Hotărârea nr. 360/2018

Hotãrârea nr. 360 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SC Transport Călători Express SA Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,

HOTĂRÂREA NR. 360 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C Transport Călători Express S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Expunerea de motive nr. 203/13.09.2018 a primarului Municipiului Ploiești domnul Adrian Florin Dobre, raportul de specialitate nr. 16952/12.09.2018 și nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești;

luând în considerare Raportul de specialitate nr. 103/13.09.2018 al Direcției Economice;

ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.09.2018;

având în vedere prevederile Deciziei Consiliului de Administrație nr.15/13.09.2018 și ale Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.14/13.09.2018;

luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.503/2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public de călători pentru categoriile beneficiare de reduceri/gratuități de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.322/2016, Hotărârea Consiliului Local nr.235/2017, Hotărârea Consiliului Local nr.354/2017 și Hotărârea Consiliului Local nr.258/2018;

ținând cont de prevederile Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) din Ordonanța de Guvern nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Legii 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, art.2 alin.(l-3), art.42 alin.(l);

în conformitate cu prevederile art.19 și art.49 din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art.58 din Legea nr. 2/2018 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2018 ;

în temeiul art.36, ali.(4), lit.a și art.45, alin.(2),lit.a ale Legii nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă-rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anui 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești la capitolul „Subvenții, conform prevederilor legale în vigoare”, cu suma de 2.200 mii lei, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 14 septembrie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, George- Sorin-Niculae BOTE5BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2018INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat

HCL

nr.346/2018

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

X

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

73.368,0

0,0

73.368,0

100,0

73.500,0

73.550,0

100,2

100,1

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

73.368,0

0,0

73.368,0

100,0

73.500,0

73.550,0

100,2

100,1

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA

34.626,0

2.200,0

36.826,0

106,4

49.931,0

51.029,5

135,6

102,2

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, fără TVA

29.097,0

1.849,0

30.946,0

106,4

41.958,4

42.881,5

135,6

102,2

subvenții de la CLM cu TVA, din care:

29.018,0

2.200,0

31.218,0

107,6

44.194,0

45.166,3

141,6

102,2

a.l

TVA

4.633,0

351,0

4.984,0

107,6

7.056,0

7.211,2

141,6

102,2

subvenții (compensare tarif ptcategorii defavorizate)

3

24.385,0

1.849,0

26.234,0

107,6

37.138,0

37.955,0

141,6

102>2

subvenții de la ASSC cu TVA, din care:

5.184,0

0,0

5.184,0

100,0

5.303,2

5.419,9

102,3

a.2

TVA

828,0

0,0

828,0

100,0

847,0

865,6

102,3

subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006

4.356,0

0,0

4.356,0

'aee 1  ----

100,0

4.456,2

4.554,2

102,3

102,2
INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat

HCL

nr.346/2018

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2018

0

1

2

3

4

x

5

a.3

subvenții de Ia CNPAS și UPG Ploiești cu TVA, din care:

424,0

0,0

424,0

TVA

68,0

0,0

68,0

subvenții (compensare tarif ptcategorii defavorizate)

356,0

0,0

356,0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

73.368,0

0,0

73.368,0

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

73.368,0

0,0

73.368,0

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

16.583,0

0,0

16.583,0

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

1.704,0

0,0

1.704,0

cheltuieli cu personalul, din care:

11

49.792,0

0,0

49.792,0

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd. 13 + rd. 14)

12

48.212,0

0,0

48.212,0

CI

ch. cu salariile

13

46.257,0

0,0

46.257,0

C2

bonusuri

14

1.955,0

0,0

1.955,0

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

C.

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

527,0

0,0

-----------f

527,0

’age 2--

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

6 = 5/4

7

8

9

10

100,0

433,8

443,4

102,3

102,2

100,0

69,6

71,1

102,4

102,2

100,0

364,2

372,2

102,3

102,2

100,0

72.866,5

72.725,6

99,1

99,8

100,0

72.866,5

72.725,6

99,3

99,8

100,0

16.964,4

17.337,6

102,3

102,2

100,0

1.704,0

1.704,0

100,0

100,0

100,0

48.909,1

48.395,0

98,2

98,9

100,0

47.336,0

46.821,0

98,2

98,9

100,0

45.417,0

44.923,0

98,2

98,9

100,0

1.919,0

1.898,0

98,2

98,9

100,0

539,1

551,0

102,3

102,2

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat

HCL

nr.346/2018

Diferente de rectificat +/-

0

1

2

3

4

X

C _ Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

1.053,0

0,0

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

5.289,0

0,0

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,0

0,0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

f

Propunere rectificare 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.053,0

100,0

1.034,0

1.023,0

98,2

98,9

5.289,0

100,0

5.289,0

5.289,0

100,0

100,0

0,0

633,5

824,5

*5'

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat

HCL

nr.346/2018

Diferente de rectificat +/-

0

1

2

3

4

X

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

Propunere rectificare 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

5

6 = 5/4

7

8

9

10

li'’-.

age 4INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat

HCL

nr.346/2018

0

1

2

3

4

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

2.628,0

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

2

Surse proprii

2.628,0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

2.628,0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

927,0

2

Nr. mediu de salariați total

939,0

Nr. mediu de salariați fara conducere

49

936,0

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

4.268,8

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

3.621,0

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

78,1

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

X

5

6 = 5/4

7

8

9

10

0,0

2.628,0

0,0

2.628,0

0,0

2.628,0

0,0

927,0

920,0

908,0

0,0

939,0

922,0

912,0

0,0

936,0

919,0

909,0

0,0

4.268,8

100,0

4.268,3

4.268,1

100,0

100,0

0,0

3.621,0

100,0

3.617,2

3.617,0

99,9

100,0

0,0

78,1

100,0

79,7

80,6

102,0

1.01,2

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat

HCL

nr.346/2018

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

X

5

6 = 5/4

7

8

9

10

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale Ia 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. I)xl000

55

1.000,0

1.000,0

991,4

988,8

9

Plăți restante

56

3.216,0

3.216,0

10

Creanțe restante

57

3.000,0

3.000,0Șef serv. BTVec. Camelia CercelS.C» Transport Călători Express S.A. Ploiești


str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513225, e-mail: office@ratph.ro, www.ratph.ro

Anexa nr. 2 A

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

2017

2018

din care:

Aprobat

HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

Realizat

7 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

conform HG/Ordin comun HCL nr.346/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

Trim I

Trim 11

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9=

8/5 ♦ 100

10=

8/6*100

11

12

13

14

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.

22 + rd. 28)

1

78.413,0

63.731,0

73.368,0

41.472,0

73.368,0

115,1

100,0

18.272,0

18.861,0

18.491,0

17.744,0

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd.llb + rd. 12 + rd.

13 + rd. 14), din care:

2

78.413,0

63.731,0

73.368,0

41.472,0

73.368,0

115,1

100,0

18.272,0

18.861,0

18.491,0

17.744,0

a)

din producția vândută

(rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

41.709,0

30.147,0

44.271,0

17.924,0

-1.849,0

42.422,0

140,7

95,8

7.733,0

8.273,0

10.273,0

16.143,0

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

35.919,0

25.054,0

39.181,0

14.533,0

-1.849,0

37.332,0

149,0

95,3

6.460,0

7.000,0

9.000,0

14.872,0

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

5.790,0

5.093,0

5.090,0

3.391,0

5.090,0

99,9

100,0

1.273,0

1.273,0

1.273,0

1.271,0

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

36.704,0

33.584,0

29.097,0

23.548,0

1.849,0

30.946,0

92,1

106,4

10.539,0

10.588,0

8.218,0

'%1.601,0

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

INDICATORI

Nr.

rd.

20

Aprobat HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

conform

HG/Ordin comun HCL nr.346/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

0

1

2

3

4

5

6

cl.l

subvenții cu TVA

43.677,0

39.964,0

34.626,0

cl.2

subvenții fara TVA

36.704,0

33.584,0

29.097,0

subvenții de ia CLM cu

TVA, din care:

38.294,0

34.716,0

29.018,0

cl.3

TVA

6.114,0

5.543,0

4.633,0

subvenții (compensare tarif ptcategorii defavorizate)

10

32.180,0

29.173,0

24.385,0

subvenții de Ia ASSC cu

TVA, din care:

5.064,0

4.908,0

5.184,0

cl.4

TVA

808,0

783,0

828,0

subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006

4.256,0

4.125,0

4.356,0

cl.5

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești cu TVA, din care:

340,0

340,0

424,0

TVA

54,0

54,0

68,0

subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)

286,0

286,0

356,0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din

14

fi)

din amenzi și penalități

15

12)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd.

19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor

CO2

20

2018

din care:

Realizat

7 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

TrimI

Trim 11

Trim III

Trim IV

7

X

8

9= 8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

28.021,0

2.200,0

36.826,0

92,1

106,4

12.541,0

12.600,0

9.780,0

1.905,0

23.548,0

1.849,0

30.946,0

92,1

106,4

10.539,0

10.588,0

8.218,0

1.601,0

24.707,0

2.200,0

31.218,0

89,9

107,6

11.085,0

11.173,0

8.365,0

595,0

3.944,0

351,0

4.984,0

89,9

107,6

1.769,0

1.784,0

1.336,0

95,0

20.763,0

1.849,0

26.234,0

89,9

107,6

9.316,0

9.389,0

7.029,0

500,0

3.122,0

5.184,0

105,6

100,0

1.338,0

1.332,0

1.320,0

1.194,0

498,0

828,0

105,7

100,0

214,0

213,0

211,0

190,0

2.624,0

4.356,0

105,6

100,0

1.124,0

1.119,0

1.109,0

1.004,0

192,0

424,0

124,7

100,0

118,0

95,0

95,0

116,0

31,0

68,0

125,9

100,0

19,0

15,0

15,0

19,0

161,0

356,0

124,5

100,0

99,0

80,0

80,0

97,0

c

INDICATORI

Nr.

rd.

201

Aprobat HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

conform HG/Ordin comun HCL nr.346/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

0

1

2

3

4

5

6

f5)    | alte venituri

21

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 -rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

78.413,0

75.895,0

73.368,0

1

Cheltuieli de exploatare

(rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

78.413,0

75.895,0

73.368,0

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

19.069,0

15.796,0

16.583,0

Al

Cheltuieli privind stocurile

(rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

15.163,0

12.343,0

13.014,0

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

11.215,0

8.634,0

8.901,0

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

3.000,0

1.204,0

1.241,0

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

8.000,0

7.209,0

7.432,0

b3)

alte cheltuieli materiale consumabile

36.1

215,0

221,0

228,0

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

188,0

102,0

105,0

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

3.725,0

3.581,0

3.981,0

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

35,0

26,0

27,0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

1.258,0

1.048,0

1.080,0

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

408,0

231,0

238,0

2018

din care:

Realizat

7 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

7

X

8

9=

8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

43.357,0

73.368,0

96,7

100,0

18.350,0

18.212,0

18.490,0

18.316,0

43.357,0

73.368,0

96,7

100,0

18.350,0

18.212,0

18.490,0

18.316,0

10.301,0

16.583,0

105,0

100,0

4.147,0

4.147,0

4.146,0

4.143,0

8.194,0

13.014,0

105,4

100,0

3.253,0

3.253,0

3.253,0

3.255,0

5.690,0

8.901,0

103,1

100,0

2.225,0

2.225,0

2.225,0

2.226,0

935,0

1.241,0

103,1

100,0

310,0

310,0

310,0

311,0

4.617,0

7.432,0

103,1

100,0

1.858,0

1.858,0

1.858,0

1.858,0

138,0

228,0

103,2

100,0

57,0

57,0

57,0

-57,0

63,0

105,0

102,9

100,0

26,0

26,0

26,0

' 27,0

2.387,0

3.981,0

111,2

100,0

995,0

995,0

995,0

996,0

54,0

27,0

103,8

100,0

7,0

7,0

7,0

6,0

623,0

1.080,0

103,1

100,0

271,0

271,0

271,0

.267,0

201,0

238,0

103,0

100,0

60,0

60,0

60,0

58,0

INDICATORI

Nr.

rd.

20

Aprobat HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

Realizat

7 luni

conform HG/Ordin comun HCL nr.346/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

0

1

2

3

4

5

6

7

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

privat

44

c)

prime de asigurare

45

850,0

817,0

842,0

422,0

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

2.648,0

2.405,0

2.489,0

1.484,0

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

337,0

314,0

330,0

176,0

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

3,0

L0

1,0

0,0

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

3,0

1,0

1,0

0,0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

2018

din care:

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

X

8

9= 8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

842,0

103,1

100,0

211,0

211,0

211,0

209,0

2.489,0

103,5

100,0

623,0

623,0

622,0

621,0

330,0

105,1

100,0

83,0

83,0

83,0

81,0

1,0

100,0

100,0

1,0

1,0

100,0

100,0

1,0

c

INDICATORI

Nr.

rd.

2C

Aprobat

HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

conform HG/Ordin comun HCL nr.346/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

0

1

2

3

4

5

6

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

8,0

3,0

6,0

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd.

66), din care:

64

-interna

65

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

189,0

129,0

133,0

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

16,0

16,0

17,0

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1.351,0

1.438,0

1.483,0

îl)

cheltuieli de asigurare și pază

70

650,0

666,0

550,0

Î2)

și funcționarea tehnicii de calcul

71

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

18,0

11,0

95,0

2018

din care:

Realizat

7 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

7

X

8

9= 8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

11,0

6,0

200,0

100,0

2,0

2,0

1,0

1,0

66,0

133,0

103,1

100,0

33,0

33,0

33,0

34,0

7,0

17,0

106,3

100,0

4,0

4,0

4,0

5,6

764,0

1.483,0

103,1

100,0

371,0

371,0

-.371,0

370;0

294,0

550,0

82,6

100,0

138,0

138,0

'7138,0

136,0

9,0

95,0

863,6

100,0

24,0

24,0

24,0

%o

INDICATORI

Nr.

rd.

2<k

Aprobat

HCL

nr.512/2017

Realizat

Aprobat

conform HG/Ordin comun HCL nr.346/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

0

1

2

3

4

5

6

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0,0

13,0

13,0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

744,0

504,0

519,0

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

1.341,0

1.527,0

1.704,0

a)

eh. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

bunurilor publice și resursele minerale

81

5,0

5,0

5,0

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

2,0

1,0

2,0

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

389,0

475,0

335,0

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd.

100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

49.419,0

48.866,0

49.792,0

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)

87

40.482,0

40.061,0

48.212,0

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd.

90 + rd. 91), din care:

88

39.678,0

39.259,0

46.257,0

2018

din care:

Realizat

7 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

7

X

8

9=

8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

13,0

100,0

100,0

13,0

460,0

519,0

103,0

100,0

130,0

130,0

130,0

129,0

776,0

1.704,0

111,6

100,0

426,0

426,0

426,0

426,0

2,0

5,0

100,0

100,0

2,0

3,0

5,0

2,0

200,0

100,0

1,0

353,0

335,0

70,5

100,0

84,0

84,0

. , .V.;83.Q

29.163,0

49.792,0

101,9

100,0

12.454,0

12.316,0

*3.

fc595,0

12.427,0

28.223,0

48.212,0

120,3

100,0

12.056,0

11.918,0

IVW

’-'ki X      î?' ,

'121040,0

27.713,0

46.257,0

117,8

100,0

11.570,0

11.570,0

11.57010

11,547,0

INDICATORI

Nr. rd.

20.

Aprobat HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

conform HG/Ordin comun HCL nr.346/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

0

1

2

3

4

5

6

a) salarii de bază

89

37.257,0

36.838,0

26.386,0

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

19.871,0

c) alte bonificații (conform CCM)'

91

d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per.determinată

91,1

13,0

10,0

e)cheltuieli cu salariile personalului

cf. HG1091/2014/hgl017/2015

91,2

2.408,0

2.411,0

C2

Bonusuri

(rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

804,0

802,0

1.955,0

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

145,0

144,0

265,0

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

144,0

143,0

426,0

b) tichete de masă;

96

515,0

515,0

1.264,0

c) vouchere de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd.

101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de persona

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

2018

din care:

Realizat

7 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

7

X

8

9=

8/5*100

10= 8/6*100

11

12

13

14

15.368,0

26.386,0

71,6

100,0

6.600,0

6.600,0

6.600,0

6.586,0

12.345,0

19.871,0

4.970,0

4.970,0

4.970,0

4.961,0

510,0

1,955,0

243,8

100,0

486,0

348,0

628,0

493,0

116,0

265,0

184,0

100,0

66,0

66,0

66,0

67,0

279,0

426,0

297,9

100,0

142,0

142,0

142,0

115,0

1.264,0

245,4

100,0

420,0

140,0

420,0

284,0

•. A    : .

> ,4 ~  t.

' -     : 9

5 •

INDICATORI

Nr.

rd.

20.

Aprobat

HCL

nr.512/2017

Realizat

Aprobat

Realizat

7 luni

conform HG/Ordin comun HCL nr.346/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

0

1

2

3

4

5

6

7

aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

335,0

335,0

527,0

310,0

a) pentru directori/directorat

105

250,0

250,0

345,0

201,0

- componenta fixă

106

- componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

85,0

85,0

168,0

101,0

- componenta fixă

109

- componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

14,0

8,0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

8.602,0

8.470,0

1.053,0

630,0

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:

114

8.584,0

9.706,0

5.289,0

3.117,0

a)

cheltuieli cu majorări și penalități

(rd. 122 + rd. 123), din care:

115

943,0

2.065,0

791,0

382,0

- către bugetul general consolidat

116

- către alți creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

7.641,0

7.641,0

4.498,0

2.735,0

INDICATORI

Nr.

rd.

21

Aprobat

HCL

nr.512/2017

Realizat

Aprobat

conform HG/Ordin comun HCL nr.346/ 2018

conf orm Hotă rarii CA.

0

1

2

3

4

5

6

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

fl. 1)

participarea la profit a salariaților

124

fl. 2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

£2. 1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:

127

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

2018

din care:

Realizat

7 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

7

X

8

9= 8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

INDICATORI

Nr.

rd.

2C.

Aprobat HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

conform HG/Ordin comun HCL nr.346/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

0

1

2

3

4

5

6

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

0,0

-12.164,0

0,0

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

b)

la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)

147

40.482,0

40.061,0

48.212,0

a)

sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementari;

148

b)

sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal in anul 2017;

149

243,0

2018

din care:

Realizat

7 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

7

X

8

9=

8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

-1.885,0

0,0

-78,0

649,0

1,0

-572,0

28.223,0

48.212,0

243,0

fo‘r|

INDICATORI

Nr. rd.

2b

Aprobai HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

conform IIG/Ordin comun HCL nr.346/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

0

1

2

3

4

5

6

c)

sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariata ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale;

150

7.298,0

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

39.678,0

39.259,0

46.257,0

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

962,0

960,0

927,0

5

Nr. mediu de salariați

153

993,0

993,0

939,0

Nr. mediu de salariați fără conducere

990,0

990,0

936,0

6

a)

(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd.

153]/12*1000

154

3.339,9

3.304,6

4.268,8

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

3.407,6

3.372,1

3.621,0

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

79,0

64,2

78,1

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153

158

ol)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160


2018

din care:

Realizat

7 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

TrimI

Trim II

Trim III

rim IV

7

X

8

9=

8/5*100

10“

8/6*100

11

12

13

14

7.298,0

27.713,0

46.257,0

927,0

927,0

934,0

939,0

931,0

936,0

4.312,9

4.268,8

X

X

X

4.330,7

3.621,0

X

X

X

44,4

78,1

X

X

X

X

X

X

X

X

,‘Z

X

X

X

X

X

XINDICATORI

Nr.

rd.

20

2018

din care:

Aprobat HCL nr.512/2017

Realizat

Aprobat

Realizat

7 luni

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

%

%

conform HG/Ordin comun HCL nr.346/ 2018

conf orm Hotă rarii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9=

8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

- preț mediu (p)

161

X

X

X

- valoare = QPF x p

162

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

X

X

X

8

Plăți restante

164

31.800,0

3.216,0

3.216,0

5.190,0

3.216,0

9

Creanțe restante, din care:

165

8.657,0

3.040,0

3.000,0

1.560,0

3.000,0

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital

167

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

3.040,0

3.000,0

1.560,0

3.000,0

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambu^at)

171

Șef serv. BTV ec. Camelia Cercel
Gradul de realizare a veniturilor totale
- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2016

%

4 = 3/2

Prevederi an precedent 2017

%

7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

36.250,0

35.433,0

97,7

35.055,0

30.147,0

86,0

1

Venituri din exploatare*)

36.250,0

35.433,0

97,7

35.055,0

30.147,0

86,0

2.

Venituri financiare

3.

Venituri extraordinare

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Șef serv. BTV

ec. Camelia Cercel '(/^


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro, www.ratph.ro

A8RO0


g no        g-

\ Nr. 610 5Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat/

Prelimina t

an curent

2018

an 2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

9.034,0

61,0

2.628,0

1

Surse proprii, din care:

9.034,0

2.628,0

a) - amortizare

7.641,0

1.296,0

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

sursă neconsumată 2017          (

cota de dezvoltare de 15% din venituri bilete aferenta 2014,2015,2016)

1.393,0

61,0

1.332,0

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

9.034,0

61,0

2.628,0

1

Investiții în curs, din care:

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat/

Prelimina

t

an curent

2018

an 2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

2.490,0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

Modernizare rețea contact troleibuz(zona centrala)

116,0

Automate de bilete

140,0

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat/ Prelimina t

an curent

2018

an 2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Racordare rețea centralizata termoficare

930,0

Stand reglat direcție autobuze

47,0

Modernizare statie inspecție tehnica

125,0

Mașina de dejantat D=22,5 toii

47,0

Mașina de echilibrat roti D = 22,5 toii SH

70,0

Stand probat si reglat electroinjectoare Diesel

23,0

Strung prelucrare bandaje

50,0

Choper tracțiune tramvaie

500,0

Sursa statica 15 kw

100,0

Autoturn SH pentru rețeaua de tramvaie si troleibuze

250,0

Telelift SH

46,0

Motostivuitor 1,5 t SH

46,0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

A.

3c'

aC-

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat/ Prelimina t

an curent

2018

an 2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

45,0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

Modernizare drum incinta

45,0

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat/ Prelimina t

an curent

2018

an 2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), din care:

16,0

138,0

Freza zapada

4,0

Aparat de aer condiționat

3,0

Pompa submersibila

9,0

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne)

b) - externe


port Călători Express

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: offlce@ratph.ro. www.ratph.roMăsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2017

An curent 2018

An 2019

An 2020

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1. Continuarea măsurii reducerii de personal etapa II ( 30.06.-31.12.2018).

sep.18

-12.164

-

835

-

835

-

835

-

2

Măsura 2. Modificarea programului de transport și a listei de stații

iul. 18

-12.164

-

1.800

-

-

-

-

-

3

Măsura 3. Valorificarea bunurilor casate scoase din uz troleibuze și autobuze.

iun. 18

-12.164

-

500

-

500

-

500

-

4

Măsu;-a4 . Reducerea consumului de carburanți cu 3%.

apr. 18

-12.164

-

200

-

500

-

1.000

-

Total:

A

X

X

3.335

1.835

-

2.335

-Diredtor ing. Alexandi


NicolaeMqq S-C. Transport Călători Express S.A. Ploiești


■șf’E'So.

@ ’î-1Î AEROO £ jJ IS0W»v»«‘”s \ Nr. 610 $

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro


' V                str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

EXECUȚIE BUGETARA 7 LUNI 2018

mii lei

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

Aprobat conform

HCL

nr.208/2018

7 LUNI 2018

0

1

2

3

4

5

Planificat

Realizat

%

I

VENITURI TOTALE

(Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

73.368,0

42.798,0

41.472,0

96,9

1

Venituri totale din exploatare (rd.3+rd.8+rd.9+rd. 1 lb+rd. 12+rd. 13+ rd.14), din care:

2

73.368,0

42.798,0

41.472,0

96,9

a)

din producția vândută

(rd.4+rd.5+rd.6+rd.7),din care:

3

46.321,0

19.204,0

17.924,0

93,3

al)din vânzarea produselor

4

a2)din servicii prestate

5

41.231,0

16.235,0

14.533,0

89,5

a3)din redevențe și chirii

6

a4)alte venituri

7

5.090,0

2.969,0

3.391,0

114,2

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.lO+ rd.l 1 subvenții fără TVA CLM + ASSC+ CNPAS si UPG), din care:

9

27.047,0

23.594,0

23.548,0

99,8

cl.l

Subvenții cu TVA de la CLM +

ASSC + CNPAS si UPG

32.186,0

28.076,0

28.021,0

99,8

cl.2

fără TVA de la CLM +ASSC

26.691,0

23.387,0

23.387,0

100,0

subvenții de la CLM cu TVA, din care:

26.578.0

24.707,0

24.707,0

100,0

cl.3

TVA

4.243,0

3.944,0

3.944,0

100,0

subvenții (compensare tarif pt. categorii defavorizate)

22.335,0

20.763,0

20.763,0

100,0

subvenții de la ASSC cu TVA, din care:

10

5.184,0

3.122,0

3.122,0

100,0

cl.4

TVA

828,0

498,0

498,0

100,0

subvenții pt. persoane cu dizabilitati cf. Legii nr. 448/2006

4.356,0

2.624,0

2.624,0

100,0

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești, cu TVA din care:

424,0

247,0

192,0

TIJ

cl.5

TVA

68,0

40,0

31,0

77,5

subvenții (compensare tarif pt. categorii defavorizate)

356,0

207,0

161,0

77,8

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

Aprobat conform HCL nr.208/2018

7 LUNI 2018

0

1

3

4

5

Planificat

Realizat

%

c2)

transferuri,cf.prevederilor legale in vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

(rd. 15+rd. 16+rd. 19+rd.20+rd.21), din care:

14

f 1 )din amenzi și penalități

15

f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital(rd. 18+rd. 19), din

16

active corporale

17

active necorporale

18

B)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare (rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27),di n care:

22

0,0

0,0

0,0

a)din imobilizări financiare

23

b)din investiții financiare

24

c)din diferențe de curs

25

d)din dobânzi

26

0,0

0,0

0,0

e)alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE

(rd.30+rd. 136+rd. 144)

29

73.368,0

42.798,0

43.357,0

101,3

1

Cheltuieli de exploatare

(rd.31+rd.79+rd.86+rd.l20),din

care:

30

73.368,0

42.798,0

43.357,0

101,3

A)

Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:

31

16.583,0

9.674,0

10.301,0

106,5

Al)

Cheltuieli privind stocurile

(rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:

32

13.014,0

7.592,0

8.194,0

107,9

a)cheltuieli cu materiile prime

33

b)cheltuieli cu materiale consumabile, din care:

34

8.901,0

5.192,0

5.690,0

109,6

bl)cheltuieli cu piese de schimb

35

1.241,0

724,0

935,0

129,1

b2)cheltuieli cu combustibilii

36

7.432,0

4.335,0

4.617,0

106,5

b3)alte cheltuieli materiale consumabile

36,1

228,0

133,0

138,0

103,8

c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

105,0

62,0

63,0

101,6

d)cheltuieli privind energia și apa

38

3.981,0

2.322,0

2.387,0

102,8

e)cheltuieli privind mărfurile

39

27,0

16,0

54,0

337,5

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

Aprobat conform

HCL

nr.208/2018

7 LUNI 2018.

/o

i cS

j -J c"‘:. ’tâ

A ---V

1

2

3

4

5

*7?^     7

Planificat

Realizat

% 7

A2)

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.41+rd.42+rd.45), din care:

40

1.080,0

630,0

623,0

"‘■fe... £

98,9

a)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

238,0

139,0

201,0

144,6

b)cheltuieli privind chiriile

(rd.43+rd.44), din care:

42

bl)către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)către operatori cu capital privat

44

c)prime de asigurare

45

842,0

491,0

422,0

85,9

A3)

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(rd.47+rd.48+rd.50+rd.57+rd.62+r d.63+rd.67+rd.68+rd.69+rd.78), din care:

46

2.489,0

1.452,0

1.484,0

102,2

a)cheltuieli cu colaboratorii

47

b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

330,0

192,0

176,0

91,7

bl)cheltuieli privind consultanța

49

c)cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate(rd.51+rd.53), din care:

50

1,0

0,0

0,0

cl)cheltuieli de protocol, din care:

51

1,0

0,0

0,0

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

52

c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

tichete cadou ptr.cheltuieli de reclamă și publicitate,potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

54

_tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea re piețe existente sau noi, potrivit Legii ni. 193/2006,cu modificăriie

55

ch. de promovarea produselor

56

d)Ch.cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (rd.58+rd.59+rd.61),din care:

57

dl)ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

d2)ch.de sponsorizare in domeniile educație,invatamant,social si sport,din care:

59

d3) pentru cluburile sportive

60

d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

Aprobat conform

HCL

nr.208/2018

7 LUNI 2018 ,,

0

1

3

4

5

Planificat

Realizat

%

e)cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

f)cheltuieli de deplasare, detașare,transfer,din care:

63

6,0

4,0

11,0

275,0

_cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66),din care:

64

internă

65

externă

66

g)cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

133,0

78,0

66,0

84,6

h)cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

17,0

10,0

7,0

70,0

i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1.483,0

865,0

764,0

88,3

i 1 )cheltuieli de asigurare și pază

70

550,0

321,0

294,0

91,6

i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)cheltuieli cu pregătirea profesională

72

95,0

55,0

9,0

16,4

i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

13,0

_aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)cheltuieli privind recrutarea și clasarea personalului de conducere cf.Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)cheltuieli cu anunțurile privind icitațiile și alte anunțuri

77

j)alte cheltuieli

78

519,0

303,0

460,0

151,8

B)

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.80-trd.81+rdr82+rd.83+rd.84+r d.85), din care:

79

1.704,0

994,0

776,0

78,1

a)ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)ch.cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

5,0

3,0

2,0

c)ch.cu taxa de licență

82

d)ch.cu taxa de autorizare

83

e)ch.cu taxa de mediu

84

2,0

1,0

5,0

^cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

335,0

195,0

353,0


Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

Aprobat conform HCL nr.208/2018

7 LUNI 20-18 3/

Xv'-- '4' >

0

1

<■» J

.4 *+

5

J          -     c

Planificat

Realizat

%

C)

Cheltuieli cu personalul

(rd.87+rd.l00+rd.l04+rd.ll3), din

care:

86

49.792,0

29.045,0

29.163,0

100,4

CO)

Cheltuieli de natură salarială (rd.88+rd.92)

87

48.212,0

28.124,0

28.223,0

100,4

CI)

Cheltuieli cu salariile

(rd.89+rd.90+rd.91),din care:

88

46.257,0

26.983,0

27.713,0

102,7

a)salarii de bază

89

26.386,0

15.392,0

15.368,0

99,8

b)sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

19.871,0

11.591,0

12.345,0

106,5

c)alte bonificații(conform CCM)

91

d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per. determinată

91,1

e)cheltuieli cu salariul minim pe economie aferent personalului cf. legislației

91,2

C2)

Bonusuri

(rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:

92

1.955,0

1.141,0

510,0

44,7

a)cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015privind Codul fiscal(* cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

265,0

155,0

116,0

74,8

_tichete de creșă, cf. Legii

nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

94

_tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

95

426,0

249,0

279,0

Etichete de masă

96

1.264,0

737,0

115,0

15,6

c)tichete de vacanță

97

d)ch.privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e)alie cheltuieli conform CCM

99~

C3)

Alte cheltuieli cu personalul

Td.l01+rd.l02+rd.l03),din care:

100

a)ch.cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

))ch.cu drepturile salariale cuvenite în taza unor hotărâri judecătorești

102

c)ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

Aprobat conform HCL nr.208/2018

7 LUNI 2018

u

1

2

4

5          <      .

Planificat

Realizat

C4)

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și cornițele

(rd. 105+rd. 108+rd. 111+rd. 112), din care:

104

527,0

307,0

310,0

101,0

a)pentru directori/directorat

105

345,0

201,0

201,0

100,0

componenta fixă

106

componenta variabilă

107

b)pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,din care:

108

168,0

98,0

101,0

103,1

componenta fixă

109

componenta variabilă

110

c)pentru AGA și cenzori(secretar)

111

14,0

8,0

8,0

100,0

d)pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5)

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de anga jator

113

1.053,0

614,0

630,0

102,6

D)

Alte cheltuieli de exploatare (rd.H5+rd.ll8+rd.ll9+rd.l20+rd.l 21+122).din care:

114

5.289,0

3.085,0

3.117,0

a)cheltuieli cu majorări și penalități

(rd.l22+rd.l23),din care:

115

791,0

461,0

382,0

către bugetul general consolidat

116

către alți creditori

117

p)cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)cheltuieli aferente transferurilor centru plata personalului

119

d)alte cheltuieli

120

e)ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

4.498,0

2.624,0

2.735,0

104,2

f)ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane(rd,123-rd. 126),din care:

122

fl)cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

fl.l)provizioane privind participarea a profit a salariaților

124

'1,2)provizioane în legătură cu contractul de mandat

125

f2)venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

2.1 )din anularea provizioanelor

(rd.l28-rrd,129+rd,130),din care:

127


R~O


Page 7

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

Aprobat conform HCL nr.208/2018

7 LUNI 2018

O 1 v

1

2-

3

4

5

Planificat

Realizat

%

a)

sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incinta acestor reglementari;

152

b)

sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal in anul 2017;

153

243,0

0,0

c)

sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale;

154

7.298,0

0,0

3

Cheltuieli cu salariile (rd.88)

155

46.257,0

27.713,0

4

Nr.de personal prognozat la finele

156

927,0

927,0

5

Nr.mediu de salariați

157

939,0

934,0

Nr.mediu de salariați fără conducere

936,0

931,0

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natuta salariala

[ (rd.151-rd.93*-rd.98)/rd.l57)/12* 1000

158

4.268,8

4.312,9

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

159

3.621,0

4.330,7

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii ei/persoană)(rd.2/rd. 157)

160

78,1

44,4

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a cugetului de stat

161

c)

’roductivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană)

W=QPF/Rd.l57

162

cl)Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

163

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

Aprobat conform

HCL

nr.208/2018

7 LUNI 2018

0

1

2

3

4

5

Planificai

Keaiizai

%

cantitate de produse finite (QPF)

164

preț mediu (p)

165

valoare=QPF*p

166

_pondere în venituri totale de exploatare=rd. 163/rd.2

167

8

Plăti restante

168

3,216.0

5,190.0

9

Creanțe restante,din care:

169

3,000.0

1,560.0

de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

170

de la operatori cu capital privat

171

de la bugetul de stat

172

de la bugetul local

173

de la alte entități

174

3,000.0

1,560.0

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

175

NOTA:

La rd. 78, pct. j) - alte cheltuieli - sunt prinse cheltuielile cu materialele auxiliare (6021), cheltuieli privind ambalajele (608), reduceri comerciale primite (609), che.cu transp.de bunuri si persoane (624), contrb. asig.sociale (6451), contrb. ajutor șomaj (6452), contrb. angaj.asig.sanatate (6453),alte cheltuieli de exploatare (6588).

ȘefSBTV

ec.Cambia Cerc’elîntocmit,

ec.Daniela Moise
S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni. nr. 88, cod 100137, Ploiești. Prahova

x Nr, 610

Telefon: 0244 543751, FaxrO2445^3228, e-rnait: orhce@ratph.ro; www.ratph.ro ^*30^*

Nr. înregistrare BTV 16952/ 12.09.2018

Notă de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al SC Transport Călători Express SA Ploiești

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 și estimările pe 2019, 2020 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.191/30.05.2018 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr, 208/19.06.2018, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 314/09.08.2018 și Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 346/31.08.2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată și Legii Bugetului de Stat pentru anul 2018 nr. 2/ 06.01.2018, se propune o nouă rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești cu suma de 2.200 mii lei la capitolul „ Subvenții, conform prevederilor legale în vigoare

Având în vedere cele prezentate mai sus, subvenția totală aprobată pentru anul 2018 în sumă de 36.402 mii lei, va fi alocată pentru:

-transport persoane cu dizabilități: 5.184 mii lei;

-transport pensionari, elevi, studenți, cetățeni de onoare, etc: 31.218 mii lei.

Sumele propuse pentru rectificat sunt conform anexelor 1 și 2 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

I.VENITUR1 TOTALE:

Acest indicator rămâne nemodificat.

  • I. Veniturile totale din exploatare:

-la rd. 3 pct.a). Venituri din producția vândută se rectifica în minus cu suma de 1.849 mii lei;

-la rd.9 pet e). Venituri, din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, se rectifică în plus cu suma de 1.849 mii lei, subvenție fără TVA, de la bugetul local al Municipiului Ploiești pentru acoperirea subvenției pentru transportul categoriilor sociale defavorizate: pensionari și persoane fără venituri, veterani, luptători în revoluție, cetățeni de onoare, elevi cu domiciliul în municipiul Ploiești, elevi și studenți, etc.;

-la rd.10 pct.c). 1.1 Subvenții conform prevederilor legale în vigoare, se rectifică în plus cu suma de 2.200 mii lei, subvenție cu TVA, de la bugetul local al Municipiului Ploiești.

  • II. CHELTUIELI TOTALE:

Nu se rectifică.

Conform prevederilor Ordinului nr.3145 /2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploiești cuprinde:

- Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018;

-Anexa nr.2 -Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul'de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;

-Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;

-Anexa nr.4 - Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare;

-Anexa nr.5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante Anexele nr. 1 - 5 sunt anexe de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2018, conform art.10 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 este prezentat în anexa nr.l și 2.

Anexele nr. 1 -5 fac parte integrantă la prezentul proiect de rectificare a bugetului.

Față de cele prezentate propunem spre analiză și avizare proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru anul 2018.

Dirinanciar,

ec/Monicâ Tănase