Hotărârea nr. 35/2018

Hotãrârea nr. 35 referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2011 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locul în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 35 referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2011 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 06/08.02.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2011 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.02.2018;

Potrivit referatului nr. 1148/20.12.2017 al Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest;

Având în vedere dispozițiile art. 2 și art. 16 din Ordonanța nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale, actualizată, și modificată prin Legea nr. 294/2009;

în temeiul art. 36 alin. 1 din legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Completarea art. 1 alin. 2) al Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2011, care va avea următorul conținut:

„Art. 1 alin. 2) Activitățile în folosul comunității se vor presta prin intermediul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin intermediul Clubului Sportiv Municipal Ploiești și prin intermediul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest din cadrul Municipiului Ploiești”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2011 rămân neschimbate.

Art. 3 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., Serviciul Administrare Parc Municipal Ploiești Vest, Club Sportiv Municipal Ploiești și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Ș

Contrasemnează SECRETAR/ Laurențîu DIȚUDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC - CONTEN ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

Nr. 06/08.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr.64/2011 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității

Potrivit Ordonanței de Guvern nr. 55/2002, actualizată, sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se pune în executare de către instanța care a pronunțat hotărârea, prin emiterea unui mandat de executare.

Ordonanța de Guvern nr. 55/2002 prevede la art. 16 obligația Consiliului Local de a stabili prin hotărâre domeniile serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității.

în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanța de Guvern nr. 55/2002, actualizată: „activitatea în folosul comunității se prestează în domeniul serviciilor publice, pentru întreținerea locurilor de agrement, a parcurilor și a drumurilor, păstrarea curățeniei și igienizarea localităților, desfășurarea de activități în folosul căminelor pentru copii și bătrâni, al orfelinatelor, creșelor, grădinițelor, școlilor, spitalelor și al altor așezăminte social-culturale”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 64/28.02.2011 au fost stabilite domeniile serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității, respectiv S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Serviciul Administrare Parc Municipal Ploiești Vest a solicitat repartizarea persoanelor care au de executat muncă în folosul comunității stabilită de instanțele judecătorești și la serviciul mai sus menționat - prin referatul nr. 1148/20.12.2017.

în ședința Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 30 ianuarie 2018 a fost introdus pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2011 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității, în sensul stabilirii ca munca în folosul comunității să fie prestată la Parcul Municipal Ploiești Vest.

Cu ocazia dezbaterii acestui proiect, domnii consilieri locali au propus, fără a aduce însă un amendament în acest sens, ca munca în folosul comunității să fie prestată la Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești și la Clubul Sportiv Municipal Ploiești.

Potrivit art. 15 al. 4) din Ordonanța de Guvern nr. 55/2002, actualizată, sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută în raza unității administrativ-teritoriale în care contravenientul își are domiciliul sau reședința. Astfel, ținând cont de faptul că Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești se află pe raza teritorială a comunei Bucov, sancțiunea nu se poate executa în cadrul acestei instituții.

Ca atare, rezultă că munca în folosul comunității poate fi            Clubul

Sportiv Municipal și la Parcul Municipal Ploiești Vest deoarece acefșt^ fâi^feedipt.m raza Municiului Ploiești.                                                         /

Față de cele menționate, este necesară completarea Hotărârii Con^itigl^l Local nr. 64/2011 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității, fapt pentru care avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, Andreea Mihaela CRISTEA

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVEIa proiectul de hotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr.64/2011 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității

în conformitate cu art. 2 din Ordonanța nr. 55/2002, actualizată: „activitatea în folosul comunității se prestează în domeniul serviciilor publice, pentru întreținerea locurilor de agrement, a parcurilor și a drumurilor, păstrarea curățeniei și igienizarea localităților, desfășurarea de activități în folosul căminelor pentru copii și bătrâni, al orfelinatelor, creșelor, grădinițelor, școlilor, spitalelor și al altor așezăminte social-culturale”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 64/28.02.2011 au fost stabilite domeniile serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității și anume S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Serviciul Administrare Parc Municipal Ploiești Vest, prin referatul nr.l 148/20.12.2017, a solicitat ca persoanele care au de executat muncă în folosul comunității stabilită de instanțele judecătorești să efectueze această activitate și în cadrul serviciului mai sus menționat.

Ca urmare, supun atenției Consiliului Local proiectul de hotărâre sară completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2011 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității, fapt pentru care supunem atenției alăturat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

APMPV NR. 1148 din data 20.12.2017
REFERAT

Subsemnatul CONSTANTIN DONALD NICOLAE, in calitate de sef serviciu in cadrul Parcului Municipal Ploiești Vest, va rog a aproba un proiect de hotarare, ca persoanele condamnate contravențional sau condamnate de instanța la efectuarea de munca in folosul comunității, sa efectueze aceasta activitate si in cadrul parcului mai sus menționat.

La prezentul referat atașez si o anexa privind activitatea pe care o va desfasura in Parcul Municipal Ploiești vest.

SEF SERVICIU,

CONSTANTIN DONALD-NICOLAE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Anexa referat nr 1148 din data de 20.12.2017


Program de lucru desfasurat

Greblat si degajat terenul (spațiul verde) de frunze, iarba uscata si crengi, strâns manual gunoi (harții, pet-uri, resturi menajere), in Parc Municipal Ploiești Vest.

Aceasta activitate va fi supravegheata de un reprezentant din cadrul parcului mai sus menționat.

Sef Serviciu Administrare Parc Municipal Ploiești Vest


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 64


privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității


îvat • ■Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune ca cei condamnați la închisoare contravențională să execute pedeapsa priif^pfestâreăunei activități în folosul comunității în cadrul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

având în vedere dispozițiile art. 2 și art. 16 din Ordonanța nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale, actualizată, și modificată prin Legea nr. 294/2009;

în temeiul art. 36 alin. 1 din legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE;

Art 1 (1) Stabilește domeniile serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității, după cum urmează:

  • •  efectuarea și întreținerea curățeniei în parcuri, cimitire, zone verzi

  • ■  întreținerea locurilor de agrement, efectuarea lucrărilor de ecologizare în pepiniere

  • ■  asigurarea curățeniei pe drumurile publice precum și pe aleile de acces pietonal și auto

  • •  acțiuni de deszăpezire pe trotuare.

(2) Activitățile în folosul comunității se vor presta prin intermediul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Art. 2 Orice altă prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 feb rie2011.Președintă derș vdință, Adiip

ecretar,


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publîge și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunitățiiîn conformitate cu art. 2 din Ordonanța nr. 55/2002, actualizată: „activitatea în folosul comunității se prestează în domeniul serviciilor publice, pentru întreținerea locurilor de agrement, a parcurilor și a drumurilor, păstrarea curățeniei și igienizarea localităților, desfășurarea de activități în folosul căminelor pentru copii și bătrâni, al orfelinatelor, creșelor, grădinițelor, pcolilor, spitalelor și al altor așezăminte sociali culturale”.

Ordonanța nr. 55/2002 prevede în art. 16 obligația Consiliului Local de a stabili prin hotărâre domeniile serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității,

Totodată, sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută după programul de muncă ori, după caz, programul școlar al contravenientului, pe o durată cuprinsă între 50 de ore și 300 de ore, de maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de 6-8 ore pe zi. în cazul în care contravenientul are posibilitatea să execute sancțiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, iar autoritățile publice locale, prin persoanele împuternicite, pot asigura supravegherea activității contravenientului, durata maximă de lucru nu poate depăși 8 ore pe zi.

în baza prevederilor legale, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a adoptat Hotărârea nr. 231/2002, hotărâre prin care au fost stabilite domeniile serviciilor publice în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității, acestea fiind efectuarea și întreținerea curățeniei în parcuri, cimitire, zone verzi cu alei de acces pietonal și auto, acțiuni de deszăpezire pe trotuare, precum și locul în care contravenientul va presta activitatea în folosul comunității, aceasta prestându-se prin intermediul Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești.

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 a impus necesitatea reorganizării serviciilor publice în sensul organizării acestora pe baza principiilor: dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele; protecției și conservării mediului natural și construit; administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ - teritoriale, etc., astfel încât să asigure: adaptabilitate la cerințele utilizatorilor; funcționarea optimă, în condiții de siguranță a persoanelor și a serviciului, de rentabilitate și eficiență economică; introducerea unor metode modeme de management; introducerea unor metode modeme de elaborare și implementare a strategiilor, politicilor, programelor și/sau proiectelor din sfera serviciului public; protejarea domeniului public și privat și a mediului etc. Astfel, prin Hotărârea Consiliul Local nr. 219/2010 a fost înființată S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești și parțială a Oficiului Public Proiect, având ca acționar unic Municipiul Ploiești.

Ca urmare, este necesară adoptarea unei noi hotărâri de consiliu privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității, cu mențiunea că activitățile în folosul comunității se vor presta prin intermediul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., fapt pentru care supunem atenției Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

PRlMk&

Andrei LiviulVolosevici

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC - CONTE ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității

Cadrul legal pentru prestarea unei activități în folosul comunității a fost creat de Legea nr. 82/1999 privind înlocuirea închisorii contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității, lege care a fost ulterior abrogată. Scopul urmărit de legiuitor prin adoptarea acestei legi a fost ca cei condamnați la închisoare contravențională, deci având de executat pedepse ușoare, să evite regimul de detenție din penitenciar, considerându-se că reeducarea și reintegrarea socială se pot realiza prin prestarea unei munci în folosul comunității.

Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității și sancțiunea închisorii contravenționale pot fi prevăzute numai în legi sau ordonanțe prin care se stabilesc și se sancționează anumite fapte ce constituie contravenții, întotdeauna alternativ cu amendă și pot fi aplicate numai de instanțele judecătorești.

Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se aplică numai dacă există acordul contravenientului, după programul de muncă sau după programul școlar al contravenientului(întrucât măsura poate fi dispusă și în cazul minorului care a împlinit vârsta de 16 ani) pe o durată cuprinsă între 50 și 300 de ore, de maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare, de 6 - 8 ore pe zi. Dacă contravenientul are posibilitatea, iar autoritățile publice locale, prin persoanele împuternicite pot asigura supravegherea activității contravenientului, sancțiunea se poate executa zilnic, durata maximă de lucru neputând depăți 8 ore pe zi.

Potrivit art. 15 din ordonanța Guvernului nr. 55/2002, sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se pune în executare de către instanța care a pronunțat hotărârea, prin emiterea unui mandat de executare, care va conține durata și natura activității ce urmează sâ fie prestată de contravenient.

O copie de pe dispozitivul hotărârii, însoțită de mandatul de executare, va fi comunicată și primăriei în a cărei raza teritorială își are domiciliul sau reședința contravenientul.

Potrivit art. 17 din actul normativ menționat, Primarul localității este cel căruia îi revine obligația de a duce la îndeplinire mandatul de executare, stabilind conținutul activității ce urmează să fie prestată de contravenient, condițiile de muncă și programul de lucru, având în vedere pregătirea profesională și starea sănătății contravenientului, având de asemenea obligația să nu repartizeze minorul la prestarea unei activități care comportă riscuri sau este susceptibilă să îi afecteze educația, să îi dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale.

Supravegherea executării sancțiunii prestării activității în folosul comunității se asigură de Primar, prin persoane împuternicite în acest scop, cu sprijinul unității de poliție în a cărei rază teritorială se execută sancțiunea.

Astfel, activitatea se efectuează prin intermediul Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești în cadrul a trei sectoare spații verzi (nord, vest, centru) în parcurile din Municipiul Ploiești, aflate în administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, la sediul acesteia și în cimitire. Principalele activități constau în efectuarea și

menținerea curățeniei, curățatul arborilor, întreținerea spațiilor verzi, etc. în timpu^ay contravenienții fără probleme de sănătate vor efectua acțiuni de deszăpezire pe ț


De repartizarea efectivă la muncă a contravenienților, supraveghej efectuarea protecției muncii, precum și de rezolvarea oricăror probleme ceOt af^â'® timpul efectuării pedepsei, se ocupa șefii de sectoare și administratorii derfSmitîre din cadrul Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești.                      :


Aceștia au obligația să anunțe imediat Primăria Municipiului Ploiești//respectiv^-/ Serviciul Administrație Publică, Reglementare și Monitorizare, Asociații de Proprietari, despre orice probleme apărute pe perioada efectuării muncii de către contravenienți și pot cere sprijinul organelor de poliție, daca situația impune acest lucru.

La sfârșitul perioadei de muncă, Administrația Domeniului Public și Privat are obligația să informeze Primăria despre efectuarea mandatului, aceasta înștiințând la rândul său instanța care a emis mandatul, organele de poliție și va elibera contravenientului o adeverință care să ateste executarea sancțiunii.

în baza prevederilor legale, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a adoptat Hotărârea nr. 231/2002, hotărâre prin care au fost stabilite domeniile serviciilor publice în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității, acestea fiind efectuarea și întreținerea curățeniei în parcuri, cimitire, zone verzi cu alei de acces pietonal și auto, acțiuni de deszăpezire pe trotuare, precum și locul în care contravenientul va presta activitatea în folosul comunității, acesta prestându-se prin intermediul Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești.

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 a impus necesitatea reorganizării serviciilor publice în sensul organizării acestora pe baza principiilor: dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele; protecției și conservării mediului natural și construit; administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ - teritoriale, etc., astfel încât să asigure: adaptabilitate Ia cerințele utilizatorilor; funcționarea optimă, în condiții de siguranță a persoanelor și a serviciului, de rentabilitate și eficiență economică-, introducerea unor metode modeme de management; introducerea unor metode modeme de elaborare și implementare a strategiilor, politicilor, programelor și/sau proiectelor din sfera serviciului public; protejarea domeniului public și privat și a mediului etc. Astfel, prin Hotărârea Consiliul Local nr. 219/2010 a fost înființată S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești și parțială a Oficiului Public Proiect, având ca acționar unic Municipiul Ploiești.

Ca urmare, este necesară adoptarea unei noi hotărâri de consiliu privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității, cu mențiunea că activitățile în folosul comunității se vor presta prin intermediul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., fapt pentru care avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR, DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

Simona Albu

întocmit A. A.


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr. M privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si


contravenientii vor presta activitati in folosul comunitățiiConsiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de Motive a domnului Primar Emil Calota si Raportul de Specialitate al Direcției Administrație Publica, Juridic - Contencios si al Administrației Domeniului Public si Privat Ploiești, prin care se propune ca cei condamnați la închisoare contravenționala sa execute pedeapsa prin prestarea unei activitati in folosul comunității in cadrul Administrației Domeniului Public si Privat Ploiești;

Având in vedere dispozițiile art.2 si art. 16 din Ordonanța nr. 55/2002, privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activitati in folosul comunității si închisorii contravenționale;

In temeiul art. 38 din legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- - Stabilește domeniile serviciilor publice si locurile in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitarii, după cum urmeaza:

  • -  efectuarea si întreținerea curățeniei in parcuri, cimitire, zone verzi,

  • -  întreținerea locurilor de agrement, efectuarea lucrărilor de ecologizare in pepiniere;

  • -  asigurarea curățeniei pe drumurile publice precum si pe aleile de acces pietonal si auto;

  • -  acțiuni de deszăpezire pe trotuare.

Activitățile in folosul comunității se vor presta prin intermediul Administrației Domeniului Public si Privat Ploiești.

Art. 2. - Administrația Domeniului Public si Privat Ploiești si Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3. - Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi 31 octombrie 2002.j- a’ 1      •      '’

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI         O

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

V

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității
• ti


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVTCÎi CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității

și a emis:

PREȘEDINTE, Mateescu Radu,


SECRETAR, Stanciu Marilena

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5


l,


o.

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității

și a emis:

PREȘEDINTE, Nicolescu Sava Mihai

secretar, Măreți lentinCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2011 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunitățiiTAR, e Andrei


Data:      .07.


SECRflE

Gheorghe

(T