Hotărârea nr. 352/2018

Hotãrârea nr. 352 privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilului situat în Ploiești, Bulevardul Independenței nr. 16

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 352 privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilului situat în Ploiești, Bulevardul Independenței nr. 16

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 168/30.08.2018 a Domnului Viceprimar George Pană și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1257/30.08.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr.277/30.08.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 91/30.08.2018 la Direcția Economică prin care se propune actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilului situat în Ploiești, Bulevardul Independenței nr.16;

Ținând cont de Raportul din data de 30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare documentația cadastrală transmisă de către persoana fizică autorizată Ion St. Ștefan;

Având în vedere că imobilul face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa G, pag. 1005, poz. 2;

Având în vedere Contractul de administrare nr. 4654/2007 încheiat între Municipiul Ploiești și Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârilor nr. 130/30.06.2003 și nr. 178/27.10.2005 ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art. 28, alin. (5) și art. 41, alin. (5) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 36, alin. (2), litera c), art. 45 și art. 115 alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă modificarea Anexei G la Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, poziția 2, referitoare la Direcția Fiscală, după cum urmează:

  • - coloana 3 va avea următorul cuprins: Serviciul Public Finanțe Locale;

  • - coloana 4 va avea următorul cuprins:

- Bulevardul Independenței nr.16, Ploiești, suprafața totală măsurată a imobilului=659 mp, CI suprafața construită la sol= 409 mp, suprafața construită de^p^î^ata^^l^î&^0"^^^i^ă^si^^FF^upmfdțd^dnst^tă~^9(f34 mp, compus din:

-clădire inițială sediu S+P+l, suprafața construită = 152 mp, suprafața construită desfășurată = 336,70 mp, subsol cu suprafața construită =33,54 mp, an construire 1938, număr inventar 1253;

-extindere sediu S+P+2, suprafața construită = 257 mp, suprafața construită desfășurată = 1073,80 mp, subsol cu suprafața construită =256,80 mp, an construire 2007, număr inventar 1855.

(2) Imobilul menționat la art. 1 alin.l se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare - Anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării și completării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.l359/2001.

Art. 3 Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr. 43/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare și a anexelor la contractul de administrare nr. 4654/2007 încheiat cu Serviciul Public Finanțe

5 Locale Ploiești, potrivit prevederilor art. 1.

Art. 4 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional corespunzător la contractul de administrare nr. 4654/2007 încheiat între Municipiul Ploiești și Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George sorin Niculae BOTEZ
Contrasemnează: SECRETAR, Laurentiu DITU

9                9Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1.200Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului ( mp)

Adresa imobilului

i ■ *\ pi

659

BULE'vAkuul INutPENDEN I El nr.16,|

!.'! ;?:ț UI sWr’M /o’"?


Nr. Carte Funciara

v?v     <?«»

Unitatea Administrativ Teri         J :Ț )...

MUNICIPIUL PI OIE^&L ;EXTINDERE S+P+2


Sc= 257 mp


Sc desf= 1073.80 mp din care


Subsol cu Sc= 256.80 mp


an construire 2007


teren =659mp


A: Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp).

Mențiuni

1

Cc

659

Teren intravilan imprejmuit cu gard de plasa, metal, beton si pereți clădiri Terenul este domeniu public al Municipiului Ploiești

Total

659


Cod

C 1

Destinația

——— - -B.-Date-

Suprafața construita la sol ( mp )

--—----------------

Mențiuni

CAS

409

Construcție din cărămidă si bea cu fundație beton

Sc desfasurata= 1410.50 mp din care subsol cu Sc= 290.34 mp

An construire 1938 si 2007, număr niveluri = 4

_____________________________________ I

Total

i

Suprafața totala masurata a imobilului =659 mp Suprafața din act = 659 mp


Executant: PFA ION ȘTEFAN

Confirm executarea măsurătorilor la teren; corectitudinea intocmirii documentatiekbadatș^le sN corespondenta acesteia cu realitate^ di^Jer©^^ \

Semnătura si stampilatei/,          ș

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data:

Data: 20.08.2018Stampila BCPI