Hotărârea nr. 351/2018

Hotãrârea nr. 351 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenție Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 351

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție «Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret”»

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 160/22.08.2018 a domnului Viceprimar Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate comun nr. 6722/28.06.2018 al Direcției Tehnic-Investiții, nr. 1183/22.08.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și nr. 70/09.08.2018 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții «Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret”»;

ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-fmanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.08.2018;

având în vedere avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare a Municipiului Ploiești nr. 26/14.06.2018;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în conformitate cu art. 9 - secțiunea a 4-a din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare a conținutului cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit „c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții «Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret”» conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2 Direcția Tehnic-Investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Ni^nlae BOTEZ