Hotărârea nr. 358/2018

Hotãrârea nr. 358 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 358

p ri vînd a probarea rectificării bugetului•■'de venitnri și cheltuieli pe anul 2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești


Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive nr. 200/13.09.2018 a viceprimarului Cristian Mihai Ganea, a comisiei de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, a domnilor consilier: Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu Simion, Zoia Staicu, Gheorghe Andrei, precum și Raportul de Specialitate nr. 6589/12.09.2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 101/13.09.2018 al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.09.2018;

/X

In temeiul Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000- privind educația fizica si sportul cu modificările si cmpletarile ulterioae, a H.G. nr.l447/2007-privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva.

A.

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea listei de investiții pe anul 2018 a Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Clubul Sportiv Municipal Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Plojești, astăzi, 14 septembrie 2018


Contrasemnează:

PRESEDIN

9 II

George-ȘorinSECRETAR,

Laurentiu DITU

&

JUDEȚUL: PRAHOVA

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - RECTIFICARE 2JmiiLei


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUIE

31.08.2018

BUGET 2018

CF. HCL 310/09.08.2018

'9 ' \ f: -

Ac/1 *Lyx

INFLUENT

E(+T-)-.

■-77 •—

v /# .

^BUGET

RECTfFICAT

'2018

TOTAL VENITURI - din care:

11,116.20

13,614.00

1,000.00

14,614.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE -total - din care:

11,116.20

13,614.00

1,000.00

14,614.00

venituri din concesiuni si inchirieri

30.10 05.30

365.00

530.00

530.00

Alte venituri

36.10.50

22.00

59.00

59.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

24.00

24.00

24.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

SUBVENȚII DE LA BUGETELE LOCALE

43.10.

10,705.20

13,001.00

1,000.00

14,001.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

10,198.00

11,751.00

1,000.00

12,751.00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

507.20

1,250.00

0.00

1,250.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

9,365.65

13,614.00

1,000.00

14,614.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

9,358.45

12,364.00

1,000.00

13,364.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF

01

9,358.45

12,364.00

1,000.00

13,364.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+1

10

3,118.85

4,797.00

0.00

4,797.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.0'

10.01

3,004.00

4,653.00

0.00

4,653.00

Salarii de baza

10.01.01

3,004.00

4,653.00

4,653.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.C

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

114.85

144.00

0.00

144.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

42.62

43.00

-0.38

42.62

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.32

2.00

-0.68

1.32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

14.08

15.00

-0.92

14.08

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca sl boli profesionale

10.03.04

0.43

1.00

-0.57

0.43

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1.90

2.00

JQ.1D

1.90

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

54.50

81.00

2.65

83.65

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

6,208.90

7,517.00

1,000.00

8,517.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3,142.90

3,344.00

580.00

3,924.00

Furnituri de birou

20.01.01

11.40

15.00

15.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

21.50

40.00

40.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1,210.60

1,250.00

75.00

1,325.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

165.10

200.00

20.00

220.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

42.20

50.00

15.00

65.00

Piese de schimb

20.01.06

6.90

30.00

30.00

Transport

20.01.07

69.50

80.00

20.00

100.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

206.60

220.00

50.00

270.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1,409.10

1,459.00

400.00

1,859.00

Reparații curente

20.02

69.50

325.00

100.00

425.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

228.10

316.00

0.00

316.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUIE

31.08.2018

BUGET 2018 CF. HCL 310/09.08.2018

X-

INRLUENT

■ '

‘ "-.V joc

0 ,

- BUGET RECTIFICAT

2018 ;

Hrana pentru oameni

20.03.01

228.10

316.00

316.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.0

20.04

5.20

20.00

0.00

20.00

Medicamente

20.04.01

5.15

10.00

10.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.05

10.00

10.00

Reactivi

20.04.03

Dezinfecta nti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20

20.05

80.10

210.00

0.00

210.00

Uniforme si echipament

20.05.01

38.20

120.00

120.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

41.90

90.00

90.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

327.00

413.00

50.00

463.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

249.20

313.00

25.00

338.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

77.80

100.00

25.00

125.00

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.50

5.00

5.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

20.70

44.00

44.00

Protecția muncii

20.14

27.00

30.00

30.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externi

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

2,305.90

2,810.00

270.00

3,080.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

13.40

100.00

100.00

Chirii

20.30.04

107.70

130.00

130.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publ

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

130.70

138.00

138.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2,054.10

2 442.00

270.00

2,712.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

30.70

50.00

50.00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30.70

50.00

50.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

7.20

1,250.00

0.00

1,250.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7.20

1,250.00

0.00

1,250.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

7.20

1,250.00

0.00

1,250.00

Active fixe

71.01

7.20

1,250.00

0.00

1,250.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

617.00

-2.00

615.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

7.20

598.00

-317.00

281.00

Alte active fixe

71.01.30

35.00

319.00

354.00

SEF SERVICIU

FINANCIAR


CONTABILITATECLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTILista de investiții pentru anul 2018

■ 0-1 • .          pil lei

NR

CRT

DENUMIRE INDICATORI

LOCAȚIA

CANTITATE

PREȚ

VALOARE

WfiLUENTE

<(+/-)

/

VALOARE

71.01,02 - Mașini, echipamente si

1.

Mașina de tuns iarba

HIPODROM

1

15.00

15.00

0.00

15.00

2

Mașina autoutilitara

HIPODROM

1

100.00

100.00

100.00

3

Utilaj intretinere pista trap (cilindru compactor 6m lățime cu lanțuri și maturi)

HIPODROM

1

2.00

2.00

-2.00

0.00

4

Microbuz persoane - minim 18 locuri

STRUCTURA

SPORTIVA

2

250.00

500.00

0.00

500.00

1,01,0.

ie . aparatura birotica si alte active corporale

4

Proiectare și execuție sistem irigații

HIPODROM

1

60.00

60.00

0.00

60.00

5

Unitate PC

HIPODROM

2

5.00

10.00

0.00

10.00

6

Unitate PC

STADION ILIE

OANA

1

5.00

5.00

0.00

5.00

7

Sistem video supraveghere upgradare

STADION ILIE

OANA

1

74.00

74.00

74.00

8

Execuție racordare termoficare tribuna oficiala

STADION ILIE

OANA

1

1.00

1.00

-1.00

0.00

9

Construirea unui sistem de iluminat in interiorul tribunelor si peluzelor

STADION ILIE

OANA

1

75.00

75.00

75.00

10

Aparat gheata

SALA

SPORTURILOR

OLIMPIA

2

1.00

2.00

-2.00

0.00

11

Instalație volei

SALA

SPORTURILOR

OLIMPIA

1

1.00

1.00

-1.00

0.00

12

Instalație handbal

SALA

SPORTURILOR

OLIMPIA

1

1.00

1.00

-1.00

0.00

13

Panori baschet

SALA

SPORTURILOR

OLIMPIA

2

1.00

2.00

-2.00

0.00

14

Instalație sonorizare

SALA

SPORTURILOR

OLIMPIA

1

10.00

10.00

-10.00

0.00

15

Schela

SALA

SPORTURILOR

OLIMPIA

1

7.00

7.00

7.00

16

Echipament de dezumificare si incal.

BAZIN VEGA

1

350.00

350.00

-300.00

50.00

17

Licențe software si programe antiviri

CSM PLOIEȘTI

35

1.00

35.00

0.00

35.00

18

Separație gaze

HIPODROM

1

9.00

0.00

9.00

9.00

19

Instalare rețea de 380 V

HIPODROM

1

60.00

0.00

60.00

60.00

20

Garduri

HIPODROM

1

250.00

0.00

250.00

250.00

TOTAL ACTIVE NEFINANCIARE

1,250.00

0.00

1,250.00

Sef servic/d financiar-contabilitate,

țr


Albu Lut


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI
EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr.108/31.08.2001, este persoană juridică de drept public, organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești ca serviciu public de interes local privind sportul.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 18/16.02.2018 si rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 192/30.05.2018 si Hotărârii Consiliului Local nr.310/09.08.2018.

La fundamentarea bugetului s-a avut în vedere:

 • -  Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr.69/2000 - privind educația fizica si sportul cu modificările si cmpletarile ulterioae;

 • -  H.G. nr. 1447/2007 - privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva.

 • -  Execuția de casa la data de 31.08.2018 si previzionarea cheltuielilor pana la 30.09.2018, astfel incat instituția sa funcționeze in condiții optime si sa poata duce la Îndeplinire proiectele propuse in programul de activitate pentru toate secțiile de sport: handbal cu 9 grupe, baschet feminin si masculin juniori, fotbal copii și juniori, gimnastică ritmică (grupa de junioare și inițiere), sah, karate, patinaj viteză, judo, box, atletism, natatie si volei, precum și pentru desfășurarea activității, în condiții optime, în toate bazele sportive aflate în administrația Clubului Sportiv Municipal Ploiești (Sala Sporturilor Olimpia, Bazin Vega, Sala “Leonard Dorbftei”, Complex Hipodrom, Baza Sportivă “Ilie Oană” Stadionul Ilie Oană) .

Caracterul de urgenta al prezentei rectificări este impus de necesitatea asigurării cheltuielilor de funcționare.

In structura bugetului se efectuează modificări conform anexei nr.l si a raportului de specialitate la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Actuala rectificare constă în majorarea subvenției de la bugetul local cu 1.000,00 mii lei și majorarea cheltuielilor cu 1.000,00 mii lei.

Față, de cele prezentate mai sus. având în vedere Raportul qe șpecialitate;al Clubului Sportiv Municipal Ploiești propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Consilieri,


Alexandru Paul
Gheorghe Andrei

Gheorghe Simion Sirbu Zoia Staicu

Claudia Oana Salceanu

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

RAPORTDESPECIALITAprivind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.108/31.08.2004, este persoană juridică de drept public organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ca serviciu public de interes local privind promovarea și susținerea sportului de performanță, încurajarea sportului de masă în Municipiul Ploiești și administrarea bazelor sportive și de agrement.

A.

In structura sportivă a instituției funcționează următoarele secții sportive:

 • - handbal feminin si masculin,

 • - baschet feminin si masculin,

 • - fotbal copii și juniori,

 • - gimnastică ritmică (grupa de junioare și inițiere),

 • - sah,

 • - karate,

 • - patinaj viteză,

-judo,

 • - box,

 • - atletism,

 • - natație,

 • - volei feminin si masculin,

La fundamentarea bugetului s-a avut în vedere asigurarea surselor financiare necesare pentru desfășurarea activității curente pana la 30.09.2018 pentru toate secțiile de sport precum și pentru desfășurarea activității, în condiții optime, în toate bazele sportive aflate în administrația Clubului Sportiv Municipal Ploiești cu cheltuieli de personal și cheltuieli materiale cu intreținerea acestor baze sportive (Sala Sporturilor Olimpia, Bazin Vega, Sala “Leonard Dorofîtei”, Complex Hipodrom, Baza Sportivă “Ilie Oană” Stadionul Ilie Oană) .

Caracterul de urgenta al prezentei rectificări este impus de necesitatea asigurării cheltuielilor de funcționare.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pentru anul 2018 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 18/16.02.2018 si rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 192/30.05.2018 astfel si Hotărârii Consiliului Local nr.310/09.08.2018:

Venituri totale în cuantum de 13.614,00 mii lei formate din:

 • - Venituri din activitatea proprie                       589,00 mii lei;

 • - Sponsorizări                                          24,00 mii lei;

 • - Subvenții de la bugetul local

 • - Subvenții destinate secțiunii de dezvoltare


Cheltuieli totale în cuantum de 13.614,00 mii lei reprezentând:

 • 1. Titlul I “Cheltuieli de personal” - 4.797,00 mii lei

 • 2. Titlul II “Bunuri și servicii” - 7.517,00 mii lei

 • 3. Titlul X „Alte cheltuieli” - 50,00 mii lei

3.Titlul XII “Active nefinanciare” -1.250,00 mii lei

Actuala rectificare constă în:

Suplimentarea subvențiilor de la bugetul local cu 1.000,00 mii lei, cheltuieli necesare pana 30.09.2018 pentru activitatea Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

După rectificare bugetul de venituri si cheltuieli va fi următorul:

Venituri totale în cuantum de 14.614,00 mii lei formate din:

 • - Venituri din activitatea proprie                      589,00 mii lei;

 • - Sponsorizări                                           24,00 mii lei;

 • - Subvenții de la bugetul local                      12.751,00 mii lei;

 • - Subvenții destinate secțiunii de dezvoltare           1.250,00 mii lei.

Cheltuieli totale în cuantum de 14.614,00 mii lei reprezentând:

 • 1. Titlul I “Cheltuieli de personal” - 4.797,00 mii lei

 • 2. Titlul II “Bunuri și servicii” - 8.517,00 mii lei

 • 3. Titlul X „Alte cheltuieli” - 50,00 mii lei

3.Titlul XII “Active nefinanciare” -1.250,00 mii lei

Titlul I “Cheltuieli de personal” - 4.797,00 mii lei - ramane nemodificat

Titlul II “Bunuri și servicii” - 7.517,00 mii lei - se majoreaza cu 1.000,00 mii lei după cum urmeaza:

- Administrarea bazelor sportive : 660,00 mii lei

A

20.01.03. „încălzit, iluminat și forță motrică”: 1.250,00 mii lei se majoreza cu 75,00 mii lei___

20.01.04. „Apă, canal, salubritate” - 200,00 mii lei se majoreza cu 20,00 mii lei;

20.01.05. “Carburanți si lubrifianti”- 50,00 mii lei se majoreza cu 15,00 mii lei


20.01.08 - „Poștă, telecomunicații, radio,tv, internet” - 220,00 miHpi^penW" servicii de abonare la Tv cablu, Internet si Telefonie fixă se majoreza ctF50,00 mii lei;

20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” - 1.459,00 mii lei se majoreza cu 400,00 mii lei - cheltuieli în vederea asigurării diverselor servicii de mentenanță, întreținere si reparații la echipamentele din dotare, servicii de pază si protecție pentru toate bazele sportive:

 • - paza - 80,00 mii lei/luna * 2 luni = 160,00 mii lei

 • - reparație vestiare stadion = 60,00 mii lei

 • - colantari = 20,00 mii lei

 • - mentenanta lifturi 10,00 mii lei/ luna * 2 luni = 20,00 mii lei

 • - reparații centrale Vega si Stadion = 20,00 mii lei

 • - materiale pentru reparații si zugrăveli = 20,00 mii Iei

 • - reparații gard si porti Stadion = 100,00 mii lei

20.02 - „Reparații curente” - 325,00 mii lei se majoreza cu 100,00 mii lei pentru execuția de lucrări de reparații pentru asigurarea condițiilor igienico -sanitare corespunzătoare în spațiile grupuri sanitare, vestiare, peluze si tribune in toate bazele sportive.

 • - reparații acoperiș CS Petrolul = 50,00 mii lei

 • - izolare acoperiș Tribuna 1 = 50,00 mii lei

Titlul XII “Active nefinanciare” - 1.250,00 mii lei se modifica in interior conform anexei nr.2.

- Activitatea secțiilor sportive - 340,00 mii lei

20.01.07. „Transport”: 80,00 mii Iei -se majoreza cu 20,00 mii lei - pentru participarea sportivilor la competiții și alte acțiuni cu caracter sportiv conform calendarului competitional întocmit de federațiile sportive si conform Hotărârii de Guvern nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva cu modificările si completările ulterioare: „Art. 9. - (1) Transportul participantilor la acțiunile sportive organizate in tara, in alta localitate decât cea in care isi au domiciliul aceștia, se poate efectua, după caz:

d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare si altele asemenea; ”

20.06.01 - „Deplasări , detasari, transferări”: 313,00 mii lei se majoreza cu 25,00 mii lei pentru cheltuieli cu cazarea la competițiile organizate in tara si cazarea angajatilor la cursurile de perfecționare.

20.06.02 - „Deplasări in străinătate”: 100,00 mii lei se majoreza cu 25,00 mii lei pentru cheltuieli cu diurna, cazarea, masa si transport la competițiile

organizate in străinătate pentru sportivii secțiilor atletism, box, gimnastica ritmica, karate si patinaj conform calendarului competitional.               *'

20.30.30. „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”: 2.442,00 mii lei se majoreaza cu 270,00 mii lei pentru plata contractelor de activitate sportiva pana la 30.09.2018, taxe, vize, vize medicale, ambulanta, arbitraje.

Majorarea cu 270,00 mii lei se structurează astfel:

Handbal: 50,00 mii lei:

* contracte activitate sportiva -19,00 mii lei;

- 7 contracte de activitate sportiva pentru antrenori in valoare de 19,00 mii lei

Nr. crt.

Numele si prenumele

Funcția

Val. Contract (brut)

1

Puia Gheorghe

antrenor

2.778

2

Opincariu Geta

antrenor

2.222

3

Dohotaru Viorel

asistent

1.667

4

Comendant Robert

antrenor

2.778

5

Ștefan Ramona

antrenor

2.778

6

Cristescu Leonard

antrenor

2.778

7

Stanescu Silviu

antrenor

4.000

19.001

Taxe si vize, vize medicale, consultații medicale, arbitraj: 15,00 mii lei -incepand cu luna septembrie toate grupele incep campionatul 2018-2019.

Indemnizații: 16,00 mii lei (23 persoane - juniori 1 si dvizia A * 500 lei * 2 luni = 23,00 mii lei)

Baschet: 20,00 mii lei

* contracte activitate sportiva - 12,00 mii lei;

- 4 contracte activitate sportiva pentru antrenori si sportivi in valoare de 11.112 lei brut / luna

Nr. crt.

Numele si prenumele

Funcția

Val. Contract (brut)

1

Savu Corina

anrenor

2.778

2

Melnic Eugeniu

antrenor

2.778

3

Ivan Virgii

antrenor

2.778

4

Munteanu Loredana

maseur

2.778

Taxe si vize, vize medicale, consultații medicale, arbitrai: 8,00 mii X^-incdvand cu luna septembrie toate grupele incep campionatul 2018-2019.

Volei; 15,00 mii Iei

* contracte activitate sportiva -9.00 mii lei;

- 3 contracte de activitate sportiva pentru antrenori (4 grupe de copii si juniori) in valoare de 9.000 lei brut/luna

Nr. crt.

Numele si prenumele

Funcția

Val. Contract (brut)

1

Pana Ionut

coordonator

2.222

2

Tvardochlib

Robert

antrenor

4.000

3

Moroianu Adrian

antrenor

2778

9.000

Taxe si vize, vize medicale, consultații medicale, arbitraj: 6,00 mii lei incepand cu luna septembrie toate grupele incep campionatul 2018-2019.

Fotbal juniori:30,00 mii lei

* contracte activitate sportiva - 20,00 mii lei:

-10 contracte de activitate sportiva pentru antrenori in valoare de 20.001 lei brut/ luna

Nr. crt.

Numele si prenumele

Funcția

Val. Contract (brut)

1

Manolache Tudor

coordonator

2.222

2

Popa Alexandru

delegat

2.222

3

Nicolae Marian

antrenor

2.778

4

Nicolae Florian

antrenor

2.778

5

Negraru Drag os

antrenor

2.778

6

Ghioca Dan

asistent

1.667

7

Mirzea Gheorghe

antrenor portari

2.778

8

Catinca Marcel

antrenor

2.778

9

Catinca Lucian

antrenor

2.778

10

Nicolescu Mihail

antrenor

2.778

20.001

Taxe si vize, vize medicale, consultații medicale, arbitraj: 10,00 mii lei -incepand cu luna septembrie toate grupele incep campionatul 2018-2019.

Atletism: 40,00 mii lei

* contracte activitate sportiva -24,00 mii lei

- 8 contracte de activitate sportiva pentru antrenori in valoare de 23.444 lei brut/ luna

Nr. crt.

Numele si prenumele

Funcția

Val. Contract (brut)

1

Iancu Augustin

antrenor - coordonator

5.000

2

Munteanu Robert

antrenor

3.889

3

Hurmuz Gabriel

antrenor

2.222

4

Ionescu Marius

sportiv

4.000

5

Păsărică Bogdan

sportiv

1.667

6

Burcea Alexandru

sportiv

2.222

7

Radu Cristian

sportiv

2.222

8

Homic Costin

sportiv

2.222

23.444

Taxe si vize, vize medicale, consultații medicale: 6,00 mii lei

Indemnizații: 10,00 mii lei (10 persoane *500 lei * 2 luni = 10,00 mii lei)

Box: 25,00 mii lei

* contracte activitate sportiva -10,00 mii lei;

- 3 contracte de activitate sportiva pentru antrenori in valoare de 10.000 lei brut/ luna

Nr. crt.

Numele si prenumele

Funcția

Val. Contract (brut)

1

Tudor Titi

antrenor -coordonator

5.000

2

Pirlogea Adrian

antrenor

2.778

3

Constantin Razvan

maseur

2.222

10.000

Taxe si vize, vize medicale, consultații medicale, arbitrai: 5,00 mii lei

Indemnizații: 10,00 mii lei (10persoane * 500 lei * 2 luni = 10,00 mii lei)

Judo: 20,00 mii lei

* contracte activitate sportiva 12,00 mii lei;

- 3 contracte de activitate sportiva pentru antrenori in valoare de 11.778 lei brut/ luna

Nr. crt.

Numele si prenumele

Funcția

Val. Contract (brut)

1

Savu Gheorehe

antrenor -coordonator

5.000

2

Pruna Roxana

antrenor

4.000

3

Trandafirescu

Mihai

antrenor

2.778

11.778

Taxe si vize, vize medicale, consultații medicale, arbitraj: 7.00 mii lei

Indemnizații: 2,00 mii Iei (1 persoane * 500 lei * 2 luni = 1,00 mii lei)

Natatie: 15,00 mii lei

* contracte activitate sportiva -8,00 mii lei

- 2 contracte de activitate sportiva pentru antrenori in valoare de 7.222 lei brut/ luna

Nr. crt.

Numele si prenumele

Funcția

Val. Contract (brut)

1

Boboc Tamara

antrenor -coordonator

5.000

2

Toma Ciprian

instructor sportiv

2.222

7.222

Taxe si vize, vize medicale, consultații medicale, arbitrai: 7,00 mii lei

Karate: 10,00 mii lei

* contracte activitate sportiva -4,00 mii lei

- 1 contract de activitate sportiva pentru antrenor - coordonator in valoare de 4.000 lei brut/ luna

Numele si prenumele

Funcția

Val. Contract (brut)

Nr. crt.

1.

Apostol Liviu

antrenor - coordonator

4.000

Taxe si vize, vize medicale, consultații medicale, arbitraj: 6,00 mii lei

Patinaj viteză: 5,00 mii lei

* contracte activitate sportiva - 3,00 mii lei

- 1 contract de activitate sportiva pentru antrenor - coordonator in valoare de 2.778 lei brut/ luna

Nr. crt.

Numele si prenumele

Funcția

Val. Contract (brut)

1.

Bacila

Marius

antrenor - coordonator

2.778

Taxe si vize, vize medicale, consultații medicale, arbitraj: 2,00 mii lei

Sah: 5,00 mii lei

* contracte activitate sportiva - 3,00 mii lei

- 1 contract de activitate sportiva pentru antrenor - coordonator in valoare de 2.778 lei brut/luna

Nr. crt.

Numele si prenumele

Funcția

Val. Contract (brut)

Grigore Petre

___

antrenor - coordonator

2.778

Taxe si vize, vize medicale, consultații medicale, arbitrai: 2,00 mii lei

Sportul pentru toti: 35,00 mii Iei (cupe, parteneriate competiții)ciar-Contabilitate,

Ibu
- ■■

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PI OIEȘTI CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI     - i

Str. Milcov nr. 1, telefon / fax 0244 574 699 i

Cont R074TREZ5215010XXX000174 Trezoreria E^tij C.I.F. 14742948NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Investiții Complex Hipodrom

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 256/19.08.2016 a preluat în administrare Complexul Hipodrom, situat în Ploiești, str. Ghighiului, nr.2, obiectiv de investiții realizat prin proiectul „Modernizarea/Extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” cod SMIS 47690.

Conform cererii de finanțare prin care s-a realizat acest proiect, încadrarea acestuia a fost definita în domeniul major de intervenție 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbana” care pe lângă conservarea și punerea în valoare a patromoniului cultural tradițional și natural zonal, modernizarea Complexului Hipodrom, a avut ca scop general si "crearea/modemizarea/extinderea infrastructurii turistice de agrement și utilitățile conexe”.

Astfel, în cadrul Complexului Hipodrom au fost prevăzute mai multe spatii (zona restaurant, zona cafenea, zona pariuri) destinate inchirierii către terii operatori specializați în activitățile comerciale necesare asigurării destinației funcționale stabilite, utilitati publice auxiliare ajutătoare bunei desfășurări a activitatii principale cu caracter hipic.

în vederea îndeplinirii indicatorilor economici de performanța ai bunei gestiuni a Complexului Hiodrom s-a prevăzut obținerea de venituri de la operatorii economici care își vor desfasura activitatea în aceste spatii din încasarea chiriei calculata corespunzător spațiului alocat (mp) și facilităților prevăzute în teren (acces lifturi cu destinație specială marfa/personai, sistem de climatizare centralizata încălzire/racire, instalație detecție semnalizare incendiu, etc.).

Cu privire la consumurile de electricitate/apa/gaz ce se vor face în urma operării curente a acestor agenți economici acestea nu pot fi estimate dar trebuie evidențiate strict și intra în sarcina chiriașului fiind în concordanta cu/izvorand din strict activitatea acestuia.

în cadrul proiectului instalațiile de alimentare cu energie electrică, gaz și apa rece/calda deși au fost prevăzute pe circuite separate nu au fost prevăzute cu contoare de măsurare a consumurilor specifice.

De asemenea, echiparea cu instalații a acestor spatii a fost executata în condiții generale de utilizare necesar a fi prevăzute corespunzător punerii în funcțiune a obiectivului Complex Hipodrom fără a se putea estima capacitatea corespunzătoare unei nevoi de consum a utilizatorului final, chiriașul spațiului, care prin echipamentele de bucătărie specifice va putea dimensiona un necesar.

Astfel, este necesara instalarea unor sisteme de evidenta a consumurilor (contoare pasante gaz/lumina) pentru a se putea evidenția consumurile din sarcina chiriașului ce trebuie refacturate acestiria ca și cota .parte. din .consumurile utiiitati facturate, către. GSM Hipodrom, conform contractelor utiiitati incheiate cu furnizorii specifici.

Pentru a realiza instalarea unui contoar pasant de gaze este necesara proiect avizat și execuția lucrării de o firma autorizata de Autoritatea Naționala de Reglementare în domeniul Energiei.

în plus, este necesara realizarea unui racord electric de putere intre Tabloul electric general (situat la parter) unde s-a prevăzut o legătura tip „rezerva” de 200A/380V și Tabloul electric general al bucătăriei, punctul unde este instalat contoarul electric pasant pentru evidenta consum (etaj 2) precum si o rețea de distribuție electrică în „zona bucătărie” tip trifazat necesara echipamentelor profesionale specifice.

Tot pentru buna gestiune a exploatării curente a investiției Complex Hipodrom este necesar instalarea unui gard perimetral din plasa bordurată de l,5m înălțime în lungime de cca. 70m executat din 4 tronsoane dotate cu porți care va delimita zona tip peluza în vederea securizării accesului public.

Ca urmare, vă rugăm să dispuneți având în vedere natura celor menționate și a obiectivului de investiții, cele necesare pentru acoperirea necesităților sesizate în operarea curenta în cadrul Complexului Hipodrom.

Oportunitatea instalării acestor contoare, este justificata de nevoia unei evidente clare a consumurilor specifice activitatii Complexului Hipodrom ce trebuie sa corespunda unei bune gestiuni a operării curente pe perioada de observație și nu numai, a acestui obiectiv de investiții, prin menținerea indicatorilor de performanța prevazuti prin proiect, ca urmare, va aducem la cunoștința ca în lipsa execuției lucrărilor solicitate, personalul din Complexul Hipodrom își rezerva dreptul de a asuma responsabilitatea oricăror consecințe induse de acest fapt.

DIRECTOR ADJUNCT CSM Ploiești, COORDONATOR al activității în COMPLEX HIPODROM LucifHț Rădulțscu