Hotărârea nr. 36/2018

Hotãrârea nr. 36 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂRE A NR. 36


privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a viceprimarului Municipiului Ploiești, domnul Ganea Cristian Mihai și Raportul de specialitate nr. 1145/15.02.2018 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, raportul de specialitate nr. 10/20.02.2018 al Direcției administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, precum și raportul de specialitate nr. 51/21.02.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.02.2018;

în conformitate cu prevederile art. 41 din Legea nr. 15/1990 actualizată privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare si prevederile art. 8 al Legii nr. 51/2006 actualizată privind serviciile comunitare de utilități publice,

în baza prevederilor art. 40 alin. 1 lit.a si lit. b din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. ”a” și lit. ”d” și alin. 6 lit. ”a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexelor nr. 1 - nr. 3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.03.2018.

Art. 2 începând cu aceeași dată, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 126/26.04.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Anexa nr.2 la H.C.L. nr; / *

STAT DE PERSONAL                         , 5

NR.CRT.

FUNCȚIA

STUDII V?

1

1

DIRECTOR

S      T

2

1

DIRECTOR TEHNIC

S

BIROU JURIDIC - CONTENCIOS ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

3

1

SEF BIROU - CONSILIER JURIDIC

S

4

1

CONSILIER JURIDIC

s

5

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

6

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

7

4

CONSILIER JURIDIC

s

SERVICIU RESURSE UMANE SECRETARIAT SI ADMINISTRATIV

8

1

SEF SERVICIU - ECONOMIST

s

9

1

ECONOMIST

s

10

2

ECONOMIST

s

11

3

ECONOMIST

s

12

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

13

5

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

14

6

[INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

15

7

REFERENT

M

16

8

ÎNGRIJITOR

G

17

9

ÎNGRIJITOR

G

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

18

1

ȘOFER

M

19

2

ȘOFER

M

20

3

ȘOFER

M

21

4

ȘOFER

M

COMPARTIMENT MARKETING SI COMUNICARE

22

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

23

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

24

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

SERVICIU APA CANAL

25

1

SEF SERVICIU

s

26

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

27

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

28

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

29

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

30

5

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

BIROU EPURARE APE UZATE

31

1

SEF BIROU - MAISTRU

M

32

1

OPERATOR

G

33

2

OPERATOR

G

34

3

OPERATOR

G

35

4

OPERATOR

G

36

5

'operator

G

37

6

OPERATOR

G

38

7

OPERATOR

G

39

8

OPERATOR

G

40

9

OPERATOR

G

41

10

OPERATOR

G

42

11

OPERATOR

G

43

12

OPERATOR

G

44

13

VIDANJOR

G

[BIROU ILUMINAT PUBLIC

45

1

SEF BIROU - INGINER

S

46

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

47

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

48

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

49

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

BIROU REȚELE CONTORIZARE SI REPARTITOARE COSTURI

50

1

SEF BIROU - INGINER

s

51

1

INGINER

s

52

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

53

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

54

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

SERVICIU SALUBRITATE

55

1

SEF SERVICIU - INGINER

s

56

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

57

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

58

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

59

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

, BIROU SALUBRITATE SI VERIFICĂRI CAI PUBLICE

60

1

SEF BIROU - INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

61

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

62

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

63

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

64

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

65

5

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

66

6

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

NR.CRT.

FUNCȚIA

STUDII

67

7

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

68

8

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

69

9

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

70

10

REFERENT

M

71

11

REFERENT

M

BIROU PROTECȚIA MEDIULUI SI MONITORIZARE POSTINCHIDERE RAMPA TELEAJEN

72

1

SEF BIROU - INGINER

S

73

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

74

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

75

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

76

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

77

5

REFERENT

M

SERVICIU DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

78

1

SEF BIROU - INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

79

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

80

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

81

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

82

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

83

5

[REFERENT

M

COMPARTIMENT ÎNCĂLZIRE URBANA

84

1

INGINER

S

85

2

INGINER

s

86

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

BIROU MONITORIZARE TRANSPORT PUBLIC URBAN

87

1

SEF BIROU - INGINER

s

88

1

'inginer

s

89

2

INGINER

s

90

3

ECONOMIST

s

91

4

ECONOMIST

s

CONTABIL SEF

92

1

ECONOMIST

s

BIROU FINANCIAR

CONTABILITATE

93

1

SEF BIROU - ECONOMIST

s

94

1

ECONOMIST

s

95

2

ECONOMIST

s

96

3

ECONOMIST

s

97

4

ECONOMIST

s

98

5

CASIER

M

SERVICIU DISPECERAT SESIZĂRI SI RELAȚII PUBLICE

99

1

SEF SERVICIU - INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

100

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

101

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

102

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

103

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

104

5

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

105

6

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

106

7

REFERENT

M

107

8

REFERENT

M

108

9

REFERENT

M

COMPARTIMENT MANAGEMENT INTEGRAT

109

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

110

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

COMPARTIMENT INFORMATIZARE

111

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

112

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

RESPONSABIL SSM-SU

113 |

1    | INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

UNITATEA PENTRU

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI - "STATIE DE EPURARE"

114

1

INGINER

s

115

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. oC.


REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

CAPITOLUL I

DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA DE FUNCȚIONARE

ART.1. REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI (denumita in continuare R.A.S.P. Ploiești sau Regia), este unitate de interes local si funcționează ca persoana juridica pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, potrivit prezentului regulament si a reglementarilor legale in vigoare si este reprezentata de director,

ART.2. R.A.S.P. Ploiești a fost înființata prin Decizia nr.125/1991 a Prefecturii Prahova (sub denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) si a fost reorganizata prin: Hotararea Consiliului Local nr. 13/1995, Hotararea nr. 65/1998 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești si Hotararea Consiliului Local nr. 114/28.06.2002.

Actuala denumire, structura de personal, atribuții si obiect de activitate au fost stabilite prin : Hotararea Consiliului Local nr. 302/18.12.2006, Hotararea Consiliului Local nr. 314/21.12.2007, Hotararea Consiliului Local nr. 82/28.03.2008, Hotararea Consiliului Local nr. 179/28.05.2009, Hotararea Consiliului Local nr. 371/24.11.2009, Hotararea Consiliului Local nr. 78/28.02.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 156/31.05.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 504/19.12.2013 si Hotararea Consiliului Local nr. 135/23.04.2015, Hotararea Consiliului Local nr. 265/06.08.2015, Hotararea Consiliului Local nr. 126/26.04.2016 .

ART.3. R.A.S.P. Ploiești, cu sediul social in Ploiești, str. Piața Victoriei nr. 17, județul Prahova are personalitate juridica in baza Certificatului de înregistrare cu seria B nr. 1547743 eliberat la data de 26 iunie 2008 de Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J 29/378/1991 si cod unic de înregistrare RO 1343872.

ART.4. Unitățile bancare si conturile prin care isi derulează operațiunile economice Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești sunt:

 • a) Trezoreria Ploiești:     - R031TREZ5215069XXX000714

- R004TREZ5215043XXX000269

 • b)  Banca Comerciala Ploiești:

 • -  R005RNCB0205044878000001

 • -  R005RNCB0205044878000195

 • -  R010RNCB0205044878000008

 • -  R077RNCB0205044878000063

 • -  R080RNCB0205044878000009

 • -  R095RNCB0205044878000030

 • c) Raiffeisen Bank Ploiești: - R091RZBR0000060008924889

ART.5. Durata de funcționare a R.A.S.P. Ploiești este nelimitata.

ART.6. Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare - denumit in continuare R.O.F., se avizeaza de Consiliul de Administrație si se aproba de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

CAPITOLUL II


___V, f             \

OBIECTUL DE ACTIVITATE


W i te. -te / ART.7. Obiectul de activitate al R.A.S.P Ploiești a fost stabilit in conformitate cu prevederile Hptaraw? Consiliului Local nr. 114/28.06.2002, Hotararea Consiliului Local nr. 43/30.03.2004,: Hpțarără^ Consiliului Local nr.161/29.09.2005 si ale Hotărârii Consiliului Local nr. 207/29.11.2005 coroborate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 302/18.12.2006, Hotărârii Consiliului Local nr. 314/21.12.2007, Hotărârii Consiliului Local nr. 82/ 28.03.2008, Hotărârii Consiliului Local nr.63/26.02.2010 , Hotărârii Consiliului Local nr. 156/31.05.2011 si a Hotărârii Consiliului Local nr.415/22.11.2012 si a Hotărârii Consiliului Local nr. 265/06.08.2015, avand la baza sarcinile ce revin autoritatilor publice locale privind cadrul juridic unitar pentru organizarea, monitorizarea si controlul funcționarii serviciilor de gospodărie comunala.

Corespunzător acestor prevederi, RASP Ploiești, in baza contractului de prestări servicii încheiat cu Consiliul Local ai Municipiului Ploiești, urmărește si monitorizează activitatile ce fac obiectul contractelor incheiate de Municipiul Ploiești cu operatorii de servicii publice de alimentare cu apa si canalizare, iluminat public, salubrizare, alimentare cu energie termica produsa centralizat, administrare a domeniului public si privat, transport public local, monitorizează activitățile cu impact asupra mediului si asigura primirea, înregistrarea si verificarea operativa a sesizărilor transmise telefonic de cetateni, prin compartimentul de specialitate.

R.A.S.P. Ploiești, ca împuternicit al Consiliului Local asigura monitorizarea programelor de investiții in relația cu operatorii selectați in domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, iluminat public, salubrizare, alimentare cu energie termica produsa centralizat, administrare a domeniului public si privat, respectiv transport public local.

R.A.S.P. Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate si evacuare a apei epurate in emisar, specifica serviciului public de canalizare, conform cerințelor legale in vigoare.

RASP Ploiești desfasoara si activitatea de vidanajare de la persoanele fizice si juridice din municipiul Ploiești si din zonele limitrofe.

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești desfasoara următoarele activitati:

8411

Servicii de administrație publica generala (Monitorizarea si controlul funcționarii serviciilor publice; Prestări servicii de interes public către persoane fizice si juridice)

3530 3700

 • 3811

 • 3812

 • 3821

 • 3822 3832 3900 4312

 • 4321

 • 4322 4329 4941 4520 4950 4669 6209 6399 7021 7120 7490

Furnizarea de abur si aer condiționat

Colectarea si epurarea apelor uzate

Colectarea deșeurilor nepericuloase

Colectarea deșeurilor periculoase

Tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase

Tratarea si eliminarea deșeurilor periculoase

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Activitati si servicii de decontaminare

Lucrări de pregătire a terenului

Lucrări de instalații electrice

Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si de aer condiționat

Alte lucrări de instalații pentru constuctii

Transporturi rutiere de mărfuri întreținerea si repararea autovehiculelor

Transporturi prin conducte

Comerț cu ridicata al altor mașini si echipamente

Alte activitati de servicii privind tehnologia informației

Alte activitati de servicii informaționale n.c.a.

Activitati de consultanta in domeniul relațiilor publice si al comunicării Activitati de testări si analize tehnice

Alte activitati profesionale, științifice si tehnice n.c.a.

8121

8129

8219 8220

8299

8412


ART.8. Pentru realizarea acestor activitatî Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești exercita următoarele atribuții :

A. Reglementare
 • a) face propuneri privind regulamentele de organizare si funcționare ale serviciilor publice de producere - transport - distribuție energie termica, de salubrizare, de iluminat public, de alimentare cu apa si de canalizare in vederea aprobării de către Consiliul Local;

 • b) pune in aplicare si urmărește respectarea Regulamentelor de organizare si funcționare ale serviciilor publice de către furnizori si utilizatori;

 • c) exercita in numele Consiliului Local si al Primarului, coordonarea si controlul calitatii serviciilor publice de salubrizare, de iluminat public, de alimentare cu apa, de canalizare, de alimentare cu energie termica in sistem unificat de producere - transport - distribuție, administrare a domeniului public si privat, transport public local, monitorizarea activităților cu impact asupra mediului si asigura primirea, înregistrarea si verificarea operativa a sesizărilor transmise telefonic de cetateni, prin compartimentul de specialitate;

 • d) prezintă Primarului un raport anual detaliat privind starea sistemelor si calitatea serviciilor publice din municipiul Ploiești. Raportul cuprinde o descriere a sistemelor si a performantelor tehnico-economice ale activitatii pe parcursul anului incheiat, stadiul investițiilor, evoluția tarifelor si preturilor acestor servicii si o caracterizare a activitatii operatorilor sistemelor, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare, pentru aducerea la cunoștința Consiliului Local;

 • e) verifica documentațiile de modificare si ajustare a tarifelor si preturilor aferente serviciilor publice de interes local, mai sus menționate, si prezintă Primarului si Consiliului Local rapoarte de specialitate in vederea aprobarii/avizarii lor conform prevederilor legale in vigoare;

 • f)  analizeaza si promovează programele anuale de eficientizare a serviciilor publice, mai sus menționate, propuse de operatori;

 • g) monitorizează, supraveghează si controlează modul de realizare a indicatorilor de performanta din contractele si regulamentele serviciilor;

 • h) urmărește organizarea, de către operatori, a sistemului de monitorizare a indicatorilor de performanta prevazuti in regulamentele serviciilor publice;

 • i)  verifica documentele depuse de agenții economici, care transporta deșeuri pe teritoriul municipiului, in vederea notificării acestora;

 • j)  exercita activitatea de dispecerat la nivelul Primăriei Municipiului Ploiești rezolvând operativ sesizările primite de la cetateni si agenti economici;

 • k) administrează, gestionează si asigura exploatarea stafiei de epurare ape uzate a Municipiului Ploiești, in condiții de eficienta si siguranța;

 • l)  administrează si monitorizează calitatea factorilor de mediu pentru obiectivul Rampa de deșeuri ecologice Teleajen a municipiului Ploiești.

B. Monitorizare, supraveghere si control privind activitatea desfasurata de operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice:
 • a) monitorizează, ca instituție subordonata Consiliului Local, implementarea proiectelor de investiții legate de modernizarea sau extinderea sistemului public de alimentare cu apa si canalizare, iluminat public, salubrizare, alimentare cu energie termica produsa centralizat,

  b)


  C)


  d)


  e)


  0 g)


  h)


  i)


  /C %................"mN

  activitățile cu impact asupra mediului, administrare a domeniului public si privat s^a activitatii de transport public local;                                                           /. ra-

  monitorizează, supraveghează si controlează menținerea in exploatare normala intreguiui L j sistem public de interes local, inclusiv realizarea de reparații si intervenții la aparitiă dridr / avarii, incidente sau defecțiuni;

  monitorizează, supraveghează si controlează asigurarea parametrilor utilităților publice;^ ’Sjr scopul realizării exigentelor consumatorilor pe intreaga durata a exploatării;

  monitorizează, impreuna cu Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei, realizarea inventarierii patrimoniului public aferent serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat, apa canal, salubrizare, iluminat public, administrarea domeniului public si privat si a activitatii de transport public local;

  asigura monitorizarea modului in care operatorii se achita de obligațiile stabilite prin contracte, reglementările legale in domeniu si prin licențe;

  organizează acțiuni de educare si conștientizare a cetățenilor privind protecția mediului; monitorizează calitatea factorilor de mediu in municipiul Ploiești si postinchidere rampa Teleajen, precum si respectarea legislației de protecția mediului si prezintă Primarului informări asupra stării mediului din municipiu;

  monitorizează implementarea proiectului investitional „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești”, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare.

  raportează periodic către Primar modul in care operatorii se achita de obligații in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare, in vederea informării Consiliului Local.


C. Prestator de servicii
 • a) asigura activitati de relații cu publicul privind: înregistrarea, investigarea, soluționarea sesizărilor cetățenilor privind calitatea serviciului si informarea acestora de termenele si modul de rezolvare a problemelor aparute; organizează programe de audiente cu persoane fizice si juridice, pune la dispoziție, in condițiile legii, informațiile de interes public privind domeniul specific de activitate;

 • b) realizează contorizarea individuala rezidențiala;

 • c)  realizează repartizarea lunara a costurilor si cantitatii de energie termica pentru incalzire la imobilele echipate cu repartitoare si robineti termostatati;

 • d) realizează repartizarea costurilor si cantitatilor pentru apa rece, apa rece pentru prepararea apei calde de consum si a energiei termice consumate pentru prepararea apei calde;

 • e) monitorizează activitățile cu impact asupra mediului, gestionează intreaga baza de date privind deșeurile municipale, implementează la nivel local programe de colectare selectiva a deșeurilor;

 • f)  asigura activitati de vidanjare ale puțurilor absorbante pentru persoane fizice si juridice din municipiul Ploiești si din zonele limitrofe.

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL R.A.S.P. PLOIEȘTI

ART. 9. R.A.S.P. Ploiești are la data prezentului regulament de organizare si funcționare un patrimoniu propriu in valoare 1.006.591,99 lei. Pentru desfasurarea activitatii Regiei i-au fost date spre administrare bunuri din domeniul public in valoare de 23.700.073,88 lei cu terenuri in suprafața de 376.036,50 mp si bunuri apartinand domeniului privat in valoare de 6.666.616,56 lei cu o suprafața de teren de 32 mp, conform contractului de administrare nr.014729/12.08.2014 si a procesului verbal de predare primire din aceeași data.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

CAPITOLUL IV

*1      1 S ,    1

STRUCTURA DE ORGANIZAREA R.A.S.P. PLOIEȘTI

Vt       v. ’ &                -

ART.10. Organigrama, statul de funcțiuni si numărul de personal ale R.A.S.P? Ploiești se avizeăza de către Consiliul de Administrație al Regiei si se aproba de către Consiliul LOcahabMunîcipiului Ploiești, la propunerea Primarului.                                                             -

ART.11. Atribuțiile compartimentelor funcționale ale R.A.S.P. Ploiești, relațiile dintre acestea, delegările de autoritate pentru reprezentarea R.A.S.P. Ploiești in relațiile cu tertii, se stabilesc de către Consiliul de Administrație al Regiei, conform propriului sau regulament.

ART.12. Structura organizatorica este formata din următoarele elemente componente:
 • a)     FUNCȚIA (POSTUL) - al cărei conținut este format din totalitatea sarcinilor de serviciu care sunt atribuite in sarcina unui salariat si care trebuie realizate de acesta.

 • b)    NORMA DE CONDUCERE - reprezintă numărul de salariati sau de compartimente care se afla in subordinea nemijlocita a unei funcții de conducere si este reprezentata in organigrama Regiei.

 • c)     COMPARTIMENTELE FUNCȚIONALE, (la nivelul R.A.S.P. Ploiești sunt: servicii, birouri, compartimente), formate dintr-un număr de salariati subordonați unei autoritati unice (sef ierahic) si care sunt delimitate in organigrama.

 • d)    NIVELELE (TREPTELE) IERAHICE - la nivelul R.A.S.P. Ploiești sunt:

 • 1)     Consiliul de Administrație

 • 2)      Director

 • 3)     Director Tehnic

 • 4)     Contabil Sef

 • 5)     Responsabil securitate și sănătatea muncii - situații de urgenta (RSSM-SU)

 • 6)      Șefi servicii

 • 7)      Șefi birouri

 • 8)     Personal de execuție

 • e)    RELAȚIILE ORGANIZATORICE - sunt stabilite in cadrul structurii organizatorice descrisa in organigrama din ANEXAI.

 • f)    ANEXA II conține structura de personal.

CAPITOLUL V

CONDUCEREA

ART.13. Conducerea R.A.S.P. Ploiești este asigurata de:

 • A. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 • B. DIRECTOR

A. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ART.14. Membrii Consiliului de Administrație au următoarele atribuții:

 • a) se numesc si sunt eliberați din funcție prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare pe o perioada de 4 ani;

 • b) Președintele Consiliului de Administrație este ales cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație al Regiei;

 • c) isi pastreaza calitatea de angajați la instituția sau societatea de la care provin si toate drepturile si obligațiile derivând din calitatea de salariat la acea instituție;

 • d) sunt platiti pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate, cu o indemnizație stabilita conform legii;

 • e) nu pot fi membri ai Consiliului de Administrație persoanele care, potrivit legii sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni care ii fac incompatibili cu aceasta calitate (ca

de exemplu: gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals si uz de fals, madufie-iTHncinoas^a,^ delapidare, furt, inselaciune, dare sau luare de mita, s.a.);                 $

 • f) sunt incompatibili cu activitatea de membru al Consiliului de Admiițijșfeți^per^re/ personal ori soțul (soția), rudele sau afinii până la gradul al doileaî^lușfe^ șurii, ■ același timp, patroni sau asociați la societăți comerciale cu același profii?;;sau;//'care^y se găsesc în același profil, sau cu care se găsesc în relații comerciale difecte^cu/ societăți comerciale de același profil, cei care dețin calitatea de corișilier, 'âle&JIn administrația publică locală, deputat sau senator.

ART.15. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:
 • 1.    Aproba tactica si strategia activtatii de marketing.

 • 2.    Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice. Dispozițiile art. 144A1 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

 • 3.    Să nu divulge informațiile confidențiale si secretele comerciale ale regiei autonome, la care are acces în calitatea sa de administrator. Aceasta obligație îi revine și după încetarea mandatului de administrator.

 • 4.    în termen de 90 de zile de la data numirii sale, împreună cu ceilalți membrii ai consiliului de administrație să elaboreze și să prezinte Consiliului Local Ploiești, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat.

 • 5.   Completează sau revizuiește Planul de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract la solicitarea Consiliului Local;

 • 6.    Să ia toate măsurile aferente conducerii mandantului, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Regulamentul de Organizare și Funcționare a consiliului de administrație.

 • 7.    Să ducă la îndeplinire obiectivele și criteriile de performanță prevăzute în Anexa contractului de mandat.

 • 8.    Să transmită, la termenele solicitate, direcțiilor de specialitate din Consiliul Local Ploiești, raportări și informări cu privire la situația economico-financiară a mandatarului, situația realizării lunare a criteriilor de performanță, însoțită după caz, de o analiză a cauzelor nerealizării acestora.

 • 9.    Să prezinte lunar sau ori de câte ori se solicită, Consiliului Local Ploiești, situația economico-financiară a regiei precum și stadiul realizării indicatorilor, obiectivelor și criteriilor de performanță, măsurile luate privind modul de acordare a drepturilor bănești cuvenite mandatarului și alte documentații solicitate, precum și măsurile luate în cazul neîndeplinirii acestora.

 • 10.  Să aducă la cunoștința mandantului toate faptele și actele ce ar putea sa-l determine pe acesta a revoca sau modifica mandatul.

 • 11.  Să îndeplinească toate sarcinile care revin consiliului de administrație în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările si completările ulterioare, privind guvernanța corporativa a întreprinderilor publice;

 • 12.  Să participe la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernanței corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari.

 • 13.  Să pregătească riguros ședințele consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, să participe la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate.

 • 14.   Să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului.

 • 15.   Să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv.

 • 16. în termen de 90 de zile de la data numirii sale, împreună cu ceilalați membrii ai Consiliului de Administrație, va adopta Codul de etică (politica privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia). Codul de etică va fi revizuit anual, dacă este cazul de auditul intern. Codul de etică se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a regiei autonome în 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs.

 • 17. Să exercite atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice.

 • 18. Să prezinte spre aprobare Consiliului Local, bugetul regiei autonome.

 • 19. Să elaboreze, împreună cu ceilalți administratori și să transmită semestrial rapoartele privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, informațiile referitoare la contractele de mandat ale directorilor.

 • 20. Să aprobe direcțiile principale de activitate si de dezvoltare a întreprinderii publice.

 • 21. Asigura elaborarea strategiei de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, reorganizare a Regiei, pe care o supune spre aprobare Consiliului Local;

 • 22. Să selecteze, să numească și să revoce directorii, să evalueze activitatea și să aprobe remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare.

 • 23. Să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului.

 • 24. Să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare.

 • 25. Să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară.

 • 26. Să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale in vigoare.

 • 27. Să avizeze Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.

 • 28. Să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a Regiei, respectiv în competența directorui general și a celorlalți directori cu atribuții de conducere, în vederea executării operațiunilor Regiei.

 • 29. Să elaboreze un raport anual privind activitatea Regiei cu respectarea prevederilor art. 56 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările si completările ulterioare.

 • 30. Să implementeze Hotărârile Consiliului Local, să informeze autoritatea publică tutelară cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativa asupra situației Regiei.

 • 31. Să prezinte anual, Consiliului Local, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea Regiei, bilanțul și contul de profit și pierderi, sa facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei.

 • 32. Să aprobe, în termen de maximum 80 de zile de la numirea directorilor/membrilor directoratului, componenta de management a planului de administrare elaborată de directori/membrii directoratului.

 • 33. Numește reprezentanții in vederea negocierii si semnării contractului colectiv de muncă din partea conducerii regiei, conform Legii dialogului social nr. 62/2011, actualizata cu modificările si completările ulterioare si sa aprobe forma finala a acestuia.

 • 34. Să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Regiei, potrivit legii.

 • 35. Să propună autorității publice tutelere, majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, inființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din țară/străinătate.

 • 36. Să nu fie legat de Regie printr-un contract de muncă.

 • 37. Să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Regiei.

 • 38. Să respecte codul de etică adoptat la nivelul Regiei.

 • 39. Sa declare si să evite conflictele de interese în raport cu Regia.

 • 40. Să nu încheie acte juridice cu Regia, decât în condițiile stabilite de lege.

 • 41. Să participe la cel puțin un comitet consultativ înființat la nivelul consiliului.


  42.


  43.


  44.


  45.


  46.


  47.


  54.


  55.


  56.


Z' %/ MJTrAVț Să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de adijȘinisWrfer sj/ \ Ml conducere.                                                                                 [c |

Administratorul se obligă ca, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire planuj de administrare si Hotărârile Consiliului Local.                                                   y

Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa autoritatea?^-publică tutelară pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-d^serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa de îndată autoritatea publică tuteleră, asupra oricărei tranzacții încheiate de Regie cu:

 • 48.1. persoanele prevăzute la art. 10 din contractul de mandat, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Regiei, sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Regiei potrivit ultimelor situații financiare auditate;

 • 48.2.  o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

Directorul/directorii supun aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la punctul 47. Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de Administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta autorității publice tutelere/Consiliului Local, in cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice incheiate in condițiile pct. 74, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Regiei.

Administratorul are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga nici unei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea Regiei. în acest sens, administratorul se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în contractul de mandat.

Administratorul nu va folosi informațiile confidențiale, direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea administratorului la un proces.

Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în contractul de mandat.

Să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.

Să îndeplinească alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul Regiei.

53. în cazul renunțării la mandat, mandatarul are obligația de a aduce la cunoștința mandantului intenția sa, cu cel puțin 30 de zile înainte. în această situație, răspunde pentru daunele cauzate prin renunțarea sa, cu excepția cazului în care acesta face dovada faptului că, exercițiul mandatului îi provoacă lui însuși prejudicii.

Evaluează activitatea directorului, verifică execuția contractului de mandat al acestuia cât și a Planului de management;

Aproba Planul de management întocmit de director si poate cere completarea sau revizuirea Planului de management dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

Analizează trimestrial, raportul intocmit de director cu privire la activitatea de conducere executiva si cu privire la evoluția regiei, raport care va fi comunicat de acesta;

48.


49.


50.


51.


52.Publica pe pagina de internet a Regiei, următoarele documente si informații:

 • a) hotărârile adoptate, in termen de 48 de ore de la data adunării;

 • b) situațiile financiare anuale, in termen de 48 de ore de la aprobare; ..

 • c) raportările contabile semestriale, in termen de 45 de zile de la incheiereg<s&ne$trului;,^'

 • d) raportul auditorului independent;                                       '®r\            /<*

 • e) componenta organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilbr/^n'siliuj'ufc

administrație si ale directorilor sa, după caz, ale membrilor consiliului de supra’yșgher^.^X membrilor directoratului.                                                                 l

Avizează contractarea de împrumuturi bancare pe termen scurt, mediu sau lung și modul de rambursare a acestora cu aprobarea Consiliului local.

Avizează rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și hotărăște cu privire la diferențele constatate propuse de Comisia centrală de inventariere.

Aprobă și propune tarife pentru lucrările și serviciile prestate de către Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești altele decât cele aprobate de Consiliul Local a! Municipiului Ploiești, în conformitate cu obiectul de activitate al Regiei și legislația în vigoare.

Aprobă măsurile necesare pentru menținerea echilibrului economico-financiar al Regiei.

Stabilește și aprobă plata premierilor pentru personalul Regiei, cu excepția cazurilor prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă al Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești. Analizează modul cum au fost împlinite hotărârile anterioare și propune măsurile pe care le consideră necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate ca și sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora.

își însușește studiile de fezabilitate și dcumentațiile tehnico - economice ce urmează a fi aprobate conform legii.

Aprobă programul anual de investiții în limita surselor de finanțare aprobate de Consiliul Local prin bugetul de venituri și cheltuieli.

își însușește structura organizatorică a Regiei pe care o supune spre aprobare Consiliului Local.

Asigură elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei pe care îl supune spre aprobare Consiliului Local.

Propune spre aprobarea Consiliului Local modificarea obiectului de activitate, mutarea sediului Regiei, înființarea, desființarea unor puncte de lucru, după caz, precum și modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei.

Numește reprezentanții in vederea negocierii si semnării Contractului Colectiv de Muncă din partea conducerii regiei, conform legislației in vigoare.

Aprobă încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunurile aflate în patrimoniul Regiei, cu aprobarea Consiliului Local atunci când legea impune acest lucru.

Aprobă încheierea contractelor pentru care nu a delegat competențe directorului Regiei.

își însușește și propune proiecte de acte normative specifice domeniului de activitate al Regiei în vederea bunei desfășurări a activității acesteia.

Aprobă programul anual de reparații capitale, reparații curente, reparații tehnico - edilitare cu încadrarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli si urmărește modul de realizare al acestora.

Aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea mijloacelor fixe din patrimoniul acesteia conform legislației în vigoare și face propuneri de scoatere din funcțiune și valorificare către Consiliul Local pentru mijloacele fixe aflate în administrare, proprietate publică și privată a municipiului Ploiești.

Avizează proiectul bugetului de venituri pe care-l supune spre aprobare Consiliului Local. Analizează lunar activitatea economico-financiară a Regiei, ia măsuri de eliminare a deficiențelor, face propuneri, iar în situația în care măsurile depășesc competențele informează Consiliul Local.

Aprobă trecerea pe cheltuieli de exploatare a debitelor care nu se mai pot recupera, după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de lege.

Avizează situațiile financiare anuale și contul de profit și pierdere pe care le supune aprobării Consiliului Local.

79.


80.


81.


Răspunde de administrarea eficientă cu respectarea legii a patrimoniului Regiei, precum și ă celui format din bunurile aflate în administrare și folosință.

Elaborează în baza Regulamentului-cadru propriul Regulament de Organizare și Funcționare pe care îl supune spre aprobare Consiliului Local.                                         . J

îndeplinește orice alte atribuții care derivă din actele normative în vigoare sau dispuse de Consiliul Local.                                                                          • . L-


ART.16. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.ART.17. (1) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei autonome trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele produse regiei autonome.

Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de actul de înființare.

(2) Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate regiei prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar și nici autorității publice tutelare.

Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administrație împotrivirea lor și i-au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar și autoritatea publică tutelară.

Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor este introdusă de autoritatea publică tutelară, prin conducătorul acesteia, in termen de 90 de zile de la aprobarea situațiilor financiare.

B. DIRECTORUL

ART.18. Directorul Regiei este numit de Consiliul de Administrație cu care incheie contract de mandat. Eliberarea din funcție a directorului Regiei este de competenta Consiliului de Administrație.

ART.19. Directorul Regiei asigura conducerea, organizarea si funcționarea R.A.S.P. Ploiești cu eficienta maxima.

ART.20. Directorul Regiei are următoarele atribuții:
 • 1.  asigura conducerea si continuitatea activitatii curente a Regiei, in limitele competentelor legale aprobate si a celor stabilite de Consiliul de Administrație, in condițiile minimizării riscurilor si consecințelor posibile ale acestora;

 • 2.  angajeaza Regia in relațiile cu tertii;

 • 3. incheie sau desface contracte de munca pentru angajatii Regiei, selectează personalul cu calificarea necesara in vederea angajarii, semnează actele administrative emise de Regie, acorda recompense si stabilește sancțiuni, după caz;

 • 4.  stabilește sarcinile de lucru pentru serviciile/birourile/compartimentele funcționale care privesc realizarea obiectului de activitate al Regiei, urmărește permanent prin intermediul șefilor de servicii/birouri/compartimente funcționale realizarea acestora si ia masurile necesare pentru ducerea lor la indeplinire;

 • 5.  coordonează activitatea tuturor serviciilor/birourilor/compartimentelor functio^le șQterifiba ' \

permanent modul in care se duc la îndeplinire atribuțiile si competentele $efilgr=&de servicii/birouri/compartimente, pentru asigurarea optimului organizational;                   j

 • 6.  răspunde de derularea in bune condiții si in conformitate cu cerințele legale sTdereglenie^tare'-

a tuturor activitatilor Regiei;                                                %/

 • 7.  asigura respectarea cerințelor legale privind sanatatea si securitatea munhi^Jțiti^MI^ urgenta, apararea împotriva incendiilor si protecția mediului, in activitatile desfășurate de Regie;

 • 8. organizează paza si urmărește asigurarea integrității bunurilor materiale ale Regiei si ia masurile legale pentru recuperarea oricăror prejudicii;

 • 9. analizeaza si avizeaza propunerile de achiziționare de materii prime, materiale, utilaje etc, selectează ofertele impreuna cu serviciile/birourile/compartimentele funcționale de specialitate;

 • 10. dispune premierea personalului Regiei in funcție de posibilitățile financiare ale acesteia, de fondurile de premiere aprobate de Consiliul de Administrație si de criteriile de premiere stabilite in Regulamentul Intern si Contractul Colectiv de Munca;

 • 11. propune Consiliului de Administrație masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatilor Regiei, inclusiv in ceea ce privește introducerea de noi mecanisme de administrare a riscurilor;

 • 12. negociază, personal sau prin delegat, Contractul Colectiv de Munca si il semnează in numele Regiei;

 • 13. urmărește periodic pregătirea si perfecționarea personalului angajat in conformitate cu cerințele si necesitățile activitatilor Regiei;

 • 14. stabilește politicile si obiectivele de dezvoltare a activitatii Regiei prin planificări anuale a activitatilor care conduc la realizarea obiectivelor, cu termene si responsabilități pentru ducerea la îndeplinire a acestora, urmărește si evalueaza periodic progresele 'înregistrate in scopul realizării obiectivelor si adecvării continue a strategiei de dezvoltare;

 • 15. analizeaza anual riscurile care împiedica atingerea obiectivelor si elaborează anual planuri corespunzătoare in direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, pe baza rapoartelor si planurilor elaborate de șefii de servicii /birouri/ compartimente funcționale responsabili cu gestionarea riscurilor in desfasurarea activitatii;

 • 16. pe baza datelor culese si analizate de șefii de servicii/birouri/compartimente funcționale, analizeaza periodic rezultatele monitorizării activitatii din cadrul Regiei, documentate prin rapoarte de activitate si situații economico-financiare si dispune masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor si pentru atenuarea manifestării riscurilor ce ar putea avea impact negativ asupra derulării activitatii;

 • 17. răspunde in fata Consiliului de administrație pentru buna organizare a activitatii, de modul de desfășurare a acesteia, de realizarea obiectivelor si sarcinilor ce ii revin in competenta;

 • 18. desemnează un locțiitor pentru perioadele cat lipsește din Regie;

 • 19. prezintă Consiliului Local al municipiului Ploiești situația economico-financiara a Regiei, informează asupra derulării activitatilor, prezintă toate situațiile si informațiile necesare din obiectul de activitate privind serviciile publice de alimentare cu energie termica in sistem unificat de producere - transport - distribuție produsa centralizat, alimentare cu apa si de canalizare, salubritate, iluminat public, protecția mediului, administrarea domeniului public si privat, transport public local;

 • 20. prezintă Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru aprobare, la termenul stabilit, bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei;

 • 21. verifica îndeplinirea recomandărilor si masurilor dispuse de echipele de control sau de auditori;

 • 22. analizeaza și răspunde de modul cum au fost îndeplinite hotărârile anterioare proprii si ale Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate precum și sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora;

 • 23. conlucrează ierarhic cu personalul subordonat, luând deciziile ce se impun pentru desfasurarea in condiții de eficienta si eficacitate a activitatii;

 • 24. ia masuri pentru efectuarea inventarierii bunurilor aflate in administrarea Regiei;

  e '•■management .-ț f/X         Xi

  ------------IP] ■/

  ■Kîâ#*


 • 25. răspunde de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor dimplementate prin:

 • a)

 • b)

  comunicarea in cadrul organizației a importantei cerințelor legale si de- reglementare; stabilirea politicii in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului;, sanatatii/ # si securității ocupationale:                                                       '7 .?

  asigurarea faptului ca sunt stabilite si analizate obiectivele calitatii, protecției m sanatatii si securității ocupationale;

  asigurarea planificării sistemelor de management implementate; conducerea analizelor efectuate de management;


  C)


 • d)

 • e)

 • 26. numește responsabilul cu protecția mediului si responsabilul cu sanatatea si securitatea in munca conform cerințelor legale si de reglementare in vigoare;

 • 27. răspunde de asigurarea planificării si integralității sistemelor de management implementate;

 • 28. răspunde de alocarea resurselor pentru realizarea planurilor de management si realocarea acestora in concordanta cu modificarea ierarhizării priorităților;

 • 29. răspunde de asigurarea ca cerințele cetățenilor sunt identificate si satisfăcute in scopul creșterii satisfacției acestora;

 • 30. răspunde de asigurarea ca politica in domeniul calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale:

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)

 • e)

  este adecvata fata de scopul organizației;

  include angajamentul pentru satisfacerea cerințelor sl pentru imbunatatire continua; asigura un cadru pentru stabilirea si analizarea obiectivelor;

  este comunicata si inteleasa in cadrul organizației si disponibila pârtilor interesate; este analizata pentru adecvarea ei continua;


 • 31. răspunde de asigurarea ca sunt definite si comunicate in cadrul organizației, responsabilitățile si autoritatile;

 • 32. răspunde de asigurarea ca procesele stabilite in cadrul sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor sunt implementate si menținute conform documentelor aplicabile;

 • 33. răspunde de asigurarea ca sunt stabilite in cadrul organizației procese adecvate de comunicare;

 • 34. răspunde de protecția si promovarea intereselor Regiei printr-o politica de apropiere de organizații naționale sau internaționale in domeniile de activitate;

 • 35. asigura derularea activitatii de relații cu publicul in scopul creșterii satisfacției cetățenilor;

 • 36. in exercitarea atribuțiilor ce-i revin directorul regiei emite decizii cu caracter obligatoriu pentru personalul din subordine;

 • 37. coordonează activitatea de stabilire, modificare sau ajustare a preturilor si tarifelor pentru serviciile prestate de regie.

 • C. DIRECTORUL TEHNIC:

Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu toate compartimentele funcționale din cadrul Regiei;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  fata de directorul Regiei.

ART.21. Directorul tehnic are următoarele atribuții:
 • 1.  angajeaza Regia cu tertii in toate relațiile contractuale care privesc serviciile publice din subordinea sa;

 • 2.  răspunde direct de derularea cu eficienta si eficacitate a activitatii serviciilor/birourilor/ compartimentelor din subordine si asigura bunul mers al relațiilor de colaborare cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, iluminat public, alimentare cu energie termica produsa centralizat, administrarea domeniului public si privat, transport public local;

 • 3.  coordonează activitatea tuturor serviciilor/birourilor/compartimentelor funcționale din subordine si verifica permanent modul in care se duc la indeplinire atribuțiile si competentele șefilor de servicii/birouri/compartimente din subordine, pentru asigurarea optimului organizational;


urmărește permanent derularea conforma cu cerințele legale si de regleme^ , serviciilor/birourilor/ compartimentelor din subordine si implicit a contria^lpiftfeăfererjițțe> serviciilor publice monitorizate de Regie, prin indrumare, verificare WA aprobare ^a inregistrarilor elaborate de aceștia;

răspunde de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de implementate, in derularea propriei activitati;

propune spre analiza si aprobare Conducerii masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatii (inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarea situațiilor dificile); analizeaza si evalueaza, periodic, rezultatele obținute prin monitorizarea activitatii operatorilor serviciilor publice de distribuție a apei, canalizare, iluminat public, alimentare cu energie termica produsa centralizat, administrarea domeniului public si privat, transport public local, documentate prin rapoartele de activitate ale serviciilor/birourilor/ compartimentelor din subordine si elaborează programe de activitate pentru imbunatatirea performantelor si reducerea șanselor de apariție a riscurilor, impreuna cu aceștia; analizeaza si evalueaza, periodic, rezultatele monitorizării activitatii proprii serviciilor/birourilor/compartimentelor din subordine, documentate prin rapoarte de activitate si situații economico-financiare si dispune masuri corective de eliminare a deficientelor, iar în situația în care masurile ii depasesc competentele, informează Directorul;

analizeaza si avizeaza propunerile anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul regiei sau din bugetul local) elaborate de șefii serviciilor/birourilor/ compartimentelor din subordine, in vederea derulării optime a activitatii si a programelor investitionale de a căror monitorizare este răspunzătoare Regia;

 • 10. verifica si propune spre aprobare Conducerii achiziționarea de materii prime, materiale, utilaje etc, inclusiv specificațiile tehnice pentru documentația de atribuire elaborate impreuna cu serviciile/birourile/compartimentele funcționale din subordine;

 • 11. răspunde in fata Conducerii pentru buna organizare a activitatii, de modul de desfășurare a acesteia, de realizarea obiectivelor si sarcinilor ce ii revin in competenta;

 • 12. desemnează un locțiitor pentru perioadele cat lipsește din Regie;

 • 13. verifica indeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori;

 • 14. analizeaza și răspunde de modul cum au fost indeplinite hotărârile Directorului si ale Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate precum și sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora;

 • 15. răspunde de aplicarea, in activitatea proprie, a politicilor in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • 16. participa la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;

 • 17. asigura coordonarea derulării activitatii serviciilor /birourilor funcționale din subordine in conformitate cu cerințele legale si de reglementare, in limitele competentelor aprobate, in condițiile minimizării riscurilor si consecințelor posibile ale acestora;

 • 18. aplica masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor, pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor in derularea activitatii de care este răspunzător;

 • 19. conlucrează ierarhic cu personalul subordonat, luând deciziile ce se impun pentru desfasurarea in condiții de eficienta si eficacitate a activitatii;

 • 20. asigura derularea activitatii de relații cu publicul in scopul creșterii satisfacției cetățenilor.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


CAPITOLUL VI

COMPARTIMENTELE FUNCȚIONALE :


A. BIROUL JURIDIC - CONTENCIOS ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

Relații de colaborare si subordonare

a) Relații de colaborare:

• cu toate compartimentele funcționale din cadrul Regiei;


b) Relații de subordonare:

• se subordonează directorului RegieiART.22. Biroul Juridic - Contencios Achiziții Publice si Contracte are următoarele atribuții: asigura asistența de specialitate conducerii Regiei, precum si tuturor’-xbirpiJȚÎlâr/ compartimentelor/serviciilor din cadrul Regiei;

asigura interpretarea si informarea unitara a dispozițiilor legale/problemelor juridice cu care este sesizat sau pe care le initiaza, la nivelul birourilor/compartimentelor/serviciilor Regiei;

susține interesele si apara drepturile Regiei, conform legii, în fata instanțelelor de judecată sau celor de arbitraj, in cauzele în care este implicata aceasta;

reprezintă R.A.S.P. Ploiești, pe bază de delegare/imputernicire, în domeniile proprii de activitate în fața instanțelor judecătorești, arbitrale, a altor organe jurisdicționale, organe ale puterii sau administrației de stat, organe de urmărire penală, cabinete notariale, precum și în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, protejând drepturile și interesele Regiei, în condițiile legii; avizează actele cu implicații juridice, din punct de vedere al legalității conținutului;

participă la pregătirea și negocierea contractului colectiv de muncă, în condițiile legii; răspunde de legalitatea avizelor date asupra măsurilor ce urmează a fi luate de conducerea Regiei, precum si de legalitatea punctelor de vedere exprimate in scris în legătură cu aspectele legale asupra carora este sesizat/se autosesizeaza;

prelucrează normele legale cu caracter normativ, la solicitarea conducerii sau șefilor compartimentelor/birourilor/serviciilor in scopul cunoașterii și corectei aplicări a acestora de către salariații Regiei;

semnalează eventualele deficiențe in aplicarea dispozițiilor legale constatate în activitatea desfasurata de Regie si propune măsuri de remediere și prevenire a unor astfel de deficiențe;


1.


2.


3.


4.


 • 5.

 • 6.

7.


8.


9.


 • 10. urmărește, in măsură in care este sesizat, aplicarea corectă a legislației în activitatea Regiei și propune masurile corective în cazul în care se constată abateri;

 • 11. realizează orice lucrări cu caracter juridic rezultate din acte normative sau dispuse de conducerea Regiei;

 • 12. gestionează si pastreaza publicațiile de specialitate în domeniu (Monitorul Oficial, legislație, practică judiciară, literatură de specialitate etc.) repartizate;

 • 13. verifica indeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori, in domeniul propriu de activitate;

 • 14. analizeaza și răspunde de modul cum au fost indeplinite deciziile directorului regiei si hotărârile Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate, ce ii revin in competenta;

 • 15. asigura confidențialitatea informațiilor juridice care au caracter secret, conform legii;

 • 16. intocmeste apararea cauzelor, intocmind in acest caz: intampinare, nota de probatorii, obiectiuni la rapoartele de expertiza, concluzii scrise. De asemenea, are obligația sa solicite documentele de la toate compartimentele regiei in timp util, sa conspecteze dosarele aflate in arhiva instanțelor si sa asigure evidenta acestora si a termenelor de judecata;

 • 17. declara si motivează caile de atac in termenele prevăzute de lege;

 • 18. intocmeste cereri de chemare in judecata, in baza referatului aprobat, inaintat de compartimentul de specialitate;

 • 19. colaborează la intocmirea proiectelor de hotarari, a regulamentelor, instrucțiunilor si altor acte cu caracter normativ elaborate de birourile/compartimentele/serviciile din cadrul Regiei;

 • 20. avizeaza deciziile de incadrare, acte adiționale, delegări, detasari, preavize, suspendarea contractelor de munca, încetarea contractelor de munca sau de reîncadrare a personalului precum si deciziile de sancționare;

  21.

  22.


formulează răspunsuri cererilor pe linie de contencios administrativ;

întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorității contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante, strategia de contractare și programul anual al achizițiilor publice / anexa privind achizițiile publice - achiziții directe;

asigura cadrul legal necesar pentru achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări în condiții de eficiență economică și social si respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică și a organizării concursurilor de soluții, asa cum sunt definite in Lege

iim nu i uivuivih ut otKV/u/ ruBLiut: f-w/td / /                                         r

ți© Af (nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența, prooâi^onalitaîea 4" asumarea răspunderii);

asigura eficienta utilizării fondurilor publice, respective folosirea sistemului coR^rert^î^w * criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achiziție publica;           Ie, r'y

asigura evitarea apariției unor situații de natura sa determine existent unui confljctt ijoef^șe f si/ sau manifestarea concurentei neloiale, asa cum sunt definite de actele normativ^''bj, elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de■ j          ~~

a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;

îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege; aplică și finalizează procedurile de atribuire in conformitate cu actele normative ce reglementează activitatea de achiziții publice; realizează achizițiile directe si studii de piața; constituie și păstrează dosarul achiziției publice;

participa in comisiile de evaluare a ofertelor si atribuire a contractelor de achiziții publice, elaborează note justificative, conform cerințelor legale;

respecta si indeplineste sarcinile si obligațiile ce revin din implementarea, menținerea si imbunatatirea sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala;

35. analizeaza anual riscurile care împiedica atingerea obiectivelor, documentate prin rapoarte si elaborează anual planuri corespunzătoare in direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, pe care le transmite directorului in vederea avizării.


25.


26.


27.


28.

29.


 • 30.

 • 31.

32

 • 33.

 • 34.


B. SERVICIUL RESURSE UMANE SECRETARIAT SI ADMINISTRATIV

Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu toate compartimentele funcționale din cadrul Regiei;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează directorului Regiei

 • •  are in subordine Compartimentul Deservire Auto

ART.23. Serviciul Resurse Umane Secretariat si Administrativ are următoarele atribuții:
 • 1.   urmărește și asigura aplicarea corectă a reglementărilor legale în vigoare referitoare la încadrarea, salarizarea, promovarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca pentru personalul din regie;

 • 2.   întocmește necesarul de buget in vederea derulării in condiții optime a activitatii serviciului;

 • 3.  asigura organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si asigură secretariatul comisiilor de concurs;

 • 4.   participa la elaborarea structurii organizatorice a Regiei - organigrama și statul de funcții care vor fi înaintate spre semnare conducerii, avizare Consiliului de Administrație si ulterior spre aprobare Consiliului Local;

 • 5.  intocmeste contractele individuale de munca ale salariatilor si orice acte prin care se completează, modifica sau inceteaza acestea (decizii, acte adiționale, preavize, delegări, detasari, anexe, etc) si le inregistreaza in Programul REVISAL;

 • 6.  intocmeste contractele de munca cu timp parțial si tine evidenta speciala prevăzută de lege a persoanelor angajate cu acest tip de contract de munca;

 • 7.  tine evidenta si comunica salariatilor aspecte legate de drepturile de personal prevăzute in legislația in vigoare si in Contractul Colectiv de Munca (ca exemplu sporurile de salariu, zilele de concediu, etc);

 • 8.  elaborează proiecte de decizii privind numirea/eliberarea, modificarea sau suspendarea raportului de serviciu/muncă, sancționare pentru personalul Regiei;

 • 9.  inregistreaza, in termen, actele prevăzute de lege la Agenția Județeană de Ocuparea Forței de Munca Ploiești, Casa de Pensii sau Inspectoratul Teritorial de Munca Ploiești;

 • 10. intocmeste documentele necesare pensionarii personalului Regiei conform cerințelor legale in vigoare;

 • 11. întocmește diverse adeverințe;                                              S^ț

 • 12. asigura întocmirea, completarea permanentă, pastrarea și evidența dosarelor personale ;si ■

profesionale ale tuturor angajatilor regiei;                                                  • \

 • 13. verifica foile colective de prezenta ale salariatilor si întocmește pontajul general - lunar; v

 • 14. asigura elaborarea fișelor postului pentru toate funcțiile din structura de personal, in coqformitatexu atribuțiile stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Regiei, in colaborâr&-su°sefii serviciilor/birourilor/compartimentelor;

 • 15. acordă asistența de specialitate șefilor de birouri/servicii și salariaților Regiei pentru aplicarea corectă a legislației în vigoare, privind activitatea de resurse umane;

 • 16. elaborează documentația privind programarea concediilor de odihnă pentru salariații Regiei, o supune aprobării Directorului și urmărește modul de efectuare sau reprogramare a acestor concedii;

 • 17. primește, inregistreaza, tine evidenta declarațiilor de avere ale persoanelor care dețin funcții de conducere, asigura scanarea si transmiterea acestora către compertimentul Informatizare in vederea publicării pe site-ul instituției, asigurând totodată si transmiterea către Agenția Naționala de Integritate;

 • 18. primește, inregistreaza, tine evidenta declarațiilor de interese ale persoanelor care dețin funcții de conducere, asigurând totodată si transmiterea către Agenția Naționala de Integritate;

 • 19. intocmeste si actualizeaza Registrul Declarațiilor de interese;

 • 20. intocmeste si actualizeaza Registrul Declarațiilor de avere;

 • 21. intocmeste Regulamentului de Organizare si Funcționare, Regulamentului Intern si Contractului Colectiv de Munca ale Regiei;

 • 22. solicită și centralizează, conform prevederilor legale in vigoare, fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului Regiei;

 • 23. asigură aplicarea prevederilor legale in vigoare privind drepturile si obligațiile Regiei fata de salariatele gravide;

 • 24. intocmeste documentația in vederea acordării concediului pentru creșterea copilului pana la varsta de 2 ani, pe baza solicitărilor personalului, conform prevedrilor legale in vigoare;

 • 25. intocmeste diverse situații statistice;

 • 26. răspunde, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor cuprinse in Declarația si angajamentul directorului si respectarea cerințelor legale si de reglementare in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • 27. răspunde de asigurarea menținerii integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managementul riscurilor, implementate in domeniul propriu de activitate.

 • 28.  urmărește modul de organizare si derulare a activitatilor de asigurare a realizării suportului logistic necesar regiei, corespunzător cerințelor specifice activitatii administrative;

 • 29. asigura aprovizionarea cu rechizite, materiale necesare pentru intretinere si alte materiale in vederea executării reparațiilor din regie ;

 • 30. planifica, coordonează si controlează activitatea personalului administrativ (paza, curățenie, intretinere, protocol);

 • 31. monitorizează derularea contractelor privind alimentarea cu apa, energie electrica, energie termica, canalizare, paza, a contractelor cu caracter administrativ, asigura continuitatea prin masuri privind reparația si mentenanta instalațiilor, urmărește executarea lor si participa la recepții;

 • 32. intocmeste si avizeaza planul de paza, precum si documentele aferente acestuia;

 • 33. participa la inventarierea periodica, casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;

 • 34. monitorizează (cantitativ si calitativ) derularea contractelor privind aprovizionarea compartimentelor funcționale cu necesarul de resurse materiale aprobat de conducere prin emiterea comenzilor si a bonurilor de consum si participarea la recepții;

 • 35. coordonează activitatea arhivarului, prin organizarea activitatii acestuia, in scopul protejării si păstrării documentelor predate la arhiva unitatii, întocmirea nomenclatorului arhivistic, verificarea și confirmarea acestuia de Arhivele Statului, verificarea și preluarea documentata a înregistrărilor de la compartimentele funcționale, asigurarea evidentei din depozitul de arhiva, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare specifice;

 • 36. monitorizează periodic încadrarea in resursele aprobate a cheltuielilor privind convorbirile pe baza abonamentelor de telefonie mobile si linii directe, consumurile de apa, energie termica si electrica;

37.


38.


 • 39.

 • 40.


 • 41.

 • 42.

 • 43.


44.


45.


46.


 • 47.

 • 48.


49.


50.


 • 51.

 • 52.

 • 53.


54.


 • 55.

 • 56.


57.


 • 58.

 • 59.


% R O coordonează derularea activitatii de curierat, secretariat, inregistrare, expedierea Qorș&porrdentej//., in afara unitatii, prin posta sau direct prin curier, repartizarea documentelor internai ej<te®ș,comunicarea operativa cu toate compartimentele funcționale ale Regiei prin centr.ăl'a țelefOTiica) prin personal specializat;                                                           l^-ol         J

asigura curățenia la sediul regiei prin personal specializat; urmărește, in permanent^,.Mâlihșrea    1

curățeniei si igienizării spatiilor din incinta unitatii, inclusiv a grupurilor sanitare, etc.

asigura interfața intre mediul intern si cel extern;                                              o

intampina persoanele romane sau străine (reprezentanți ai diferitelor instituții pUBnce, colaboratori, reprezentanți ai societăților comerciale care vin in contact cu directorul Regiei, in interes de serviciu);

asigura activitatile de protocol in cadrul întâlnirilor, in conformitate cu cerințele zilnice; recepționează, preia si transmite mesajele telefonice la timp, in mod corect și complet; preia corespondenta depusa la registratura, o prezintă directorului Regiei, o evidențiază in registrul evidenta si control documente (intrari-iesiri), o difuzează, cu confirmare de primire, personalului caruia i-a fost repartizata;

asigura expedierea corespondentei elaborate de personalul Regiei, in format electronic sau prin fax, după caz;

păstrează și utilizează ștampila nr. 1 a Regiei, conform prevederilor legale si de reglementare in vigoare;

asigura, după caz, tehnoredactarea si multiplicarea materialelor unor documente, la solicitarea directorului;

asigură arhivarea documentelor aferente activitatii de asistenta manageriala; asigura difuzarea, cu confirmare de primire, șefilor de birouri/servicii/compartimente din cadrul Regiei, atunci când este cazul, unele documente, la solicitarea directorului;

verifica documentele interne daca sunt evidențiate, codificate, semnate si stampilate inainte de a fi transmise;

asigura realizarea “agendei directorului” constând in programarea ședințelor, a diverselor întâlniri;

asigura efectuarea de rezervări pentru eventualele deplasări ale directorului; asigura inscrierea cetățenilor la audientele programate de director;

identifica, preia si rezolva unele probleme care împiedica directorul sa-si valorifice la maximum competentele, timpul si energia;

organizează activitatea de exploatare, întreținere și reparare a mijloacelor de transport auto din dotare, monitorizează verificarea stării tehnice a acestora și remedierea deficiențelor constatate; tine evidenta consumului de combustibil, completează si eliberează foile de parcurs;

Stabilește ordinea plecării in cursa in cazul in care exista mai multe solicitări simultane de deplasare a personalului in interes de serviciu;

tine evidenta valabilitatii permiselor pentru conducătorii auto, a inspecțiilor tehnice periodice (ITP), a rovinietelor si a asigurărilor auto, licenței de transport, a copiei conforme si a atestatului profesional al conducătorului auto;

acorda viza de certificare in privința realitatii, regularității si legalității; monitorizează periodic încadrarea in resursele aprobate a cheltuielilor privind transportul in interes de serviciu si după caz transportul mărfurilor cu autoturismele din dotare, analizeaza rezultatele si propune conducerii masuri de optimizare.


C. COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO:

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Serviciului Resurse Umane si Administrativ


ART. 24. Compartimentul Deservire Auto are următoarele atribuții:

1. informează șeful de serviciu de orice defecțiune tehnica sau de alta situație nedorita care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala;


* RO

 • 2.  utilizează echipamentele individuale de protecția muncii corespunzător scopului pentru care a

fost acordat;                                                                                            I

 • 3.  respecta cu strictete a actele normative care reglementează circulația pe drurhurile publice; X

 • 4.  răspunde de cunoașterea instrucțiunilor de exploatare a autovehiculului deservit;C§1emenț'0te

care ar putea produce defecțiuni, diagnosticarea defectelor, etc.               "î^i.4,/îo

 • 5.  exploatează in mod corect autovehiculul/autoutilitara si executa lucrările de intretineir^sp^îfice, astfel incat sa il mențină in stare de funcționare la un randament cat mai bun;

 • 6.  respecta dispozițiile referitoare la întocmirea si pastrarea documentelor de lucru (foi de parcurs, bonuri valorice, acte ale autovehiculului) si transmiterea lor in timp util, șefului de serviciu;

 • 7.  preia foile de parcurs pentru ziua in curs si predarea foilor din ziua precedenta, completate la toate rubricile (după cum indica formularul);

 • 8.   efectuează ingrijiri zilnice a autoturismului;

 • 9.  nu pleaca in cursa daca constata defectiuni/nereguli ale autoturismului si anunța imediat șeful de serviciu pentru remedierea acestora;

 • 10. asigura parcarea autoturismului la locul stabilit prin foaia de parcurs, respectând regulile de parcare;

 • 11. comunica imediat șefului de serviciu - telefonic sau prin orice alt mijloc - despre orice eveniment de circulație in care este implicat;

 • 12. răspunde de preocuparea permanenta de imbunatatire a cunoștințelor sale profesionale si legislative in domeniul transporturilor;

 • 13. executa operativ si corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici, respectând disciplina muncii;

 • 14. răspunde de utilizarea raționala a carburanților;

 • 15. informează șeful de serviciu, in cel mai scurt timp posibil, despre accidentele de munca si/sau accidentele de mediu suferite de propria persoana sau de alti angajați.

 • D. COMPARTIMENT MARKETING SI COMUNICARE :

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează directorului Regiei

Art.25. Compartimentul Marketing si Comunicare are următoarele atribuții :
 • 1. asigura culegerea, prelucrarea, analiza si sintetizarea informațiilor privitoare la activitatea si imaginea Regiei si stabilește canalele de comunicație cu mass-media;

 • 2. asigura si menține relațiile de comunicare dintre Regie și mass-media;

 • 3. stabilește portofoliul de informații din care le selectează pe cele relevante în relația cu mass-media, neîncălcând prevederile legii privind confidențialitatea;

 • 4. elaborează comunicate de presa, le supune aprobării directorului și le transmite mass-mediei, realizând astfel o imagine corectă asupra activității Regiei;

 • 5. formulează, propune spre aprobare și transmite „dreptul la replică” în cazul în care apar în mass-media aspecte nereale privind activitatea Regiei;

 • 6. organizează periodic, la solicitarea sau cu acordul conducerii, conferințe de presă tematice in scopul creșterii satisfacției cetățenilor;

 • 7. monitorizează informațiile din mass-madia referitoare la imaginea Regiei;

 • 8. elaborează, creeaza sau selectează materiale scrise, video, foto, audio pentru Regie;

 • 9. prelucrează informații către jurnaliști, acționari, investitori, instituții publice si toate categoriile de public care fac parte din sfera de interes a Regiei;

 • 10. asigura scrierea și editarea de materiale pentru diferite categorii de public, cultivarea și menținerea unor relații bune de colaborare cu mass-media, comunicarea orală și eficientă cu indivizi și grupuri în cadrul întâlnirilor, prezentărilor sau altor tipuri de evenimente colective, organizarea de evenimente speciale (ex: conferințe de presă);

 • 11. propune spre analiza si aprobare directorului, ori de cate ori considera necesar, masuri de optimizare a activitatii (inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarea situațiilor dificile);


 • 12. aplica masuri corective si preventive pentru atingerea obiective performantelor, pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor;

 • 13. coordonează modul de realizare si promovare a site-ului regiei;

 • 14. identifica și anticipează nevoile cetățenilor;

 • 15. crearea de valoare prin dezvoltarea de noi produse și servicii ce oferă

 • 16. asigura realizarea campaniilor de promovare a noilor produse / servicii

 • 17. urmărește rezultatele privind campaniile de promovare;

 • 18. promovează produsele/serviciile (vidanjare, montare repartitoare costuri, repartizarea lunara a costurilor si consumurilor pentru energia termica/incalzire, service repartitoare costuri, etc.) pe piață și în conștiința potențialilor clienti prin comunicarea cu aceștia;

 • 19. informează clientii si a potențialii clienti despre activitatea organizației, direct sau prin intermediul mass-mediei (știri, comunicate, pliante, anunțuri);

 • 20. stabilește obiectivele de marketing;

 • 21. elaborează planul de marketing și planifica activitățile publicitare;

 • 22. răspunde de implementarea planului de marketing stabilit la nivelul organizației.

 • E. SERVICIUL APA CANAL

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează directorului tehnic al Regiei

 • •  are in subordine Biroul Epurare Ape Uzate

ART.26. Serviciul Apa Canal are următoarele atribuții:
 • 1.  monitorizează si verifica permanent respectarea prevederilor din contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare ;

 • 2.  urmărește si verifica respectarea prevederilor Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Ploiești;

 • 3.  urmărește elaborarea documentației autorizațiilor si contractelor necesare pentru administrarea patrimoniului STEP, prin indrumare, verificare si avizare a tuturor înregistrărilor elaborate;

 • 4.  asigura baza de date tehnice necesare elaborării documentației privind stabilirea si ajustarea tarifelor pentru epurarea apelor uzate ;

 • 5.  asigura si urmărește permanent:

 • •  derularea activitatii de colectare si epurare a apelor uzate, documentat prin rapoarte periodice supuse analizei si aprobării Conducerii;

 • •  respectarea prevederilor Protocolului privind preluarea patrimoniului si a Convenției privind deversarea apelor uzate din rețeaua publică de canalizare a municipiului Ploiești;

 • •   respectarea cerințelor de licențiere si autorizare;

 • •   monitorizarea derulării contractelor incheiate in scopul colectării și epurării apelor uzate si administrarea STEP;

 • •  organizarea, coordonarea si monitorizarea derulării activității în sistemul de epurare a apelor uzate la parametrii calitativi și cantitativi conform cerințelor din actele de reglementare;

 • 6. pune in aplicare si urmărește respectarea prevederilor Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Ploiești, in scopul asigurării exigentelor consumatorilor pe intreaga durata a exploatării;

 • 7. exercita coordonarea si controlul calitatii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, obiect al contractului de concesiune;

 • 8. analizeaza si promovează programele anuale de investiții din Fondul de lucrări si fondurile proprii ale concesionarului;

 • 9. monitorizează si controlează periodic modul de realizare a indicatorilor de performanta prevazuti in licența operatorului si regulamentul serviciului public de alimentare cu apa si-canalizare;

 • 10. primește si analizeaza rapoartele tehnice si financiare conform Contractului de.concesțune. privind activitatea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, si propune masuri;de . îmbunătățire;

 • 11. urmărește permanent aplicarea si respectarea de către concesionar a obligatiilor/ștabiliteprin

contract si a cerințelor legale si de reglementare in domeniul serviciilor publice de?alimentafe,cu. apa si canalizare, in scopul asigurării exigentelor consumatorilor pe intreăg.a< durata 'a exploatării;                                                                                                       ■

 • 12. verifica, când este necesar, documentația de modificare si ajustare a tarifelor, in cbpfâgYntăt^cuy prevederile contractului de concesiune ;

 • 13. asigura interfața intre operator si Consiliul Local in cadrul Comitetului de Coordonare;

 • 14. monitorizează si controlează permanent menținerea in exploatare normala a întregului sistem public de alimentare cu apa si de canalizare, inclusiv realizarea de reparații si intervenții la apariția unor avarii, incidente sau defecțiuni, documentate prin rapoarte supuse analizei si avizării șefului ierarhic;

participarea la acțiunea de inventariere periodica si recepție a obiectivelor noi rezultate din investițiile realizate de operatorul serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si casarea mijloacelor fixe înlocuite din Municipiul Ploiești, precum si la inventarierea mijloacelor fixe aferente sistemului de alimentare cu apa si canalizare si a terenurilor aferente transmise in administrarea operatorului;

monitorizează implementarea proiectelor de investiții generate de contractul de concesiune privind serviciul public de alimentare cu apa potabila si de canalizare in municipiul Ploiești, si corelarea acestora cu celelalte programe ale Consiliului Local si cu nevoile populației, documentata prin rapoarte supuse analizei si avizării șefului ierarhic;

întocmește documentația de specialitate pentru realizarea proiectelor de hotarare a Consilului Local, în cadrul contractului de concesiune; ajustarea tarifelor, programul de investiții al operatorului, elaborarea, modificarea, actualizarea regulamentul serviciului de alimentare cu apa si canalizare;

contribuie la formarea unui comportament civilizat al cetățenilor orientat către menținerea rețelelor de apa si de canalizare la nivelul de funcționare optim;

primește (in regim controlat), analizeaza, verifica in teren (daca este cazul) si soluționează cererile, sesizările si reclamatiile privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, documentate prin note de constatare;

acorda consultanta si informații, soluționează cererile si sesizările cetățenilor in cadrul audientelor zilnice sau telefonice de la Dispeceratul UAT sau SAC;

21. monitorizează relația cu cetățenii prin centralizarea situației sesizărilor scrise si a audientelor; informează asupra masurilor luate de municipalitate in domeniul asigurării alimentarii cu apa potabila a localității si canalizării;

evalueaza periodic calitatea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare pe baza informațiilor culese de la cetateni si din sistemele de monitorizare;

respecta si îndeplinește sarcinile si obligațiile ce revin din implementarea, menținerea si imbunatatirea sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala;

colaborează permanent cu Serviciul Dispecerat Sesizări si Relații Publice prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (impreuna cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


22.


23.


24.


25.


F. BIROUL EPURARE APE UZATE

Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Serviciului Apa Canal si directorului tehnic al Regiei


■î»


ART.27. Biroul Epurare Ape Uzate are următoarele atribuții:

1. <----------------. ------------—                -s^\ asigura permanent derularea, coordonarea si controlul activitatii de exploatare^^ȚEțP^irișt gi de continuitate, funcționarea si intretinerea instalațiilor, construcțiilor, utilajelorjsi'jechiparnepftfel aferente;                                                                          c?’

elaborează, modifica si actualizeaza Regulamentul de exploatare al STEP si v^rifjpaaplicarea^ acestuia;                                                                                     *■

asigura utilizarea raționala a utilităților si materialelor tehnologice necesare in derulare&^jptiTfla a activitatii;

asigura controlul si monitorizarea procesului de epurare a apelor uzate, documentat prin rapoarte supuse analizei si aprobării șefului ierarhic;

asigura intocmirea bazelor de date necesare monitorizării si gestionarii calitatii apei epurate; organizează colectarea reziduurilor reținute de grătarele stafiei si transportul lor la rampa ecologica a orașului;

asigura depozitarea, evacuarea si valorificarea nămolului provenit din procesul de epurare; monitorizează cantitativ deversările produselor rezultate din vidanjare;

asigura execuția de vidanjari ale puțurilor absorbante la populație, instituții publice si agenti economici;

 • 10. gestionează si urmărește rezolvarea situațiilor de criza, a incidentelor si a alertelor la STEP;

 • 11. îndeplinește responsabilitățile stabilite prin Autorizațiile de gospodărire a apelor si de mediu;

 • 12. asigura continuitatea procesului de epurare la parametrii claitativi si cantitativi conform cerințelor din actele de reglementare;

 • 13. urmărește efectuarea lucrărilor prevăzute in :

J programul de mentenanta al echipamentelor din STEP ;

v programul de intretinere utilaje ;

si asigura condițiile necesare respectării acestora si diminuării riscurilor de neindeplinire;

 • 14. colaborează permanent cu Serviciul Dispecerat Sesizări si Relații Publice prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora.


2.


3.


4.


 • 5.

 • 6.


 • 7.

 • 8.

9.


 • G. BIROUL ILUMINAT PUBLIC

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează ; directorului tehnic al Regiei

ART.28. Biroul Iluminat Public are următoarele atribuții:
 • 1.  asigura permanent gestionarea si monitorizarea derulării Contractului de Delegare al Serviciului de Iluminat Public din municipiul Ploiești, conform cerințelor legale si de reglementare in vigoare;

 • 2.  asigura controlul calitatii si continuității serviciului de iluminat public de către operatori;

 • 3.  propune, spre aprobare, autoritatii administrației publice locale, programul anual de investiții al serviciului de iluminat public si urmărește realizarea obiectivelor cuprinse in programul anual aprobat;

 • 4. elaborează, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare, si supune spre aprobare autoritatii administrației publice locale regulamentul serviciului de iluminat public;

 • 5.  elaborează specificațiile tehnice pentru documentația de atribuire, privind delegarea, prin concesiune, a serviciului de iluminat public;

 • 6. gestionează, monitorizează si urmărește respectarea clauzelor contractuale cuprinse in contractul de delegare a serviciului;

 • 7.  analizeaza rapoartele prezentate periodic de operator privind controlul calitatii serviciului, de realizare a indicatorilor de performanta pentru serviciul de iluminat public si propune masuri pentru eliminarea aspectelor negative;

 • 8. comunica periodic datele solicitate de autoritatile de reglementare competente;

 • 9.  monitorizează implementarea proiectelor de investiții privind sistemul de iluminat public ;

^0. ’-r--.L    A <

 • 10. elaborează prognozele anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate,dtp bugetul regie^ sau din bugetul local) in vederea derulării optime a contractelor si a programelo^iwes^țjpnâteșdb

a căror monitorizare este răspunzător;                                                   M ] CI

 • 11. monitorizează si controlează starea tehnica si modificările patrimoniului public-al; ăistemujgijde^ s iluminat public, conservarea si dezvoltarea patrimoniului public, inclusiv realizarea'planului anual .,/■' de intretinere si reparații, intervenții, soluționarea avariilor, incidentelor sau defecti^iijoț)^ .!'

 • 12. participa la acțiunea de inventariere periodica si recepție a sistemului de iluminat pubtife;t

 • 13. eliberează avizele de amplasament aferente rețelei de iluminat public;

 • 14. monitorizează contractul de furnizare energie electrica pentru alimentarea Sistemului de Iluminat Public din municipiul Ploiești, (inclusiv efectuarea in fiecare luna a citirii contorilor de energie electrica împreuna cu reprezentanții SC Electrica);

 • 15. asigura monitorizarea contractului de prestări servicii pentru asistenta tehnica si service a ceasurilor publice;

 • 16. monitorizează modul de respectare a procedurii de lucru privind rețelele si cablurile neconforme amplasate pe stâlpii de pe raza municipiului Ploiești si aplica sancțiuni contravenționale in cazul nerespectarii cerințelor legale si de reglementare

 • 17. planifica si monitorizează activitati de iluminat ornamental (periodic);

 • 18. planifica si monitorizează derularea contractelor de execuție a focurilor de artificii;

 • 19. asigura alimentarea cu energie electrica a instalațiilor necesare pentru manifestările care au loc la Sala Sporturilor, Parcul Nichita Stanescu, Statuia Mihai Viteazul, Parc Aurora Vest;

 • 20. creeaza, intretine si actualizeaza baza de date privind calitatea serviciilor (sesizări ale consumatorilor, abateri de la parametrii de lucru prestabiliți, abateri de facturare, etc) inclusiv analiza cauzelor si formularea masurilor pentru eliminarea abaterilor;

 • 21. desfasoara activitati de relații cu publicul si colaborează, permanent, cu reprezentanții Biroului Dispecerat Sesizări si Relații Publice prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (împreuna cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați;

  vederea


  supuse


 • 22. verificarea si certificarea (privind realitatea, legalitatea si regularitatea) lucrărilor decontării si confirmarea incadrarii valorilor in sumele alocate.

 • H. IROUL REȚELE CONTORIZARE SI REPARTITOARE COSTURI

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează directorului tehnic al Regiei

ART.29. Biroul Rețele Contorizare si Repartitoare Costuri are următoarele atribuții:
 • I.  urmărește, supraveghează si verifica modul in care operatorul respecta cerințele si clauzele contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termica a municipiului Ploiești cu privire la exploatarea, întreținerea si funcționarea, in regim normal, a rețelelor de agent termic primar si secundar;

 • 2.  urmărește soluționarea, de către factorii implicați, a avariilor, incidentelor si defecțiunilor aparute la rețelele de agent termic primar si secundar ale municipiului Ploiești;

 • 3.  urmărește si asigura derularea contractelor de distribuție a echipamentelor si de licența pentru utilizarea software-ului încheiate cu S.C. ELSACO BRUNATA S.R.L. ;

 • 4.  urmărește si asigura derularea contractelor de prestări servicii cu asociațiile de proprietari privind :

 • a.  montajul si exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire (repartitoare de costuri);

 • b.  repartizarea lunara a costurilor si consumurilor pentru energia termica pentru incalzire ;

 • c.  citirea, transmiterea si receptionarea consumurilor de energie termica pentru incalzire prin transmisie de date radio ;

 • d.  serviciile de service practicate in vederea asigurării funcționarii la parametrii a repartitoarelor de costuri;

 • e. participa in comisiile de inventariere periodica si recepție a bunurilor proprii afe               <

sistemului de alimentare cu energie termica din municipiul Ploiești;

 • f.  colaborează permanent cu Serviciul Dispecerat Sesizări si Relații PublicOjrin' iderrtificarâjagJi sesizărilor specifice activitatii proprii, aplicarea de masuri in vederea soluiio^riK operative Șpk monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați.


 • I. SERVICIUL SALUBRITATE

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •   cu celelalte compartimente funcționale;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează directorului tehnic al Regiei

 • •  are in subordine Biroul Salubritate si Verificări Cai Publice

ART.30. Serviciul Salubritate are următoarele atribuții:
 • 1.  asigura organizarea si monitorizarea funcționarii serviciului public de salubrizare si activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public al municipiului Ploiești si predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către intalatiile de neutralizare;

 • 2.  elaborează si propune spre aprobare autoritatii administrației publice locale, după caz, specificații tehnice pentru documentațiile de atribuire a gestiunilor delegate prin concesiune si cerințele de reglementare privind serviciul public de salubrizare si activitatile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public al municipiului Ploiești si predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către intalatiile de neutralizare;

 • 3.  verifica documentele de modificare si ajustare a tarifelor si preturilor aferente serviciului public de salubrizare si prezintă Consiliului Local rapoarte in vederea aprobarii/avizarii lor, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare;

 • 4.  urmărește permanent respectarea clauzelor contractuale, pentru gestiunea delegata;

 • 5.  urmărește realizarea indicatorilor de performanta din Regulamentul serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești.

 • 6.  asigura documentația necesara (informații, programe,etc) in numele municipiului Ploiești in cadrul Asociației de Dezvltare Intercomunitara de Deșeuri Prahova (A.D.I. PH) avand in vedere calitatea municipiului Ploiești de membru in aceasta;

 • 7.  propune si întocmește strategii locale la nivelul activitatii de salubritate;

 • 8.   participa in comisii de licitații in domeniul de activitate specific la nivelul municipiului Ploiești cat si la intocmirea caietelor de sarcini.

 • J. BIROUL SALUBRITATE SI VERIFICĂRI CAI PUBLICE

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • g. cu celelalte compartimente funcționale;

 • b) Relații de subordonare:

• se subordonează directorului tehnic al Regiei si Serviciului Salubritate.

ART.31. Biroul Salubritate si Verificări Cai Publice are următoarele atribuții:
 • 1.  asigura organizarea si monitorizarea funcționarii serviciului public de salubrizare si activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public al municipiului Ploiești si predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către intalatiile de neutralizare, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare;

 • 2. urmărește permanent respectarea clauzelor contractuale, pentru gestiunea delegata;

 • 3.  urmărește respectarea Regulamentului serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești;

 • 4.  exercita coordonarea, controlul si monitorizarea calitatii serviciului public de salubrizare, in scopul asigurării exigentelor consumatorilor pe intreaga durata a exploatării;

 • 5.  asigura, menține si actualizeaza datele de identificare ale operatorilor serviciului public de salubrizare;

  6.


  7.


  8.


urmărește organizarea de către operatori a sistemului de monitorizare a indicatorilor de performanta prevazuti in Regulamentul serviciului de salubrizare, in vederea indepjinifii'acestora; analizeaza rapoartele transmise de operatori privind desfasurarea serviciului de saidbrizare a municipiului, asigurarea parametrilor de performanta si imbunatatirea acestora, prin -lucrări/ specifice;                                                                                                    ""''

9.


asigura supravegherea modului in care operatorii se achita de obligațiile stabilite prin' contracte si prin reglementările legale in domeniul salubrizării localităților;                           s

participa, impreuna cu reprezentanții Direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Ploiești, la inventarierea patrimoniului public aferent serviciului public de salubrizare;

 • 10. analizeaza rapoartele primite de la operatori privind indeplinirea planurilor de mentenanta si reparații conform prevederilor contractuale pentru bunurile din sistemul public de salubrizare in municipiul Ploiești;

 • 11. monitorizează derularea programelor de investiții legate de modernizarea sau extinderea serviciului public de salubrizare;

 • 12. elaborează prognozele anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul Regiei sau din bugetul local) in vederea derulării optime a contractelor si a programelor investitionaie de a căror monitorizare este răspunzător;

 • 13. colaborează permanent cu Serviciul Dispecerat Sesizări si Relații Publice prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (impreuna cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați;

 • 14. monitorizează activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie pe care le executa operatorul pe domeniul public, la unitățile de invatamant, spitale si spatii ALA;

 • 15. verifica respectarea graficului de execuție aprobat;

 • 16. verifica daca operatorul are asigurat numărul necesar de utilaje si personal calificat;

 • 17. verifica daca operatorul de salubritate a făcut anunțuri prin mass-media privind programul de lucru;

 • 18. verifica, prin sistem GPS, daca operatorul a realizat traseele de lucru pe care trebuie sa le parcurgă fiecare autovehicul, de la momentul inceperii execuției serviciilor si pana la finalizarea acestora;

 • 19. verifica daca operatorul de salubritate a ridicat cadavrele de animale de pe domeniul public in termenul legal si in conformitate cu prevederile contractuale.

K. BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI SI MONITORIZARE POSTINCHIDERE RAMPA TELEAJEN Relații de colaborare si subordonare:
 • a) Relații de colaborare:

 • •   cu celelalte compartimente funcționale;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează directorului tehnic al Regiei

ART.32. Biroul Protecția Mediului si Monitorizare Postinchidere Rampa Teleajen are următoarele atribuții:
 • 1.  coordonează si implementează la nivel local programe de colectare selectiva a deșeurilor;

 • 2.   monitorizează activitatile de colectare selectiva a deșeurilor, transportul si eliminarea lor. Deseurile gestionate sunt: ambalaje, echipamente electrice si electronice, uleiuri si grăsimi comestibile si deseurile de baterii si acumulatori;

 • 3.   emite autorizații privind colectarea, transportul si valorificarea deșeurilor reciclabile pe raza municipiului Ploiești;

 • 4.  emite avize de gestionare a deșeurilor provenind din lucrări de construcții si demolări;

 • 5.  gestionează baza de date privind deșeurile municipale care fac obiectul valorificării;

 • 6.  desfasoara acțiuni de conștientizare a populației privind aspecte legate de protecția mediului, cu ocazia unor evenimente de referința pentru protecția mediului;

 • 7.  participa saptamanal si ori de cate ori se impune la Comisia de Analiza Tehnica si Comitetul special constituit din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova pentru emiterea acordurilor, avizelor si autorizațiilor de mediu pentru activitatile generatoare de impact asupra mediului din județ;

  raportează periodic, conform prevederilor legale situația gestiunii desețifilar Ș^apâmițe* periodic situații:                                                               j                  r I

  • anual către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, Registrul PpIJjantiibf 'E^i'i'si stț^. Transferați (E-PRTR), cu referire la Statia de Epurare municipala;


  8.


  9.


  10.


  11.


  12.


  13.


  14.


  15.


  16.


  17.


  18.


  • 19.

  • 20.


  21.


  22.

  23.


  • 24.

  • 25.

  • 26.


  27.


Transferați (E-PRTR), cu referire la Statia de Epurare municipala; \\o x

 • • anual către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova chestionarele/^^i;; gestionarea deșeurilor”;

 • •  lunar situația deșeurilor municipale si asimilabile care fac obiectul valorificării;

 • •  lunar informația de mediu;

initiaza intocmirea Harților strategice de zgomot pentru municipiul Ploiești si participa la evaluarea nivelului acustic urban;

coordonează intocmirea planurilor de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot rezultat din Hărțile strategice de zgomot pentru municipiul Ploiești;

adopta/propune strategii de aplicare a planurilor de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot;

participa la Comisia Județeană de implementare a Strategiei județene de gestionare a deșeurilor;

colaborează la intocmirea Strategiei Locale cu privire la dezvoltarea si funcționarea pe termen mediu si lung a Serviciului de Salubrizare si de Gestionare a Deșeurilor din municipiul Ploiești; colaborează cu Primăria Municipiului Ploiești, Direcția Integrare Europeana, la implementarea de proiecte privind protejarea/ conservarea mediului urban;

elaborează prognozele anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul regiei sau din bugetul local) in vederea derulării optime a contractelor si a programelor investitionale de a căror monitorizare este răspunzător;

intocmeste si/sau participa la intocmirea documentațiilor in vederea obținerii următoarelor acte de reglementare:

 • -   modificarea/reactualizarea autorizației de mediu, pentru Centrul municipal de colectare DEEE-uri, uleiuri si grăsimi comestibile si baterii portabile;

 • -   modificarea/reactualizarea autorizației de mediu si autorizației si avizului de gospodărire a apelor, pentru statia de epurare municipala;

modificarea/actualizarea autorizației de gospodărire a apelor pentru fostul depozit de deșeuri municipale Teleajen, ecologizat;

monitorizează, pe baza datelor furnizate de ANP, conformarea calitatii apei distribuite in rețeaua municipala si respectarea cerințelor legale;

monitorizează, pe baza datelor furnizate de ANP, calitatea apelor uzate descărcate in rețeaua plublica de canalizare;

monitorizează, pe baza datelor furnizate de APM Prahova calitatea aerului in municipiu; colaborează, impreuna cu Inspectoratul Școlar Prahova, la realizarea de acțiuni informativ -educative in școlile din municipiului Ploiești;

colaborează cu UATM Ploiești in realizarea proiectelor ce urmăresc participarea municipiului la acțiuni, programe, competiții in domeniul protecției mediului inconjurator;

initiaza sau participa la inițierea de hotarari de consilu local;

colaborează permanent cu Serviciul Dispecerat Sesizări si Relații Publice prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (impreuna cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați;

asigura funcționarea conforma a centrului municipal de colectare DEEE; asigura informații de mediu publicului si agentilor economici interesați;

monitorizează evoluția factorilor de mediu in contextul post-inchiderii fostului depozit de deșeuri municipal Teleajen;

realizează si gestionează baza de date aferenta monitorizării factorilor de mediu respectiv:

 • -  sistemul de monitorizare a apelor subterane;

 • -   sistemul de monitorizare a apelor de suprafața (Teleajen),

 • -   sistemul de monitorizare a levigatului,

 • -   sistemul de monitorizare a biogazului.

 • 28. urmareaste comportarea in timp a construcțiilor aferente fostului depozit de deșeuri municipal Teleajen;


 • 29. monitorizează topografia depozitului și a datelor meteorologice conform șe^ptelpr l^găjp ifc

vigoare;                                                                          J

 • 30. gestionează situația monitorizării precizata la pct. 26-29 si raportează facțonlbr cpmpetenti^ rezultatele acesteia;

 • 31. informează pe linie ierarhica despre eventualelor probleme aparute după ecologizareaifQȘttflui depozit de deșeuri municipal Teleajen si propune masuri pentru remedierea aspectelor neconforme;

 • 32. Responsabilul cu protecția mediului are următoarele atribuții, responsabilități, competente:

 • a) respectă condițiile din actele de reglementare obținute;

 • b) propune masuri de protejare a factorilor de mediu in condițiile prevderilor din actele de reglementare obținute;

cjasistă persoanele imputernicite cu activități de verificare, inspecție și control in protecția mediului, punindu-le la dispoziție documentele solicitate de acestea și le facilitează controlul activității;

djinsoteste persoanele imputernicite pentru verificare, inspecție și control la statia de epurare, centrul de colectare DEEE si la fostul depozit de deșeuri municipale Teleajen, ecologizat;

ejparticipa la realizarea, in totalitate și la termen a măsurilor impuse prin actele de constatare incheiate de persoanele imputernicite cu activități de verificare, inspecție și control;

fjasigura documentele necesare in vederea gestionarii plăților pentru repararea prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește";

gjcolaboreaza cu Serviciul Apa Canal in gestionarea datelor privind calitatea efluentului statiei de epurare și raportează la cererea autorității competente pentru protecția mediului sau conform prevederilor actelor de reglementare, rezultatele monitorizării emisiilor poluante;

hjcolaboreaza cu Serviciul Apa Canal la informarea autorităților competente, in caz de eliminări accidentale de poluanți in mediu sau de accident major;

 • i) adopta masuri si/sau monitorizează lucrări de refacerea ecologică a terenurilor afectate de impactul unor activitati poluante;

j) informează pe linie ierarhica asupra eventualelor probleme ce vizeaza mediul urban; kjparticipa in limita competentelor la elaborarea de planuri si programe locale de protejare a

mediului urban.

 • L. SERVICIUL DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează directorului Regiei

 • •  are in subordine Compartimentul încălzire Urbana

Art.33. Serviciul Domeniul Public si Privat are următoarele atribuții:
 • 1. monitorizează si urmărește derularea contractuala a activitatilor edilitar - gospodărești delegate

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SA :

 • •   intretinere si amenajare a parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor si a zonelor verzi din municipiul Ploiești;

 • •  asigurarea Întreținerii si mentenantei spatiilor publice date in administrare (prin activitati de reparații curente);

 • •  realizarea programelor de investiții aprobate;

 • 2. asigura controlul privind realizarea indicatorilor de performanta prevazuti in Regulamentul de organizare si funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

 • 3. urmărește respectarea Regulamentului de organizare si funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

 • 4. exercita controlul si monitorizarea calitatii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, in scopul asigurării exigentelor cetățenilor pe intreaga durata a delegării gestiunii;

 • 5. asigura, menține si actualizeaza datele de identificare ale operatorului serviciilorșpubjicșae<

administrare a domeniului public si privat de interes local;                            <£/

 • 6. analizeaza rapoartele transmise de operator privind desfasurarea serviciilor^; publice deadministrare a domeniului public si privat de interes local, asigurarea parametrilonfe0perfbi"rn^^tâ si imbunatatirea acestora prin masuri specifice;

 • 7. asigura supravegherea modului in care operatorii se achita de obligațiile stabilite prin'cjânțrapte.sț^ prin reglementările legale in domeniul administrării domeniului public si privat de interes-fagah-,9 'J""

 • 8. analizeaza prognozele anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul Regiei sau din bugetul local) in vederea derulării optime a contractelor si a programelor investitionale de a căror monitorizare este răspunzător;

 • 9. elaborează, în cursul verificărilor cantitative, calitative si valorice a serviciilor prestate si/sau lucrărilor executate, documentele aferente deconturilor de cheltuieli certificate, supuse avizării/aprobării ordonatorului de credite;

 • 10. colaborează permanent cu Serviciul Dispecerat Sesizări si Relații Publice prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (impreuna cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați.

 • M. COMPARTIMENTUL ÎNCĂLZIRE URBANA

Relații de colaborare si subordonare:

 • a)     Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b)     Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Serviciului Domeniul Public si Privat

ART.34. Compartimentul încălzire Urbana are următoarele atribuții:
 • 1. monitorizează modul de respectare si de derulare a contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termica a municipiului Ploiești si a bunurilor aferente acestuia in concordanta cu prevederile Regulamentului serviciului aprobat de Consiliul Local;

 • 2.  propune spre aprobare autoritatii administrației publice locale programul anual de investiții a SACET si monitorizează periodic realizarea programului aprobat;

 • 3. elaborează, in conformitate cu reglementarile-cadru emise de A.N.R.E., si supune spre aprobare autoritatii administrației publice locale următoarele:

 • •  regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica ;

 • •  caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica si pentru exploatarea SACET;

 • •  contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica, după caz;

 • 4.  monitorizează proiectele de investiții care privesc sistemul de alimentare cu energie termica, finanțate din fonduri publice;

 • 5. urmărește îndeplinirea clauzelor contractuale, pentru gestiunea delegata;

 • 6. comunica periodic datele solicitate de autoritatile de reglementare competente;

 • 8. elaborează si actualizeaza formularele de raportare a calitatii, anexate la regulamentul serviciului de alimentare cu energie termica;

 • 9. analizeaza rapoartele prezentate periodic de operator privind controlul calitatii serviciului de alimentare cu energie termica ;

 • 10 monitorizează si evalueaza menținerea in exploatare normala a punctelor termice din municipiul Ploiești, documentat prin fise de constatare (in colaborare cu operatorul);

 • 11 monitorizează si evalueaza realizarea indicatorilor de performanta ai intregului sistem de alimentare cu energie termica;

 • 12 urmărește respectarea cerințelor legale si de reglementare privind Serviciul public de alimentare cu energie termica produsa centralizat cu privire la modul de exploatare si funcționare a punctelor termice;

 • 13 verifica documentația de modificare/ajustare a tarifelor elaborata de operatorul serviciului de alimentare cu energie termica, in conformitate cu prevederile contractului de delegare prin concesiune a serviciului de alimentare cu energie termica, a documentației pentru subvenția la

.                                                                                                                                                                                        F* i /7 c ? '.   •           *

energie termica, precum si a diferenței de recuperat, ca urmare a modificării, prețului la combustibil;                                                                                               /<?'..

 • 14 elaborează raportul de specialitate si proiectul de hotarare pentru acordarea subvenției diferentelor de recuperat, ca urmare a modificării prețului la combustibil;

 • 15 colaborează permanent cu Serviciul Dispecerat Sesizări si Relații Publice prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați.

 • N. BIROUL MONITORIZARE TRANSPORT PUBLIC URBAN

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •   cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei,

 • b) Relații de subordonare:

 • •   se subordonează directorului Regiei

Art.35. Biroul Monitorizare Transport Public Urban are următoarele atribuții:
 • 1.  monitorizează dezvoltarea si promovarea calitatii si eficientei transportului public local de persoane, prin curse regulate, in scopul asigurării mobilității populației, in funcție de necesitățile acesteia si dezvoltarea economica a municipiului Ploiești;

 • 2.  urmărește ca exploatarea bunurilor concesionate sa se realizeze astfel incat sa se asigure executarea transportului public local de persoane in condițiile impuse de legislația in vigoare privind regularitatea, siguranța si confortul si protecția mediului pe intreaga durata a contractului de delegare a gestiunii;

 • 3.  urmărește modul in care operatorul realizează modernizarea infrastructurii aferente transportului public local de persoane;

 • 4.  analizeaza propunerile de modificare/ajustare a tarifelor la transportul public local de persoane si se asigura ca la fundamentarea acestora s-a avut in vedere calculul gradului de suportabilitate al populației conform legislației in vigoare, in vederea supunerii pentru aprobarea/respingerea UATM Ploiești privind modificarea acestora;

 • 5.   monitorizează respectarea planului de transport prin asigurarea de către operator a corelării mijloacelor de transport cu nivelul fluxurilor de calatori;

 • 6.   participa in comisiile de inventariere a bunurilor proprietate publica si privata care compun infrastructura tehnico-edilitara concesionata de către operator, conform dispoziției UATM Ploiești;

 • 7.   participa împreuna cu reprezentanții UATM Ploiești in comisiile de specialitate intrunite pentru stabilirea tarifelor, structurii rețelei de trasee, sau alte aspecte privind monitorizarea activitatii operatorului ținând cont de dezvoltarea economica a municipiului in concordanta cu cererile de transport si cu nivelul mobilității populației;

 • 8.  propune operatorului masuri pentru remedierea/inlaturarea eventualelor deficiente aparute in efectuarea serviciului delegat;

 • 9.  Biroul Monitorizare Transport Public Urban din cadrul R.A.S.P. Ploiești prin agenții sai constatatori (împuterniciți ai Primarului) are dreptul:

 • -  de a sancționa operatorul in cazul in care acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanta, eficienta si calitate la care s-a obligat prin contractul de delegare a servicului de transport public local de persoane in Municipiul Ploiești.

 • -  de verificare a activitatii controlorilor de calatori ai operatorului de transport public local si a modului cum isi exercita aceștia atribuțiile, putând propune masuri conducerii UATM Ploiești atunci când se constata abateri disciplinare privind respectarea prevederilor legale in acest sens.

 • 10.  monitorizează nivelul indicatorilor de performanta semestriali si anuali ai operatorului stabiliți in contractul de delegare de gestiune si intocmesc rapoarte semestriale si anuale către UATM Ploiești;

 • 11.  verifica daca mijloacele de transport puse in circulație de către operator:

 • -  îndeplinesc cerințele stabilite prin legislația in vigoare;

 • -  sunt intretinute si reparate astfel incat sa fie adecvate scopului pe care il deservesc, iar dispozitivele instalate sunt operaționale;

 • -  respecta numărul minim de compostoare conform contractului de delegare a gestiunii;


- verifica daca operatorul are incheiate contracte de transportate.

 • 12. verifica si monitorizează respectarea de către operator

programelor de circulație impuse prin contractul de delegai

 • 13.  monitorizează sistemul aparatului de transport public local

si a modului de rezolvare a sesizărilor si reclamatiilor;                         .

 • 14.   verifica lunar realitatea, regularitatea si legalitatea facturilor si calculelor de dec'ont^rr^ise le către operator, reprezentând contravaloarea subvențiilor acordate către cetateni pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, precum si a documentelor justificative ce au stat la baza intocmirii acestora;

 • 15.  verifica respectarea de către operator a oricărei alte obligații conform contractului de delegare a gestiunii transportului public local de persoane in municipiul Ploiești.

 • 16.  colaborează permanent cu Serviciul Dispecerat Sesizări si Relații Publice prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (împreuna cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați.

O. CONTABILUL-SEF

Relații de colaborare si subordonare

 • a)  Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b) . Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Directorului

 • •  are in subordine Biroul Financiar-Contabilitate

ART.36. Contabilul - Sef are următoarele atribuții:
 • 1.  conduce si asigura continuitatea activitatii financiar - contabile, in limitele competentelor legale aprobate, in condițiile minimizării riscurilor si consecințelor posibile ale acestora;

 • 2.  răspunde direct in fata conducerii pentru buna organizare a activitatii financiar - contabile de derularea cu eficienta a activitatii personalului din subordine, de realizarea obiectivelor si sarcinilor ce ii revin in competenta;

 • 3.  asigura permanent derularea activitatii Biroului Financiar-Contabilitate in conformitate cu cerințele legale si de reglementare, prin indrumare, verificare a tuturor înregistrărilor elaborate in activitatea financiar - contabila;

 • 4.  urmărește execuția anuala a bugetelor, a listelor de investiții, conform finanțărilor aprobate;

 • 5.  organizează contabilitatea in cadrul Biroului financiar-contabilitate, asigurând insusirea si aplicarea corecta a reglementarilor legale in vigoare privind contabilitatea operațiunilor patrimoniale;

 • 6.  asigura întocmirea si/sau verificarea documentelor justificative pentru orice operațiune care afecteaza patrimoniul Regiei;

 • 7.  asigura verificarea înregistrării in contabilitate a operațiunilor patrimoniale si controlul asupra operațiunilor patrimoniale efectuate;

 • 8.  asigura si organizează inventarierea patrimoniului R.A.S.P. Ploiești;

 • 9.  asigura valorificarea rezultatelor inventarierii patrimoniului;

 • 10. organizează, urmărește si răspunde in legătură cu reflectarea in expresie baneasca a bunurilor mobile si imobile, a tuturor bunurilor cu potențial economic, a disponibilităților bănești, a titlurilor de valoare, a datoriilor si creanțelor Regiei, precum si mișcările si modificările intervenite in urma operațiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile si rezultatele obținute prin acestea;

 • 11. asigura asistenta de specialitate la negocierea contractelor;

 • 12. participa la elaborarea documentației de stabilire, modificare/ajustare a preturilor si tarifelor pentru serviciile prestate de Regie;

 • 13. informează conducerea Regiei asupra tuturor problemelor de natura economica si/sau financiara ce rezulta din derularea operațiunilor economico-financiare, contractuale, cele privind tarifele, precum si asupra realizărilor economico-financiare ale Regiei, evaluarea riscurilor si propuneri de masuri de diminuare a acestora;

 ...5.® a

 • 14. efectuează controlul financiar preventiv care are ca scop sa asigure res£ectâreastrictș;ă;J-

legii in utilizarea fondurilor, identificarea si eliminarea cheltuielilor care/nu'sunt hecesard^. oportune si preîntâmpinarea oricăror forme de risipa;                    {[:-^.           x *-

jrer A

..........v. .                    -J,.

Notele explicative” la situațiile fiharipiare;-ș£iuăje,

’ mnnHnri        KîIzs                 oi Iii + r<inrrviiiri''


 • 15. asigura analiza balanțelor de verificare intocmite lunar;

 • 16. participa la auditarea si/sau controlul activitatii financiar-contabiie a Regiei;’; >.

 • 17. elaborează situațiile finaciare anuale, “I "Raportul de gestiune al administratorilor”, raportări contabile semestriale si le transmite^

 • 18. elaborează si transmite raportarea unor indicatori economico-financiari, conform legislației in vigoare;

 • 19. răspunde de asigurarea ca sunt definite si comunicate in cadrul biroului din subordine responsabilitățile si autoritatile;

 • 20. răspunde, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor si respectarea cerințelor legale in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • 21. transmite declarațiile si deține semnătură electronica la ANAF si Ministerul Finatelor;

 • 22. răspunde de asigurarea planificării, de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor, implementate;

 • 23. răspunde de monitorizarea derulării activitatii biroului privind realizarea obiectivelor si îndeplinirea indicatorilor de performanta specifici activitatii financiar-contabiie, documentata prin rapoarte periodice supuse analizei si aprobării Conducerii;

 • 24. răspunde de indeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori si verifica modul in care acestea au fost indeplinite de personalul din subordine;

  indeplinite hotărârile Directorului si ale pe care le considera necesare pentru competenta și propune spre aprobare vinovați de neîndeplinirea acestora;


 • 25. analizeaza și răspunde de modul cum au fost Consiliului de Administrație și dispune masurile realizarea obiectivelor nefinalizate, ce ii revin in Conducerii sancțiunile aplicabile celor ce se fac

 • 26. coordonează contabilizarea stocurilor: materiile prime si materialele, investițiile, decontările cu furnizorii si conturile asimilate, impozitele si taxele locale, împrumuturile, veniturile si cheltuielile;

 • 27. verifica evidenta decontărilor cu Bugetul Local a impozitelor si taxelor datorate pentru bunuri mobile si/sau imobile aflate in patrimoniul regiei sau deținute in administrare;

 • 28. monitorizează activitatea privind evidenta disponibilităților in lei/valuta, urmărirea garanțiilor bancare;

 • 29. intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli, rectifica, verifica si răspunde de incadrarea in sumele aprobate pe tipuri de activitati si/sau de costuri;

 • 30. raportează, periodic, Consiliului de Administrație si Directorului, pe baza de analiza, pe activitati si tipuri de costuri, incadrarea realizărilor comparativ cu prevederile aprobate;

 • 31. monitorizează realizarea politicii de investiții din punct de vedere al incadrarii in sursele de finanțare aprobate;

 • 32. elaborează analize privind disponibilitățile bănești pentru susținerea financiara necesara desfășurării activitatii proprii Regiei si raportează Conducerii rezultatul acestora;

 • 33. aplica masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor, pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor;

 • 34. propune spre analiza si aprobare Conducerii, oridecateori considera necesar, masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatii, inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarea situațiilor dificile;

 • 35. asigura instruirea personalului din subordine in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare privind derularea activitatii financiar - contabile, gestionarea si managementul riscurilor;

 • 36. analizeaza anual riscurile care impiedica atingerea obiectivelor, documentate prin rapoarte si elaborează anual planuri corespunzătoare in direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, pe care le transmite Conducerii in vederea avizării;

 • 37. urmărește si evalueaza progresele inregistrate in scopul realizării politicilor si obiectivelor Regiei, raportează anual gradul de respectare a cerințelor legale si de reglementare, transpunerea obiectivelor Regiei in activitatile realizate, stadiul de realizare al obiectivelor specifice, măsură in care au fost atinși indicatorii de performanta stabiliți;

*

 • 38. in urma analizei “efort-efect” si revizuirea riscurilor, propune anual, spre aproba r^Sfin^bi^erit ’ necesarul de resurse umane, materiale si financiare (alocate din bugetul, Regieibugetul local), in scopul derulării optime a activitatii, evitând dispersarea a^Stora’Jh zonș> nerelevante pentru strategia de dezvoltare a Regiei.                              \

P. BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Contabilului sef

ART. 37. Biroul Financiar Contabilitate are următoarele atribuții:
 • 1.  asigura derularea activitatii financiar - contabile conform cerințelor legaie si de reglementare in vigoare;

 • 2.  asigura intocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate obligatorii, respectiv: registrul-jurnal, registrul-inventar si cartea mare, conform normelor elaborate de Ministerul Economiei si Finanțelor;

 • 3.  emite facturile de clienti, contabilizează facturile de clienti si de furnizori cu urmărirea incasarilor/platilor in termen a creantelor/datoriilor;

 • 4.  contabilizează stocurile, materiile prime si materialele, obiectele de inventar, consumul de combuatibil, investițiile, decontările cu furnizorii si conturile asimilate, impozitele si taxele locale, imprumuturile, veniturile si cheltuielile;

 • 5. asigura evidenta decontărilor cu bugetul statului privind TVA, impozitul pe profit si elaborează lunar/trimestrial decontul de taxa pe valoare adaugata respectiv declarația privind obligațiile de plata privind impozitul pe profit, intocmeste declarația 394 privind livrările, prestările si achizițiile pe teritoriul național de persoanele inregistrate in scopuri de TVA ;

 • 6.  asigura evidenta deconturilor privind deplasările si a celor de aprovizionare;

 • 7.  elaborează si răspunde pentru intocmirea bugetelor de venituri si cheltuieli, le rectifica, urmărește incadrarea in sumele aprobate si bugetare pe tipuri de activitati, de costuri;

 • 8.  raportează pe baza de analiza pe activitati si tipuri de costuri privind incadrarea realizărilor comparativ cu prevederile aprobate;

 • 9.  monitorizează realizarea politicii de investiții din punct de vedere al incadrarii in sursele de finanțare aprobate si a obiectivelor de investiții cuprinse in listele anuale;

 • 10. elaborează analize privind disponibilitățile bănești pentru susținerea activitatii financiare necesare desfășurării activitatii proprii Regiei;

 • 11. asigura gestiunea si urmărirea garanțiilor bancare, a altor titluri de valoare si a altor valori;

 • 12. derulează activitatii de incasari si plăti prin casierie, se deplasează la banei pentru depunerea documentelor de banca si ridicarea extraselor de cont, ridica si depune numerar din banca si in banca, efectuează plăti de avansuri decontare, intocmeste registrul de casa, gestionează BFC-urile, tichetele de masa, legitimațiile de călătorie;

 • 13. derulează activitati privind disponibilitățile bănești si mișcarea acestora: transferuri bancare si rentabilizarea sub forma de depozite bancare, inregistreaza in contabilitate disponibilitățile bănești in lei si in valuta, numerarul din casierie, intocmeste dispozițiile de plata si de incasare in casierie ;

 • 14. elaborează lunar balanța contabila de verificare si o supune spre analiza, verificare si semnare contabilului-sef;

 • 15. participa la intocmirea situațiilor financiare anuale, notelor explicative la situațiile financiare anuale, bilanțul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, supus aprobării, verificării si avizării șefului ierarhic si Conducerii;

 • 16. elaborează anual declarația privind impozitul pe profit;

 • 17. participa la auditarea activitatii si a bilanțului;

 • 18. elaborează analize privind evoluția mișcărilor patrimoniale, a costurilor si a veniturilor pe tipuri de activitati si pe perioade;

 • 19. elaborează fundamentări - baza pentru negociere a tarifelor pornind de la costuri jnfeg'ișțfât^, si influente nefavorabile/favorabile;

 • 20. asigura evidenta veniturilor si a cheltuielilor inregistrate pe tipuri de activitati;                     '' r

 • 21. elaborează statele de salarii, intocmeste si depune declarația privind obligațiile de plata..a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor’ asigurate, asigura decontarea cu BASFS (Bugetul de asigurări sociale si fonduri speciale)"respectiv B.S> ' (Bugetul statului) a obligațiilor ce decurg din remunerarea personalului, intocmeste stațel^dbfuncții, calculează concediile de odihna si concediile medicale, intocmeste d<56u£n©Eftet^ bancare pentru plata avansurilor de concedii odihna, intocmeste recapitulatia, proiectele de operațiuni drepturi salariale si ajutoare sociale, contabilizează obligațiilor bugetare salariale, salariile si indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație, garanțiile, reținerile de personal, contabilizează tichetele de masa, eliberează adeverințe salariati;

 • 22. elaborează si transmite raportări către Institutul National de Statistica, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, avizate de șeful ierarhic ;

 • 23. asigura evidenta scriptica pentru inventarierea patrimoniului unitatii;

 • 24. asigura valorificarea rezultatelor inventarierii;

 • 25. asigura furnizarea, publicarea, pastrarea - după caz - a informațiilor cu privire la situația patrimoniului si rezultatele financiare obținute de Regie ;

 • 26. furnizează date de specialitate la negocierea contractelor;

 • 27. urmărește derularea din punct de vedere economic si financiar a contractului cu Primăria Municipiului Ploiești, conform clauzelor specifice;

 • 28. furnizează informații pentru intocmirea fundamentărilor de tarife si participa la negocierea lor cu autoritatile de reglementare in domeniu;

 • 29. răspunde de corectitudinea înregistrărilor efectuate in conturile din balanța contabila si corespondenta analiticelor cu contul sintetic ;

 • 30. informează șeful ierarhic asupra tuturor problemelor privind deficiente întâmpinate in derularea activitatii in vederea analizei si rezolvării lor.

 • 31. asigura intocmirea documentelor justificative pentru orice operațiune care afecteaza patrimoniul Regiei si inregistrarea, in contabilitate, a operațiunilor patrimoniale;

 • 32. participa la elaborarea fundamentărilor pentru stabilirea, modificarea/ajustarea preturilor si tarifelor pentru serviciile prestate de Regie.

R. SERVICIUL DISPECERAT SESIZĂRI SI RELAȚII PUBLICE

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •   cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei ;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează directorului regiei

ART.38. Serviciul Dispecerat Sesizări si Relații Publice are următoarele atribuții:
 • 1. asigura 24 de ore din 24 primirea sesizărilor ale cetățenilor prin numerele unice de telefon 0244-984 si 0800800884 - “Alo, domnule primar”;

 • 2. inregistreaza si verifica operativ sesizările din partea cetățenilor, informează directiile/serviciile/agentii economici din subordinea Primăriei Municipiului Ploiești / Consiliului Local Municipal, asupra necesității soluționării operative a problemelor aparute si monitorizează rezolvarea lor, aducand la cunoștința cetățenilor numărul de evidenta al sesizării cit si termenul estimativ de rezolvare ;

 • 3. asigura evidenta sesizărilor, solicitărilor de servicii si/sau intervențiilor telefonice in regim de urgenta primite de la cetateni, date despre autorii apelurilor, descrierea si domeniul problemelor, cauza care a creat problema, operatorul serviciului public răspunzător de rezolvarea acesteia sau spre care s-a redirectionat apelul in vederea rezolvării; răspunsuri care presupun reveniri sau confirmări de rezolvare din partea celui care a emis apelul; evidenta, in format elecronic, se afiseaza permanent prin intermediul rețelelor de intranet a Regiei si a Primăriei municipiului Ploiești;


 • 4. centralizează apelurile telefonice in funcție de tipul sesizării, iar acestea s raportări zilnice/ saptamanale/ lunare/ anuale directorului, primarului desemnate de către aceștia ;

 • 5. urmare apelurilor telefonice verifica disfunctionalitatile punctelor termice din

si transmite informații despre acestea celor interesați;                                         ,

 • 6. transmite imediat comunicatul privind by-pass-area apei uzate colectata in stafia'cfe'fepuWe (deversare in emisar), cat si cauzele producerii acestuia celor in drept;

 • 7. asigura informarea imediata a reprezentanților primăriei, precum si pe cei ai regiei despre avariile, evenimentele deosebite si/sau situațiile de urgenta aparute in prestarea serviciilor publice, masurile aplicate sau necesitatea adoptării masurilor operative de cei direct răspunzători;

 • 8. colaborează cu organele de politie, pompieri, salvare, politie locala, in situații de urgenta;

 • 9. participa, in colaborare cu compartimentele funcționale ale Regiei, la evaluarea periodica a calitatii serviciilor publice pe baza monitorizării informațiilor culese de la cetateni;

 • 10. asigura activitatea de relații publice a instituției;

11 asigura culegerea, prelucrarea, analiza si sintetizarea informațiilor privitoare la activitatea si imaginea Regiei;

 • 12. participa la realizarea de acțiuni informativ - educative a cetățenilor din municipiul Ploiești;

 • 13. colaborează permanent cu birourile/serviciile/compartimentele pentru identificarea si centralizarea sesizărilor primite si rezolvate,pe domenii de activitate;

 • 14. verifica, prin sondaj, modul de soluționare a sesizărilor de către factorii implicați, in scopul creșterii satisfacției cetățenilor;

 • 15. colaborează cu serviciile și compartimentele de specialitate la reactualizarea permanentă a bazei de date ce conține informațiile ce se oferă cetățenilor;

 • 16. evidențiază și expediază răspunsuri la petițiile sosite on-line pe site-ul instituției, in colaborare cu cu serviciile /birourile/compartimentele de specialitate ;

 • 17. preia și înregistrează solicitările de informații de interes public

 • 18. oferă informații cetățenilor privind modalitatea de a obține documente (certficate, autorizații, avize, adeverințe) care intră în sfera de competență a R.A.S.P. Ploiești;

 • 19. elaborează si da publicității raportul privind accesul la informațiile de interes public, raportul de activitate al regiei si buletinul informativ cuprinzând informații de interes public privind activitatea instituției;

 • 20. colaborează cu serviciile și compartimentele de specialitate la reactualizarea bazei de date ce conține gradul de satisfacție al cetățenilor privind activitatea Regiei si a operatorilor monitorizați;

 • 21. verifica in teren sesizările primite de la cetateni;

 • 22. asigura, telefonic, consiliere cetățenilor constând in ghidarea si indrumarea cetățenilor privind parcursul diverselor etape birocratice in vederea rezolvării problemelor semnalate;

 • 23. informează cetățenii privind masurile luate de municipalitate în domeniul serviciilor publice si/sau activitatile de interes general sau local;

 • 24. rezolva corespondenta aferenta activitatii serviciului in termenul prevăzut de lege;

 • 25. respecta si îndeplinește sarcinile si obligațiile ce revin din implementarea, menținerea si imbunatatirea sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala.

S. COMPARTIMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT
Relații de colaborare si subordonare:
 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte birouri/servicii/compartimente funcționale din cadrul Regiei;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează directorului regiei

ART. 39. Compartimentul Management Integrat are următoarele atribuții:
 • 1.  asigura planificarea, menținerea si dezvoltarea sistemului de management integrat (calitate-protectia mediului-sanatate si securitate ocupationala);

 • 2.  raportează managementului la cel mai inalt nivel despre funcționarea sistemului de management integrat si despre orice necesitate de imbunatatire;

  @ V'-'

  monitorizează elaborarea, implementarea si actualizarea documentătiefvsistemului de ,a management integrat;

  elaborează planificarea auditurilor interne;                                u"?.

  verifica menținerea eficace a sistemului de management integrat priir ăudifuri^întetrieij recomanda acțiunile de corecție si imbunatatire si supravegheeaza aplicarea-acțiunilor corective si preventive;

  asigura pregătirea organizației pentru recertificarea sistemului de management integrat si interfața cu organismele terte privind auditarea;


  • 3.

  • 4.

  • 5.

  • 6.

  • 7.

  • 8.

  • 9.

  • 10.

  11.

  12.

  • 13.

  • 14.

  • 15.

  • 16.

  17.


asigura unitatea de acțiune prin punerea de acord cu serviciile /birourile/ compartimentele funcționale privind calitatea serviciilor lor, importanța îndeplinirii cerințelor cetățenilor/petenților ca și a standardelor și a reglementărilor aplicabile serviciului oferit si verificarea eficacității masurilor de management integrat inter-compartimentale;

asigura evaluarea periodica a realizării planurilor de obiective ale calitatii, mediului, sanatatii si securității ocupationale, a fiselor de neconformitati, rapoartelor de audit, rapoartelor de acțiuni corective, rapoartelor de acțiuni preventive si a altor înregistrări care cuprind informații privind conformitatea cu cerințele si satisfacția clientilor si a altor parii interesate si raportare către compartimentul management integrat;

asigura permanent consultanta privind aplicarea cerințelor legale si de reglementare privind sistemul de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala in toate serviciile/birourile/compartimentele organizației;

menține relația cu părțile externe in chestiuni legate de sistemul de management integrat; asigura realizarea obiectivelor si indeplinirea indicatorilor de performanta specifici activitatii proprii;

aplica masuri pentru imbunatatirea performantelor si pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor in activitatea proprie;

propune spre analiza si aprobare Conducerii, ori de cate ori considera necesar, masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatii (inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarea situațiilor dificile);

verifica indeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori;

răspunde, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor si respectarea cerințelor legale in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale; asigura planificarea, menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor, implementate;

stabilește, când este cazul, instrucțiuni pentru rezolvarea problemelor referitoare la calitate, protecția mediului, sanatate si securitate ocupationala si sa aplice masuri corective, preventive si de imbunatatire a sistemului de management integrat in toate compartimentele organizației.

T. COMPARTIMENT INFORMATIZARE :

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) . Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •   se subordonează directorului Regiei.

ART. 40. Compartimentul Informatizare are următoarele atribuții:
 • 1. instalează, menține și intretine calculatoarele din rețeaua locală administrată, în acord cu contractele de licențiere;

 • 2. creeaza si administrează conturile de utilizatori pe rețeaua locala si pe serverele de comunicații din Regie;

 • 3. asigura securitatea rețelei administrate și previne/rezolva situațiile de virusare a calculatoarelor din rețea, întreține și administrează rețeaua locală de calculatoare și echipamentele de conectare;

 • 4. intervine prompt in localizarea, izolarea, remedierea si restaurarea funcționării rețelei la parametrii maximi optimi;

. * ȘJ?

 • 5. contribuie la extinderea rețelei locale asigurând integrarea noilor echipamentelor de-x         4*

 • 6. coordoneaza/realizează activitatile de întreținere a echipamentelor din cadruf4»^felei/^^âȚe^ ț*

o coordonează;                                                                      *

 • 7. consiliază și asista personalul din Regiei asupra modului de utilizare a sof^^(fuji/^țat-a celui destinat aplicațiilor locale cat si a celui dedicat serviciilor Internet, a diverse^ pFci^amș^ deja instalate si funcționale;

 • 8. asigura asistenta software, pentru aplicațiile existente sau nou achiziționate competentelor sau contactează firmele specializate sau persoanele autorizate care au realizat aplicațiile respective;

 • 9. administrează securitatea domeniului local, prin gestionarea resurselor si a utilizatorilor;

 • 10. concepe si actualizeaza site-ul R.A.S.P ;

 • 11. colaborează cu personalul Compartimentului Informatizare din PMP pentru intreținerea soft-urilor dedicate, asigurând configurările hard și soft necesare instalării și funcționarii acestora;

 • 12. urmărește depanarea hardware a echipamentelor defecte împreună cu furnizorii de echipamente de calcul pe perioada garanției;

 • 13. instalează în rețeaua administrata, în colaborare cu furnizorii de echipamente si dispozitive periferice specifice: scannere, inscriptoare de CD, imprimante etc.;

 • 14. elaborează specificațiile tehnice necesare elaborării documentațiilor de atribuire pentru achizițiile de tehnica de calcul.

U. RESPONSABIL SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA - SITUAȚII DE URGENTA Relații de colaborare si subordonare
 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b) Relații de subordonare:

 • • se subordonează Directorului

ART. 41. Responsabilul cu securitatea si sanatatea in munca si situații de urgenta are următoarele atribuții:
 • 1.  asigura respectarea documentațiilor, reglementarilor, normelor si instrucțiunilor specifice la locurile de munca;

 • 2.  asigura cunoașterea si aplicarea politicii, responsabilitățile si atribuțiile privind securitatea si sanatatea in munca, situații de urgenta;

 • 3.  asigura conștientizarea aspectelor legate de calitate, mediu, securitate si sanatate in munca situații de urgenta si face propuneri de îmbunătățire;

 • 4.  identifica pericolele și evalueaza riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de munca, respectiv executant, sarcină de munca, mijloace de munca/ echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de munca/posturi de lucru;

 • 5.  elaborează și actualizeaza planul de prevenire și protecție;

 • 6.  elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementarilor de securitate și sanatate în munca, situații de urgenta, ținând seama de particularitățile activităților și ale Regiei, precum și ale locurilor de munca/posturilor de lucru;

 • 7.  propune atribuții și răspunderi în domeniul securității și sanatatii in munca, situații de urgenta, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fisa postului, cu aprobarea angajatorului;

 • 8.  verifica cunoașterea și aplicarea de către toți lucratorii a masurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității si sanatatii in munca, situații de urgenta;

 • 9.  întocmește necesarul de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucratorilor în domeniul securității și sanatatii în munca, situații de urgenta;

 • 10. elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigura instruirea personalului și verificarea cunoașterii și aplicării de către acesta a informațiilor primite;

 • 11. elaborează programul de instruire-testare la nivelul organizației;

 • 12. asigura intocmirea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent și instruirea lucratorilor in

vederea aplicării lui;                                                                                   j'

 • 13. asigura evidenta zonelor cu risc ridicat și specific;                             v'>   . \ V/'   /£'

 • 14. stabilește zonele care necesita semnalizare de securitate și sanatate în TndjUpa^sitdgtifWe urgenta, precum si tipul de semnalizare necesar și amplasarea acestora;

 • 15. asigura evidenta meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifica, pentru eareeste necesară autorizarea exercitării lor;

 • 16. asigura evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare si/sau care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;

 • 17. monitorizează funcționarea sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

 • 18. verifica starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum și a sistemelor de siguranța;

 • 19. informează directorul, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locurile de munca și propune masuri de prevenire și protecție;

 • 20. întocmește rapoarte și/sau liste prevăzute de cerințele legale si de reglementare;

 • 21. asigura evidenta echipamentelor de munca și urmărește ca verificările periodice și, dacă este

 • 22. cazul, încercările periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente;

 • 23. identifica echipamentele individuale de protecție necesare pentru posturile din organizație și întocmește necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție;

 • 24. urmărește intretinerea, manipularea și depozitarea adecvata a echipamentelor individuale de protecție și a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum și în alte situații;

 • 25. participa la cercetarea evenimentelor;

 • 26. elaborează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucratorii din organizație;

 • 27. urmărește realizarea masurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

 • 28. colaborează cu lucratorii și/sau reprezentanții lucratorilor, serviciile externe de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție;

 • 29. colaborează cu lucratorii desemnați/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori își desfășoară activitatea în același loc de munca;

 • 30. urmărește actualizarea planului de avertizare, planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;

 • 31. propune sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuțiilor în domeniul securității și sanatatii in munca, situații de urgenta, aparare împotriva incendiilor;

 • 32. propune clauze privind securitatea și sanatatea în munca, situații de urgenta, aparare impotriva incendiilor, la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori;

 • 33. efectuează activitati legate de supravegherea stării de sanatate a lucratorilor în conformitate cu cerințele legale in vigoare;

 • 34. asigura comunicarea șefului locului de munca in cazul neconformitatilor si problemelor posibile sau existente referitoare la securitatea si sanatatea in munca, situații de urgenta, aparare impotriva incendiilor;

 • 35. aduce la cunoștința șefului locului de munca orice defecțiune tehnica sau alta situație nedorita

care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala;

 • 36. aduce la cunoștința conducătorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau alti angajați sau accidentele de mediu;

 • 37. oprește lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident si informează imediat conducătorul locului de munca;

 • 38. refuza intemeiat executarea unei sarcini care ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalți angajați;

 • 39. asigura relații din proprie inițiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul sanatatii si securității ocupationale.

  V. UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI “STATIE DE EPURARE”O

Relații de colaborare si subordonare:
 • a) Relații de colaborare:                                                           -XV i

 • •  cu compartimentele din cadrul Regiei si cu direcțiile de specialitate din Xadrul U.A.T.M. Ploiești;

 • b) Relații de subordonare:                                          X/          S

 • •  se subordonează directorului Regiei

Art.42. Unitatea de Implementare a Proiectului „Statie de Epurare” are următoarele atribuții:
 • 1. respecta cerințele legale si de reglementare in scopul implementării proiectului;

 • 2. asigura colectarea, prelucrarea informațiilor și a datelor in vederea implementării proiectului;

 • 3. informează imediat șeful ierarhic, în scris, în legătură cu orice dificultate/problema întâmpinată pe parcursul implementării proiectului;

 • 4. asigura gestionarea investiției, monitorizarea proiectului, realizarea lucrărilor, recepția și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții;

 • 5. asigura convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea si/sau recepția lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;

 • 6. participa la intalnirile de lucru organizate de UATM Ploiești in sensul derulării in condiții de eficacitate si eficienta a investiției;

 • 7. participa la intocmirea documentelor aferente dosarului privind decontarea cheltuielilor certificate.

W. Șefii de serviciu/birou/compartiment funcțional au următoarele atribuții:
 • 1.   conduc si asigura continuitatea activitatii curente a serviciului /biroului /compartimentului, in limitele competentelor legale aprobate, in condițiile minimizării riscurilor si consecințelor posibile ale acestora ;

 • 2.   stabilesc sarcinile de lucru pentru personalul din subordine, care privesc realizarea activitatii proprii, urmăresc permanent realizarea acestora si iau masurile necesare pentru ducerea lor la îndeplinire;

 • 3.   răspund direct in fata conducerii pentru buna organizare a activitatii serviciului/biroului/ compartimentului, de derularea cu eficienta si eficacitate a activitatii personalului din subordine, de realizarea obiectivelor si sarcinilor ce ii revin in competenta;

 • 4.   răspund de derularea in conformitate cu cerințele legale si de reglementare a contractelor aferente serviciului public de a cărui monitorizare este răspunzător, raportează lunar Conducerii gradul de conformare si respecta bunul mers al relațiilor de colaborare cu operatorul de servicii publice;

 • 5.   au obligația notificării conducerii Regiei si Primăriei municipiului Ploiești, in timp util, oricăror aspecte importante ce tin de derularea contractelor aferente serviciului public de a cărui monitorizare este direct răspunzător;

 • 6.   asigura permanent derularea activitatii serviciului/biroului/compartimentului in conformitate cu cerințele legale si de reglementare, prin îndrumare, verificare si avizare a tuturor înregistrărilor elaborate in activitatea proprie;

 • 7.   planifica anual activitatile care conduc la realizarea obiectivelor specifice activitatii proprii, cu termene si responsabilități pentru ducerea la indeplinire a acestora, urmărește si evalueaza periodic progresele înregistrate in scopul realizării politicilor si obiectivelor Regiei;

 • 8.  analizeaza anual riscurile care împiedica atingerea obiectivelor, documentate prin rapoarte si elaborează anual planuri corespunzătoare in direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, pe care le transmite conducerii in vederea avizării;

 • 9.  analizeaza anual gradul de respectare a cerințelor legale si de reglementare, transpunerea obiectivelor Regiei in activitatile realizate, stadiul de realizare al obiectivelor specifice, măsură in care au fost atinși indicatorii de performanta stabiliți, documentata prin raport;

 • 10. in urma analizei “efort-efect” si revizuirea riscurilor, propune anual, spre apr^are conducerii necesarul de resurse umane, materiale si financiare (alocate din bugetul RegiOi.sau din bugetul’ v. local), in scopul derulării optime a activitatii proprii si a programelor investitionale (de a căror monitorizare este răspunzător) si/sau masuri in vederea concentrării resurselor in zonele de . J interes pentru atingerea obiectivelor, evitând dispersarea acestora in zone nerelevante pentru . strategia de dezvoltare a Regiei;                                                 ''

11 răspund de monitorizarea derulării activitatii proprii privind realizarea obiectivelor si- îndeplinirea indicatorilor de performanta;

 • 12. asigura culegerea datelor din activitatea proprie si din activitatea operatorului (de a cărui monitorizare este răspunzător), analiza rezultatelor obținute prin monitorizare, masurile corective luate pentru eliminarea neconformitatilor si propuneri de masuri preventive referitoare la posibile disfunctionalitati si/sau diminuare a riscurilor, documentata prin rapoarte de activitate lunare pe care le supune analizei si aprobării Conducerii;

 • 13. aplica masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor, pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor;

 • 14. propune spre analiza si aprobare conducerii, ori de cate ori considera necesar, masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatii (inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarea situațiilor dificile);

 • 15. asigura instruirea personalului din subordine in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare privind derularea activitatii proprii;

 • 16. îndruma si instruiește personalul din subordine privind asimilarea si abordarea conceptului de gestionare a riscului cat si atitudinea fata de risc;

 • 17. conlucrează ierarhic cu personalul subordonat si verifica modul in care se aduc la îndeplinire atribuțiile si competentele personalului din subordine;

 • 18. desemnează un locțiitor pentru perioadele cat lipsește din Regie;

 • 19. verifica îndeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori, in domeniul propriu de activitate;

 • 20. analizeaza și răspunde de modul cum au fost îndeplinite hotărârile directorului si ale Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate, ce ii revin in competenta și propune spre aprobare conducerii sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora;

 • 21. răspund, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor cuprinse in Declarația si angajamentul directorului si respectarea cerințelor legale si de reglementare in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • 22. răspundere privind asigurarea planificării, de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managementul riscurilor, implementate in domeniul propriu de activitate;

 • 23. elaborarea de programe de instruire, pregătire si perfecționare a personalului din subordine in conformitate cu cerințele si necesitățile activitatii, le transmite compartimentului de resurse umane, in vederea analizei si aprobării conducerii;

 • 24. răspunde in ceea ce privește asigurarea ca sunt definite si comunicate in cadrul serviciului/biroului/ compartimentului, responsabilitățile si autoritatile;

 • 25. analizeaza si propun spre aprobare conducerii achiziționarea de materii prime, materiale, utilaje etc,elaborează specificațiile tehnice pentru documentația de atribuire si selectează ofertele împreuna cu compartimentele funcționale de specialitate;

 • 26. asigura imbunatatirea comunicării, participării si consultării;

 • 27. asigura permanent si monitorizează derularea activitatii de relații cu publicul in scopul creșterii satisfacției cetățenilor;

 • 28. asigura documentarea derulării activitatii prin raportări:

 • •  saptamanale - transmise conducerii in vederea analizei si aprobării, in vederea publicării acestora pe site-ul Regiei si site-ul Municipiului Ploiești, cu scopul de creștere a gradului de informare si implicit de satisfacție a cetățenilor;

 • •  periodice - transmise conducerii in vederea monitorizării si evaluării progreselor înregistrate in scopul îmbunătățirii performantelor, realizării politicilor si obiectivelor Regiei si dispunerea de masuri corective de eliminare a deficientelor si/sau masuri de îmbunătățire a activitatii si diminuare a apariției riscurilor;

anuale - transmise spre analiza, verificare, evaluare si aprobare conduperii s iHWjtok primarului, in scopul prezentării activitatii Regiei, conforme .^^ț&evederiMÎ?


X.


1.


Angajatii R.A.S.P. Ploiești au următoarele atribuții:

răspund de cunoașterea si aplicarea cerințelor legale si de reglementare specifice ăom|'i activitate;


 • 2.  au obligația sa-si desfasoare activitatile cu profesionalism si spirit de răspundere, comportandu-se astfel incat Regia si Primăria municipiului Ploiești sa nu sufere nici o paguba sau prejudiciu moral;

 • 3. răspund de cunoașterea, respectarea si aplicarea cerințelor sistemelor de management implementate;

 • 4.  răspund de îndeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori;

 • 5.  răspund, conform principiului subordonării ierarhice, pentru indeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților si competentelor încredințate, inclusiv a celor privind calitatea, protecția mediului, sanatatea si securitatea ocupationala si gestionarea riscurilor;

 • 6.  asigura necondiționat si întocmai deciziile scrise sau verbale ale șefilor ierarhici;

 • 7.  asigura cunoașterea si respectarea cadrul normativ specific funcției si atribuțiilor de serviciu care ii revin, precum si cel referitor la etica si conduita specifica activitatii sale;

 • 8. executa lucrări de buna calitate, profesionale, complete, cu respectarea cerințelor legale si de reglementare si la termenele cerute sau, după caz, prevăzute in actele normative incidente in vigoare;

 • 9.  aplica masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor, pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor;

 • 10. comunica șefului ierarhic apariția neconformitatilor si problemelor posibile sau existente referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala sau posibile disfunctionalitati ce duc la apariția riscurilor;

 • 11. informează șeful ierarhic de orice defecțiune tehnica sau alta situație nedorita care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;

 • 12. informează șefului ierarhic, in cel mai scurt timp posibil, accidentele de munca si/sau accidentele de mediu suferite de propria persoana sau de alti angajați;

 • 13. oprește lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident si informează imediat conducătorul locului de munca;

 • 14. refuza întemeiat executarea unei sarcini care ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalți angajați;

 • 15. utilizează echipamentele individuale de protecția muncii corespunzător scopului pentru care a fost acordat;

 • 16. in caz de pericol iminent, angajatul poate lua, in lipsa șefului ierarhic, masurile care se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajați.

EVIDENTA CONTABILA SI BILANȚUL CONTABIL

ART.43. R.A.S.P. Ploiești intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit reglementarilor in vigoare.

ART.44. Bugetul de venituri si cheltuieli se avizeaza de Consiliului de Administrație si se aproba de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

ART.45. R.A.S.P. Ploiești tine evidenta contabila in lei, prin compartimentele de specialitate.

ART.46. Operațiile de incasari si plăti ale R.A.S.P. Ploiești se efectuează de regula prin conturi deschise Ia banei care sunt persoane juridice române sau prin banei finanțatoare străine in cazul unor imprumuturi avizate de Consiliul de Administrație si aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești. Pentru necesitați curente, R.A.S.P Ploiești poate efectua operațiuni de incasari si plăti in lei prin casieria proprie, in limitele stabilite de Banca Naționala a României.

ART.47. Relațiile comerciale ale R.A.S.P Ploiești privind aprovizionarea, execuția de prestații si desfacerea serviciilor ce fac obiectul de activiate, se realizează pe baza de contracte guvernate de principiul libertății contractuale si de reglementările cuprinse in legislația româna, in Codul Civil, Codul Comercial Român si celelalte acte normative in vigoare.

CAPITOLUL VII

CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI

ART.48. Profitul R.A.S.P. Ploiești se stabiieste pe baza bilanțului contabil, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

ART.49. Profitul impozabil se stabiieste conform legii.

ART.50. Consiliul de Administrație supune spre aprobare Consiliului Local repartizarea profitului net, cu respectarea legii.

ART.51. In cazul in care se inregistreaza pierderi, Consiliul de Administrație va analiza cauzele si va dispune masurile care trebuie luate si perioadele de timp pentru recuperarea pierderilor, anunțând totodată Consiliul Local al Municipiului Ploiești despre aceasta.

CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVARE, LICHIDARE, LITIGII

ART.52. (1) R.A.S.P. Ploiești isi poate modifica forma juridica si se poate transforma in societate comerciala numai in conformitate cu legea si/ sau aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • (2) Reorganizarea R.A.S.P. Ploiești este de competenta Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

ART.53. (1) Dizolvarea R.A.S.P. Ploiești poate avea loc in următoarele situații:

 • a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

 • b) faliment;

 • c) in alte situații prevăzute de lege.

 • (2) Dizolvarea R.A.S.P. Ploiești trebuie sa respecte prevederile legale si sa fie inscrisa la Registrul Comerțului si publicata in Monitorul Oficial.

 • (3) Dizolvarea R.A.S.P. Ploiești are ca efect deschiderea procedurii lichidării judiciare.

 • (4) Lichidarea R.A.S.P. Ploiești si repartiția patrimoniului se vor face in condițiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ART.54. Litigile R.A.S.P. Ploiești cu persoane fizice sau juridice române sau străine sunt de competenta instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturi contractuale comerciale dintre R.A.S.P. Ploiești si persoane române sau străine pot fi soluționate atat de instanțele de judecata, cat si prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII FINALE


ART.55. Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare se completează cu pFeved^Hș$&&lpr' normative in vigoare.

ART.56. Regulamentul de Organizare si Funcționare sta la baza întocmirii Regulamentului Intern al R.A.S.P. Ploiești.

Regulamentul de Organizare si Funcționare a fost avizat in ședința Consiliului de Administrație al R.A.S.P.Ploiești din data de 12.02.2018 prin Hotararea nr. 4 si aprobat in ședința Consiliului Local al Municipiului Ploiești prin Hotararea nr.........................................

MUNICIPIUL PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la hotărârea privind aprobarea organigramei, ..... , o c a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, în baza contractului de prestări servicii încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Ploiești, urmărește și monitorizează activitățile ce fac obiectul contractelor încheiate de Municipiul Ploiești cu operatorii de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare, iluminat public, salubrizare, alimentare cu energie termică produsă centralizat, administrare a domeniului public si privat, monitorizează activitățile cu impact asupra mediului, transport public local si asigura primirea, inregistrarea si verificarea operativa a sesizărilor transmise de cetateni, prin compartimentul de specialitate.

De asemenea Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate și evacuare a apei epurate în emisar, specifică serviciului public de canalizare, conform cerințelor legale în vigoare și desfășoară și activitatea de vidanajare la populație, instituții publice și agenți economici.

Pentru buna desfășurare si eficientizarea activităților menționate mai sus se impune modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, în sensul reorganizării unor servicii/birouri/compartimente precum si redistribuirea si trasformarea unor posturi.

Față de cele menționate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.


REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Nr.inreg.: 1145 /15.02.2018


a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare


RAPORT DE SPECIALITATE la hotărârea privind aprobarea organigramei, ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Pentru eficientizarea activităților desfășurate de Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, se impune modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare prin reorganizarea instituției cu încadrarea în numărul total de 115 posturi astfel:

 • - Biroul Juridic-Contencios Achiziții Publice și Urmărire Contracte se transforma in Biroul Juridic-Contencios Achiziții Publice si Contracte care va funcționa cu structura de un post ocupat de conducere de consilier juridic - șef birou și 4 posturi de execuție astfel:

 • - 2 posturi ocupate - inspector de specialitate

 • - 1 post ocupat - consilier juridic

 • - 1 post vacant de inspector de specialitate se va transforma in consilier juridic

 • - Compartimentul Resurse Umane si Compartimentul Administrativ si Deservire Auto se vor transforma in Serviciul Resurse Umane Secretariat si Administrativ si va funcționa cu structură de 1 post vacant de conducere de economist - șef serviciu și 9 posturi de execuție preluate astfel:

 • - 1 post vacant de inspector de specialitate din cadrul Biroului Management Integrat care se va transforma in economist - sef serviciu - vacant;

 • -  1 post ocupat de inspector de specialitate din cadrul Biroului Management Integrat

 • - 1 post ocupat de asistent manager se va transforma in inspector de specialitate ;

 • - 2 posturi ocupate de economist din cadrul Compartimentului Resurse Umane;

 • -  1 post ocupat de economist si un post ocupat de referent din cadrul Compartimentului Administrativ si Deservire Auto ;

 • - 1 post ocupat de referent din cadrul Compartimentului Administrativ si Deservire Auto se va transforma in inspector de specialitate, ca urmare a absolvirii unei forme de invatamant superior;

 • - 2 posturi ocupate de ingrijitor din cadrul Compartimentului Administrativ si Deservire Auto;

Serviciul Resurse Umane Secretariat si Administrativ va avea in subordine Compartimentul Deservire Auto format din 4 posturi ocupate de execuție de șofer .

 • - Se infiinteaza Compartimentul Marketing si Comunicare format din 3 posturi vacante de execuție de inspector de specialitate preluate astfel:

-1 post vacant de subinginer care se va transforma in inspector de specialitate de la Biroul Dispecerat Sesizări si Relații Publice ;

 • - 1 post vacant de contabil care se va transforma in inspector de specialitate de la Biroul Financiar Contabilitate ;

 • - 1 post vacant de sef birou - inginer de la Biroul încălzire UrbSa^s^va

transforma in inspector de specialitate .                                                    ■

 • - Serviciul Apă Canal va funcționa cu structură de 1 post ocupat de 2c0nducere. de ț

:----:----- _____c . . ....  • j.  ..             .        . r. i                                                                                       ’

inginer - șef serviciu și 5 posturi de execuție, astfel:                    îp

- 3 posturi ocupate de inspector dc specialitate de la actualul serviciu’,


' >

Z. *

- 1 post ocupat de subinginer va fi transformat in inspector de specialitate^—-5^


 • - 1 post ocupat de referent va fi transformat in inspector de specialitate, 'da%foW^’a absolvirii unei forme de invatamant superior ;

 • - Biroul Epurare Ape Uzate cu structură de 1 post ocupat de conducere - maistru - șef birou și 13 posturi de execuție de operator si va funcționa în continuare în subordinea Serviciului Apă Canal.

 • - Biroul Iluminat Public va funcționa in subordinea directorului tehnic al regiei cu structură de 1 post ocupat de conducere de inginer - șef birou și 4 posturi de execuție, astfel:

 • - 3 posturi ocupate de inspector de specialitate din cadrul biroului;

 • - 1 post vacant de tehnician va fi preluat de la Biroul Salubritate si va fi transformat in inspector de specialitate .

 • - Biroul Rețele, Contorizare și Repartitoare Costuri va funcționa în continuare cu structură de 1 post ocupat de conducere de inginer - șef birou și 4 posturi de execuție, preluate astfel:

 • - 1 post ocupat de inginer si 1 post ocupat de inspector de specialitate din cadrul actualului birou;

 • - 1 post de ocupat de referent din cadrul actualului birou care se va transforma in inspector de specialitate, ca urmare a absolvirii unei forme de invatamant superior ;

 • - 1 post ocupat de subinginer din cadrul Biroului Iluminat Public care se va transforma in inspector de specialitate, ca urmare a absolvirii unei forme de invatamant superior .

 • - Serviciul Salubritate și Protecția Mediului se va transforma in Serviciul Salubritate si va funcționa in continuare cu structura de 1 post ocupat de conducere de inginer - șef serviciu și 4 posturi de execuție, astfel:

 • - 3 posturi ocupate de inspector de specialitate din cadrul actualului serviciu ;

 • - 1 post ocupat de inspector de specialitate din cadrul Biroului încălzire Urbana .

 • - Biroul Salubritate se va transforma in Biroul Salubritate si Verificări Cai Publice si va funcționa cu 1 post de conducere vacant de inspector de specialitate - sef birou si 11 posturi de execuție, birou aflat în subordinea Serviciului Salubritate, astfel:

 • - 8 posturi ocupate de inspector de specialitate din cadrul biroului;

 • - 2 posturi ocupate de referent din cadrul biroului;

 • - 1 post ocupat de inspector de specialitate din cadrul Serviciului Salubritate și Protecția Mediului.

 • - Biroul Protecția Mediului si Monitorizare Postinchidere Rampa Teleajen va funcționa în continuare cu structură de 1 post ocupat de conducere de inginer - șef birou și 5 posturi execuție, astfel:

 • - 4 posturi ocupate de inspector de specialitate si 1 post ocupat de referent din cadrul biroului;

 • - Biroul Domeniul Public și Privat se va transforma in Serviciul Domeniul Public și Privat si va funcționa cu structură de 1 post vacant de conducere de inspector de specialitate - sef serviciu si 5 posturi de execuție preluate astfel:

 • ■  1 post ocupat de inspector de specialitate, 1 post vacant

de specialitate si 1 post ocupat de referent, preluatccâeUa.dealulJx birou ;                                              ÎÎSΠ           "

 • ■  1 post ocupat de subinginer se va transforma hț. ^inspector' d0

specialitate ;                                                           /

 • ■  1 post ocupat de inspector de specialitate de la Biroul Saltibri^fS^^

- Biroul încălzire Urbană se va transforma in Compartimentul încălzire Urbana si va funcționa cu structură de 3 posturi de execuție, preluate astfel:

 • - 1 post ocupat de inginer si 1 post ocupat de inspector de specialitate din cadrul Biroului încălzire Urbana;

 • - 1 post ocupat de inginer din cadrul Biroului Rețele Contorizare si Repartitoare Costuri.

Compartimentul încălzire Urbana se va afla in subordinea Serviciului Domeniul Public și Privat.

 • - Biroul Monitorizare Transport Public Urban va funcționa in continuare cu o structură de 1 post vacant de conducere de inginer - șef birou și 4 posturi execuție astfel: - 2 posturi ocupate de inginer si 2 posturi ocupate de economist.

- Contabilul Șef (economist) va avea în subordine Biroul Financiar-Contabilitate, care va funcționa cu structură de 1 post conducere de economist - șef birou și 5 posturi de execuție, astfel: 3 posturi ocupate de economist, 1 post vacant de economist si 1 post ocupat de casier .

 • - Biroul Dispecerat Sesizări si Relații Publice se va transforma in Serviciul Dispecerat Sesizări si Relații Publice, ca urmare a modificării si completării atributilor si va funcționa cu structura de 1 post ocupat de conducere de inspector de specialitate - șef serviciu și 9 posturi de execuție, astfel:

 • ■  4 posturi ocupate de inspector de specialitate ;

 • ■  2 posturi ocupate de referent;

 • ■  1 post de execuție ocupat de tehnician se va transforma in referent.

 • ■  1 post de execuție ocupat de inginer se va transforma in inspector de specialitate.

 • ■  1 post vacant de subinginer se va transforma in inspector de specialitate.

 • - Biroul Management Integrat se va transforma in Compartimentul Management Integrat si va funcționa cu structura de 2 posturi ocupate de execuție astfel:

 • ■  1 post ocupat de sef birou din cadrul actualului birou se va transforma in inspector de specialitate, avand in vedere ca biroul nu poate funcționa cu 1 post de conducere si 1 post de execuție ;

 • ■  1 post ocupat de execuție de inspector de specialitate preluat de la Biroul Protecția Mediului si Monitorizare Postinchidere Rampa Teleajen;

 • - Compartimentul Informatizare va funcționa în continuare cu structură de 2 posturi ocupate de execuție de inspector de specialitate, din care 1 post este vacant si se afla în subordinea directorului regiei.

 • - Responsabilul Protecția Muncii si PSI (post ocupat), se transforma in Responsabil Securitate si Sanatate in Munca - Situații de Urgenta (SSM-SU) si se afla in subordinea directorului.

- Unitatea pentru Implementarea Proiectului "Stație de Epurare?#^ continuare cu 2 posturi ocupate de execuție: 1 post de inginer si 1 posede inspector de specialitate.                                                                      ij

■    "            ' >țj

Ca urmare a acestor modificări prin redistribuirea unor posturi in functie.de necesitatea activitatii din cadrul compartimentelor, s-a redus numărul de posturi de conducere de la 17 la 16 .

In bugetul de venituri si cheltuieli al RASP Ploiești sunt prevăzute sumele necesare privind modificările organizatorice prezentate mai sus.

Atașam Hotararea Consiliului de Administrație al RASP Ploiești nr.4/12.02.2018 in care a fost avizat proiectul de hotarare anexat.

Urmare celor menționate mai sus avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.


Director R.A.S.P. Pl^ieș^ RÂUL PETRES


Compartiment Resurse Umane

NEAGU DRAGOS


Sef Birou Juridic Contencios Achiziții Publice si Urmărire Contracte PETICILA SORIN

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, în baza contracului de prestări servicii încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Ploiești, urmărește și monitorizează activitățile ce fac obiectul contractelor încheiate de Municipiul Ploiești cu operatorii de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare, iluminat public, salubrizare, alimentare cu energie termică produsă centralizat, administrare domeniu public și privat, monitorizează activitățile cu impact asupra mediului, transport public local și asigură primirea, înregistrarea și verificarea operativă a sesizărilor transmise de cetățeni, prin compartimentul de specialitate.

Prin proiectul de hotărâre înaintat de către inițiator se supune apre aprobare Consiliului Local organigrama, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Potrivit art. 36, alin. 3, lit. b) din Legea nr. 215/2001, în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local, Consiliul Local aprobă în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local.

Ținând cont de faptul că proiectul de hotărâre respectă prevederile Codului Muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003 în formă republicată, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINISTRATIVX <

Nr.51/21.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE la hotărârea privind aprobarea organigramei,

a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Potrivit prevederilor art. 2 punctul 2 lit„a” din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, întreprinderile publice sunt regiile autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială.

Art.36 alin. 2 lit.„a” și alin.3 lit. „b” din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publica locală cu modificările și completările ulterioare reglementează : „în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local, consiliul local: aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local”.

Prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare reglementează la :

 • - art. 40 alin. (1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

 • a) să stabilească organizarea și funcționarea unității;

 • b) să stabilească atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condițiile legii;

 • c) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor;

 • d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

 • e) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern;

 • f) să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de evaluare a realizării acestora;

 • - art. 41 :

(fțContractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților.

(2)Cu titlu de excepție, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile și în condițiile prevăzute de prezentul cod.

^Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente-.

 • a) durata contractului;

 • b) locul muncii;

 • c) felul muncii;

 • d) condițiile de muncă; ejsalariul;

f)timpul de muncă și timpul de odihnă.

''O •

Conform art.2 alin.l din Legea - Cadru nr. 153 din 28 iunie£iM7>pfivind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, dispozițiile legii se aplică:

 • a) personalului din autorități și instituții publice, respectiv Parlamentul, Administrația Prezidențială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, unitățile teritoriale, autorități ale administrației publice locale, alte autorități publice, autorități administrative autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora, finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale;

 • b) personalului din autorități și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale;

 • c) personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii;

 • d) persoanelor care sunt conducători ai unor instituții publice în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă;

 • e) persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică.

Totodată art.2 din Legea - Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, reglementează la :

 • - alin. (2) - „Dispozițiile prezentei legi nu se aplică personalului din Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.”

 • - alin. (3) - „Intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcții de demnitate publică numite sau alese și personalul care ocupă funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică, magistrații, precum și personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special.”

Prin Raportul de Specialitate nr.l 145/15.02.2018 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești solicită reorganizarea instituției cu încadrarea în numărul total de 115 posturi și transformarea unor posturi ocupate din nivel inferior în nivel superior fără a argumenta și justifica aceste modificări.

In cazul în care consiliul local conform competențelor aprobă reorganizarea și statul de funcții al regiei autonome de interes local, răspunderea îi revine angajatorului care va întocmi documentele privind modificarea contractelor individuale de muncă ale salariaților.

Urmare celor menționate mai sus avizez favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef serviciu Angeicscu Ana - Daniela

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘIRECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești
SECRETAR,  Gheorgjțe AndreiCOMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice PloieștiSECRETAR, Gheorkhe Andrei
Date: 72- QQ.

R.A. SERVICII PUBLICE R.A. PLOIEȘTI

Atf?.'i'NRESISWIARE.....

MEMORIU

privind oportunitatea infiintarii unui compartiment de marketing

in cadrul R.A.S.P. Ploiești

Viata flecarei familii este inevitabil legata de asigurarea utilităților de baza, iar in Romania apa rece, apa calda si căldură trebuie sa fie prezente in flecare cămin. Acestea asigura o viata mai buna, dar generează costuri - financiare sau indirecte, inclusiv pe parte de utilizare judicioasa a resurselor si de protecție a mediului inconjurator.

Costurile cu resursele (in prezentul document ne referim la apa rece, apa calda sau căldură) pe care le are o familie din Romania cresc si vor creste in continuare. Infrastructura imbatranita si, pe de alta parte, extinderile orașelor prin construirea de ansambluri rezidențiale necesita investiții majore in rețelele de utilitati, ce au costuri dificil (sau chiar imposibil) de acoperit in termen scurt si mediu de către operatorii in cauza, alaturi de municipalități. Resursele financiare sunt limitate si scumpe, iar investițiile in infrastructura -absolut necesare - vor avea efecte directe in costurile cu utilitățile pe care le vor avea consumatorii finali.

Este bine cunoscut interesul permanent pe care Municipiul Ploiești il arata in mod concret fata de imbunatatirea calitatii vieții ploiestenilor, prin elaborarea de programe/proiecte si implementarea de acțiuni care sa duca la scăderea poluării, la creșterea eficientei energetice si la imbunatatirea impactului orașului asupra mediului inconjurator.

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești este o instituție cu o reputație pozitiva intre cetățenii orașului. RASP este prestator de servicii furnizate ploiestenilor de circa 18 ani, perioada in care a avut o colaborare foarte buna cu clientii sai, lucru dovedit si de creșterea permanenta a numărului de contracte de la un an la altul.

Conform informațiilor obținute in teren, la nivelul celor circa 1 700 de asociații de proprietari existente in Municipiul Ploiești, ce totalizează peste 65 000 de apartamente, exista numeroase cazuri de tensiuni intre locatari cauzate de neinchiderile de bilanț aparute in cazul consumului de apa rece, apa calda si incalzire. Este vorba despre diferentele dintre suma consumurilor individuale declarate de locatari si cantitatea înregistrata de contorul de branșament. Cauzele acestor situații:

 • - Vechimea apometrelor din apartamente (unele fiind montate in urma cu peste 15 ani), ce duce la înregistrări eronate ale consumurilor;

 • - Declararea eronata a consumurilor de către unii locatari, din dorința de a plăti mai puțin decât consuma, incarcandu-i la plata, practic, pe vecinii lor;

 • - Lipsa verificărilor periodice (macar 2-3 pe an) făcute de reprezentanții asociației in fiecare apartament, pentru a se asigura ca indecșii pe care ii declara locatarii sunt cei reali.

Având in vedere cele expuse venim cu propunerea de dezvoltare a activitatii RASP pe parte de echipamente radio.

Consideram oportuna dezvoltarea activitatii unitatii noastre de interes local prin vanzarea, instalarea si exploatarea (citire indecși, repartizare consumuri) de echipamente individuale de măsurare a consumurilor de apa rece, apa calda si căldură cu transmisie radio. Aceste echipamente prezintă numeroase avantaje atat pentru asociații, cat si pentru locatari (prezentate in Anexa 1), insa sunt extrem de utile inclusiv pentru Municipalitate, fiindcă incurajeaza cetățenii orașului sa isi eficientizeze consumul de utilitati si, prin urmare, sa contribuie in mod direct la dezvoltatea durabila, sustenabila a comunității.

Ne dorim sa nu fim un simplu furnizor care instalează echipamente in locuințe si apoi isi lașa clientii sa se descurce singuri. Dimpotrivă: ne dorim sa fim consilierii clientilor noștri finali pe parte de eficienta a consumului de apa in asa fel incat aceștia sa aiba o viata mai buna cu ajutorul nostru si sa faca economii lunare la întreținere.

Ipoteze, resurse necesare, rezultate așteptate:

Din analiza de mai jos, rezulta ca piața potențiala careia ne adresam este suficient de mare incat sa ne asigure o eficienta a acestei activitati atat pe termen scurt, cat si pe termen mediu si lung - este vorba despre un maxim de circa 458 200 de echipamente radio

(apometre apa rece, apometre apa calda, repartitoare costuri incalzire):

Nr. total apt

Nr. apt conectate la SACET

Nr. apometre in apartamentele conectate la SACET (2 la bucătărie, 2 la baie)

Nr max. repartitoare de costuri pe incalzire (apart. 2 camere in medie - 4 repartitoare)

Nr apt. neracordate la SACET

Nr. max. apometre in apt. neconectate la SACET (1 la bucătărie, 1 la baie)

Nr. max. apometre pentru apt.

din Mun. Ploiești

65.000

54.700

218.800

218.800

10.300

20.600

239.400

Ținând cont de acest potențial maxim, dar si de existenta concurentei (in special in ceea ce privește repartitoarele), obiectivul pe care ni-1 propunem pentru primii 3 ani de prestare a acestui tip de servicii este instalarea si exploatarea de echipamente individuale cu transmisie radio in cel puțin 30 de scări de bloc-tum:

30 scări de bloc = 1200 apartamente x (4 apometre + 4 repartitoare) = 9600 echipamente radio

Pentru aceasta, principalele resurse de care avem nevoie sunt:

 • - Echipamente de calitate (apometre, repartitoare, echipamente de citire radio indecși)

 • - Soft-uri pentru repartizarea costurilor intre apartamentele din condominii: furnizorul de echipamente radio pune la dispoziția distribuitorilor sai respectivul soft, pe baza unui contract de licența.

 • - Personal pentru instalarea echipamentelor radio, pentru citirea indecșilor; in funcție de evoluția acestei activitati, vom propune la inceput utilizarea de colaboratori externi (firme de specialitate) si, ulterior, angajarea de personal propriu.

 • - Departament de Marketing: 2 persoane angajate care sa gestioneze acțiunile de vanzare a acestor servicii si a căror activitate sa se desfasoare in proporție de 80% pe teren, la intalniri cu clientii (atat cu reprezentanții asociațiilor de proprietari, cat si cu clientii finali - locatarii apartamentelor in cadrul unor reuniuni organizate - ședințe de bloc, adunari generale, dar si prin acțiuni „din usa in usa”).

 • - Instrumente de promovare a acestor servicii:

 • - Pliante, broșuri:

 • - 3 proiecte-pilot realizate in colaborare cu furnizorul de echipamente radio, proiecte care sa fie executate in trei cartiere diferite ale orașului, menite sa demonstreze in mod concret avantajele echipamentelor radio clientilor potențiali interesați de aceasta soluție tehnica (cei interesați ar putea merge personal sa vada modul de funcționare a echipamentelor radio si sa discute in mod direct cu beneficiarii acestora, sa le adreseze intrebari, samd).

 • - Site-ul internet al RASP, pe o pagina dedicata acestei activitati - costuri minime.

 • - Contul de FB al RASP: poate fi realizat in colaborare cu Departamentul de Comunicare al Primăriei Municipiului Ploiești si gestionat in cadrul RASP (instrument absolut vital deoarece una din categoriile de clienti carora dorim sa ne adresam este reprezentata de clientii activi, cu varsta <50 si putere de cumpărare cel puțin medie, care nu pot fi găsiți acasa decât foarte târziu seara si pentru care acțiunile din usa in usa nu ar avea nicio eficienta) - costuri minime.

 • - Spoturi radio / video difuzate in mass-media locale

Anexa 1 - Avantajele instalării de apometre cu citire radio:

Pentru asociația de proprietari:

 • •  Fara conflicte intre locatari si asociație, sau intre locatari:

 • - Se elimina tensiunile dintre locatari cauzate de valorile mari ale neinchiderilor de bilanț: citirea se face radio, in aceeași zi in care operatorul de apa-canalizare citește contorul de branșament.

 • •  Asociația castiga timp:

 • -  Reprezentanții asociației economisesc timp prețios: se elimina corvoada reprezentata de colectarea autocitirilor indecșilor individuali si transmiterea acestora mai departe.

 • •  Se elimina complet posibilitatea fraudării apometrelor:

 • - Sigiliul electronic permite identificarea clara a cazurilor in care s-a acționat sau s-a incercat acționarea asupra apometrului, in sensul fraudării funcționarii acestuia.

-> Pentru locatari:

® Fara certuri cu vecinii:

 • - Citirea apometrelor se face simultan pentru toate apartamentele, deci se elimina complet posibilitatea unor neconcordante de repartizare a costurilor din cauza autocitirilor eronate transmise de unii locatari, sau a indecșilor cititi in zile diferite.

 • •  Fara deranj sau timp pierdut cu citirea lunara a indecșilor:

 • - Nu ii mai deranjează nimeni pe locatari: citirea apometrelor se face din fata blocului, simultan pentru toate apartamentele, cu echipamente modeme si fiabile.

 • •  Economii la intretinere luna de luna:

 • - Vor evita risipa de bani in fiecare luna prin corelarea cat mai apropiata a consumurilor individuale de apa rece cu cel înregistrat de contorul de la scara blocului.

 • •  Monitorizarea consumului de apa:

 • - Ii putem anunța pe locatari daca se înregistrează consumuri anormale in anumite intervale de timp, sau in mod repetat, ca sa evite risipa de apa.

întocmit

Ing. Madalina TOMA