult

Lucrări pentru care se solicită sprijin financiar

Suma Lei

I.

Parohia "Romano-Catolică"

> reparații interioare și exterioare la biserică, la casa parohială și la casa tineretului cu program spiritual și social-educativ din incinta bisericii, oratoriul Sfântul Anton de Padova.

30 000

II.

Parohia "Sfântul Ioan" (Catedrala Sf. Ioan)

> continuarea lucrărilor de construire la sfântul lăcaș.

200 000

Protoieria Ploiești Sud

m.

Parohia "Dumitru Apostol"

 • > construirea turlei;

 • > executarea acoperișului pe întreg corp al bisericii și turlei;

 • > executarea tencuielilor exterioare și interioare;

 • > montarea ferestrelor și ușilor.

45 000

Parohia "înălțarea Domnului"

Eroilor

 • > reabilitarea gardului bisericii;

 • > realizarea unui ansamblu statuar dedicat Sf. Ștefan cel Mare

15 000

Parohia "Sfânta Filofteia"

 • > continuarea lucrărilor de racordare la gaze naturale;

 • > repararea acoperișului bisericii;

 • > schimbarea tablei.

15 000

Parohia "Sfântul Gheorghe Vechi"

 • > reparații la absida altarului;

 • > subzidire și un sistem de hidroizolație pentru a stopa ridicarea igrasiei;

 • > restaurarea catapetesmei;

 • > ridicarea unui edificiu pentru lumânări.

15 000

Parohia "Sfinții împărați

Constantin și Elena"

 • > reparații exterioare la pereți și turle biserică;

 • > înlocuire uși interioare biserică;

 • > înlocuire gard curtea bisericii partea de est;

 • > înlocuit ferestre turle biserică;

 • > montare burlane de coborâre apă pluvială la biserică;

 • > pavaje curte și pereți casă parohială;

 • > reparații magazie casă parohială.

15 000

Parohia "Sfântul Haralambie"

 • > executarea unui gard împrejmuitor la terenul pe care se află imobilele parohiale;

 • > refacerea și zugrăvirea exteriorului bisericii și a unor imoble parohiale;

 • > executarea unor ferestre termopan la clopotniță și imobile parohiale.

15 000

Parohia "Sfântul Sava"

 • > lucrări de consolidare la biserică;

 • > lucrări la clopotniță.

15 000

Parohia "Sfinții Trei Ierarhi"

 • > continuarea lucrărilor la șarpantă și învelire cu tablă de cupru;

 • > șapte interioare.șEpiaEd0seiU_

 • > realizarea scării principale de acces în biserică;

 • > instalații electrice și căldură;                             - -

 • > tencuieli exterioare și vopsea decorativă.

■A

...

Parohia "Sfânta Treime"

 • > executarea și montarea icoanelor din mozaic la paraclis;

 • > montarea pardoselilor din granit în paraclis;

 • > schimbarea acoperișului la casa parohială - sediul bibliotecii, structura de lemn și tablă Lindab;

 • > montarea instalațiilor de apă și sanitare în clădirea destinată activităților cultural-religioaseși sociale ale parohiei.

15 000

Parohia "Sfântul Vasile"

 • > construirea unui paraclis (capelă) în curtea bisericii;

 • > restaurarea catapetesmei;

 • > restaurarea picturii din interiorul bisericii;

 • > schimbarea ușilor de la intrarea în biserică cu unele din lemn;

 • > pavarea cu piatră cubică din granit împrejurulbisericii și centrului administrativ;

 • > schimbarea băncuțelor din curtea și parcul bisericii.

105 000

Protoieria Ploiești Nord

IV.

Parohia

"Acoperământul Maicii Domnului"

> continuarea lucrărilor Ia biserica parohială

45 000

Parohia "Maica Precista"

> reparații biserică, restaurare pictură, capelă mortuară

35 000

Parohia "Nașterea Domnului și

Sfântul Apostol Andrei"

> continuarea lucrărilor de pictură, tâmplărie

15 000

Parohia "Sfântul Gheorghe Nou"

> continuarea lucrărilor la centrul social-pastoral, reparații biserică și tâmplărie biserică

15 000

Parohia "Sfântul Spiridon"

 • > refacere acoperiș pridvor, capelă mortuară și camera centralei;

 • > vopsit învelitoarea bisericii;

 • > schimbat centrala termică.

15 000

Parohia "Sfânta Vineri"

 • > capela mortuară;

 • > centru social-pastoral.

15 000

Parohia "Sfinții Voievozi"

> schimbat învelitoare cupru.

15 000

Parohia "Buna Vestire"

> sistem de încălzire prin pardoseală.

13 000

Parohia "Antonie cel Mare"

> construcții și instalații

20 000

Parohia "Nicolae Vechi"

> pictură, servicii și lucrări

5 000

Direcția Tehnic Investiții

Director Executiv,

Mihaela l^MANDI

• Z

f

Centralizat,

Director Executiv Adjunct, Mădălina CRĂCIUN