Hotărârea nr. 359/2018

Hotãrârea nr. 359 privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 359 privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive nr. 201/13.09.2018 a dlui viceprimar Cristian Mihai Ganea, a consilierilor din comisia buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion, Zoia Staicu și Claudia Sălceanu și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nr. 12996/12.09.2018, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 104/13.09.2018 al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 14.09.2018;

/\ B

In conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 3/2018 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a, din Legea nr.215/2001-republicată și actualizată, privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, structurat pe următoarele activități: pentru "Asistența acordata persoanelor în vârstă” conform Anexei nr. 1, pentru „Asistența socială în caz de boli și de invaliditate” conform Anexei nr. 2, pentru „Cantina de ajutor social” conform Anexei nr. 3 și pentru „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale” conform Anexei nr. 4, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Lista de investiții pe anul 2018, pentru "Asistența acordată persoanelor în vârstă”, conform Anexei nr. 5, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcția Economică, din cadrul Municipiului Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prcvcderilc-prezenterhotănnri.

Dată în Ploiești, astăzi, 14 septembrie 2018

Contrasemnează: SECRETAR, Laurentiu DITU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sbrin-Niculae BOTEZ

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

68.02.04 ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA - CĂMIN DE BATRANIBUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2018 AVÂND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL


PROPUS SPRE RECTIFICARE


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție

31.08.2018

BUGET APROBAI

INFLUENTE +/-

BUGET PROPUS SPRE RECTIFICARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,030.01

1,829.01

-53.00

1,776.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

955.06

1,721.00

-30.00

1,691.00

CHELTUIELI CURENTE

01

955.00

1,721.00

-30.00

1,635.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

705.00

1,172.00

-30.00

1,142.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

674.00

1,130.00

-30.00

1,100.00

Salarii de baza

10.01.01

655.00

1,101.00

-30.00

1,071.00

Alte sporuri

10.01.06

19.00

29.00

29.00

Contribuții

10.03

31.00

42.00

0.00

42.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

12.00

12.00

0.00

12.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.00

1.00

0.00

1.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

4.00

4.00

0.00

4.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli nrnfcsinnalc

10.03.04

1.00

1.00

0.00

1.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

13.00

24.00

0.00

24.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

244.00

539.00

0.00

483.00

Bunuri si servicii

20.01

106.00

283.00

-8.00

275.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

7.00

0.00

7.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

9.00

20.00

0.00

20.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

37.00

75.00

0.00

75.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

11.00

20.00

0.00

20.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4.00

6.00

0.00

6.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

5.00

0.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

44.00

150.00

-8.00

142.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

8.00

8.00

Hrana

20.03

91.00

145.00

0.00

145.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

91.00

145.00

0.00

145.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

39.00

56.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

1.00

Materiale sanitare

20.04.02

35.00

50.00

Dezinfectați

20.04.04

4.00

5.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

1.00

25.00

0.00

25.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

10.00

0.00

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1.00

15.00

0.00

15.00

Deplasări, detașari, transferări

20.06

4.00

10.00

0.00

10.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

4.00

10.00

0.00

10.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

5.00

0.00

5.00

Protecția muncii

20.14

2.00

15.00

0.00

15.00

Alte cheltuilei

59

6.00

10.00

0.00

10.00

Fond neincadrare persoane cu handicap

59.40

6.00

10.00

0.00

10.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

75.00

108.00

-23.00

85.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

75.00

108.00

-23.00

85.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

75.00

108.00

-23.00

85.00

Active fixe

71.01

75.00

108.00

-23.00

85.00

Construcții

71.01.01

0.00

20.00

-20.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

10.00

0.00

10.00

Alte active fixe

71.01.30

75.00

78.00

-3.00

75.00SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,


TUTOIU FLORENTINAJUDEȚUL: PRAHOVA

ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI 68.02.05.02 ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE BOLI SI INVALIDITĂȚIBUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PEAcNUL-2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE

31.08.2018

BUGET ALOCAT

INFLUENT E+/-

PROPUNERI

RECTIFICARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

24,113.00

37,897.00

-2,890.00

35,007.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

24,113.00

37,897.00

-2,890.00

35,007.00

CHELTUIELI CURENTE

01

24,113.00

37,897.00

-2,890.00

35,007.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

8,187.00

12,852.00

-450.00

12,402.00

Cheltuieli salarialc in bani

10.01

7,841.00

12,400.00

-440.00

11,960.00

Salarii de baza

10.01.01

7,841.00

12,400.00

-440.00

11,960.00

Contribuții

10.03

346.00

452.00

-10.00

442.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

134.00

134.00

0.00

134.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

5.00

5.00

0.00

5.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

44.00

44.00

0.00

44.00

k (uiirinuiii ciu usi'gLirUr i pi-niiu acu tu ui rit: ac TITailL'TSrrRin —-a,..;—

10.03.04

2.00

2.00

0.00

2.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4.00

4.00

0.00

4.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

157.00

263.00

-10.00

253.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

104.00

255.00

-75.00

180.00

Bunuri si servicii

20.01

104.00

255.00

-75.00

180.00

| Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

104.00

255.00

-75.00

180.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

15,579.00

24,540.00

-2,490.00

22,050.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

15,579.00

24,540.00

-2,490.00

22,050.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

15,579.00

24,540.00

-2,490.00

22,050.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59.00

243.00

250.00

125.00

375.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

243.00

250.00

125.00j

375.00]

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR GENERAL,


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,


FLORENTINA TUTOIU
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI 68.02.15.02 CANTINA SOCIALA


/

BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2018 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL ițQCAL — PROPUS SPRERECTIFICARE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție

31.08.2018

BUGET APROBAT

INFLUENTE

BUGET. PROPUS SPRE RECTIFICARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,640.00

2,533.00

0.00

2,533.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1,640.00

2,433.00

0.00

2,433.00

CHELTUIELI CURENTE

01

1,640.00

2,433.00

0.00

2,433.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

438.00

735.00

-40.00

695.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

415.00

705.00

-40.00

665.00

jSalarii de baza

10.01.01

415.00

705.00

-40.00

665.00

Contribuții

10.03

23.00

30.00

0.00

30.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

7.00

7.00

0.00

7.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.00

1.00

0.00

1.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

3.00

3.00

0.00

3.00

Contribuții ce asigurau pentru accidente de munca si boli □rofesionale

10.03.04

1.00

1.00

0.00

1.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

3.00

3.00

0.00

3.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

8.00

15.00

0.00

15.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,199.00

1,692.00

40.00

1,732.00

Bunuri si servicii

20.01

121.00

214.00

25.00

239.00

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

4.00

0.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

5.00

0.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

33.00

50.00

10.00

60.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

6.00

10.00

0.00

10.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6.00

10.00

0.00

10.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.00

5.00

0.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

75.00

130.00

15.00

145.00

Reparații curente

20.02

0.00

31.00

0.00

31.00

Hrana

20.03

1,065.00

1,400.00

15.00

1,415.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

1,065.00

1,400.00

15.00

1,415.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

20.00

0.00

20.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

20.00

0.00

20.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

9.00

15.00

0.00

15.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

9.00

15.00

0.00

15.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

7.00

0.00

7.00

Protecția muncii

20.14

1.00

5.00

0.00

5.00

Alte cheltuitei

59

3.00

6.00

0.00

6.00

Fond neincadrare persoane cu handicap

59.40

3.00

6.00

0.00

6.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

100.00

0.00

100.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

100.00

0.00

100.00

Active fixe

71.01

0.00

100.00

0.00

100.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

15.00

0.00

15.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

85.00

0.00

85.00

Director,

OțNtîîOhțpAN


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,
ADMINISTRAȚIA SER1VIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

68,02.50 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SI ASISTENTEI SOCIALE ACTIVITATEA PROgfSffi


BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2018 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICAREDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚI E

31.08.2018

BUGET ALOCAT

INFLUENTE + /-

PROPI AER E

RECTIFICA

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

11,265.00

18,202.00

30.00

18,232.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

11,265.00

17,837.00

30.00

17,867.00

CHELTUIELI CURENTE

01

11,265.00

17,837.00

30.00

17,867.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6,505.00

10,383.00

-350.00

10,033.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

6,233.00

10,011.00

-350.00

9,661.00

Salarii de baza

10.01.01

6,204.00

9,961.00

-350.00

9,611.00

Alte sporuri

10.01.06

29.00

50.00

0.00

50.00

Contribuții

10.03

272.00

372.00

0.00

372.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

103.00

103.00

0.00

103.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3.00

4.00

0.00

4.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

34.00

34.00

0.00

34.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

1.00

0.00

1.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

7.00

8.00

0.00

8.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

124.00

222.00

0.00

222.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,153.00

2,210.00

195.00

2,405.00

Bunuri si servicii

20.01

824.00

1.350.00

100.00

1,450.00

Furnituri de birou

20.01.01

19.00

40.00

0.00

40.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

11.00

15.00

10.00

25.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

350.00

526.00

20.00

546.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

22.00

25.00

10.00

35.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

11.00

20.00

0.00

20.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

42.00

60.00

0.00

60.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

8.00

30.00

15.00

45.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

361.00

634.00

45.00

679.00

Reparații curente

20.02

6.00

300.00

50.00

350.00

Hrana

20.03

34.00

45.00

10.00

55.00

1

Hrana pentru oameni

20.03.01

34.00

45.00

10.00

55.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

18.00

55.00

0.00

55.00

Uniforme si echipament

20.05.01

8.00

20.00

0.00

20.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

35.00

0.00

35.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

170.00

290.00

0.00

290.00

|Deplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

170.00

290.00

0.00

290.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

10.00

10.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

65.00

116.00

0.00

116.00

Protecția muncii

20.14

1.00

10.00

25.00

35.00

Alte cheltuieli

20.30

35.00

44.00

0.00

44.00

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

3.00

0.00

3.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

1.00

0.00

1.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

34.00

40.00

0.00

40.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

3,574.00

5,194.00

175.00

5,369.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

3,574.00

5,194.00

175.00

5,369.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

5.00

10.00

0.00

10.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

3,569.00

5,184.00

175.00

5,359.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

33.00

50.00

10.00

60.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

33.00

50.00

10.00

60.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

365.00

oo

365.00

CHEL TUIELI DE CAPITAL

70

0.00

365.00

0.00

365.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

0.00

365.00

0.00

365.00

Active fixe

71.01

0.00

365.00

0.00

365.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură biroțjCaîcâlfeactive corporale

71.01.03

0.00

55.00

0.00

55.00

Alte active fixe        xi'   “ 'xX

71.01.30

0.00

310.00

/0.00

310.00

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,FLORENTINA TUTOIUADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATEVIZAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DOBRE


DIRECȚIA

DIRECTOR ECONOMIC,


LISTA INVESTIȚII

Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2018 CĂMIN DE BATRANI

U/

M


Cantitatea1. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

0

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

88,000

-3,000

85,000

SISTEM DE SUPRAVEGHERE SEDIU CĂMIN DE BATRANI

1

60,000

-2,000

58,000

MODUL PAZA

1

10,000

0

10,000

SISTEM DEGIVRARE

1

18,000

-1,000

17,000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

0

0

0

1. Arhitectura si rezistenta

2. Branșamente utilitati

Subtotal

0

0

0

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0

0

0

pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

V. Investiție noua

TOTAL 5

20,000

-20,000

0

ÎMPREJMUIRE GARD CĂMIN BATRANI

20,000

-20,000

n u

TOTAL GENERAL 1+2+3+4+5

108,000

-23,000

85,000