Hotărârea nr. 350/2018

Hotãrârea nr. 350 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.150/23.04.2015 privind trecerea unor locuințe pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Ploieşti în proprietatea publică a statului, cu modificările și completările ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 350

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.150/23.04.2015 privind trecerea unor locuințe pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 161/23.08.2018 a consilierilor: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1203/23.08.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 272/22.08.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 86/23.08.2018 la Direcția Economică prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 150/23.04.2015 privind trecerea unor locuințe pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 150/23.04.2015 privind trecerea unor locuințe pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de adresa nr. 14849/07.08.2018 înregistrată la municipiul Ploiești la nr. 16446/09.08.2018, prin care Agenția Națională pentru Locuințe a comunicat faptul că „pentru promovarea și aprobarea proiectului de act normativ de schimbare a regimului juridic al imobilelor situate în municipiul Ploiești este necesar să ne transmiteți extrase de carte funciară privind înscrierea provizorie în proprietatea publică a statului a blocurilor de locuințe prevăzute în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 172/2018, hotărârile de consiliu local prin care s-a aprobat includerea locuințelor prevăzute în anexa 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 172/2018 în fondul locuințelor destinate chiriașilor evacuați, precum și hotărârea consiliului local prin care autoritățile publice locale își asumă ca după aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului înscriu în inventarul bunurilor din domeniul privat al statului blocurile de locuințe, conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014”;

Văzând Raportul din data de 22.08.2018 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

In temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/09.05.2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii;

în conformitate cu prevederile art. 8 alin (2) din Legea nr.l52/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit c). art. 45 și art. 115, alin. L lit. b)din Legea nr. 21572001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 150/23.04.2015 privind trecerea unor locuințe pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului, cu modificările și completările ulterioare cu un nou articol având următorul cuprins: „Consiliul Local al municipiului Ploiești își asumă faptul că după aprobarea de către Guvern a proiectului de hotărâre corespunzător va înscrie în inventarul centralizat al bunurilor imobile din domeniul privat al statului imobilele trecute în proprietatea privată a statului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014”.

Art. 2 Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 150/23.04.2015 privind trecerea unor locuințe pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului, cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Serviciul Informatică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George Sd|ț-in Nicțilae BOTEZ