Hotărârea nr. 355/2018

Hotãrârea nr. 355 privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti pe anul 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


HO IĂRÂREA NR. 355

privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 199/13.09.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu Simion, Zoia Staicu și raportul de specialitate nr. 99659/12.09.2018 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 97/12.09.2018;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.09.2018;

în conformitate cu prevederile art. 19 și 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr.215 / 2001-privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții a Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte vă aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 14 septembrie 2018

Contrasemnează:


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


ANEXA NR.1 U


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018


MII LEI

BUGET RECTIFICAT

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2018 APROBAT PRIN HCL 23/16.02 2018

INFLUENTE +/-

2018

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

16,067.00

-1,000.00

15,067.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

15,383.00

-913.00

14,470.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+43+50+51SF+55SF+57+59)

01

15,383.00

-913.00

14,470.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (Cod 10.01+10.02+10.03)

10

12,873.00

-700.00

12,173.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

12,419.00

-695.00

11,724.00

Salarii de baza

10.01.01

12,391.00

-697.00

11,694.00

Alte sporuri

10.01.06

27.00

0.00

27.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

1.00

2.00

3.00

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

454.00

-5.00

449.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

131.00

0.00

131.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4.50

0.00

4.50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

43.50

0.00

43.50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.50

0.00

1.50

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

12.50

-5.00

7.50

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

10.03,07

261.00

0.00

261.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.16 la 20.27+20.30)

20

2,380.00

-188.00

2,192.00

Bunuri sî servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2,055.00

-188.00

1,867.00

Furnituri de birou

20.01.01

165.00

0.00

165.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

16.00

0.00

16.00

Tncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

188.00

0.00

188.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

36.00

0.00

36.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

10.00

0.00

10.00

Piese de schimb

20.01.06

40.00

0.00

40.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, interret

20.01.08

500.00

0.00

500.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

17.00

0.00

17.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1,083.00

-188.00

895.00

Reparații curente

20.02

20.00

0.00

20.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

86.00

0.00

86.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

86.00

0.00

86.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET RECTIFICAT

BUGET 2018 APROBAT PRIN HCL 23/16.02.2018

INFLUENTE +/-

2018

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

116.00

0.00

116.00

| Deplasări interne, detașări, transferări'

20.06.01

116.00

0.00

116.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

0.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

34.00

0.00

34.00

Protecția muncii

20.14

10.00

0.00

10.00

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

50.00

0.00

50.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

7.00

0.001

7.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

7.00

0.00

7.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

130.00

-25.00

105.00

|Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

130.00

-25.00

105.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

684.00

-87.00

597.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

684.00

-87.00

597.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03J

71

684.00

-87.00

597.00

Active Fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

684.00

-87.00

597.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

112.00

-15.00

97.00

Alte active fixe

71.01.30

572.00

-72.00

500.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DIRECTOR,

Ec. SIMONA DOLNICEANU - VI SE AN

/ '"QK?țULP<O\

/      ■ finanțe locale j

PLOIEȘTI

1


V .....
JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

k, IkL


LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL 2018

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2018 APROBAT PRIN HCL 23/16,02,2018

BUGET RECTIFICAT

INFLUENTE +/-

2018

NR CRT

CHELTUIELI DE CAPITAL (cpd 71+72+75)

70

684.00

-87.00

597.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

684.00

-87.00

597.00

Active fixe ( cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)

71.01

684.00

-87.00

597.00

1

Scannere - 2 buc

71.01.03

10.00

-3.00

7.00

2

Sistem climatizare tip Chiller

71.01.03

90.00

-9.00

81.00

3

U.P.S. SMART - 2 buc

71.01.03

12.00

-3.00

9.00

4

Servicii Scanare Documente

71.01.30

450.00

-27.00

423.00

5

Documentație obținere autorizații privind "Reabilitarea clădirilor SPFL situate pe bdul Independentei nr,16"

71.01.30

22.00

-22.00

0.00

6

Reabilitare clădiri SPFL Ploiești, b-dul Independentei nr.16

71.01.30

100.00

-23.00

77.00