Hotărârea nr. 354/2018

Hotãrârea nr. 354 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren din zonă unități agricole în zonă instituții și servicii și stabilire indicatori urbanistici” – punerea în aplicare a sentinței civile nr. 542/27.03.2017 pronunțată de Tribunalul Prahova, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1866/09.10.2017 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești Str. Depozitelor, nr. 2, Ploiești

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 354 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren din <zonă unități agricole> în <zonă instituții și servicii> și stabilire indicatori urbanistici” - punerea în aplicare a sentinței civile nr. 542/27.03.2017 pronunțată de Tribunalul Prahova, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1866/09.10.2017 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești

Str. Depozitelor, nr. 2, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 169/30.08.2018 a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor Robert Ionuț Vîscan, Iulian Bolocan, George Sorin Botez și Ștefan Dănescu și Raportul de specialitate nr. 306934/30.08.2018 al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare la solicitarea S.C. TOTAL TRANS S.R.L., Planul Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren din <zonă unități agricole> în <zonă instituții și servicii> și stabilire indicatori urbanistici” - punerea în aplicare a sentinței civile nr. 542/27.03.2017 pronunțată de Tribunalul Prahova, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1866/09.10.2017 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești”, str. Depozitelor, nr. 2, Ploiești;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 306934/30.08.2018 si văzând documentația Planului Urbanistic 5                                                        S

Zonal „Schimbare destinație teren din <zonă unități agricole> în <zonă instituții și servicii> și stabilire indicatori urbanistici” - punerea în aplicare a sentinței civile nr. 542/27.03.2017 pronunțată de Tribunalul Prahova, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1866/09.10.2017 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești”, întocmit de arh. Andreea ALUCHI;

Având în vedere faptul că beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri conform certificatului de urbanism nr. 135/09.02.2015(expirat):

utilități urbane :

alimentare cu apă, canalizare:                nr.79/11.03.2015(expirat)

alimentare cu energie electrică:             nr.3486/24.03.2015(expirat)

alimentare cu gaze naturale:       nr. 309.459.406/10.03.2015(expirat)

telefonie :               nr,100/05/03/01/PH/0302/10.03.2015 (expirat)

alimentare cu energie termică:        nr.C-15-0670/17.03.2015(expirat)

protecția mediului:                        nr. 2992/07.04.2015(expirat)

altele:

poliția rutieră:                             nr. 198169/24.03.2015(expirat)

Comisia Municipală ptr. Transport: BATPL nr.701/16.04.2015(expirat) C.N.C.F.R.:                           nr.R2/7/l 80/07.05.2015(expirat)

Având în vedere obligația punerii în aplicare a Sentinței civile nr.542/27.03.2017 pronunțată de Tribunalul Prahova, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1866/09.10.2017 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești se anulează avizul nefavorabil nr. 046/08.07.2015 și obligă pârâtul, respectiv MUNICIPIUL PLOIEȘTI, la eliberarea unui aviz favorabil pentru Planul Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren din <zonă unități agricole> în <zonă instituții și servicii> și stabilire indicatori urbanistici”, str. Depozitelor, nr. 2, Ploiești, dacă toate celelalte condiții sunt îndeplinite;

Având în vedere^avizulfavorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 033 din 28.08.2018, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șef nr. 013 din data de 28.08.2018;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 4 - Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură din data de 30.08.2018;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 316 din data de 30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

în baza capitolului I, art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. 1 si alin. 5, lit. c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „P.U.Z. Schimbare destinație teren din <zonă unități agricole> în <zonă instituții și servicii> și stabilire indicatori urbanistici” - punerea în aplicare a sentinței civile nr. 542/27.03.2017 pronunțată de Tribunalul Prahova, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1866/09.10.2017 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești”, str. Depozitelor, nr. 2, Ploiești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 1 sunt valabile pană la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018

Contrasemnează:PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Nivulae BOTEZ