Hotărârea nr. 356/2018

Hotãrârea nr. 356 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploieşti pe anul 2018

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 356 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieliăl Administrației Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 174/06.09.2018 a domnului viceprimar Ganea Mihai Cristian și Raportul de Specialitate nr. 7955/11.09.2018 al Administrației Parcului Memorial « Constantin Stere» Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 102/13.09.2018 al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l comisia de buget-fmanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.09.2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/06.01.2018, art. 4 - Legea bugetului de stat pe anul 2018 și a Legii nr. 3/06.01.2018, art.l - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

In temeiul Legii nr. 273/2006, art. 19 și 49 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

A

In temeiul art. 36 , alin. 4 litera a si art. 45 alin. 2 litera a din Legea nr.215/2001-privind Administrația Publică Locală - republicată si actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2018 a Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare a investițiilor conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 14 septembrie 2018

PREȘEpINȚE DE ȘEDINȚĂ,  George-IȘorinVNicuIae BOTEZ


Contrasemnează:


SECRETAR,Laurentiu DITUJUDEȚUL:  PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: ADMINISTRAȚIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE'


Anexa nr.1 la H.C.L. nr


...../2018


II


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018


MII LEI

Buget aprobat

Execuție

31 08.2018

Influente

Buget rectificat

Venituri proprii

33.10.50

1.000

940

1.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de funcționare

43.10.09

9.510

5.630

9.510

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

3.755

1.240

1.560

5.315

TOTAL VENITURI

14.265

7.810

1.560

15.825

TOTAL CHELTUIELI (SECT. DE FUNCȚIONARE+SECȚ. DE DEZVOLTARE)

14.265

7.799

1.560

15.825

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

10.510

6.559

0

10.510

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

10.510

6.559

0

10.510

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

6.354

4.071

0

6.354

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

6.134

3.903

0

6.134

Salarii de baza

10.01.01

6.090

3.869

6.090

Indemnizații de delegare

10.01.13

10

10

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

341

34

34

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

0

0

0

iVouchere de vacanta

10.02.06

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

220

168

0

220

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

64

64

64

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2

2

2

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

21

21

21

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1

1

1

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2

1

2

Contribuție asiguratorie pentru munca

10.03.07

130

79

130

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

4.068

2.437

0

4.068

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.587

946

0

1.587

Furnituri de birou

20.01.01

16

11

16

Materiale pentru curățenie

20.01.02

26

15

26

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

353

219

353

Apa, canal si salubritate

20.01.04

237

134

237

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

243

160

243

Piese de schimb

20.01.06

74

31

74

Buget aprobat

Execuție

31.08.2018

Influente

Buget rectificat

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

32

20

32

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

106

65

106

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

500

291

500

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

528

305

0

528

|Hrana pentru animale

20.03.02

528

305

528

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

126

44

0

126

Medicamente

20.04.01

56

22

56

Materiale sanitare

20.04.02

70

22

70

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

295

130

0

295

Uniforme si echipament

20.05.01

84

40

84

Alte obiecte de inventar

20.05.30

211

90

211

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

90

45

0

90

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

90

45

90

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

11

2

11

Consultanta si expertiza

20.12

21

8

21

Pregătire profesionala

20.13

26

14

26

Protecția muncii

20.14

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1.384

943

0

1.384

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

53

15

53

Chirii

20.30.04

5

3

5

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.326

925

1.326

TITLUL X AL TE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.40)

59

88

51

0

88

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59,40

88

51

88

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

3.755

1.240

1.560

5.315

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3.755

1.240

1.560

5.315

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

3.755

1.240

1.560

5.315

Activefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

3.755

1.240

1.560

5.315

Construcții

71.01.01

3.414

1.169

1.370

4.784

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

96

56

120

216

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

245

15

70

315

Alte active fixe

71.01.30

0

0ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL

"CONSTANTIN STERE"


LISTA DE INVESTIȚII 2018

ANEXA nr.2 IaH.C.L. nr

k M A Ar /.<. V ---------

„.....

f âi

*. t? -        >ib :• ui

.f-i               /o'-.:

\

\..p ■          ',y<y

- mii lei -

SANDU st:Nr.crt.

DENUMIRE

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

DOTĂRI

401

190

591

1

Gard protecție țarcuri animale - 1.600 m

150

150

2

Panouri gard Lama, Magari, Yak, Cerb Lopatar - 450 m

80

80

3

Panouri protecție adapost maimuțe pavian 104 m

15

15

4

Generator de curent pentru clădire administrativa

45

45

5

Casuta lemn lama glama- 40 mp

60

60

6

Mașina tuns iarba - 2 bucăți

6

6

7

Trimer cosit iarba -2 bucăți

6

6

8

Motocultivator -1 bucata

11

11

9

Freza sol -1 bucata

3

3

10

Motofierastrau

3

3

11

Aparat de sudura

6

6

12

Aparat frigorific

16

16

13

Autoutilitara pentru transport persoane si materiale (5 locuri)

120

120

14

Sistem iluminat parcare

70

70

LUCRĂRI TOTAL

3.354

1.370

4.724

INVESTITA NOI

3.121

1.370

4.491

1

Parcare auto - execuție

1.270

1.270

2

Gard plaja (proiectare + execuție)

300

300

3

Lac plaja - amenajare si alimentare cu apa - execuție

310

500

810

4

Clădire administrativa zoo

520

520

5

Lacuri păsări de apa

396

396

6

Canal apa zoo

291

291

7

Cabinet veterinar -studiu de fezabilitate

34

34

8

Rețea de canalizare parc (PT, execuție si diriginte de șantier) conform SF existent

482

482

9

Rețea de alimentare cu apa parc (PT, execuție si diriginte de șantier) conform SF existent

388

388

INVESTITA IN CONTINUARE

233

0

233

1

Trotuare asfaltate - reabilitare cale de acces pietonal parc

140

140

2

Clădirea administrativa - lucrări de reparații

93

93

TOTAL INVESTITA (DOTARI+LUCRARI)

3.755

1.560

5.315

ANEXA nr. 3 Ia H.C.L. nr.t .6/2018

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL

“CONSTANTIN STERE”

NOTE DE FUNDAMENTARE

DOTĂRI

AUTOUTILITARA CU 5 LOCURI PENTRU TRANSPORT PERSOANE SI MATERIALE - 1 bucata- 120 mii lei

Dotarea cu autoutilitara noua este necesară pentru inlocuirea uneia din cele două autovehicule existente (de tip Dacia Logan) care datorită utilizării excesive (sunt uzate fizic și moral, an defabricatie 2007), cheltuielile cu reparațiile pentru funcționarea in condiții de siguranță pe drumurile publice fiind din ce in ce mai mari.

SISTEM ILUMINAT PARCARE - 70 mii lei

Parcarea noua construita ca sa asigure locurile de parcare a mașinilor celor care vin sa viziteze gradina zoologica si parcul de agrement, pentru a putea fi folosita si pe timpul nopții in condiții de siguranța trebuie sa fie dotata cu un sistem de iluminare corespunzător. Sistemul de iluminare trebuie sa fie compus din : 10 stâlpi centrifugați din beton pentru iluminat public cu inaltimea de 10 m echipați cu lămpi led de 50 w si cablu de alimentare necesar.

INVESTIȚII NOILAC PLAJA - AMENAJARE SI ALIMENTARE CU APA - EXECUȚIE

810 mii lei

Pentru valorificarea zonei de agrement este necesar a asigura condiții civilizate atât cetățenilor, cât și potențialilor investitori, lipsa alimentării cu apă creând mari neplăceri. Realizarea obiectivului de investiții impune alocarea sumei de 810.000 lei, din care 310.000 lei din bugetul local al Municipiului Ploiești, 500.000 lei urmând a fi alocați de la bugetul Consiliul Județean, conform contractului de asociere. “Lac plaja” - amenajare și alimentare cu apă” este obiectiv nou de investiții pentru care solicitam execuția lucrărilor .

Pentru îmbunătățirea calitativă a amplasamentului solicităm:

-decolmatarea, curățarea fundului lacului (cu decantor cu tot);

-soluții tehnice pentru alimentarea, respectiv evacuarea apei din lac;

-refacerea stratului de impermeabilitate a lacului și malurilor;

-consolidarea și/sau repararea malurilor;

-repararea stăvilarului de golire și de umplere;

-amenajarea de pontoane pentru bărci și hidrobiciclete;

REȚEA DE CANALIZARE PARC - 482 mii lei

Rețeaua de canalizare este o lucrare noua de investiții si trbuie sa cuprindă: Proiectare + Execuție, Dirigentie de Șantier.


REȚEA DE ALIMENTARE CU APA PARC - 388 mii lei

“ Rețea de Alimentare cu Apa Parc”este lucrare noua de investiții si trebuie sa cuprindă : Proiectare + Execuție si Dirigentie de Șantier.

Pentru intretinerea rondurilor de flori din zona teatrului de vara, zona statuilor si pentru alimentarea cu apa potabila a cișmelelor din parc si a căsuțelor din lemn in care - si desfasoara activitatea agenții comerciali se impune execuția unei noi rețele de alimentare cu apa. Menționez ca avem executat un foraj (put ) la o adâncime de 130 m ce poate furniza apa potabila conform condițiilor de calitate impuse de legile in vigoare .

DIRECTOR,

SANDU STEF