Hotărârea nr. 353/2018

Hotãrârea nr. 353 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modernizare str. Gh. Gr. Cantacuzino în zona pasaj CFR Podul Înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Șos. Vestului –limită oraș, inclusiv terminal multimodal”Str. Gh. Gr. Cantacuzino, Ploiești

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 353

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modernizare str. Gh. Gr. Cantacuzino în zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Șos. Vestului -limită oraș, inclusiv terminal multimodal” Str. Gh. Gr. Cantacuzino, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 170/30.08.2018 a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Iulian Bolocan, George Sorin Botez și Ștefan Dănescu și Raportul de specialitate nr. 306933/30.08.2018 al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare la solicitarea Municipiului Ploiești, Planul Urbanistic Zonal „Modernizare str. Gh. Gr. Cantacuzino în zonă pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Șos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal”, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, Ploiești;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 306933/30.08.2018 și văzând documentația Planului Urbanistic Zonal „Modernizare str. Gh. Gr. Cantacuzino în zonă pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Șos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal”, întocmit de urb. Raluca TÂMP A;

Având în vedere faptul că beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri conform certificatului de urbanism nr. 585/26.04.2018 :

utilități urbane:

alimentare cu apa, canalizare: alimentare cu energie electrică: alimentare cu gaze naturale: alimentare cu energie termica: telefonie :


nr.286/23.04.2018

nr.10881/28.08.2017

nr. 311.898.441/13.09.2017

nr.C 18-2094/23.07.2018

nr.!00/05/03/01/PH/1381/19.07.2018


protecția mediului: altele :

poliția rutieră:

Comisia Municipală ptr. Transport:

Transport urban:

R. A.S.P.:

S. N.C.F.R.:

nr.9582/06.08.2018


nr.673676/04.07.2017

BMTUnr. 1621/18.09.2017

nr.64/30.07.2018

nr.296/20.07.2018

nr.R2/12/414/30.08.2017


CONPETS.A.:


nr.l 1105/22.03.2018

Studiu geotehnic drum:        intocmit de ing.Iuliana KARACSONYI

Studiu geotehnic clădire:intocmit de ing.geolog Janin Valeru DARABANA

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 032 din 28.08.2018, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Sef nr. 012 din data de 28.08.2018, avize condiționate de transpunerea planșelor pe suport topografic;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 4, Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură din data de 30.08.2018;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 316 din data de 30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

în baza capitolului I, art.2, alin.(2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 1 si alin. 5, lit. c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Modernizare str. Gh. Gr. Cantacuzino în zonă pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Șos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal”, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, Ploiești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 1 sunt valabile pană la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018

Contrasemnează:

SECRETAR, Laurentiu DITU \               i


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George ȘbrinNitulae BOTEZ